Колектив регистрирани експерти- гр. Бургас



страница14/14
Дата02.01.2018
Размер2.3 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

По отношение на почвите
За правилното поддържане на голф-игрищата препоръчваме следният мониторинг от акредитирана лаборатория.

 • степен на запасеност в почвата на елементи: общ азот, общ фосфор, калий;

 • проверка на поливната, дренажната и канализационни системи на площадката.



По отношение растителността
След първоначалната подготовка на терена и затревяването да се извършат необходимите анализи за установяването на наличие на болести и вредители по растенията и се определят видовете препарати, дози за третирането им.
Планът за собствен мониторинг е отворен и за други предложения от компетентните органи.

7. Становище и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в резултат на проведените консултации .
На основание чл. 95 ал. 3 от ЗООС и във връзка с чл. 9 от “Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС” възложителят е извършил консултации със специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост и компетентните органи отразени в писма, становища, протокол за срещата с заинтересуваната общественост, както следва:



 • Дирекция “Превантивна дейност – отдел ОВОС и КР – МОСВ – с г-жа Ваня Григорова и г-жа Жаклин Методиева. относно обхвата и съдържанието на ДОВОС/становище на МОСВ-Приложение №1/ и информационното осигуряване.

Направени бяха препоръки да се изработи схема на функционално зониране и схема на местоположението на проучваната територия и връзки. Относно информационното осигуряване - да се ползват услугите на Информационния център – МОСВ.


 • Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив

 • Относно обхвата и съдържанието на ДОВОС изразено в становище № 0-5746/12.02.2007 г. (Приложение № 2) към заданието.

 • Относно качество на подземните води, с отдел “Мониторинг”, инж. Маринов и получени данни на основание решение за предоставяне достъп до информация.

 • Относно категоризацията на водоприемниците в района.

 • Относно местоположението на микроязовирите в района

/Приложение №31/.


 • РИОСВ – Хасково

Относно обхвата и съдържанието на ДОВОС - с инж. Т. Атанасова ,

н-к отдел ОВОС и КР, както и консултации със съответните експерти по компоненти: въздух, води, подземни ядра, растителен и животински свят.

Относно находища на подземни богатства в района бе проведена /консултация с инж.В.Михов/.
Направени бяха препоръки по отделните компоненти за обхвата и съдържанието на доклада (Приложение № 18-писмо на РИОСВ ,Хасково).


 • Дирекция “Национална служба по защита на природата” МОСВ отдел “Защитени територии” инж. Михаил Михайлов – н-к отдел направени бяха препоръки, за оценка на въздействие на инвестиционното намерение върху флората и фауната в най-близките защитени територии.




 • Отдел “Земни ядра и баланс на запасите” – МОСВ

Извършена бе консултация с инж. Ивайло Илиев, относно находища на полезни изкопаеми и заявени площи за търсене и проучване (Приложение № 4).


 • Община Стамболово

С кмета на общината г-н Сербест относно: инвестиционното намерение/Приложение №22/, управлението на отпадъците в общината, транспортната схема за извозването на отпадъците, както и с техническите служби във връзка с наличната документация.


 • Общинска служба по земеделие и гори-Стамболово

-Приложение №26


 • РИОКОЗ, гр.Хасково







 • В и К”ЕООД, гр.Хасково и „В и К”ЕООД, Стамболово-Приложение №14




 • Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-гр.Хасково-Приложение №32




 • Регионален исторически музей-Хасково-Приложения 16




 • Сдружение с нестопанска цел-„Арда-2003”- Приложение 24



 • Регионално екологично сдружение „Марица-2004”-

гр.Хасково-Приложение №23



 • със засегнатото население на селата: Жълти бряг и Стамболово

-Приложение №21.

-Приложение №20.
Проведени бяха срещи и разговори с местните жители при посещението на обекта, с възложителя, проектантите и с други лица.

Всички становища, предложения и препоръки са взети под внимание при изготвянето на доклада за ОВОС на инвестиционното предложение. Направените препоръки от писмата за съгласуванията с отделните ведомства ще бъдат взети под внимание при разработването на работния проект, както и при строителството и експлоатацията.

Населението на района е уведомено чрез писмени обяви в Общината и местната преса/ Приложение №19/.

В резултат на проведените разговори и в кореспонденцията до този момент , не са изразени негативни мнения и становища, относно реализиране на инвестиционното предложение: „Изграждане на голф-комплекс Стамболово”.

Действията на Възложителя са съобразени с процедурите във фаза инвестиционно предложение и с нормативната уредба.Не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразността срещу осъществяването на инвестиционното предложение .

Ръководството на Община-Стамболово изразява пълна подкрепа и оказва съдействие за реализацията на проекта .

Местното население очаква по-скорошната реализация на проекта и няма възражения и конкретни предложения по доклада за ОВОС.

8. Заключение
В резултат на извършените анализи, оценки и прогнози не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането на инвестиционното предложение : „Изграждане на голф-комплекс Стамболово” в земл.на селата-Жълти бряг и Стамболово, Община-Стамболово, област-Хасково.

Експертният екип, разработил ДОВОС предлага на Висшия експертен съвет към МОСВ следното проектно решение:


1.Одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на „Голф-комплекс Стамболово” в земл.на селата-Жълти бряг и Стамболово, Община-Стамболово, област-Хасково, в имоти ПИ №000019, земл. на с.Стамболово и №000489 , земл.на с.Жълти бряг, с инвеститор: БГ”Асетс мениджмънт”ООД; Грийн-Хил-Инвестмънт” ЕООД – гр. Бургас; „Лиам Годфри”ООД;; и „Честърфийлдс Естейтс Лимитед”ООД.
2.Проектирането, строителството и експлоатацията да се осъществят съгласно формулираните условия и мерки в доклада.

9. Описание на трудностите при събиране на информация за изработване на доклада за ОВОС
Съществени затруднения при събиране на информация и изработване на доклада не се отбелязват от експертния екип.


ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1- Становище на МОСВ, писмо №26.00.3894/01.2007г.
Приложение №2- Становище на БД-Пловдив, писмо №05746/12.02.2007г.
Приложение №3- Схема на функционалното зониране на територията на инвестиц. предложение

Приложение№4- Карта от отдел „Земни недра и баланс на запасите”,МОСВ

Приложение №5- Предписание на кмета на общ. Стамболово за изготвяне на ПУП за имот №204003 по плана на с. Стамболово

Приложение №6- Скица №00876/15.07.2007г. за имот №000019 земл.на с.Стамболово

Приложение №7- Скица №01165 от 15.07.2007 за имот №000489 земл. на с. Жълти бряг общ. Стамболово

Приложение №8- Схема за строително решение „ескиз”-предв.проучване

Приложение №9- Карта на защитените зони-натура 2000
Приложение №10- Районна карта
Приложение №11- Списък на документите за собственост
Приложение№12- Писмо №625/23.10.2006 на КЕЦ Хасково относно наличните ел. съоръжения в района

Приложение №13- Писмо №1722/04.09.06 на “В и К” Хасково относно наличните “В и К” мрежи в района

Приложение №14- Писмо на „В и К”ЕООД, Стамболово
Приложение №15- Списък на птиците с природозащитен статус в района на земл.с.Стамболово и земл.с. Жълти бряг

Приложение №16- Писмо № /13.11.2006 на регионален исторически музей Хасково относно паметниците на културата в района


Приложение №17- Транспортна схема за извозване на отпадъците и пътни връзки
Приложение №18- Писмо на РИОСВ, Хасково
Приложение №19- Писмена обява в местната преса за инв.предложение
Приложение №20- Справка за извършените консултации от възложителя
Приложение№21- Протокол от проведенаа среща със засегнатото население

Приложение№22- Становище но община Стамболово относно инвестиционното намерание

Приложение №23- Писмо №09/02.11.2006 – становище на регионално екологично сдружение “Марица 2004” гр. Хасково относно инвестиц. предложение

Приложение №24 - Писмо №14/03.11.2006 – становище на сдружение с нестопанска цел “АРДА – 2003” село Стамболово обл. Хасково относно инвестиц. Предложение

Приложение №25 - Писмо на МОСВ,изх.№ ОВОС-2197810.12.2007г.

относно оценката за ДОВОС

Приложение №26 - Удостоверение на общинска служба по земеделие и гори-Стамболово

Приложение №27 - Скица № ф 01198/12.12.2007г. на имот № 001149 земл. с.Жълти бряг

Приложение №28 - Писмо № С- /18.12.2007г. на община Стамболово

Приложение №29 - Схема с местоположение на площадките за

разполагане на хумус и строителни материали

Приложение №30 - Устройствена схема канализация за ПИ № 000489,

земл.Жълти бряг

Приложение №31 - Карта с местоположение на микроязовирите в района

Приложение №32 - Писмо № 175/14.12.2007г. на Изпълнителна агенция по рибовъдство аквакултура-гр.Хасково

Приложение №33 - Снимкови материали




1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница