Колеж-сливенДата30.07.2018
Размер386.97 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София

КОЛЕЖ-Сливен

КУРСОВ ПРОЕКТ

по

Конструиране на двигатели с вътрешно горенеСтудент: Преподовател:

Станислав Стойнов гл. ас.Георгиев

Ф-н № 071321

Специалност: РЕАТ

2010

І. Избор и обосновка на изходните данни

1. Избор на степен на сгъстяване. ε

При избора на степента на сгъстяване ε основно ръководно начало са видът и предназначението на двигателя, видът на използваното гориво, особености на проектирания двигател по отношение на формата на горивната камера, материалите, от които са изработени частите, образуващи горивното пространство и др.

В нашия случай за транспортни двигатели с предкамерно и вихрокамерно смесообразуване степен на сгъстяване е зададено ε = 17ч22, избирам ε =19

За двигател със свръх пълнене:

-степен на сгъстяване двигател със свръх пълнене

-налягане на пълненето.

2. Избор на въздушно отношение α

Изборът на въздушното отношение зависи от вида на двигателя, предназначението му, начина на смесообразуване , запалването и др.

За дизелови двигатели α се изменя в граници 1,3 ч 1,6, приемаме α = 1,6.

3. Избор на температура и налягане на околната среда – То и pо

Изборът на температурата и налягането на околната среда зависят от климатичните условия, в които ще се експлоатира двигателя. Конкретния двигател е предназначен за експлоатация в Централна Европа, поради което приемаме: температура на околната среда То = 288 К и налягане на околната среда pо = 0,1 MPa.При Pk≥0,15 и температура на въздуха Тк≥330К се предвижда охладител след турбо компресора.ΔТохл=40ч70К

Тк.охл=Тк- ΔТохл=344-44=300К

4. Избор на температура и налягане на отработалите газове – Тr и pr

Температурата и налягането на остатъчните газове, зависят от състава на горивовъздушната смес и от продължителността на горене. За бензинови двигатели Тr = 700 ч 900 K и

pr = (1,05 ч 1,25).Pk ,MPa; pr = 0,9.Pk=0,153MPa

приемаме Тr = 850 K ; pr =0,153 MPa.

5. Нагряване на работното вещество ΔТ

За дизелови двигатели с принудително пълнене ΔТ = 5 ч 10°, избираме ΔТ = 5°,

6. Параметри характеризиращи горивния процес

Коефициент на използване на топлината ξ

За бензинови двигатели с висока степен на сгъстяване

ξb = 0,85 ч 0,90

ξz = 0,70 ч 0,80

приемаме ξz = 0,80 ; ξb =0,90
Изчисляване на дизелов четиритактов двигател при следните изходни данни: Ne = 60 kW и nN = 4200 minˉ№. Предназначен за лек автомобил, охлаждане-течно, със свръх пълнене


ІІ. Термично изчисляване

Степен на сгъстяване ε = 15

Коефицент на излишък от въздух α = 1,6

Подгряване на прясно работно вещество ΔТ = 5°

Температура на околната среда То = 300 К

Налягане на околната среда po = 0,1 MPa

Температура на остатъчните газове Тr = 850°K

Налягане на остатъчните газове pr = 0,153 MPa

Коефициент на използване на топлината

в точка z – ξz = 0,80

в точка b – ξb = 0,90


1.Параметри на работното вещество

1.1. Теоретично необходимо количество въздух за изгаряне на

1kg гориво

където C = 0,870 kg/kg ; H = 0,126 kg/kg ; O = 0,004 kg/kg

1.2. Действително количество въздух, участващо при изгаряне на1kg гориво:

1.3.Количество на прясното работно вещество:където = 190 – молекулна маса на дизеловото гориво

1.4. Количество на отработили газове при α >1

1.5. Теоретичен коефициент на молно изменение:1.6. Състав и количество на отделните компоненти в отработилите газове:

a) въглероден двуокис

б) водна парав) азот


г) кислородПроверка:
2.Параметри на процеса пълнене и продухване

2.1. Налягане в края на процеса:където ; приемаме

- скоростта на въздуха през клапата ;

Приемаме-плътност на работното вещество

R = 287 J/kg.K – газова константа на въздуха;2.2. Коефициент на остатъчни газове:2.3. Температура в края на пълненето:2.4. Коефициент на пълнене:

3.Параметри на процеса сгъстяване

3.1. Налягане в края на сгъстяване

При отчитаме

3.2. Температура в края на сгъстяването


4. Параметри на процеса горене

4.1. Действителен коефициент на молно изменение на работното вещество:4.2. Неизползвана топлина при горене4.3. Максимална температура при горенекъдето - коефициент на използване на топлината- долна топлина на изгаряне на горивото

- среден долен специфичен топлинен капацитет на работното вещество в края на сгъстяването;

Определя се по израза:където


- специфичен топлинен капацитет на въздуха при температура

- специфичен топлинен капацитет на отработилите газове при съставена стойност на и температура

Специфичният топлинен капацитет на отработилите газове при температура се определя от израза:,KJ/Kmol


0,0725(39,523 + 0,003349 ) + 0,0635(26,670 + 0,004438 ) +

+ 0,0623(23,723 + 0,00155 ) + 0,625(21,951 +0,001457 ) = =19,755+0,001532
Когато се заместят получените стойности на специфичните топлинни капацитети в уравнението на горене, се получава едно квадратно уравнение спрямо температурата ,чийто реален корен е търсена максимална температура при горене

Положителният корен на квадратното уравнение е или

4.4. Максимално налягане при горене

4.5. Степен на предварително разширение
5. Параметри на процеса разширение

5.1. Налягане в края на разширението

За и отчитаме5.2. Температура в края на разширението5.3. Проверка на температурата на газовете

%
6. Индикаторни показатели на двигателя

6.1. Теоретично средно индикаторно налягане


6.2. Действително средно индикаторно налягане

където - коефициент на пълнота на индикаторна диаграма .

Приемаме

6.3. Индикаторен КПД на двигателя6.4. Индикаторен специфичен разход на гориво
7. Ефективни показатели на двигателя

7.1. Средно налягане на механичните загубикъдето - средна бутална скорост m/s7.2. Средно ефективно налягане7.3. Механичен КПД на двигателя7.4. Ефективен КПД на двигателя7.5. Ефективен специфичен разход на гориво
8. Определяне на основните размери на двигателя

8.1 Работен обем на двигателя


8.2. Ходов обем на цилиндъра


където - броят на цилиндрите на двигателя

8.3. Диаметър на цилиндъра и ход на цилиндъра

където , приемамеПриемам

8.4. Литрова мощност

8.5. Бутална мощност

8.6. Часов разход на гориво9.9. Часов разход на въздух9.10.Проверка за верността на приетото въздушно отношение

ІV Построяване на индикаторна диаграма на двигателя

Индикаторна диаграма се построява при номинален режим на работа на двигателя , т.е. и

Привеждане на величените към съответния работен обем на цилиндъра и обема на горивната камера :

политропа на сгъстяванеполитропа на разширениеРезултатите от пресмятане са нанесени в таблица

сгъстяване разшитение


VxPxVxPx0,03787,540,037815,21

0,06113,850,06118,55

0,105411,7950,105414,445

0,20310,7170,20312,0235

0,299970,4150,299971,2672

0,37740,3010,37740,96

0,56780,07690,56780,3472

6. Теоретично средно индикаторно наляганекъдето - площ на диаграмата

Получената стойност на е много близка с изчислената

, оттук следва че термодинамично изчисление е правилно .

  1. ІV Построяване на външна скоростна характеристика


1. Интервал на изменение на честотата на въртене на коляновия вал на двигателя .

Приемаме;

Интервалът на честотата на въртене се приема през

2. Изчисляване на точките от кривата на мощността

- за бензинови двигатели3. Изчисляване на точките от кривата на въртящия момент4. Изчисляване на точките от кривата на средно ефективно налягане5. Изчисляване на точките от кривата на специфичния разход на гориво

- за бензинови двигатели

6. Изчисляване на точките от кривата на часовия разход на гориво7. Изчисляване на точките от кривата на въздушно отношение

- за бензинови двигатели

за

за -

8. Изчисляване на точките от кривата на коефициента на пълненеза дизелови двигатели -коефициент на приспособяемост
nNeMePegeGhanv90010,98106,110,916290,52959,112,860,726120015,74125,260,9855273,43887,782,7430,706150018,69118,990,9362258,53719,32,620,606180026,12138,581,092464218,42,5150,644210031,5143,251,1271235,753803,62,40,609240036,68145,951,1484226,528502,2860,568270041,69147,451,1622113402,1720,532300046,69148,621,1694219,19699,82,057250,4330051,03147,671,1619218,383347,31,950,473360054,78145,311,143319564641,830,39390057,78141,481,11322249984,31,7150,401420060136,421,073230138001,60,375

Динамично изчисляване на двигателя.
1.Газови сили.

Аналитичното изчисляване на газовите сили като функция на завъртането на коляновия вал се извършва по израза:,Mpa,

където:


PН-началното налягане на пшроцеса

за φ=0 до 360о PН=Pа=0,14MPa

за φ=360 до 540о PН=Pb=0,3472 Mpa

за φ=540 до 720о PН=Pr=0,153MPa

Sp=S=0,0824m-работният ход на буталото

m–ходът, съответстващ на височината на горивната камера.

PПР=0,1Mpa –налягането, действащо в противоположната страна на буталото.

n –показателят на политропата на процеса

за φ=0 до 180о n=0

за φ=180 до 360о n=n1=1,4

за φ=360 до 540о n=n2=1,2

за φ=540 до 720о n=0

Sx-текущо сечение на хода на буталотоmm

β-ъгъл на отклонение на мотовилката

Стойностите на β и А за избраното значение на φ се вземат съответно от табл.

I-9 и I-10.

2Инерционни сили.
Инерционните сили на масите, извършващи праволинейно движение се изчисляват по израза:

MN,
където

kg-масата на частите ,извършващи праволинейно движение;

mб.гр=0,604 kg масата на буталната група(буталото и буталния болт);

mм.б=0,3987сата на мотовилката приведена към буталото;

g-земното ускорение;

w-ъгловата скорост на коляновия вал;

Инерционните сили на въртящите се части се определя по израза:


MN ,

където


kg
kg-масата на частите ,извършващи въртеливо движение;
mк=0,63476вновесената маса на едно коляно;
mмк=1,0512маса мотовилката приведена към коляното;

Пресмятане на бутало

1.Якостно изчисляване на бутало:

1.1. Напрежението на огъване се определя по формулата:
където:

MОГ - огъващ момент:WОГ - съпротивителен момент при огъване:

ri - вътрешен радиус на челото на буталото:

1.2.Допълнително напрежение в челото на буталото, получено от разликата в температурите на външната и вътрешната повърхнина:

където:

α = 11.10-6 deg-1 - коефициент на линейно разширение на чугуна;

E = (1- 1,2).106 MPa - модул на еластичност на чугуна;

δ = 0,01376 m - дебелина на челото на буталото;

λt = 58 W/mdeg - коефициент на топлопроводимост на чугуна;

q - специфично топлинно натоварване:сумарно напрежение в челото на буталото:


1.3.Напрежение на натиск в сечение х – х (съвпада с осовата линия на отворите за отвеждане на маслото):


където:

площ на сечение х – х:вътрешен диаметър на канала за масления пръстен:

където:


di = 0,052 m - вътрешен диаметър;

t = 0,00387 m - радиална дебелина на буталния пръстен;

Δt = 0,001 m - радиална хлабина между буталния пръстен и канала.
площ на надлъжното сечение на масления отвор:

където:

dM = 0,00015 m - диаметър на масления канал.


1.4.Напрежение на опън в сечение х – х:където:

инерционна сила от възвратно постъпателното движение на масата над сечение х – х:
където:

mx-x = (0,4-0,6).mб = 0,5.0,633 = 0,636 kg - маса на буталото над сечение х - х;

mб = 1,272 kg - маса на буталната група;

ωx-x.max. = максимална ъглова скорост на празен ход.


1.5.При форсираните двигатели с висока степен на сгъстяване, дебелината на преградната стена между каналите на първия и втория бутален пръстен се изчислява на срязване и огъване от действието на максималното налягане на газовете.
1.5.1.Напрежение на срязване:


където:

hП = 0,0043m - дебелина на преградната стена.


1.5.2.Напрежение на срязване:


1.5.3.Сумарно напрежение по трета якостна теория:

1.6.Диаметър на уплътняващата и водещата част на буталото в студено състояние:

където:

Δу = (0,006 – 0,008)D = 0,006D = 0,006.86 = 0,516 mm - диаметрална хлабина на уплътняващата част;

ΔB = (0,001 – 0,002)D = 0,002.86 = 0,172 mm - диаметрална хлабина на водещата част.
1.7.Правилното установяване на размерите се проверява по формулите:mm

където:


αБ = 11.106 deg-1 - коефициент на линейно разширение на материала на буталото;

TЦ = (383 – 388)K = 383K - температура на цилиндъра;

To = 293K - начална температура на цилиндъра и буталото при монтаж;

Tу = (483 – 613)K = 593K - температура на уплътняващата част на буталото;

TВ = (403 – 473)K = 413K - температура на водещата част на буталото.


Кинематично и динамично изчисляване


I.Кинематика на коляно-мотовилков механизъм:
1.Ход на буталото:

където:

R,m - радиус на коляното;;

o - ъгъл на завъртане на коляновия вал;

o - ъгъл на отклонение на мотовилката.
2.Скорост на буталото:

Моментна скорост на буталото:Максимална скорост на буталото:

За построяване на кривата на изменение на скоростта на буталото, като функция на ъгъла на завъртане на коляновия вал :

Средна скорост на буталото:


където:

, rad/s - ъглова скорост на коляновия вал;

R, m - радиус на коляното;;

o - ъгъл на завъртане на коляновия вал;

o - ъгъл на отклонение на мотовилката;
3.Ускорение на буталото;

Максимално ускорение на буталото:

където:

, rad/s - ъглова скорост на коляновия вал;

R, m - радиус на коляното;;

o -ъгъл на завъртане на коляновия вал;

o -ъгъл на отклонение на мотовилката;
Данните от пресмятанията са показани в следната таблица 1 :
където:
A =
B =
C =

таблица 1


φoASx,mmBVб,m/sCj,m/s200.00000.00000.00000.00001.28410222.98300.1695 6.980.51911.391.0088025.51600.606524.980.988917.740.3582850901.142 47.051.000018.11-0.284-2261.151201.606566.180.509212.39-0.642-5111.491501.901578.30.37706.71-0.724-5764.361802.000082.40.00000.0000-0.716-5700.662101.901578.3-0.3770-6.71-0.724-5764.362401.606566.18-0.5092-12.39-0.642-5111.492701.142 47.05-1.0000-18.11-0.284-2261.153000.606524.98-0.9889-17.740.35828503300.1695 6.98-0.519-11.391.0088025.513600.00000.00000.00000.00001.28410222.983900.1695 6.980.51911.391.0088025.514200.606524.980.988917.740.35828504501.142 47.051.000018.11-0.284-2261.154801.606566.180.509212.39-0.642-5111.495101.901578.30.37706.71-0.724-5764.365402.000082.40.00000.0000-0.716-5700.665701.901578.3-0.3770-6.71-0.724-5764.366001.606566.18-0.5092-12.39-0.642-5111.496301.142 47.05-1.0000-18.11-0.284-2261.156600.606524.98-0.9889-17.740.35828506900.1695 6.98-0.519-11.391.0088025.517200.00000.000000.00000.00001.28410222.98

II.Динамика на коляно-мотовилков механизъм:

1.Газови сили:където:

, MN - газова сила;

, MPa - налягане на газовете;

po ,MPa - атмосферно налягане;,m2 - площ на буталото.
2.Привеждане на масите на КММ:

2.1.Маса на буталната група:
където:

- маса на буталната група, отнесена към 1m2 площ на буталото (за чугун ).
2.2.Mаса на мотовилката:

където:

- маса на мотовилката, отнесена към 1m2 площ на буталото (за кована мотовилка).
2.3. Mаса на мотовилката,приведена към буталото:

2.4.Mаса на мотовилката,приведена към коляното:

2.5.Mаса на коляното:
където:

- неуравновесена маса на едно коляно, отнесена към 1m2 площ на буталото;

-дължина на мотовилката;

-дължина на мотвилката,приведена към коляното;

-дължина на мотовилката,приведена към буталото.
2.6.маса на възвратно движещите се части:

2.7.маса на частите, извършващи въртеливо движение:

3.Инерционни сили:

3.1.инерционна сила на масите, извьршващи праволинейно движение:
където:

-инерционна сила от първи порядък;

-инерционна сила от втори порядък.

Резултатите са изнесени в таблица 2 графа 4.


3.2.центробежна инерционна сила

3.3.инерционна сила от въртящата се маса на мотовилката

3.4.инерционна сила от въртящата се маса на коляното

4.Сумарни сили,действащи в КММ:

4.1.Сумарна сила:4.2.Налягане от сумарната сила:

където:

,MPa - разлика от налягането.
4.3.Налягане от инерционната сила:


където:

,MPa - инерционна сила;

,m2 - площ на буталото;

-ъглова скорост на коляновия вал.
4.4.В резултат на действието на газовите,центробежните и инерционните сили,коляно-мотовилковият механизъм се натоварва със сили,които могат да се изчислят аналитично по изразите:


където:


o - ъгъл на отклонение на мотовилката;

o - ъгъл на завъртане на коляновия вал.
4.5.Въртящ момент

където:


R, m - радиус на коляното.

Резултатите са изнесени в таблица 2 графа: 5;7;9;11;13;14;15, като силите са представени сьс сьответните им налягания :

където:
A = B =

таблица 2φojpjPtgβpN1/cosβpSApKBpTTMm/s^2MpaMpa--MN--MN--MN--MNkNNm13456789101112131415010222.98-2.259-2.3840.0000.00001-0.1251.000-2.3840.0000.0000.0000.000308025.51-1.77-1.8550.149-0.1271.011-0.08590.7913-1.4670.629-1.66-5.751-76.4602850-0.629-0.7290.3074-0.30741.047-0.10470.2339-0.17051.02-0.7435-3.185-3090-2261.150.4990.3990.47690.047691.10800.1108-0.477-0.19031.0000.3992.596-16.4120-5111.491.1295-1.0750.30740.0361.0470.12569-0.7669-0.82440.7129-0.7664.185-44150-5764.361.273-1.1530.1490.17931.0110.12564-0.9407-0.11280.37050.4272.324-47.5180-5700.661.259-1.6190.0000.000010.14-1.0001.6190.0000.0000.0000.000210-5764.361.273-1.09-0.149-0.0521.0110.353-0.79130.8625-0.6290.6856-2.324-44.9240-5111.491.1295-0.204-0.3074-0.18751.0470.638-0.23390.0477-1.020.208-4.317-8.4270-2261.150.4990.551-0.4769-0.47691.10801.1080-0.477-0.2628-1.000-.0551-3.09222.73002850-0.629-2.614-0.30740.551.0471.8840.7669-2.004-0.7129-1.86351.635-107.63308025.51-1.77-1.76-0.1490.47821.011-3.230.9407-1.6556-0.3705-0.652082.307-72.536010222.98-2.2594.4410.0000.000016.21.0004.4410.0000.0000.0000.0003908025.51-1.776.2410.1491.2661.0118.590.79134.93850.6293.929.949257.1242028500.6294.730.30741.99811.0476.80.23391.10631.024.8246.169194.8450-2261.150.4993.6710.47692.051.10804.76-0.477-1.751.0003.6717.209151.2480-5111.491.12952.6010.30740.95291.0473.24-0.76691.9940.71291.85426.251107.1510-5764.361.2730.7050.1490.28311.0111.92-0.94070.6630.37050.26123.01329540-5700.661.1259-0.1730.0000.000011.1-1.0000.1730.0000.0000.0000.000570-5764.361.273-1.169-0.149-0.19741.0110.586-0.79130.925-0.6290.7353-2.546-48.1600-5111.491.1295-0.94-0.3074-0.0861.0470.52-0.23390.2198-1.020.9588-4.317-38.7630-2261.150.499-0.414-0.4769-0.15371.10800.43-0.4770.1908-1.0000.414-2.775-17.0566028500.629-0.779-0.30740.10141.047-0.340.76690.5974-0.71290.5553.006-32.096908025.511.77-1.064-0.1490.037251.011-0.2520.9407-1-0.37050.39425.638-43.872010222.982.259-2.3840.0000.00001-0.1251.000-2.3840.0000.0000.0000.000

4.6.Период на изменение на въртящия момент:


таблица 3
φo

 ЦилиндриМв,Nm

 1ц2ц3ц4цφoMв,NmφoMв,NmφoMв,NmφoMв,Nm000.0001800.0003600.0005400.0000.0003030-76.4210-44.9390257.12570-48.187.726060-30240-8.4420194.8600-38.7117.79090-16.427022.7450151.2630-17.05140.45120120-44300-107.6480107.1660-32.09-76.59150150-47.5330-72.551029690-43.8-138.41801800.0003600.0005400.0007200.0000.000

MB MAX = 345.87 Nm

MB MIN = -214.99Nm

MB MIN = 130.88Nm


5.Сили,действаши на мотовилковите шийки на коляновия вал:

5.1.Сила,действаща на мотовилковата шийка:5.2.Радиална сила,действаща на мотовилковата шийка:

5.3.Направление на действащата сила:

5.4.Сила,действаща на коляното:


5.5.Радиална сила действаща на коляното:

Резултатите са изнесени в таблица 4 :
таблица 4
φoT,kNK,kNRмш,kNKpk,kNRk,kN00.000-2.38417.46342.7165.130-1.66-1.46714.40004.753 6.2260-0.7435-0.17057.56234.9795.15900.399-0.19037.28645.0595.25120-0.766-0.824411.00244.8555.681500.427-0.112812.15735.0275.141800.0001.61912.15616.7195.12100.68560.862512.15736.2625.42400.2080.047711.17395.2175.17270-0.551-0.26287.61835.1375.4300-1.8635-2.0046.64566.558.55330-0.65208-1.65569.18463.8645.523600.0004.44118.42939.545.13903.924.938511.860025.39820.464204.8241.10637.542929.4728.374503.671-1.7510.950616.8218.574801.85421.99413.740110.538.5375100.26120.66314.02105.8315.1685400.0000.17313.33845.2735.15700.73530.92512.75666.5655.646000.95880.219811.17395.45.1896300.4140.19087.40395.465.276600.5550.59747.44445.9995.4026900.3942-114.22494.2555.2557200.000-2.38417.46342.7165.1

таблица 5Изчисляване на мотовилка


Изчисляване на мотовилката :  40ХНМА1.Горна глава на мотовилката :        m 1-1 =0.080235792kg Pj max =-0.006791544MNМаксимално напрежение на опьн :        hг =0.005m lм =0.015m sопмах =-45.27696064MpaСумарна стегнатост :        aв =0.000018К^-1 aм =0.00001К^-1 DТ =110К d =26mm Dt =0.02288mm D =0.041mm DS =0.06388mmСпецифично налягане в равнината на допиране :        m =0.3  Eм =220000Mpa Ев =115000Mpa dг =0.036m dб =0.024m d =0.026m p =34MpaНапрежения вьв вьншната повьрхнина :        s'a =74.14193548MpaНапрежения вьв вьтрешната повьрхнина :        s'i =108.1419355MpaМаксимална опьнова сила в главата на мотовилката :        nN =4200min^-1 w =481.4666667s^-1 Pjб =-0.005569877MNОгьващ момент :        rср =0.0155m fз =135grad Мо =1.28205E-06MNmНормална сила :        No =0.002584423MN

Огьващ момент и нормална сила за участьци 1 и 2 :         M1- 0 - 90N1- 0 - 90 fcosfsinfM2- 100 - 135N2 - 100 - 135 0101.28205E-060.002584423 300.8661580940.4997701038.66067E-070.00261126 600.5004596890.865759839-2.7052E-070.002684589 9001-1.8259E-060.002784939 120-0.4990801990.86655582.38324E-060.006042759


Напрежения вьв вьншна и вьтрешна повьрхнина :            Eм =220000    Ев =115000    Fг =150m^2   Fв =30m^2   hг =0.005m   K =0.905349794                fconst1sa j const2si j  01088.88888949.81084135-1353.846158.054842144 301088.88888944.0953981-1353.8461515.8877686 601088.88888928.47899998-1353.8461537.28980036 901088.8888897.107898468-1353.8461566.578564 1201088.888889107.5453108-1353.8461529.92354354

Сумарна сила :        Pн =0.036359931MN     Mно/Рхrср =-0.0032  Nно/Рн =0.0087      fМн1;Mн2 Nн1;Nн2 0-1.80345E-060.000316331 30-1.14721E-060.000273993 606.45862E-070.000158311 903.09578E-062.51903E-07 120-2.64267E-060.000370474
fconst1sан const2siн01088.888889-22.36491904-1353.8461536.37317252301088.888889-13.34829222-1353.8461524.01602511601088.88888911.2879832-1353.84615-9.747608792901088.88888944.94917512-1353.84615-55.8797511201088.888889-33.89548155-1353.8461552.17562987

 saj =125.4367716Mpa saн =72.97869074Mpa smax =199.5787071Mpa smin =147.1206262Mpa sm =173.3496667Mpa sa =26.22904043Mpa sв =1700Mpa ss =1600Mpa s-1 =700Mpa ao =0.3  bs =0.4375  Ks=1.434  e's =0.7  e"s =0.75  sak =40.29904712  sak/sm =0.232472597 bs-as/1-bs = 0.244444444 

nss =7.488928774

2.Стебло на мотовилката :              mмс =0.33kghm=0.024m Pj =-0.01025526MNbm =0.018m Pн =0.032169415MNtm =0.004m Роп =-0.01025526MNam =0.004m

 fср =0.000208m^2 Kx =1.12  Ky =1.12  s1 =173.2199287Mpa s2 =173.2199287Mpa sоп =-49.30413314Mpa sm1 =111.2620309Mpa sa1=61.95789777Mpa sm2 =111.2620309Mpa sa2 =61.95789777Mpa

 sв =1000 ss =940 s-1 =320 ao =0.22 bs =0.340425532 Ks=1.308 e's =2 e"s =3 sak =121.5613954 sak/sm =1.092568547bs-as/1-bs = 0.182580645 ns =2.191194869

3.Долна глава на мотовилката :        mk =0.3343158kg Pjог =-0.016195456MN C =0.058m bкапак =0.002m hкапак =0.003m J =4.5E-12m^4 F =0.000006m^2 bлагер.ч-ка=0.004m hлагер.ч-ка=0.005m Jл =4.16667E-11m^4 Fл =0.00002m^2 b 3-3 =0.003m h 3-3 =0.006m W 3-3 =0.000000018m^3sог =119.1540363Мpa E =2E+11  d =-1.41613E-08m

4.Mотовилкови болтове :        Материал :18XНВА  iболтове =2  c =0.64  Рпр =-0.02024432MN Роп =-0.025426866MN d =0.008  dр =0.006  f =0.00005024m^2 fp =0.00002826m^2 sоп max =506.1080098Mpa sоп min =402.9522371Mpa sн max =899.747573Mpa sн min =716.3595326Mpa sm =454.5301234Mpa sa =51.57788635Mpa sв =1700Mpa ss =1600Mpa s-1p =500Mpa as =0.28  bs =0.3125  Ks =1.434  e's =1  e"s =0.92  sak =68.0456739Mpa sak/sm =0.149705532 bs-as/1-bs = 0.047272727bs-as/1-bs = nss =3.061756798 


Изчисляване на пьлноопорен колянов вал :   40XHMA
Центробежни сили от вьртящите се маси :        Радиус на коляното : 1.от приведена маса на мотовилката :  Рмк =0.009872838MN2.от масата на мотовилковата шийка :  mмш =0.41kg   Рмш =0.004035968MN3.от неуравновесената маса на рамото :  mp =0.15kg   r =0.0412m   Рр =0.001817321MN4.от масата на противотежестта :  mпр =1.135kg   r1 =0.032m   Рпр =1.82472E-05MN

R =0.0412m

 Изчисляване на основни шийки :   a М1цMош2М2цМош30000030-0.000201-0.000200658-8.24E-05-0.00028306260-0.000111-0.00011114-0.0001507-0.000261854909.461E-059.46061E-05-0.0001123-1.76684E-051200.00014660.0001466485.396E-050.0002006071508.198E-058.19764E-054.409E-050.0001260681800000210-8.24E-05-8.24034E-050.00029760.00021518240-0.000151-0.0001507140.0001183-3.24531E-05270-0.000112-0.0001122750.00019938.70058E-053005.396E-055.39591E-050.00019420.0002481183304.409E-054.40919E-050.00010050.0001446033600000
3900.00029760.000297583-8.315E-050.0002144314200.00011830.000118261-0.000149-3.07119E-054500.00019930.00019928-9.777E-050.0001015084800.00019420.0001941590.0001080.000302145100.00010050.0001005110.00019870.0002991785400000570-8.32E-05-8.31521E-05-0.0002007-0.00028381600-0.000149-0.000148973-0.0001111-0.000260113630-9.78E-05-9.77726E-059.461E-05-3.16645E-066600.0001080.0001079810.00014660.0002546296900.00019870.0001986678.198E-050.0002806437200000

   М3цМош4М4ц

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница