Концепцияза развитие на човешките ресурси и избягване текучеството на персонал в централно военно окръжиеДата22.10.2018
Размер68.78 Kb.
КОНЦЕПЦИЯЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ИЗБЯГВАНЕ ТЕКУЧЕСТВОТО НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Кадровата политика е част от управленската политика, осъществявана от ръководството на Централно военно окръжие. Кадровата политика е отговорност за развитието и утвърждаването на организацията. Добре провежданата кадрова политика е условие за успешно постигане на поставените цели и задачи, поставени за изпълнение пред Централно военно окръжие. Елемент от кадровата политика е политиката за развитие на човешките ресурси, която гарантира избягването на проблеми с текучеството на персонал във военното формирование.

Текучеството на персонал е проблем, който може да възникне във всяка организационна структура. Това явление може да се характеризира като негатив в дейността на организацията, който следва да бъде избягван по възможност. Организацията не следва да се лишава от назначени и изпълняващи добросъвестно задълженията си военнослужещи и цивилни служители, защото последните са придобили трайни знания и умения за извършване на присъщата и специфична за военното формирование дейност. Поради тези съображения висшето ръководство на всяка организационна структура следва да формира и реализира политика за избягване текучеството на персонал, развитие на човешките ресурси и успешна кадрова реализация на военнослужещите и цивилните служители в Централно военно окръжие.

Формирането и провеждането на кадровата политика е задължение и отговорност на висшето ръководство във всяка една организация, включително и в Централно военно окръжие. Кадровата политика се осъществява от началника на Централно военно окръжие, подпомаган от заместник-началника на Централно военно окръжие и служителите на ръководни длъжности. Кадровата политика в Централно военно окръжие не следва и не може да се осъществява от началниците на отдели или сектори. Военнослужещите и експертите в Централно военно окръжие нямат задължение и не носят отговорност за формирането и реализирането на кадровата политика във военното формирование.

Провеждането на лоша кадрова политика създава предпоставки за проблеми и рискове в дейността на Централно военно окръжие, респективно крие опасности за постигане на целите и задачите, стоящи пред организацията. Провежданата кадрова политика следва да бъде анализирана периодично и в случаи на необходимост да бъде коригирана.

Ръководството на Централно военно окръжие следва да постави цели и задачи, които подпомагат успешната реализация на потенциалните възможности на човешкия ресурс в организацията. Дейността в тази насока следва да бъде осъществявана в две основни направления: първото, успешна реализация на вече създадения потенциал на човешкия ресурс и, второто, увеличаване потенциала на възможностите на човешкия ресурс в Централно военно окръжие.

Човешките ресурси в Централно военно окръжие към определен времеви момент имат конкретен количествен и качествен потенциал. Нормално е този потенциал да не бъде усвоен от организацията в пълен обем. Съществува пропорционална връзка
между съществуващия потенциал на човешките ресурси и реално усвоения обем от този потенциал в дейности, присъщи на военното формирование.

С цел увеличаване обема и повишаване коефициента на полезно действие на потенциала на човешкия ресурс в организацията висшето ръководство следва да набележи мерки за създаване на подходяща работна среда и психологически климат в организацията; техническо, материално и ресурсно обезпечаване на полагания труд; усъвършенстване на системата от процеси и подпроцеси, протичащи в организацията; наблюдение и подобряване организацията на информационния поток; подобряване движението и обработката на документооборота; организация на работното време и почивките на персонала; регулиране на процеса на заместване при отсъствие от работа на военнослужещ или цивилен служител; изграждане и провеждане на реално действаща система на поощрения, награждаване и стимулиране на военнослужещите и цивилните служители в Централно военно окръжие.

Ръководството на Централно военно окръжие следва да разработи планове, да постави цели и задачи, посредством с които да увеличава потенциала на човешкия ресурс, назначен във военното формирование. Това са дейности по развитие на човешкия ресурс.

Обучението е основен способ, метод и начин за развитие възможностите на човешките ресурси. Възможностите за обучение на военнослужещите и цивилните служители в Централно военно окръжие следва да бъдат усвоени. По този начин ще бъде увеличен и административния капацитет на организацията. Обучението следва да бъде свързано с функционалните задачи и дейности, осъществявани на работното място от назначения персонал. Централно военно окръжие е военно формирование, което обаче осъществява и типични административни дейности и предоставя типични административни услуги. В тази насока процесът на обучение следва да бъде провеждан във военна и административна насока, като се отчитат специфичните особености на всеки един военнослужещ и цивилен служител, изхождайки от длъжностната му характеристика, функционалните задачи на работното място, мястото му в организационната структура, постигнато лично ниво на образование, придобити знания и умения, свързани с дейността, която осъществява в Централно военно окръжие.

Процесът на обучение протича периодично и инцидентно под формата на участие в организирани и провеждани курсове. Основна задача в работата на отдел „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” е да наблюдава и организира курсове на обучение, в които да вземат участие военнослужещи и цивилни служители от Централно военно окръжие. Важно е да се намерят количествени и качествени показатели, посредством които да бъде измерен положителния ефект от участие на обучаващите се в провежданите курсове.

Друго основно направление за поощряване персонала в организацията е изграждане и функциониране на реално действаща система от награди и стимули за постигнати резултати в провежданата дейност и работа на Централно военно окръжие. Във военното формирование съществува и се реализира такава управленска политика. Съществуват възможности тя да бъде подобрена. Конкретните методи за усъвършенстването й следва да бъдат аналитично разработени от специалистите в отдел „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” в Централно военно окръжие.Формирането и успешното провеждане на кадровата политика от ръководството в организацията е необходимо условие за препятстване текучеството и задържане на персонала в организационната структура. Инвестициите в човешкия ресурс на Централно военно окръжие ще доведат до възможност за постигане на поставените цели и задачи, до възможности за развитие, утвърждаване и просперитет на организацията.
Таблица за промени


Дата на внасяне на промяната

Дата на приемане на промяната

Дата на
влизане в сила на промяната


Основание

Каталог: sites -> default -> files -> public files -> zapovedi -> cvo
cvo -> Правила за проверка и оценка на военните окръжия и областните военни отдели в централно военно окръжие глава първа общи положения
cvo -> Кодекс се определят правилата за поведение на служителите в Централно военно окръжие
cvo -> Единен армейски тест
cvo -> Вътрешни правила за определяне реда за планиране на работната заплата, допълнителни възнаграждения и награди в централно военно окръжие І. Общи положения
cvo -> Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и се издава служебна бележка за провеждането му, която се съхранява в служебното дело на инструктирания
cvo -> Правила за определяне на дейностите при изготвяне на документи и подреждане на регистри по военния отчет и административно обслужване на граждани в централно военно окръжие глава първа
cvo -> Програма за подготовката и ученията на въоръжените сили на Република България
cvo -> Счетоводна политика на централно военно окръжие I. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница