Коментарът относно измененията и дапълненията на ппзнпДата08.05.2018
Размер196.96 Kb.
КОМЕНТАРЪТ

ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА И ДАПЪЛНЕНИЯТА НА ППЗНП

(ПМС № 162 ОТ 30.06.09 Г. / ДВ, БР. 51, 2009 Г.)

Е ИЗТЕГЛЕН

от ninarichy на 12 Юли 2009, 05:26

BgLOG.net

И моята гледна точка:

С тези промени в ППЗНП  Д. Вълчев прокарва текстове от позорния „Закон за училищното образование и предучилищно възпитание”, с което Правилника влиза в конфликт със закона за нормативните актове, а именно:Чл. 3. (1) В материята, до която се отнася, законът трябва да уреди пълно всички основни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба.
(2) За уреждане на другите отношения по тази материя, законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.


Някъде в Закона за народната просвета да има текст „учителски длъжности”???

Законът определя длъжности „директор, помощник-директор, учител (възпитател) и това, което е записано в Правилника е извън приложното поле на  закона!Освен това, Д. Вълчев, подписал промените в Правилника, като министър с юридическо образование е пропуснал да  прочете  Национална  класификация на  професиите  и длъжностите в Р България, утвърден от колежката му Е. Масларова :))

 В Националната  класификация на  професиите  и длъжностите в  Клас 2 Аналитични специалисти е включен подклас 23 Преподаватели:

Преподавателите преподават теорията и практиката на един или повече учебни предмети или учебни дисциплини на различни образователни равнища, провеждат изследвания, разработват, развиват и прилагат концепции, теории и практически методи по тези дисциплини и изготвят учебници и учебни помагала.

  Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас обикновено включват: разработване и преподаване на учебното съдържание по учебен предмет или учебна дисциплина в съответствие с изискванията на учебния план, учебните програми и държавните образователни изисквания; ръководене на класове, курсове или групи на различно образователно равнище с образователна или квалификационна цел; обучение на лица със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; разработване на учебни планове и учебни програми; участие в решаването на въпросите по организирането на учебната и свързаните с нея дейности в детските градини, училищата, обслужващите системата на народната просвета звена и висшите училища; ръководене на изследвания, насочени към развитие на концепции, теории или практически методи, предназначени за прилагане в индустрията и други сфери на дейност; изготвяне на учебници и учебни помагала. В някои случаи към изпълняваните задачи се включват и контрол по отношение на други работещи.Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи: 
Група 231 - Преподаватели в университети, колежи и други висши училища 

Група 232 - Учители в средни училища 

Група 233 - Учители в детски градини, в начални и основни училища 

Група 234 - Учители в специални детски градини и училища 

Група 235 - Помощник-директори и сродни на тях в системата на народната просвета 

Група 236- Друг педагогически персонал

В  Група 232 - Учители в средни училища попадат:

Единична група 2321 са Учители в гимназиален етап на средни общообразователни училища (гимназиален етап), профилирани гимназии и гимназии
 В тази единична група са обхванати лица, които: преподават един или повече учебни предмета в гимназиалния етап на средните общообразователни училища; участват в създаването и осъвременяването на учебни програми; оценяват и отчитат постиженията на учениците и на учебния процес.

Примерни длъжности, които са класифицирани тук:
Учител, общообразователен учебен предмет 2321 6001;
Учител, ресурсен 2321 6002.

Тази единична група изключва длъжности, които са класифицирани свързани с нея:
Възпитател 2390 5001;
Помощник-директор по учебната дейност 2360 6002.

В  Единична група 2322  са Учители в системата за професионално образование и обучение и преподаватели в центрове за професионално обучение
Тази единична група са обхванати лица, които: преподават един или повече учебни предмета или модули в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и центрове за професионално обучение; участват в създаването и осъвременяването на учебни програми; оценяват и отчитат постиженията на обучаемите и на учебния процес.

Примерни длъжности, които са класифицирани тук:
Учител, общообразователен учебен предмет 2322 6001;
Учител, практическо обучение 2322 5002;
Учител, теоретично обучение 2322 6004.

Тази единична група изключва длъжности, които са класифицирани другаде:
Помощник-директор по учебно-производствената дейност 2360 6003;
Майстор, учебно производство 3476 5030.

В Група 233 - Учители в детски градини, в начални и основни училища попадат:

Учителите в детските градини планират и провеждат възпитателно-образователна дейност; учителите в началните училища планират образователната дейност и провеждат обучението в класа, в който преподават; учителите в основните училища планират учебния процес и провеждат обучението в предметната област, която преподават. Те изграждат знания, умения, отношения и ценности във всяка възраст, чрез всяка възпитателно-образователна дейност, чрез всеки учебен предмет; осъществяват диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на децата и учениците и на възпитателно-образователния или учебния процес.

  Задачите, които изпълняват, обикновено включват: планиране на възпитателно-образователната или образователната дейност; подбор и планиране на подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадената дейност; определяне на конкретните възпитателно-образователни цели в детските градини; определяне на целите на урока, структуриране и провеждане на учебния процес в началните и основните училища; съдействие за развитие и изява на личностния потенциал на детето и ученика; в детските градини – установяване на равнището на развитието на детето, установяване на готовността на детето за училище, а в началните и основните училища - контрол и оценка на прогреса, знанията и уменията на учениците; водене на установената документация; опазване живота и здравето на децата и учениците и осъществяване на връзки и взаимодействия с техните родители.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи: 
Единична група 2331 - Учители в детски градини 
В тази единична група са обхванати лица, които: планират и организират групови и индивидуални образователни дейности и игри, за да подпомогнат и насърчат физическото, психичното и социалното развитие на деца в предучилищна възраст. 

Примерни длъжности, които са класифицирани тук:
Учител, детска група 2331 6001;
Учител, музика 2331 6002. 
Тази единична група изключва длъжности, които са класифицирани в друга единична група:
Директор, детска градина 1210 6014.

Единична група 2333-Учители в прогимназии или в прогимназиален етап на основни училища и средни общообразователни училища

В тази единична група са обхванати лица, които: преподават един или повече учебни предмета в прогимназиалния етап на основните училища, прогимназиите или средните общообразователни училища; участват в създаването и осъвременяването на учебни програми; оценяват и отчитат постиженията на учениците и на учебния процес.Примерни длъжности, които са класифицирани тук:
Учител, общообразователен учебен предмет 2333 6001;
Учител, ресурсен 2333 6002.

Тази единична група изключва лъжности, които са класифицирани в друга единична група:
Възпитател 2390 5001;
Помощник-директор, учебна дейност 2360 6002.


КАКВО НЕ ЗНАЕ ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:

 Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България е разработена в съответствие с методологията на Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-88),  издание на Международната организация на труда,  Женева, 1990 г. С разработването и прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, отговаряща на международните стандарти, се осигуряват условия за набиране, класифициране и обобщаване на информацията за професионалната и длъжностната структура на населението, създават се възможности за извършване на международни сравнения и за широк обмен на информация в тази област. В структурно и концептуално отношение Националната класификация на професиите и длъжностите напълно съответства на ISCO-88. При разработването на Националната класификация на професиите и длъжностите са взети предвид и отразени по подходящ начин специфични за нашата страна въпроси и изисквания, свързани с образователната система, с квалификацията и преквалификацията на работната сила, с организацията на производството, труда и управлението, със заплащането на труда, социалното осигуряване и други. Това не е променило възприетите съобразно международните стандарти принципи за изграждане на класификацията.

             1. Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, наричана по-нататък "Класификацията", се прилага от всички предприятия и организации, независимо от формата на собственост. Тя е предназначена да осигури единство при определянето, групирането и диференцирането на длъжностите и при подхода за тяхното използване при  управление на труда и трудовите отношения.

            2. С Класификацията се определя професионалната структура на населението и се осигурява възможност за:

            а) групиране и конкретизиране на професиите и длъжностите в секторите и икономическите дейности;

            б) планиране, отчитане и управление на персонала;

            в) изучаване, анализиране и прогнозиране на професионалната структура на заетите и безработните;

            г) организиране на пазара на труда и управление на трудовите ресурси;

            д) разработване на системи за професионален подбор, квалификация и преквалификация на работната сила;

            е) извършване на международни сравнения и анализи в областта на трудовата и професионалната заетост;

            ж) осигуряване на информация за целите на социалното осигуряване, доходите на заетите лица и други.

           3. В съдържателно и структурно отношение Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ е разработена на базата на два основни принципа:

            а) за вида на изпълняваната работа;

            б) за образователното и квалификационното ниво.

 

4. Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ включва следните методологични и методически материали:4.1. Методологични бележки;

4.2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите;

4.3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в Националната класификация на професиите и длъжностите;

4.4. Азбучен определител на длъжностите;

4.5. Списък на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите

4.6. Кодови таблици за преход от Националната класификация на професиите от 1996 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите и от Националната класификация на професиите и длъжностите към  ISCO-88;

4.7. Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите.

 

      5. Основни понятия в Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ са:5.1. Професия - съвкупност от сходни знания и умения, придобити в резултат на обучение или трудов опит и определящи способността за реализация в определен вид трудова дейност.

5.2. Специалност - съвкупност от знания и умения за конкретен вид трудова дейност, включена в една професия.

5.3. Професионална квалификация - мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит.

5.4. Занятие - трудова дейност на дадено лице, която му осигурява работна заплата или друг доход.

5.5. Длъжност (длъжностно наименование) – съвкупност от функции, задачи и други изисквания към лицето, като знания и умения за конкретен вид трудова дейност, изпълнявани на работно място.

Наименованията на професиите и длъжностите могат да съвпадат в случай, че изискванията като знания и умения, отнасящи се за дадена професия, съвпадат с тези на длъжността.5.6. Образователно и квалификационно ниво - дефинира се като съвкупност от минимални знания и умения, необходими за изпълнението на определена длъжност.

В Класификацията са определени девет образователни и квалификационни нива:Образователно и квалификационно ниво 0 - без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище;

Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище завършен VІ клас;

Образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище завършен Х клас;

Образователно и квалификационно ниво 3 - трета степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;

Образователно и квалификационно ниво 4 - четвърта степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище средно образование;

Образователно и квалификационно ниво 5 – образователно-квалификационна степен “специалист по...”;

Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “бакалавър”;

Образователно и квалификационно ниво 7 - образователно-квалификационна степен “магистър”;

Образователно и квалификационно ниво 8 – длъжността се упражнява по призвание;

Образователно и квалификационно ниво 9 – длъжността се заема чрез избор.

           

            Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 – в съответствие със Закона за висшето образование.

 

6. В структурно отношение Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ е изградена на принципа на агрегирането, като професиите и длъжностите се групират на четири йерархични равнища: клас, подклас, група, единична група.

 

      6.1. На всяко от четирите равнища на Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ е определен цифров код и наименование, като са дадени кратки описания на съдържанието, с оглед улесняване прилагането на класификацията. 

      6.2. Структурата на цифровия код в Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ има следния вид:

 

Х Х Х Х

Х  -  -  -          еднозначен цифров код, съдържащ информация за класа;

 

Х Х  -  -          двузначен цифров код, съдържащ информация за подкласа;

 

Х Х Х  -          тризначен цифров код, съдържащ информация за групата;

 

Х Х Х Х         четиризначен цифров код, съдържащ информация за единичната група.

 

      6.3. Групирането и класифицирането на професиите и длъжностите е извършено върху основата на сходството на изпълняваните длъжности и изискващите се за тях ниво на образование и степен на квалификация: 

Класовете са най-високото ниво на агрегиране на професиите и длъжностите, определени с обхвата на сходни професионални области, в които се прилагат сходни знания, умения и навици, придобити чрез съответна подготовка и натрупан опит; В Класификацията те са девет и са означени с еднозначен цифров код от 1 до 9. Въоръжените сили са включени в клас „0”.

 

Подкласове са подразделения на класовете. В Класификацията те са 28 и са означени с двузначен цифров код, съдържащ информация за класа и съответния подклас.

 

Групите са подразделения на подкласовете. В Класификацията те са 118 и са означени с тризначен цифров код, съдържащ информация за класа, подкласа и съответната група.

 

Единичните групи са подразделения на групите. В Класификацията те са 401 и са означени с четиризначен цифров код, съдържащ информация за класа, подкласа, групата и съответната единична група. В случаите, когато в състава на дадена група има само една единична група, т.е. групата не се подразделя, последният знак на четиризначния цифров код на единичната група е 0. Единичните групи са съвкупност от сродни длъжности и се характеризират както с извършването на сходни дейности, така и с насочеността на знанията и уменията към извършваните дейности (напр. към произвеждания продукт или към управлението и контрола на техническото средство, с което се работи, респ. към повтарящите се еднотипни операции).

 

            6.4. В рамките на отделните единични групи са обособени длъжности, чрез които се определят и конкретизират задачите, правата и отговорностите при изпълнение на определена трудова дейност (вид работа или работи). Наименованието на длъжността обикновено се състои от ключова дума, характеризираща професията, към която се причислява тази длъжност и една или няколко допълнителни думи, които играят ролята на определител, чрез който се обяснява ключовата дума.           

6.5. Когато във връзка с изпълнението на закони и други нормативни актове за някои длъжности се налага да се откроява важността и отговорността на изпълняваните функции и задачи, да се определя степента на подчиненост в йерархични структури, да се обозначат квалификационни или други различия, към длъжностните наименования, посочени в Класификацията могат да се включват и допълнителни определители като: заместник, завеждащ, старши, младши, висш, главен, водещ, майстор, помощник, стажант и други, като се ползва кодовото означение за съответната длъжност.

           6.6. Длъжностите са кодирани на принципа на серийно-поредната система посредством осемзначен цифров код, който съдържа информация за класа, подкласа, групата, единичната група и съответната длъжност. Пълният цифров код на длъжността има следната структура:

 

ХХХХ    XXХХХ - - -    -  -  -  -    Знак, указващ  класа, към който се числи длъжността.

 

- Х - -    -  -  -  -     Знак, указващ подкласа от състава на съответния  клас                              длъжности.

 

-  - Х -    -  -  -  -    Знак, указващ групата от състава на съответния подклас. 

-  - - Х   -  -  -  -     Знак, указващ единична група от състава на съответната група.

 

 

-  -  - -    Х -  -  -     Знак, указващ минималното образователно и квалификационно        ниво, което се препоръчва за заемане на длъжността.

 

-  -  -  -   -  Х Х Х    Знаци, обозначаващи поредния номер на длъжността        в рамките на единичната група.

 

 7. Разпределението на позициите на Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ по йерархични равнища е следното:

 

 No

по ред

Класове


Подкласове
(брой)


Групи
(брой)


Ед.групи
(брой)


 

ОБЩО

28

118

401

1

Законодатели, висши служители и

ръководители3

8

38

2

Аналитични специалисти

4

19

57

3

Техници и други приложни специалисти

4

21

76

4

Административен персонал

2

7

25

5

Персонал, зает с услуги за
населението, търговията и охраната

2

9

22

6

Квалифицирани работници в

земеделието, горското стопанство,


лова и риболова

2

6

16

7

Квалифицирани производствени
работници и сродни на тях занаятчии

4

17

71

8

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

3

20

70

9

Професии, неизискващи специална

квалифиция3

10

25

0

Въоръжени сили

1

1

1

              8. Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ се използва за кодиране на длъжностни наименования с един код по единична група. Когато заеманите длъжности се характеризират с комбиниране на задачи и задължения, характерни за повече от една единична група професии, тези длъжности се класифицират само в една единична група професии, като за нейното определяне се използват следните приоритети:

      8.1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите.

      8.2. Приоритет имат единичните групи, чиито задължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите.

      8.3. При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж, приоритет има единичната група с най-висока степен на квалификация.

      8.4. При липса на достатъчно информация за отнасяне на дадена длъжност към определена единична група, тя се класифицира към единична група "други ... некласифицирани другаде".

      8.5. С изключение на длъжностите, определени със закон, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация.

     9. Особености на Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/:

      9.1. В Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ се отразява професионалното разделение на труда. Функционалното разделение на труда се използва само за конкретизиране формата на проявление на професията.

      9.2. Длъжностните наименования, вкючени в Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/, се ползват при разработване на организационните и управленските структури в предприятията и в другите организации, при изготвяне на разписания на длъжностите, при наемане на работа по трудово или служебно правоотношение,  както и във всички останали случаи, когато това се изисква от закон или друг нормативен акт. Работодателите разработват и утвърждават длъжностни характеристики за длъжностите, които ползват.

          9.3. Изискваното от Класификацията минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на конкретна длъжност се доказва с легитимни по българското законодателство документи. За заемането на длъжности от т.нар. регулирани професии (лекар, шофьор, заварчик и др.), за които с нормативен акт е предвидена правоспособност или други специални изисквания, документите за правоспособност или други специални умения са задължителни.

      9.4. В случаите, когато се изискват специфични професионални, технически и оперативни умения и знания от служителите на законодателно, административно или управленско ниво, може да се окаже трудно да се определи дали дадена длъжност принадлежи към клас 1 или към друг клас. В такива случаи от основно значение е допълнителната информация за основните задачи на въпросната длъжност. Ако основните задачи изискват оперативно прилагане на специфични професионални знания и/или умения, тогава длъжността принадлежи към друг клас. Ако, обаче, професионалните знания и умения служат само като основа за законодателните, административните или управленските задачи, тогава длъжността принадлежи към клас 1. Например, ако основните задачи на една длъжност се състоят от поставяне на диагнози и лечение на болести, то тя принадлежи към клас 2 - Аналитични специалисти. В същото време, обаче, ако една от основните задачи е да се разпределят средствата за проучване и развитие на базата на медицински знания, тогава професията принадлежи към клас 1.

 Специалисти и техници, които консултират предприятия и организации по общо или специализирано управление, или по оперативните функции, следва да бъдат класифицирани в клас 2 - Аналитични специалисти или в клас 3 - Техници и други приложни специалисти.

 9.5. Висшите служители в организациите със специален интерес, които управляват бизнес предприятия или изпълняват задачи подобни на тези от група 122 - Ръководители на производствени и оперативни звена или група 123 - Ръководители  на други отдели и звена, са класифицирани в подклас 12 - Ръководители в търговски дружества и други организации или подклас 13 - Управители.

 9.6. В зависимост от образователното и квалификационно ниво, специфичните задачи и степени на отговорност, при изпълнението им е по-подходящо някои от професиите, идентифицирани в клас 2 - Аналитични специалисти да се класифицират и в Клас 3 - Техници и други приложни специалисти. Такива случаи могат да се открият например сред учителите и преподавателите, медицинските сестри и работещите в областта на социалните услуги.

 9.7. Разделянето на селскостопанските работници, работниците в горското стопанство, ловците и риболовците в два подкласа 61 и 62 има за цел да отрази различията в степента на пазарната насоченост. В подклас 61 са включени работещите в пазарно ориентирани стопанства, докато в подклас 62 са включени работещите за собствено препитание.

            9.8. В случаите, когато в Обяснителните бележки по обхвата и съдържанието на позициите в Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ в рубриката „Тази единична група изключва някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:” са посочени наименования на професии и длъжности в множествено число с дву-, три- или четири-цифров код, да се има предвид, че това се отнася за всички професии и длъжностите от  съответния подклас, група или единична група.

 9.9. В Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ не се разглеждат длъжностите във въоръжените сили.

 10. Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ е резултат от актуализирането на Националната класификация на професиите от 1996 г.

 11. При разработването на Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ се осигурява съпоставимост с ISCO-88 до ниво единична група.

 12. Класификацията на длъжностите е отворена система, която може да бъде допълвана и изменяна. Предложение към новия министър:

Отмяна на  ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 162 ОТ 30 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

и създаване на работна група с представители на Блог Образование, НПО и общински структури за изработка на стандарти за длъжности

"младши учител","старши учител" и"главен учител" .

До настоящият момент  има следните длъжности с кодове и наименования:

3321

5001

Учител, детска група

2331

6001

Учител, детска група

3322

5001

Учител, І-ІV клас

2332

6001

Учител, І-ІV клас

3330

5001

Учител, логопед

2340

6001

Учител, логопед

3321

5002

Учител, музика

2331

6002

Учител, музика

3311

5001

Учител, общообразователен учебен предмет

3312

5001

Учител, общообразователен учебен предмет

3323

5001

Учител, общообразователен учебен предмет

2321

6001

Учител, общообразователен учебен предмет

2322

6001

Учител, общообразователен учебен предмет

2333

6001

Учител, общообразователен учебен предмет

2340

6002

Учител, олигофренопедагог

3330

5002

Учител, олифреногопедагог

3312

5002

Учител, практическо обучение

2322

6002

Учител, практическо обучение

3311

5002

Учител, ресурсен

3322

5002

Учител, ресурсен

3323

5002

Учител, ресурсен

3312

5003

Учител, ресурсен

3321

5003

Учител, ресурсен

2321

6002

Учител, ресурсен

2332

6002

Учител, ресурсен

2333

6002

Учител, ресурсен

2322

6003

Учител, ресурсен

2331

6003

Учител, ресурсен

3330

5003

Учител, сурдопедагог на деца с увреден слух

2340

6003

Учител, сурдопедагог на деца с увреден слух

3312

5004

Учител, теоретично обучение

2322

6004

Учител, теоретично обучение

3330

5004

Учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения

2340

6004

Учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения

3322

5003

Учител, чужд език І-ІV клас

2332

6003

Учител, чужд език І-ІV клас

2360

6006

Учител-методик


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница