Комисия по регистъра към усДата02.01.2018
Размер77.77 Kb.

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УСПротокол № 18
Днес на 25.04.2017 г. се проведе заседание на Комисията по регистъра, съгласно решение на УС на КАБ при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за придобиване на пълна проектантска правоспособност.

 2. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност.

 3. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с пълна проектантска правоспособност.

 4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 5. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 6. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 7. Oтлагане разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска правоспособност на арх.Николай Ненов Ненов с рег.№ 05065 от РК Варна, арх.Милена Димитрова Кимрянова с рег.№ 05235 от РК Бургас, арх.Мехмед Метин Мюмюн с рег.№ 05209 от РК Кърджали и арх.Танер Давуд Моллаахмед с рег.№ 05239 от РК Кърджали.

 8. Oтлагане разглеждането на документите на кандидата за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране на арх.Стоян Георгиев Петков с рег.№ 05323 от РК Варна

На заседанието присъстваха: арх.Мартин Христов – председател, арх.Маргарита Козовска и ланд.арх.Веляна Найденова – зам.-председатели и членове: арх.Белян Белчев, арх.Доротея Христова и ланд.арх.Десислава Данчева. Отсъства: арх.Руси Делев

По т.1 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за придобиване на проектантска правоспособност и членство в КАБ.

На основание чл. 6 т.1, чл.12 и чл.22 т.3 от ЗКАИИП разгледа представените от регионалните колегии документи за придобиване на пълна проектантска правоспособност иР Е Ш И :1.1.Определя индивидуални регистрационни номера на архитектите от :

 1. арх.Ралица Юлианова Ревалска № 05835 РК София Е

 2. арх.Росица Даниелова Христова № 05843 РК София А

 3. арх.Станислава Борисова Марковска № 05844 РК София Г

 4. арх.Явор Егмонтов Якимов № 05845 РК София Г

 5. арх.Александър Людмилов Тосков № 05846 РК София Д

 6. арх.Теофана Георгиева Харалампиева № 05847 РК София Е

 7. арх.Йордан Иванов Начев № 05848 РК София област

 8. арх.Таня Кирилова Бизерова № 05849 РК Стара Загора

 9. арх.Николай Георгиев Дочев № 05857 РК София Е

 10. арх.Ленко Григоров Григоров № 05858 РК София В

 11. арх.Калин Костадинов Чакъров № 05859 РК София Е

1.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъдат вписани в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност и да разпореди издаването на съответните документи:

 • членска карта и удостоверение за членство

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.2 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


2.1. Отписва от том трети, раздел първи архитекти с ограничена проектантска правоспособност:

 1. арх.Борис Стоянов Лалев № 05160 РК Пазардик

 2. арх.Христо Венциславов Чернаев № 05359 РК Варна

 3. арх.Полина Филкова Неделчева № 04977 РК Варна

 4. арх.Искра Любомирова Василева № 05335 РК Варна

 5. арх.Ивайло Мирославов Иванов № 04928 РК София област

 6. арх.Тина Николаева Николова № 05046 РК София Г

2.2.Отписва от том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Борислав Симеонов Дачев № 02763 РК Благоевград-огр.общ.Правец

 2. арх.Лазар Енчев Лазаров № 00166 РК Плевен-огр.общ.Лом

2.3.Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:

 1. арх.Борис Стоянов Лалев № 05160 РК Пазардик

 2. арх.Христо Венциславов Чернаев № 05359 РК Варна

 3. арх.Полина Филкова Неделчева № 04977 РК Варна

 4. арх.Искра Любомирова Василева № 05335 РК Варна

 5. арх.Ивайло Мирославов Иванов № 04928 РК София област

 6. арх.Тина Николаева Николова № 05046 РК София Г

 7. арх.Борислав Симеонов Дачев № 02763 РК Благоевград

 8. арх.Лазар Енчев Лазаров № 00166 РК Плевен

2.4. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.3. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение

Р Е Ш И :


3.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност на основание чл. 49,ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :

 1. арх.Росен Димитров Узунов № 02059 РК Варна

 2. арх.Мария Гъчева Докторова № 02746 РК София област

 3. арх.Надежда Иванова Липова № 04927 РК София област

 4. арх.Андрей Алексеевич Кутищев № 04439 РК София А

 5. арх.Олег Тодоров Николов № 00564 РК София В

 6. арх.Марио Христов Тодоров № 02592 РК София Г

 7. арх.Димитър Методиев Кокаланов № 04276 РК София Д

3.2. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

По т.4 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решенияР Е Ш И :
4.1.Отписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност :

 1. арх.Димитър Цанков Дилов № 01278 РК Търговище

 2. арх.Мария Гъчева Докторова № 02746 РК София област

4.2.Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Димитър Цанков Дилов № 01278 РК Търговище-огр.общ.Варна

 2. арх.Мария Гъчева Докторова № 02746 РК София област-огр.общ.Трън

4.3. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.5. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение

Р Е Ш И :5.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Росица Крумова Тасева № 00599 РК София Е-огр.Столична община

5.2. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност


По т.6 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения
Р Е Ш И :
6.1.Отписва от том четвърти, раздел първи ландшафтни архитекти с ограничена проектантска правоспособност по паркоустройство:

 1. ланд.арх.Биляна Дочкова Лесидренска № 05172 РК София Ж

6.2.Вписва в том четвърти, раздел втори на регистъра на ландшафтните архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. ланд.арх.Биляна Дочкова Лесидренска № 05172 РК София Ж-огр.Столична община

6.3. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.7 от дневния ред Комисията по регистъра предлага на УС на КАБ да вземе решение за отлагане разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска правоспособност на:

 • арх.Николай Ненов Ненов с рег.№ 05065 от РК Варна.

Мотиви: Липса на достатъчно стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП;


Мотиви: Липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП;


Мотиви: Липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП;


 • арх.Танер Давуд Моллаахмед с рег.№ 05239 от РК Кърджали

Мотиви: Липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.
По т.8 от дневния ред Комисията по регистъра предлага на УС на КАБ да вземе решение за отлагане разглеждането на документите на кандидатите за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране на:


 • арх.Стоян Георгиев Петков с рег.№ 05323 РК Варна-огр.общ.Аксаково

Мотиви: Липса на достатъчно стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП;

Председател на КР: ……………….......


/ арх.Мартин Христов /

Протоколчик: ………................ ............


/ Галина Манева /

Секретар на Комисията по регистъраБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница