Комисията иска от държавите-членки да възстановят 578,5 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политикаДата25.10.2018
Размер117.81 Kb.


IP/10/1470

Брюксел, 5 ноември 2010 г.Комисията иска от държавите-членки да възстановят 578,5 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика

В резултат на решение, прието днес от Европейската комисия, държавите-членки трябва да върнат общо 578,5 милиона евро от отпуснатите от ЕС средства за селското стопанство, които са изразходвали неправомерно. Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на Съюза или поради несъответстващи процедури за контрол на селскостопанските разходи. Държавите-членки отговарят за изплащането на средствата по общата селскостопанска политика (ОСП) и за контрола върху изразходването им, а Комисията трябва да следи дали държавите-членки използват правилно средствата.

Коментирайки решението, комисарят по селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Работим усилено за осигуряването на възможно най-ефективен контрол върху селскостопанските разходи, за да сме убедени, че парите на данъкоплатците не се харчат неправомерно.“По-значителни финансови корекции

Според последното решение средства ще връщат България, Кипър, Чешката република, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Нидерландия и Обединеното кралство. Най-значителните индивидуални корекции са:  • 210,9 милиона евро, начислени на Гърция заради недостатъците на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) — географска информационна система (ГИС), и заради пропуските в проверките на място по отношение на референтната 2006 г. за разходите за помощи на площ, включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ;

  • 54,7 милиона евро, начислени на Гърция във връзка с помощите за сушеното грозде — заради намаленията на минималния добив, специализацията на площите, неефективния регистър за лозята и несъвършенствата на управлението и контрола на схемата за 2003—2007 финансови години.

  • 50,16 милиона евро, начислени на Гърция заради това, че не е намалила плащанията на помощи за неспазване на ветеринарните изисквания във връзка с поддържането на регистри за овцете, заради пропуските в проверките на място и административните проверки и заради липсата на специални критерии за риска за проверките във връзка с допълнителните премии за по-малко облагодетелстваните райони;

  • 41,7 милиона евро, начислени на Румъния заради недостатъците на СИЗП-ГИС, административния контрол и налагането на санкции;

  • 40,69 милиона евро, начислени на Португалия заради недостатъците на СИЗП-ГИС, пропуските в анализа на риска във връзка с проверките, недостатъчния брой и незадоволителното качество на проверките на място, неправилното налагане на санкции, неподходящите насоки и пропуските в административните проверки на разходите за помощи на площ, включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ;

  • 28,94 милиона евро, начислени на Нидерландия заради липсата на основен контрол във връзка с плащането на минималната цена на производителите през 2003—2008 финансови години.

  • 20,2 милиона евро, начислени на България заради недостатъците на СИЗП-ГИС и заради пропуските в проверките на място по отношение на референтната 2006 г. за разходите за помощи на площ, включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ;

  • 19,76 милиона евро, начислени на Гърция заради доставките на тютюн след законово установените срокове, заради неправилното одобрение на предприятията за първична преработка и прехвърлянето на договори за отглеждане на култури.

За повече информация:

За подробни сведения относно функционирането на системата за годишно уравняване на сметките вж. MEMO/06/178 и информационния бюлетин „Managing the agriculture budget wisely“ („Разумно управление на бюджета за селското стопанство“) на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.В прикачените таблици (приложения І и ІІ) има подробни данни за индивидуалните корекции по държави-членки и сектори.

Приложение І

Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 34: корекции по държави-членки

Сектор и основание за корекцията

Сума в милиони EUR

Чешка република

 

Възстановявания при износ — планирана корекция заради недостатъчните извадки за проба при физическите проверки, поради което чешките власти не са спазили законово установената минимална норма на проверките от 5 % в някои митнически учреждения и при някои продуктови сектори през календарните 2004 и 2005 г.

0,67

Франция

 

Възстановявания при износ — пропуски при проверките на превозите на живи животни за износ.

0,359

Мляко и млечни продукти — допълнителен налог, дължим за 22 000 тона недекларирани доставки на мляко и млечни продукти за стопанската 2002—2003 година в сектора.

7,647

Премии за селскостопански животни — неправилно налагане на санкции по отношение на помощта за сектора на рибарството и аквакултурите за 2005—2007 финансови години.

0,119

Помощи на площ — недостатъци на метода, използван за избор на парцелите за проверка, и на процедурата за установяване на точните размери на площите за референтните 2005 и 2006 г.

7,945

Финансов одит — забавени плащания, надхвърляне на финансовите тавани, сертифициране.

1,303

Финансов одит — финансово уравняване.

3,667

Гърция

 
Плодове и зеленчуци: планирани корекции по отношение на производството на сушено грозде — заради намаленията на минималния добив, специализацията на площите, неефективния регистър за лозята и несъвършенствата на управлението и контрола на схемата за 2003—2007 финансови години.

54,702

Тютюн — доставки на тютюн след законово установените срокове, неправилно одобрение на предприятията за първична преработка и прехвърляне на договори за отглеждане на култури между предприятията за първична преработка за 2006 финансова година.

19,761

Програми POSEI — пропуски в контрола на специалните мерки за малките острови в Егейско море за 1999—2001 финансови години (продължаване на предишна процедура за уравняване по съответствие, отменена от Съда при по-нисък фиксиран размер на корекцията).

3,97

Премии за селскостопански животни — за 2004—2006 финансови години — неизвършено намаление на плащанията на помощи за неспазване на ветеринарните изисквания във връзка с поддържането на регистри за овцете, пропуски в проверките на място и административните проверки и липса на специални критерии за риска за проверките във връзка с допълнителните премии за по-малко облагодетелстваните райони.

50,166

Помощи на площ — недостатъци на СИЗП-ГИС и пропуски в проверките на място по отношение на референтната 2006 г. за разходите за помощи на площ, включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ.

210,913

Кръстосано спазване — несъответстваща на изискванията документация за извършените проверки и пропуски в тези проверки, непълни указания за проверките, неналагане на санкции за неспазване на изискванията и липса на анализ на риска по отношение на референтната 2005 г.

4,168

Финансов одит — забавени плащания, надхвърляне на финансовите тавани и на помощите за развитие на селските райони и недопустими разходи за финансовата 2007 г.

3,778

Финансов одит — планирана корекция за надхвърляне на финансовите тавани през 2008 г.

0,012

Италия

 

Мляко и млечни продукти — неправилно налагане на санкции във връзка със съдържанието на обезмаслено мляко на прах във фуражите за животни за 2003—2005 финансови години.

1,688

Помощ на площ — пропуски в извършените проверки на помощите на площ и недостатъци на СИЗП-ГИС за референтната 2006 г., неправилно прилагане на намаления и изключения за 2007 г. и неизвършено увеличение на равнището на контрол в сектора на черупковите плодове за 2004—2005 г. в отговор на установените нередности.

22,814

Финансов одит — пропуски в управлението на дълга за 2009 финансова година.

14,257

Полша

 

Интервенционни запаси — неправилно отчитане на операциите със захар и зърнени култури през 2006 и 2007 г.

1,021

Развитие на селските райони — мерки за по-малко облагодетелстваните райони и агроекологични мерки за 2006 финансова година — пропуски в кръстосаните проверки и проверките на място и неправилно налагане на санкции.

15,282

Унгария

 

Интервенционни запаси — изплащане на извършени технически, финансови и други разходи във връзка с царевицата за интервенция поради неправилно отчитане.

-3,069

Развитие на селските райони — връщане на сума, която е била изплатена неправомерно поради разлики във валутните курсове вследствие на двойна корекция (съгласно решения на Комисията 2009/721/ЕО и 2010/152/ЕС и заповед за възстановяване GFO.09.025 относно програмата на временния инструмент за развитие на селските райони 2004HU06GDO001).

0,002

Нидерландия

 

Картофено нишесте — липса на основен контрол във връзка с плащането на минималната цена на производителите през 2003—2008 финансови години.

28,947

Сухи фуражи и семена — пропуски в процедурите за извадките за проби и за претегляне и неналагане на санкции за 2005—2007 финансови години.

0,356

Португалия

 

Програми POSEI — пропуски в проверките на площите от властите на Мадейра за 2005—2007 финансови години.

0,743

Премии за селскостопански животни — за 2004—2006 финансови години: плащания за овце към земеделски производители без необходимия минимален брой права, несъвършенства в регистрите в земеделските стопанства и неналагане на санкции за установените в тях нередности.

2,761

Помощи на площ — недостатъци на СИЗП-ГИС, пропуски в анализа на риска във връзка с проверките, недостатъчен брой и незадоволително качество на проверките на място, неправилно налагане на санкции, неподходящи насоки и пропуски в административните проверки във връзка с разходите за помощи на площ, включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ.

40,691

Финансов одит — забавени плащания и надхвърляне на финансовите тавани.

0,531

Финансов одит — финансово уравняване.

1,009

Словения

 

Премии за животни — неправомерно изплащане на специалната премия за говеда — за животни, заклани преди присъединяването на страната към ЕС, пропуски в различните проверки на място или липса на такива проверки, плащания на премията за овце към земеделски производители без необходимия минимален брой права.

3,812

Испания

 

Премии за селскостопански животни — непредадени данни за датите на клането от страна на кланиците към базата данни по отношение на 2006—2007 финансови години.

0,153

Финансов одит — забавени плащания, надхвърляне на финансовите тавани, недопустими разходи и възстановяване на налога в сектора на млякото за 2009 г.

4,759

Румъния

 

Помощи на площ — недостатъци на СИЗП-ГИС, административните проверки и налагането на санкции за референтната 2008 г.

41,707

Финансов одит — забавени плащания за 2008 г.

4,659

България

 

Помощи на площ — недостатъци на СИЗП-ГИС и пропуски в проверките на място по отношение на референтната 2008 г. за разходите за помощи на площ, включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ.

20,202

Кипър

 

Развитие на селските райони — мерки за по-малко облагодетелстваните райони и агроекологични мерки за референтната 2004 г. — неизвършено увеличение на равнището на контрол в отговор на високото ниво на установените нередности.

0,341

Финансов одит — надхвърляне на финансовите тавани за 2009 г.

0,32

Германия

 

Финансов одит — забавени плащания, надхвърляне на финансовите тавани и недопустими разходи за 2009 финансова година.

1,989

Финансов одит — финансово уравняване.

0,413

Ирландия

 

Финансов одит — забавени плащания.

0,133

Обединеното кралство

 

Финансов одит — забавени плащания и надхвърляне на финансовите тавани за 2009 г.

3,779

Дания

 

Финансов одит — надхвърляне на финансовите тавани за 2009 г.

0,004

Литва

 

Финансов одит — финансово уравняване.

0,043

Швеция

 

Финансов одит — надхвърляне на финансовите тавани за 2009 г.

0,013ОБЩО

578,54

Приложение ІІ

Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 34: корекции по сектори
В милиони EUR

Помощи на площ

313,866

 

 

Премии за селскостопански животни

57,011


Кръстосано спазване

4,168Възстановявания при износ

1,029Плодове и зеленчуци

54,702Картофено нишесте

28,947Мляко и млечни продукти

9,335Интервенционни запаси

1,021Тютюн

19,761

 

 

Програми POSEI

4.713Сухи фуражи и семена

0,356Развитие на селските райони и развитие на селските райони – секция „Гарантиране“

46,029Финансов одит и счетоводни корекции

37,607ОБЩО

578,545
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница