Колектив регистрирани експерти- гр. Бургасстраница1/14
Дата02.01.2018
Размер2.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Колектив регистрирани експерти- гр. Бургас

гр. Бургас, тел. 056/85-76-76; моб.:0888667137: E-mail: a.d.kostov@abv.bg


Д о к л а д
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на голф - комплекс – Стамболово” в землището на с. Жълти бряг и Стамболово, община Стамболово, обл.Хасково

Обект: Изграждане на голф - комплекс в имоти №000489 землище с. Жълти бряг и №000019 землище на с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково

Част: ОВОС

Фаза: Прединвестиционно проектиране

Възложители: “БГАсетс мениджмънт” ООД – гр. Бургас

“Грийн-Хил-Инвестмънт” ЕООД – гр. Бургас

“Лиам Голфри” ООД – гр. Бургас

“Честърфийлд Естейтс Лимитед” ООД гр. Бургас

Ръководител колектив:

/ инж. А. Костов/

м. Декември 2007г.

Бургас


3.1.2. Съществуващи източници на замърсяване 31

3.1.3. Качество на атмосферния въздух 35

3.3.1. Геоложка среда на площадката 53

3.3.2. Земи и почви 55Алтернативи по отношение на местата за разполагане на хумуса и строителните отпадъци 92

4.3. Прогноза и оценка на въздействие върху почвите 110


Списък на съкращенията използвани в доклада


Съкращение

Значение

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ОВОС

Оценка на въздействие върху околната среда

ПУП-ПЗ

Предварителен устройствен план – план за застрояване

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ПИ

поземлен имот

УПИ

Устройствен поземлен имот

ТУП

Териториален устройствен план

Ос

ограничителна линия на застрояване

НСККАВ

Национална система за контрол на качеството на атмосферния въздух

РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве

КОС

Контрол на околната среда

МЗ

Министерство на здравеопазването

ДВ

Държавен вестник

ЕС

Европейски съюз

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПДК

пределно допустими концентрации

ПЗ

парк защитен

ЗМ

защитена местност

N

север

NE

североизток

NW

северозапад

E

изток

W

запад

SW

югозапад

SE

югоизток

ФПЧ10

финни прахови частици под 10 микрона

Qср.дн.

средноденонощно количество

Qоразм.

оразмерително количество

Qмакс.ч.

максимално часово количество

л/сек.

литър за 1 секунда

л/ж.ден

литри на 1 жител за 1 ден

м3

нормални кубични метри

кг/ден

килограми за един ден

т/год.

тонове за една година

БПК5

биологично потребен кислород за пет денонощия

ХПК

химично потребен кислород

UV

ултравиолетова


Доклад
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на голф - комплекс – Стамболово” в землището на с. Жълти бряг и Стамболово, община Стамболово, обл.Хасково

Въведение
Настоящият доклад се разработва в съответствие с чл.96, ал.1 от ЗООС, одобреното задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС и направените препоръки за допълнение /писма № 26.00.3894/01.2007 г. и № ОВОС-2197/10.12.2007г. на МОСВ, както и проведените консултации с институциите изразени становища, мнение и препоръки на обществеността, физически и юридически лица.

При изготвяне на доклада за ОВОС са спазени изискванията на “Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда :ДВ бр.25/2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006 г.”.

Обект на оценка на Доклада за ОВОС е инвестиционно предложение за изграждане на “Голф-комплекс Стамболово” предвидено за застрояване в ПИ № 000489, земл. с. Жълти бряг и ПИ № 000019 земл. с. Стамболово, община Стамболово с обща площ 2056 дка.
Възложител на доклада за ОВОС са фирмите:


 • БГ “Асетс мениджмънт” – ООД – Бургас

 • “Грийн-Хил-Инвестмънт” ЕООД – гр. Бургас

 • “Лиам Годфри” – ООД – Бургас

 • “Честърфийлд Естейтс Лимитед” – ООД – Бургас

Възложителите са собственици на имотите -Приложение 11.

Изпълнител на доклада ЕТ “Ангел Костов” – Бургас с колектив от независими експерти по отделните компоненти на околната среда.


Цел на доклада : да се оценят предполагаемите въздействия при реализацията на инвестиционното предложение, върху разглежданата територия въз основа на: местоположение, алтернативи, характеристиката на околната среда и възможностите на екосистемата за самовъзстановяване и асимилация.

1. Анотация на инвестиционното предложение


  1. Обща информация

1.1.1. Наименование на обекта

Предмет на доклада за ОВОС е инвестиционното предложение за изграждане на “Голф-комплекс – Стамболово” в землището на с.Жълти бряг и с. Стамболово, общ. Стамболово, област Хасково.
  1. Данни за възложителя

  2. Възложител са фирмите:

“БГ Асетс мениджмънт” – ООД

102891798

“Грийн-Хил-Инвестмънт” ЕООД – гр. Бургас

102925173

“Лиам Годфри” – ООД

102862680

“Честърфийлд Естейтс Лимитед” – ООД

147009201


Адрес: 8000 гр. Бургас

ул. “Хан Крум” 15б


Лице за контакти: инж. Антон Илиев Илиев

Моб.тел.: 0886625558

E-mail: iliev_haskovo@mail.bg
1.3. Данни за изпълнителя

Фирма: ЕТ “Ангел Костов” – гр. Бургас

ул. “К. Величков” 4 вх.В ет.2

тел.: 056/85-76-76

моб. тел.: 0888-667137

E-mail: a.d.kostov@abv.bg

Управител: инж. Ангел Диков Костов
Ръководител на колектива изготвил доклада за ОВОС е инж. Ангел Диков Костов и екип от независими експерти в състав:


 1. доц. Радостин Куцаров – атмосферен въздух

 2. д-р инж. Илко Бонев – почви, земни недра

 3. инж. Алексей Бендерев – подземни води

 4. инж. Ангел Костов – повърхностни води, отпадъци

 5. Любомир Профиров – растителен и животински свят

 6. Александър Таков – ландшафт, природни обекти

 7. доц. Милчо Касъров – здравна оценка

 8. инж.Георги Георгиев – вредни физични фактори

Към доклада са приложени копия от удостоверенията за професионална компетентност на експертите и ръководителя взели участие в изготвянето на Доклада за ОВОС.  1. Предназначение, мотивация за изграждане

Предназначението на обекта е да се създаде един съвременен голф-комплекс, в границите на закупените имоти предлагащ международни стандарти за спортуване в разнообразните спортни зони и съчетаването им с курортната част на комплекса, при оптимално опазване на компонентите на околната среда и биологичното разнообразие.

Предвижда се обвързване на голф-игрищата със зони за разнообразни спортни и развлекателни дейности – конна езда, водни спортове, тенис, колоездене, игри на открито и др.

Мотивите за изграждане на обекта са свързани със закупуването на поземлени имоти в землищата на селата Жълти бряг и Стамболово, община Стамболово от частен собственик и заявеното инвестиционно намерение за създаване на съвременен голф-комплекс.

  1. Физически и юридически лица, засегнати от реализирането на инвестиционното предложение:

Физическите и юридически лица, които се очаква да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на “Голф-комплекс – Стамболово” в земл. с. Стамболово и Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково са следните: • жителите на гореупоменатите села;

 • община Стамболово;

 • физически лица – собственици на съседни имоти;

 • юридически лица /”В и К”, “Електроразпределение”, управление “Пътища” и др;

 • посетителите и гостите на комплекса от страната;

 • чужди туристи и спортисти.  1. Информационно осигуряване

На разположение на екипа разработил доклада за ОВОС бяха представени необходимите проектни материали/ /ПУП-ПЗ – за имоти № 000489 и № 000019 земл. на селата Стамболово и Жълти бряг, предварителни проучвания за изграждането на “Голф-комплекс – Стамболово”, документи за собственост на имотите със съответните скици, становища и писма от ведомства, компетентните органи, община Стамболово, независими екологично организации и др. съгласувания.

Извършени бяха неколкократни посещения на място от експертите, проведоха се срещи с ръководството на общината, гл. архитект, техническите служби, жители на селата, с представителя на възложителя, различни инстанции.

Проведени бяха консултации с компетентните органи: МОСВ, РИОСВ – Хасково, БД “Източнобеломорски район” – Пловдив и район Хасково1.7. Местоположение, средства, характер на прилежащите територии
Проучваната територия се намира в община Стамболово, между селата Жълти бряг и Стамболово, а съществуващата комуникационно-транспортна мрежа й създава удобни връзки с прилежащите селища, едната от които е и общинския център. Комуникационната връзка през с. Жълти бряг в северна посока от отредения за инвестиционното предложение терен е насочена към областния център – гр.Хасково.


Община Стамболово е разположена в област Хасково в североизточните Родопи и отстои на 22 км от областния център. Тя е гранична между областите Хасково и Кърджали. На юг, чрез р. Арда граничи с Крумовград, на изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и Харманли и на запад с община Кърджали.

Общината е с площ 277 кв.км и се състои от 26 населени места с население 13768 души по постоянен адрес и 6341 по настоящ адрес.

На територията на общината са разположени над 80 микроязовира. Закупените поземлени имоти тангират с един от тях.

В района липсват замърсители на околната среда, поради което територията е подходяща за развитие на спортни и курортни дейности.

Демографското развитие през последните 15 години в областта и общината се характеризира с интензивна миграция и емиграция.

Общината има богати традиции в провеждането на културни празници. В с. Жълти бряг функционира етнографски музей. Няма данни за разположени в близост археологически паметници.

Очевидно е, че общината има възможности за устойчиво развитие. Създаването на съвременен голф-комплекс на територията й в голяма степен ще допринесе за това развитие, както и за цялостното подобряване живота в общината.

Територията на която ще се изгражда голф-комплекса се представлява от два поземлени имота: имот № 000489, земл. с. Жълти бряг ЕКАТТЕ 29550 и имот № 000019 в земл. с. Стамболово, ЕКАТТЕ 68727 общ. Стамболово. Общата площ възлиза на 2056000 м2 /2056 дка/. Общата площ заедно с горския масив /който не е собственост на възложителя/ на север от нея е 2182073 м2 /2182 дка/. Имотът има изразено неправилна форма, границите са силно начупени, като на запад и север попада в земл. на с. Жълти бряг, на изток тангира със съществуващия микроязовир “Жълти бряг”, на юг навлиза в земл. на с. Стамболово.

Релефът е наклонен в две посоки – на североизток и на югозапад, но преобладаващо е ориентиран с наклона си към микроязовира. В границите на проучваната територия и южно от нея съществува известна дървесна и храстова растителност, групирана в пониженията на релефа предимно около деретата.

Местоположението на площадката за изграждане на голф-комплекса е показана в районната карта (Приложение 10).

За получаване на по-достоверна и точна информация за местоположението на най-близко разположените населени места, спрямо разглежданите имоти: № 000489 и № 000019, съответно землищата на с.Жълти бряг и с.Стамболово е издадено удостоверение от Общинска служба земеделие и гори- с.Стамболово /изх.№ 678/14.12.2007г./-Приложение №26.

Съгласно издаденото удостоверение най-близко са разположени четири селища:с.Жълти бряг-0,1 км западна посока, на югозапад е с.Царева поляна-0,8 км, на югоизток е с.Стамболово- 1км и с.Гледка-0,9 км.

Микроязовир “Жълти бряг” тангира с разглежданата територия на изток.

Най-близките реки в района са:


 • р. „Кушевско дере тангира по югоизточната граница на комплекса;

 • р. „Бързей” се доближава до самата граница в северна посока .

За отбелязване е, че реките пресъхват през летния период.
Терените предвидени за застрояване имат следните физически характеристики:

 • Площ на имот № 000019 – 547,401 дка м. “Съръигрек”, земл. с. Стамболово (изоставени ниви) категория на земята при неполивни условия – осма.

 • Граници на имота:

На север – землищна граница със земл. Жълти бряг, ПИ № 000033 – дере

На запад – ПИ № 000033 – дере, ПИ № 207001

На юг – ПИ № 000033 – дере, ПИ № 207001, ПИ № 205001, ПИ № 000094

На изток – дере, ПИ № 000213 – залесена територия
 • Площ на имот № 000489-1509447 дка, м.„Кушево”, земл. с. Жълти бряг, общ. Стамболово

 • Граници на имота:

На север – ПИ № 000500 – широколистна гора, ПИ № 000002 – река, ПИ № 000512, ПИ № 053009

На запад – ПИ № 000500 – широколистна гора, ПИ № 000499, ПИ № 139003, 139002, 139004, 000539 – път ІV клас

На юг – земл. граница с. Стамболово, ПИ № 000430 – язовир, ПИ № 001149 – канал, ПИ № 50007 – широколистна гора, ПИ № 001051 – полски път

На изток – ПИ № 001139 – полски път, ПИ № 053009, 053008, 001049, ПИ № 001051 – полски път, ПИ – 001055 – полски път

Категория на земята преобладаваща - шеста.

Границите на поземлени имоти № 000019 земл. с. Стамболово и имот № 000489 земл.на с.Жълти бряг са отразени в съответните скици – Приложения: № 6 и №7. Снимков материал е посочен в Приложение № 33.

Вътрешно в разглеждания имот № 000489 попада и имот № 001149- канал /собственост: държавна частна/, граничещ с имот № 000430-язовир на община Стамболово.

Имотът /№001149/ представлява канал-преливник на яз. “Жълти бряг”-Приложение №27 скица Ф № 01198/ 12.12.2007г.Същият не се поддържа, обрасъл е с храстова растителност.

В следващата фаза на проектиране канал-преливникът ще бъде възстановен, почистен и продължен до най-близкото дере с оглед да се ползва при необходимост по предназначение.Тази зона съчетано ще бъде устроена и за водни спортове, риболов и хидросъоръжения.

Имотът е собственост на 4 (четири) фирми: БТ “Асетс мениджмънт” – ООД, “Грийн-Хил-Инвестмънт” ЕООД – гр. Бургас, “Лиъм Годфри” – ООД и “Честърфийлд Естейтс Лимитед” – ООД с фирмена регистрация гр. Бургас. Собствеността е видна от приложените към доклада скици за двата имота.

Понастоящем площта, която заема тези имоти и всички съседни, не се използват за земеделски нужди и представляват пасища и изоставени ниви (в миналото обработваеми), обрасли с трева и храсти. Използва се за пасище на животните от близките села Жълти бряг и Стамболово.

В близост до имот № 000019 достига крайна пътна улица от с. Стамболово – асфалтов път с добро състояние.

На територията няма изградени водоснабдителни, канализационни и електропреносими съоръжения.

1.8. Описание на инвестиционното предложение, ситуационна схема
Съгласно ПУП-ПЗ, изграждането на голф-комплекса се предвижда да се разположи в имоти – собственост на четирите посочени фирми, съответно ПИ № 000019 м. “Съръигрек” – земл. на с. Стамболово и ПИ 000489 м. “Кушево”, земл. с. Жълти бряг, общ. Стамболово.

Основанията за проектиране са заповед на кмета на община Стамболово за изготвяне на ПУП (Приложение № 5). Имотите са със статут на земеделска земя. Теренът е равнинно-хълмист без застройки. Предвижда се сградите да бъдат с височина до 10 м, до 3 етажа. Ценните дървесни видове се запазват. Достъпът до имотите се осъществява по съществуващи полски пътища.

Площта на имотите е следната:


 • Имот № 000019 – земл. с. Стамболово – 547401 м2 – осма категория

 • Имот № 000489 земл. с. Жълти бряг – 1509447 м2 – преобладаваща шеста категория

Плътност на застрояване – макс до 30 %

Озеленена площ – миним. до 50 %

Интензивност на застрояване – Кинт – до 1,2

За да се преценят по-правилно предполагаемите въздействия върху компонентите на околната среда в процеса на изготвяне на Доклада за ОВОС се извършиха предпроектни проучвания, които определят бъдещото функционално зониране и обемно-пространствено изграждане на територията в обхвата на разработката.

Главната цел на инвестиционното предложение е създаване на съвременен голф-комплекс, предлагащ международни стандарти за спортуване на голф, отговарящи на стандартите на Професионалната голф-асоциация /PGA/, както и спортуване в разнообразни спортни зони.

Предвиждат се зони за разнообразни спортни и развлекателни дейности – конна езда, водни спортове, тенис, велосипедизъм, игри на открито и др.

Използваемостта на комплекса се предвижда основно през топлите дни на годината (6 месеца), когато има условия за упражняване на посочените спортове. В останалото време се очаква заетост на комплекса ~10 %.

Проектът – „Предварителното проучване” предвижда площта с относително правилни очертания да бъде заета за двете класически голф-игрища с по 18 дупки или за игра на 9, 18 или 27 дупки.

На настоящия етап на проектиране ситуационното разположение на водните площи не може да бъде представено.

В следващият етап на конкретното проектиране на голф-игрищата с моделирането на терена се предвижда сред спортните полета да бъдат оформени водни площи като водни препятствия, които са и елементи на самата игра. Водните площи се предвижда да бъдат с площ ~500 м2 всяко, общо 10 броя по пет във всяко игрище, които ще разнообразят пейзажа на терена като се определят разположението им, дълбочините, начин за водното им захранване, както и хидроизолацията им.

Съпътстващите голфа дейности са изтеглени по периферията, като “запълват” неправилните форми по граничната линия.

Голф-клуба ще бъде ситуиран на най-високото място, откъдето започват наклоните на североизток и югозапад. В близост до голф-клуба се предвижда да се отреди терен за тренировки и обучение. Развитата алейна мрежа с уширения към нея позволява безпрепятствено наблюдение на зрителите.

Разнообразното застрояване свързано с отдиха включва: жилищни сгради за временно обитаване, хотели, аквапарк, конна база, тенис-комплекс, зона за водни спортове и риболов, барбекю като място за неформални срещи.

За осигуряване на по-висок стандарт на голф-комплекса се предвиждат административни, здравни, финансови, културни и битови услуги. Към устройствени зони за обществено обслужване /Об/ са предвидени и необходимите паркинги и подземни гаражи.

Предвидена е транспортна алея, която разделя голф-игрищата от съпътстващите дейности и ще бъде оборудвана с пешеходни тротоари и велоалея. По този начин ще се ограничи до минимум автомобилното движение, а в зоните на жилищното обитаване то ще се организира по периферията, за да се създадат приятни пешеходни пространства и алеи.

При разработването на следващите проекти е необходимо да се предвидят паркинги в границите на всеки УПИ. За обслужване на гостите на комплекса се предвижда вътрешен екологично чист транспорт, като личните автомобили престояват в паркингите и гаражите.

Устройствената зона “ОК” ситуира хотели, като от тях се отличава апартаментният хотел, който маркира разделянето на двете голф-игрища – северно и южно. Застрояването по край микроязовира е отделено чрез буферна зона.

По периферията на парковите и спортните зони – голф-игрищата са разположени различни видове устройствени зони за временно и постоянно обитаване, ваканционни и вилни селища.

Съществуващата дървесна и храстова растителност в границите на проучваната територия по нейната периферия се запазва оптимално. Озеленените терени за спорт и атракции, буферните зелени зони и озеленяването около водната площ създават единна зелена система.

Превиденото съотношение тревни/залесени към водни площи определяме при следните общи изходни данни/вкл. и яз.”Жълти бряг”/:

-съществуващо положение/ 2033 дка –тревни и залесени/ към водни площи /115 дка язовир и 23 дка река/, или общо 138 дка.

Съотношението 2033/138 дка се равнява на 14,7:1.

-променено състояние: 1525 дка тревни и залесени площи/ към 143 дка водни площи , се равнява 10,7:1.

Разположението на описаното функционално зониране на територията е показано в /Приложение № 3/ на доклада.

Предлагат се следните групи устройствени зони в схемата за строителното решение/ескиз -Приложение № 8/ към доклада: • голф-игрища, аквапарк – зона Од;

 • грубо застрояване с малка етажност – зона Жм;

 • вилно селище – зона Ос;

 • СпА – спорт и атракции – зони СпА;

 • обществено обслужване – зони Об;

 • хотела покрай микроязовира – зона Ок;

 • колективни ваканционни жилища – зона Жм1 ;

 • подземни паркинги – зона Тр1;

 • паркинги – зона Тр ;

 • техническа инфраструктура – зона Ти .

Капацитетът на територията изчислен на основата на общи данни е следният:


Табл.1.8-1.

№ по ред

Общи данни

площ м2

1.

Обща площ на голф-комплекса

2 056 000

2.

Общо застроена площ за комплекса /ЗП/

216 800

3.

Общо разгъната застроена площ /РЗП/

418 170

Баланс на територията съгласно предложеното функционално и обемно-пространствено решение е даден в табл. 1.8-2.


Табл.1.8-2.

№ по ред

Вид на устройствена зона

Площ м2

%

1.

Жм-ваканционни жилища с малка етаж.

29145

13,35

2.

Ов-вилно селище

112609

5,16

3.

Ок-курортни дейности-хотели

86073

3,97

4.

Об-обслужване

73578

3,37

5.

Од-голф-игрища, аквапарк

1153604

52,86

6.

Од-конна база*

130078

1,70

7.

СпА-спорт и атракции

37331

1,70

8.

Оз-Озеленяване

11537

5,10

9.

Ти-техническа инфраструктура

23319

1,10

10.

Тр-транспортно обслужване, паркинги

161882

7,40
Общо

2182073

99,98

* Площта е дадена с прилежащите терени за разходка на коне
По време на строителството на голф-комплекса се предвижда да се обособи една строителна площадка в собствен терен ~10 дка разположена в близост до съществуващия полски път върху която ще се разполагат (складове, фургони и др.) за нуждите на обекта. След приключване на строителството последните ще се демонтират. Освен нея се предвиждат общо 7 дка за две площадки съответно за хумус и строителни отпадъци.

За трасетата на електро и водозахранването се определят съответните сервитутни зони, съгласно ЗУТ и Наредбите за сервитутите на енергийни съоръжения и водни обекти.

От баланса на територията следва, че преобладаващо участие имат терените за озеленяване, спорт и атракции- над 60,00 %, а тези за застрояване общо 25,85 %. По този начин комплексът отговаря на изискванията за устройствено планиране на курортни и рекреационни зони, в които около 50 % от площта, трябва да бъде отредена за озеленяване.
Площта на отделните устройствени зони е посочена в табл. 1.8-3.

Табл.1.8-3Устройствена зона

№ на устр. зона

Съдържание

Площ в м2

В

0

Река

22929,67

В

0

Язовир

115371,62

Жм

1

Ваканционни жилища

15805,94

Жм

2

Ваканционни жилища

37338,37

Жм

3

Ваканционни жилища

9436,26

Жм

4

Ваканционни жилища

32565,37

Жм

5

Ваканционни жилища

22671,72

Жм

6

Ваканционни жилища

15814,62

Жм

7

Ваканционни жилища

10891,84

Жм

8

Ваканционни жилища

48296,13

Жм1

1

Ваканционни жилища

66150,22

Жм1

2

Ваканционни жилища

32487,52

Об

1

Обществено обслужване

10827,59

Об

2

Обществено обслужване

3887,92

Об

3

Обществено обслужване

4924,33

Об

4

Обществено обслужване

652,48

Об

5

Обществено обслужване

2594,55

Об

6

Обществено обслужване

1410,43

Об

7

Обществено обслужване

6970,21

Об

8

Обществено обслужване

18977,55

Об

9

Обществено обслужване

12040,76

Об

10

Обществено обслужване

6181,32

Об

11

Обществено обслужване

2656,28

Об

12

Обществено обслужване

2454,93

Устройствена зона

№ на устр. зона

Съдържание

Площ в м2

Ов

1

Вилно селище

66587,72

Ов

2

Вилно селище

31913,63

Ов

3

Вилно селище

14108,58

Од

1

Голф

624276,36

Од

2

Голф

502560,49

Од

3

Конна база

130078,82

Од

4

Парк

26767,91

Оз

1

Озеленяване 

3235,24

Оз

2

Озеленяване 

45356,36

Оз

3

Озеленяване 

7829,94

Оз

4

Озеленяване 

6666,34

Оз

5

Озеленяване 

2078,49

Оз

6

Озеленяване 

2524,08

Оз

7

Озеленяване 

2972,91

Оз

8

Озеленяване 

5786,90

Оз

9

Озеленяване 

7326,76

Оз

10

Озеленяване 

27760,04

Ок

1

Хотели

22969,97

Ок

2

Хотели

24119,77

Ок

3

Хотели

39583,54

Спа

1

Спорт и атракции

37331,37

Ти

1

Техническа инфраструктура

5108,93

Ти

2

Техническа инфраструктура

8221,87

Ти

3

Техническа инфраструктура

9988,72

Тр

0

Улична мрежа

139320,73

Тр

1

Паркинг

5544,36

Тр

2

Паркинг

7670,06

Тр

3

Паркинг

4240,24

Тр

4

Паркинг

3471,28

Тр

5

Паркинг

1117,00

Тр

6

Паркинг

518,89

При изчисляване на капацитета на териториите в различните устройствени зони, предвидени за курортни дейности – хотели, вили, ваканционни жилища и др. са използвани следните показатели:


Табл.1.8.-4.


Плътност на застрояване

Интенз.

Минимална озеленена площ

- Ваканционни жилища – Жм, рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности /Ок/

до 30 %

до 1,2

50 %

- Рекреационна зона за курортно строителство с характер на вилна зона

до 30 %

до 0,6

50 %

С осигурен брой паркоместа в границите на УПИ.

През време на строителството ще работят ~50 души (средно) работници на ден за период ~5 години.

Максималният капацитет на голф-комплекса е 8200 обитатели от които 300 души персонал в самия голф-комплекс и ~200 души в обслужващите дейности на комплекса.

Обитаването на комплекса ще започне реално след построяването на голф-игрищата, през останалото време се очаква минимален брой обитатели ~100 души, поради което не посочваме броят им за всеки от завършваните по строителния график етапи.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница