Колектив регистрирани експерти- гр. Бургасстраница2/14
Дата02.01.2018
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.9. Връзка с техническата инфраструктура на района
Достъпът до имота се осигурява чрез съществуващ асфалтов местен път от с. Стамболово, достигащ до имот № 000019, който е в добро състояние. Същият след продължение ще бъде и пътна връзка с имот № 000489.

Основна пътна връзка за с. Стамболово е третокласния път І-5074 (Книжовник-Жълти бряг-Стамболово - Голям извор) и евентуално четвъртокласните пътища Царева поляна-Жълти бряг, Царева поляна-Стамболово и Кралево-Стамболово.

При с. Книжовник е връзката с главен път Е-85 /Хасково-Кърджали/, който свързва района с главната пътна мрежа в страната.

Електрозахранването за обекта ще бъде осигурено от най-близкото електропреносно съоръжение възел 20 кV – извод “Жълти бряг”, като се предвижда изграждане на трафопостове и развиване на вътрешна мрежа за захранването на отделните подобекти (съгласувателно писмо № 625/23.10.2006 г. на КЕЦ – Хасково относно наличните съоръжения в района Приложение № 12).

Обитаването на комплекса основно се предвижда през топлите сезони на годината (пролет, лято, есен), като се използват климатични инсталации за отопление, които ще бъдат използвани основно през летния сезон. Консумацията на електроенергия се предвижда за електрическите товари за всички подобекти при максимален капацитет. През зимния период тя ще падне чувствително, тъй като обитателите заедно с обслужващият персонал ще бъде в рамките до ~10 % или ~800 души. Не се предвижда използването на други алтернативни горива: дърва, газ и др.

Необходимата вода за питейно-битови и противопожарни нужди ще се осигури от водопроводната мрежа на “В и К” – Хасково и “В и К” – Стамболово, чрез разширение на съществуващите водопроводи от с. Жълти бряг и с. Стамболово (съгласувателно писмо № 1722/04.09.2006 г. на “ В и К ” , Хасково – Приложение № 13 и съгласувателно писмо на

„В и К”ЕООД, Стамболово-Приложение №14). Съществуват и други алтернативни - от собствени водоизточници.

На разглежданата територия няма изградена канализационна мрежа. В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на разделна канализационна система за битовите и дъждовни води, както и дренажна система за дренажните води от голф-игрищата. Формираните битови отпадъчни води ще се пречистват в пречиствателна станция с биологично пречистване до ІІ категория водоприемник. По подробни данни за отвеждането, състава на водите и начина на пречистването им са представени в раздел 3.2. (Повърхностни и подземни води).

На територията се предвижда и изграждане на инсталации за комуникации и охрана, пожароизвестяване, които ще се полагат в специални кабелни тунели.

1.10. Използвани суровини и материали, природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на обекта.
При изграждане на голф-комплекс “Стамболово” се предвижда използването на следните основни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали:


 • земи и почви;

 • вода за питейно-битови и промишлени нужди;

 • електроенергия за захранване на строителната база;

 • горива за строителната техника;

 • инертни материали;

 • бетонови и варови разтвори;

 • дървен материал;

 • метал, тръби;

 • керамични изделия;

 • тревни смеси и разсад за цветя;

 • облицовъчни материали и настилки;

 • бои, лакове, разтворители, полимерни материали и др.

На настоящия етап на проектиране няма количествена сметка за необходимите суровини и материали. Същите ще бъдат определени в следваща фаза на проектиране.


През експлоатационния период ще бъде използван основен природен ресурс – вода за питейни и поливни нужди:

 • вода за питейни нужди – 1874 м3/ден или ~ 500000 м3 /сезон;

 • вода за поливни цели (тревни площи)

~5700 м3/ ден или ~1450000 м3/сезон;

 • за други водни нужди (технически) ~ 300000 м3/год. или общо ~2250000 м3/год.;

 • електроенергия;

 • горива за фирмените автомобили (предимно леки автомобили и микробуси), моторни резачки и косачки;

 • препарати за растителна защита (пестициди);

 • почвообогатители (амониев нитрат NH4N03, калиев KN03, суперфосфат Ca/H3Р04/2. Очаква се използването предимно на амониев нитрат;

 • минимални количества дезинфектанти;

 • цветен разсад и допълнителни тревни смеси при необходимост.

Освен изброените основни суровини материали в процеса на експлоатацията ще се използват и някои други спомагателни материали, които подробно на настоящия етап на проектиране не могат да бъдат изложени, но тяхното влияние е минимално.1.11. Обща необходима площ, в т.ч. по време на строителството
Необходимата площ за реализиране на инвестиционното предложение 2056 дка – без горския масив, изцяло се осигурява от закупени собствени земеделски земи на четирите фирми, като горския масив не е тяхна собственост и не се включва в реализируемите площи.

С промяна предназначението на земите ще се промени трайно техният характер.

През време на строителството ще се отделят площи, които ще се използват изцяло за строителни дейности:


 • строителна площадка ~10 дка в близост до съществуващия път за удобство при транспорта и осигуряване на пътните връзки. Върху нея ще се разположат временни съоръжения (складове, фургони за работещите площадки за техниката). След приключване на строителството последните ще се демонтират;

 • самостоятелна площадка за отделяне на хумусния слой ~5 дка;

 • самостоятелна площадка за строителните отпадъци, която ще се секционира за отделните видове строителни отпадъци ~2 дка.

Необходимите площи ще се предвидят в следващата фаза на проектиране в самостоятелен проект за организация и строителство.


Реализацията на инвестиционното предложение не засяга съседни на имота терени, както при строителството, така и при експлоатацията, като се изключат неизбежните строителни ивици при изграждане на обекти от техническата инфраструктура извън територията (електропровод, водопровод, пътища), които ще бъдат възстановени след приключване на строително-монтажните работи.

1.12. Описание на основните процеси
Основните процеси, свързани с реализирането на дейността, обхваща основно три етапа проектиране, строителство и експлоатация, които включват в себе си няколко подетапа:

 • Проектиране:

 • инвестиционно предложение, с предназначение да докаже допустимостта на инвестиционното намерение;

 • процедура по одобряване съгласно ЗООС;

 • проектиране на технически и работен проект съгласно ЗУТ;

 • процедури по одобряване на проектите по ЗУТ.
 • Строителство

 • организация на строителния процес за целия период на строителство;

 • изпълнение на предвидените по проект строително-монтажни работи, като с най-голяма тежест и прецизност на изпълнение ще се изисква при моделирането на терените за голф-игрищата, оросителната и дренажна системи;

 • изграждане на инженерната структура;

 • при изграждането на комплекса ще бъдат използвани основно следните машини:

   • булдозери – 2 броя;

   • багери – 2 броя;

   • автокран – 3 броя;

   • тежкотоварни машини с мощност над 147 кW– 3 броя.

Не се предвижда изграждане на бетоново и варово стопанство. Ще се изграждат временни съоръжения необходими за строителството като: площадки за фургони, складове, площадка за хумус и една обособена строителна площадка (разделена на секции) за разделно събиране на строителните отпадъци, битови постройки и др.

Не се предвиждат взривни работи, както и използване на изолационни материали от азбест. Необходимо е да се обърне специално внимание при изпълнение на В и К-мрежата, за водоплътност на водните площи и по-дълбоко вкопаните сгради, подовете на помещенията за съхранение на торове и препарати за растителна защита.

От особено значение е изграждането на оросителната система и дренажната система, отвеждането на водите до микроязовира, изграждането на пречиствателната станция, канализационните съоръжения за отвеждане на дъждовните води.
 • Експлоатация

Основните дейности, които ще се извършват за разглеждания обект са свързани със спортни дейности, рекреация и отдих. Обслужващите дейности включват: хотелиерство, ресторантьорство, поддържане на чистотата и хигиената в комплекса /пране, миене, събиране на отпадъци и др./, готвене и измиване на посуда, поддържане на паркове и градини, поливане на тревните площи на голф-игрищата и другите зелени площи.

Поливането на тревните площи се предвижда да се извърши чрез оросителна система, като избора на самите дъждовални апарати и начина на разпределение на водното количество ще се извърши в следващите етапи на проектиране. За отводняването на терена на голф-игрищата от оросяването и валежните води се предвижда изграждането на дренажна система, състояща се от чакъл, пясък и тръбен дренаж.

Не се предвиждат дейности от промишлен характер и други, които да генерират замърсители от промишлени източници и оказващи значително въздействие на околната среда.

Не се предвиждат дейности, които изискват хигиенно защитени зони. Не се предвижда изграждане на собствени бензиностанции, автосервизи, канали за смяна на масла и автомивки.

От съпътстващите дейности от особено значение са дейностите по пречистването на водите и свързаните с тях утайки, разделното събиране на отпадъците, водоснабдяването. По-подробни описания в т.3.2. и 3.9. от доклада.

Друг основен процес по време на експлоатацията е торенето и използването на препарати за растителна защита.

Непосредствено преди засяването на тревните смеси цялото игрище ще се обработи със смесен първичен тор съдържащ /азот, фосфор и калий/. Ще се използват железни соли /за зеленина около дупките/. Оптималните дози ще се уточнят в процеса на експлоатация.

Използваните видове хербициди и фунгициди ще бъдат определени след тестване върху изградените голф-игрища.

При експлоатацията ще се извършва и дейност по поддръжка на сградите и изградената инфраструктура, изразяваща се в строително-ремонтна дейност.

Експлоатацията на голф-комплекса е свързана с обслужващи дейности, за които са предвидени съответните зони, които включват: административно обслужване, поддържане на чистотата в комплекса, санитарно и здравно обслужване, техническо поддържане, агроподдържане на голф-игрищата и зелените площи, охрана и др.

От така изложените основни дейности по време на строителството и експлоатацията се очаква реализацията на инвестиционното предложение да бъде свързана със следните въздействия върху компонентите на околната среда: земи и почви, ландшафт, атмосферен въздух, води, растителен и животински свят, факторите: отпадъци, шум и вибрации.

Не се очаква да се засегнат природни обекти и паметници на културата, поради липса на такива в района.1.13. Социален ефект (работни места, условия на труд)
През строителния период ще се разкрият средно ~50 работни места за строителни работници за петгодишен период, а през време на експлоатацията ~500 постоянни работни места. Работната ръка ще бъде осигурена най-вече от селата Стамболово, Гледка и Жълти бряг, а при необходимост и от останалите близки села на община Стамболово, което е от изключителна важност за район с безработица.

При експлоатацията на селището полагания труд ще се извършва в една чиста и здравословна среда, при стриктно спазване на здравословните и безопасни условия на труд, както при изграждането, така и при експлоатацията на голф-комплекса.

След завършване на строителството ще има положителни социални промени, които ще се изразяват в:


 • създаване на среда за обитаване, която ще наложи нов модел за стил на живот (отдих, спорт, рекреации);

 • ще се увеличи рекреационният потенциал общо на територията и конкретно за община Стамболово;

 • ще се увеличат възможностите на жителите на гр. Хасково и областта да спортуват различни видове спорт.2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение
2.1. Алтернатива по местоположение на обекта
Териториите са предварително проучени преди закупуването и представляват изоставени ниви – земеделски земи ниска категория, които дълги години не се използват за земеделски нужди.

Географските координатите за четирите характерни точка са както следва:

Точка 1 – 41o 48’ 27,33 N

26o 38’ 23,47 N

Точка 2 – 41o 47’ 18,03 N

28o 38’ 15,99 N

Точка 3 – 41o 47’ 51,79 N

25o 38’ 00,66 N

Точка 4 – 41o 47’ 45,84 N

25o 39’ 09,57 N


Теренът е равнинно-хълмист, подходящ за изграждане на голф-комплекс, което е една от предпоставките за избор на тази площадка.

От закупените общо 3600 дка земеделски земи, избраният вариант за локализация на голф-игрищата в м. “Кушево”, с. Жълти бряг и м. “Съръигрек” – с. Стамболово е най-подходящ предвид следните предимства: • съществуващия местен път стига до имот № 000019 и е в добро състояние. Същият след продължение ще бъде и пътна връзка с имот № 000489;

 • осигурява се най-късо разстояние с общински център – с. Стамболово. Съществуваща комуникационно-транспортна мрежа с прилежащите селища;

 • близост до язовира – акумулиращ краен водоем за пречистените битово-фекални отпадъчни води от пречиствателна станция, дренажните води от оросяването на игрищата и дъждовните води;

 • трасето на кабелната мрежа преминава през полски път и собствени имоти.

От друга страна избраната територия за алтернативни дейности, (срещу земеделие) във вътрешността на страната е сериозно предизвикателство към урбанизираното ни крайбрежие.

Обследваната територия, се оценява като незастрашена от неблагоприятни геофизични процеси и явления предвид геоложкия строеж, хидрогеоложката обстановка и слабия наклон на релефа. Не съществува опасност от значими въздействия и върху останалите компоненти на околната среда.

2.2. Алтернативи с разположение на всички подобекти и съоръжения на площадката
За по-добро от изложеното по-горе функционално и обемно пространствено решение не съществува алтернатива спрямо съществуващия релеф и дадености на територията.
Релефът е с почти равномерен наклон в две посоки – на североизток и на югозапад, но преобладаващо той е ориентиран с наклона си към микроязовира. В границите на проучваната територия и южно от нея съществува дървесна и храстова растителност, групирана в пониженията на релефа предимно около деретата.

За да се използва рационално територията при тази силно изразена неправилна форма, предпроектното проучване предлага съпътстващи голфа дейности, изтеглени по периферията, които да “запълнят” неправилните форми, образувани по граничната линия. По този начин се осигурява площ за две голф-игрища с относително правилни очертания. Те са обединени от общ голф-клуб, ситуиран на най-високото място, от което започват наклоните на североизток и югозапад. Така разположени, голф полетата дават възможност за две класически голф-игрища с по 18 дупки или за игра на 9, 18 или 27 дупки. В близост до голф-клуба се предвижда да се отдели терен за тренировки и обучение. В случай на провеждане на състезания, развитата алейна мрежа с уширения към нея позволяват безпрепятствено наблюдение от зрителите.

Реализацията на такъв голф-комплекс изисква сериозни инвестиции. За да се постигне добра рентабилност е предвидено разнообразно застрояване, свързано с отдиха: жилищни сгради за временно обитаване, хотели, аквапарк, конна база, тенис комплекс, зона за водни спортове и риболов, барбекю като място за общи мероприятия, равномерно разпределени по периферията в непосредствена връзка с жилищната част. Към устройствени зони за обществено обслужване /Об/ са предвидени и необходимите паркинги и подземни гаражи.

Транспортната схема следва избраната концепция. Предвидена е транспортна алея, обикаляща голф-комплекса. Тя разделя голф-игрищата от съпътстващите дейности и ще бъде оборудвана с пешеходни тротоари и велоалея. Чрез нея ще се осигури достъп до предвидените паркинги – надземни и подземни. По този начин ще се ограничи до минимум автомобилното движение, а в зоните за жилищното обитаване ще се организира по периферията, за да се създадат приятни пешеходни пространства и алеи.

Основният елемент в един голф-комплекс – голф-клубът, маркира най-високото място по отношение на релефа, с добър поглед към игрищата и микроязовира. Устройствената зона “ОК”, със ситуираните там хотели, също маркира няколко основни момента във функционалното и обемно-пространственото решение:


  • Голф-хотелът акцентира влизането в комплекса и разклона на транспортната алея;

  • Апартаментния хотел маркира разделянето на двете голф-игрища – северно и южно с по 18 дупки, а избраната кръгла форма подсказва възможността за лесен преход от едното в другото игрище;

  • В северна посока са застроени група хотели по западния бряг на микроязовира.

Предвижда се изграждането на 10 броя малки водни площи /по 5 бр. във всяко игрище/, с площ ~0,5 дка всяко. Същите са част от конфигурацията на игрищата като препятствия.

По периферията на парковите и спортните зони – голф-игрищата, са разположени различни видове устройствени зони за временно и постоянно обитаване, ваканционни и вилни селища, с разнообразно по характер и обем застрояване, което може да предложи различни форми и стандарт на обитаване.

Съществуващата дървесна и храстова растителност в границите на проучваната територия и по нейната периферия, се запазва оптимално и заедно с парковите и озеленените публични пространства, с озеленените терени за спорт и атракции, с буферните зелени зони и със зелената ивица около водната площ позволява да се създаде единна зелена система.

2.3. Алтернатива срещу други дейности
Избраният вид дейност – практикуване на един нов за страната спорт – голф в съчетание с отдих и туризъм е за предпочитане пред други видове дейности като промишлени и други инвестиционни цели за застрояване.
2.4. Алтернативи по отоплението и вентилацията
Избраният вариант използване на климатични уредби за отопление и вентилация е най-удачен, като се има предвид сезонността на използване на селището (месеци без отопление – м. април – м. септември). За загряване на топлата вода ще се търсят алтернативни източници (слънчеви батерии и др.).

2.5. Алтернативи по отношението на водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води.
За водоснабдяване на обекта съществуват следните алтернативи:

- собствени източници на водоснабдяване;

- използване на дренажните, дъждовните и пречистени води за водоснабдяване;

- новата водоснабдителна система на община Стамболово от с. Долно поле, община Стамболово;

За пречистването на отпадъчните води алтернативата за биологично пречистване на отпадъчните води е единствената надеждна за осигуряване на необходимите качества на пречистените води.

2.6. Алтернативи по отношение на събирането и оползотворяване на изкопаните земни маси и хумусния слой.
Хумусният слой от повърхността на терена ще се отстранява и събира на отделна за целта площадка. Същият ще се оползотворява при оформянето на терена за голф-игрищата.

Изкопаните земни маси ще се оползотворяват за вертикална планировка на терена и обратна засипка.

Посочената алтернатива е най-екологосъобразна, друга не се предлага.

2.7. Нулева алтернатива
Що се отнася до разглеждане на нулевата алтернатива (възможността да не се осъществява дейността, предвидена с предложението) би довела до:


 • продължаване пустеенето на земите, поради отсъствие на интерес за земеползване;

 • при евентуално използване за земеделски нужди – ниски добиви предвид ниската категория на земята – преобладаваща е VI-VIII категория и бърз отказ от нея;

 • не се очаква развитие на региона;

 • запазване тенденцията за изоставяне на социално-икономическото развитие на малките населени места

пропуснати ползи (икономически, екологични, естетични и социални)

Във връзка със закупуването на земите от възложителя и заявеното му инвестиционно намерение за създаване на съвременен голф-комплекс, нулева алтернатива не предлагаме.2.8. Етапност на изграждане
Предвижда се изграждането на обекта да се изпълни на три етапа:

І етап

2008 -2009 г.– Изграждане на устройствени зони, СпА, голф клуб, тенис - комплекс, застрояване покрай микроязовира, аквапарк

ІІ етап

2009 - 2011 г.– Изграждане на двете голф игрища, ваканционните жилища, застрояване с малка етажност, инженерна инфраструктура

ІІІ етап

2011 - 2012 г.– Изграждане на останалите части от вилното селище паркинги, конна база, обществено обслужване, озеленяване и завършване окончателно инфраструктурата.


3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл.4 и чл.5 и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение и взаимодействието между тях.
3.1. Атмосферен въздух
3.1.1.Климат и метеорологични данни
Община Стамболово е разположена в североизточната част на Източните Родопи (Централна Южна България) на разстояние 22 километра от центъра на Хасково. Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на общинския център до областния град и до границата с Гърция и Турция (70 км.)
В състава на общината са включени 26 селища с население 13766 жители. Център на общината е село Стамболово. Теренът е неравен и хълмист. В общинската пътна структура са включени основно пътища от трети и четвърти клас с обща дължина 135 км. Общата площ на Община Стамболово е 277 km2. Тя е в състава на Област Хасково.

Географското местоположение на Община Стамболово е благоприятно, тъй като на територията на Хасковска област се кръстосват два от важните за България и Европа трансконтинентални пътища. Първият е от Западна и Централна Европа през София-Пловдив-Свиленград за Истамбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Вторият е от Северна Европа през Русе-Горна Оряховица-Хасково за Средиземноморието.

Климатични условия се определят от средиземноморското климатично влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни температури. Средната годишна температура на въздуха на равнинните участъци и низините варира от 12,2 до 12,8 оС, а за Източните Родопи и Сакар планина от 12.6 до 13.5 оС. Най-топло е през месеците юли и август (фиг. 3.1.1-1), когато средните месечни температури достигат 23-24 оС. Най-студено е през месец януари, със средна месечна температура 0.2 оС.Средната годишна скорост на вятъра е около 1.8 м/сек и се отличава незначително от средната скорост на вятъра по месеци в годината (фиг.3.1.1-2). Средната скорост на вятъра по месеци надвишава 2 м/сек само за месеците февруари, март и април.


Таблица 3.1.1-1

Честота на вятъра по посока и тихо време в проценти за станция ХасковоПосока

Януари

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

N

35.0

30.2

25.8

20.1

22.1

22.0

28.0

26.1

25.5

22.9

27.1

33.6

26.5

NE

8.3

8.6

15.0

11.2

13.8

14.1

14.8

14.7

15.3

13.6

13.3

7.5

12.5

Е

6.7

8.6

10.6

13.3

11.7

11.2

8.2

9.8

10.1

9.0

9.8

7.5

9.73.2

3.6

4.8

6.9

7.6

5.9

4.5

4.7

5.0

5.2

6.2

4.7

5.2

S

4.1

6.7

9.5

11.7

9.9

7.4

3.7

3.8

5.4

8.4

6.6

6.6

7.0

SW

3.1

4.3

4.5

5.8

5.9

5.4

4.3

3.3

4.0

5.0

4.3

3.7

4.5

W

13.4

13.4

11.1

11.6

11.3

13.1

13.0

14.8

13.7

13.9

12.6

12.5

12.9

NW

26.2

24.4

18.6

19.3

17.7

20.9

23.4

22.8

21.0

21.9

20.2

23.9

21.7

Тихо

14.5

14.4

11.8

14.3

15.8

16.3

18.8

21.0

20.8

22.5

19.5

17.6

13.3

Преобладаващите ветрове (фиг.3.1.1-3) са от север (26.5%) и северозапад (21.7%). Най-рядко ветрове духат от югозапад (4.5%) и югоизток (5.2%). Средният годишен процент на случаите “тихо” е 13.3%, а най-високи стойности има за месеците август, септември и октомври, съответно 21.0%, 20.8% и 22.5% (табл.3.1.1-1).


Главният валежен максимум е различен за отделните части: по поречието на река Марица той е октомврийско-ноемврийски. Тогава падат 11-12 % от валежите, а в Източните Родопи е декемврийски-11-13 % от валежите.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница