Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002страница1/13
Дата19.02.2017
Размер2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС

БЪЛГАРИЯ ––


Брюксел, 25-ти ноември 2002CONF-BG 60/02

Документ, представен от Република БългарияОтносно :

Допълнителна информация

Глава 7 – Земеделие (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси)ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ CONF-BG 44/02

(ОТНОСНО: CONF-BG 43/01)

Глава 7
Земеделие –ветеринарни и фитосанитарни въпроси
59. Система за контрол на вътрешния пазар

България има готовност да се включи оперативно в компютъризирата систима АНИМО. Вече са създадени и изпробвани следните звена: • Централно звено, обособено в структурата на Главно Управление на Националната Ветеринарномедицинска Служба (НВМС) – Отдел за “Граничен Ветеринарномедицински Контрол и Карантина”. Неговата роля е да получава копия от всички съобщения в системата АНИМО, изпратени или получени от всички звена в страната, включително известия за транзитно превозвани през страната пратки животни и животински продукти. Съгласно правилата на системата АНИМО, централното звено няма да изпраща АНИМО-съобщения.

 • 8 локални ветеринарни звена (ЛВЗ), разположени в офисите на следните Регионални Ветеринарно-Медицински Служби (РВМС) - Moнтана, Ловеч, Русе, Варна, Благоевград, Пловдив, Хасково и Бургас. Tези 8 звена покриват за цялата територия на България и ще бъдат свързани към системата през 2003г. Локалните звена ще получават и изпращат АНИМО-съобщения с цялата съответна информация за всеки конкретен район. ЛВЗ ще имат за задача да информират за движението на животни/продукти в границите на определен пощенски район. При износ и придвижване към други страни-членки ветеринарният лекар ще изпраща АНИМО съобщения до получаващото звено. При внос и предвижване от други страни-членки ветеринарният лекар ще получава уведомление от звеното в страната на произход.

 • 4 звена на Граничните Ветеринарни Инспекционни Пунктове (ГВИП) - на Аерогара София, Калотина, Kaпитан Aндреево и пристанище Варна. Тези звена ще изпращат АНИМО-съобщения за всякакви пратки животни и животински продукти, влизащи в страната до звената на ЛВЗ на очакваното местоназначение. Също ще получават АНИМО-съобщения от съответни ЛВЗ, включително ЛВЗ на други страни-членки, за всички пратки, напускащи територията на ЕС през който и да е ГВИП в България. Четири други ГВИП - Видин, Русе, пристанище Бургас и Кулата - ще бъдат включени в системата АНИМО през 2003. Оставащите дългосрочни ГВИП (Златарево, Брегово и Гюешево) ще бъдат свързани със системата след тяхната реконструкция през 2005г.

Тези три типа звена на системата АНИМО са свързани с Интернет със сървъра на фирма “Евроком”, базирана в Дъблин, която отговаря за препращането на съобщения до местните звена на системата АНИМО и до съответните централни и гранични звена в страната (страните), през чиято територия преминават пратките.

Българската страна има намерение да бъде бъде изцяло включена към системата АНИМО в началото на 2003г..


60. Идентификация и регистрация на животните

Индивидуалният идинтификационен номер на животното не съдържа данни за епидемиологичното звено, към което то принадлежи. Известие за контакта на всяко животно с други животни от общото пасище се изпраща от лицензирания ветернарен лекар до съответната РВС/Евровет регионална станция. Tази информация се записва отделно в базата данни. Изискванията към работата, както и задълженията на лицензираните ветеринари от РВС са определени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и член 3 от Наредба №4 за идентификацията на говеда (ДВ бр.7/1998г.). Всички движения на животните се записват в базата данни и това позволява проследяването на всички животни през целия им жизнин цикъл. Ежедневно повтарящите се движения на общи стада до пасищата са записват само веднъж в базат данни. Регионалните ветеринарни служители (епидемиолози) имат достъп до информацията за движенията до общите пасища, която може да бъде ползвана за проверка на статуса за различни болести по животните.
Наред с другите си основни приложения, системата Евровет-БГ се използва също и за:

 • записване на данни за пасищните площи, използвани от всако земеделско стопанство;

 • отбелязване на ежедневните придвижвания на животни от селото към пасището като регулярно движение, така че да не се налага това да се отбелязва всеки път;

 • събиране информация за здравния статус на отделни животни, стада, стопанства и околните местности;

 • определяне дали движението на животните или стадата е обект на ограничения и сигнализиране с цел предотвратяване движението на животни под ограничение;

 • бързо и подробно проследяване на индивидуалните животни, както и на други животни, с които те са били в контакт (включително животни от различни стопанства, ползващи общо пасище). Проследяването може да бъде направено напред или назад във времето спрямо една избрана дата.


66. Национален план

Информация за максималния годишен производствен капацитет и списъци на предприятията по сектори са дадени съответно в Приложения 1 и 2.


Не са представени следните списъци на предприятия, категоризирани по вид продукт, съгласно законодтелството на ЕС:
08 – Опаковки (Директива на Съвета 92/118/EEC) – няма действащи предприятия;

10 – Жабешки бутчета (Директива на Съвета 92/118/EEC) – няма действащи предприятия;

12 - Мляко (Директива на Съвета 92/46) – списъкът вече е преставен;

14 – Молюски (Директива на Съвета 91/492/EEC) – няма действащи предприятия;

15 - Пчелен мед и пчелни продукти (Директива на Съвета 91/492/EEC) – в Директивата липсват изисквания към тези предприятия.
68. “Балай продукти”

Актуален списък на предприятията, покрити от Директива 92/118/EEC е даден в Приложение 2. Предприятията, произвеждащи животински мазнини, яйца и яйчни продукти са извадени от този списък


70. Обществено здравеопазване в млекодобивните и млекопреработвателните предприятия

На основание на наличната към момента информация и предвид Плана за действие за подобряване качеството на млякото, представен с Допълнителна информация CONF-BG 44/02, нашите оценки показват, че през 2007г. около 30% oт суровото мляко няма да отговарят на изискванията на ЕС. През 2005г. биха могли да бъдат представени по-точни данни за дела на суровото мляко, което няма да отговаря през 2007г. на изискванията на Приложение A, Глава IV от Директива 92/46, както и за количеството произведено мляко, неговия дял и разпределение между млечните стопанства по категории. В момента е невъзможно да бъдат представени прецизни данни поради следните причини: 1. Планът за действие за подобряване качеството на млякото, представен с Допълнителната информация CONF-BG 44/02 е все още в начален етап на изпълнение. Той ще позволи да се определи степента на съответствие на произведеното сурово мляко с изискванията на Директива 92/46 на годишна база. Повече време е необходимо за събиране на представителни данни и за оценка на тенденцията;

 2. От началото на 2003г. контрола върху суровото мляко ще бъде засилен. Наред с ветернарните проверки ще бъдат взимани проби от всеки млекосъбирателен пункт от представители на съответните преработвателни предприятия, прилагащи програми за самоконтрол и задължителни тестове за съответствие със стандартите за показателите ОБМ и ОБСК ще бъдат правени два пъти месечно, съгласно съответните разпоредби на Директива 92/46. В резултат на тези проверки ще бъдат събрани по-точни данни за качеството на суровото мляко;

 3. Процесът на уедряване на фермите все още не е завършен;72. Общи мерки

С цел осигуряване на ефективност при не-използването на забранени вещества, Република България въведе процедури за регистрация на всички ветеринарномедицински препарати (ВМП) и разрешителен режим за производство, внос и търговия с ВМП. НВМС прави редовни проверки във всички производствени предприятия, складове и търговски обекти с цел да се гарантира, че не се произвеждат, разпространяват или търгуват забранени вещества. Tези процедури, както и контрола за спазване на условията за разрешаване на дейност са предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за приложението му.


В случай на производство, използване и/или търговия с неразрешени (забранени) вещества, НВМС има право да анулира разрешителното за дейност, да налага глоби, да конфискува и унищожава забранени вещества или продукти, съдържащи такива вещества, както е предвидено в ЗВМД.

Контролът върху използването на ВМП се осъществява и чрез прилагането на Националния План за Мониторинг, който към момента не покрива всички вещества от групите, специфицирани в Приложение № 1 на Директиве 96/23/EC на Европейския Съвет. Всички категории животни и продукти от животински произход ще бъдат включени в схемата на годишния мониторингов план, започвайки от:

:


 1. за всички вещества от Група A2 от горецитираното Приложение - 2003г.;

 2. за всички вещества от Група A3 (прогестерон, 17b-острарадиол и тестостерон) от горецитираното Приложение - 2003г;

 3. за всички вещества от Група В2в - 2003г;

 4. за всички вещества от Група В2c - 2004г;

 5. за всички вещества от Група В2d - 2004г;

 6. за всички вещества от Група В2e - 2005г.

Резултатите от някои от тестовете, планирани за 2001г. липсват в доклада за 2001г. Причините за това са технически - недостиг на необходимо оборудване, специализирано оборудване извън строя или необновено своевременно. Tестовете за веществана, принадлежащи към тази група бяха извършени през 2002г. и са включени в доклада за 2002г.

При прилагане на програмата за мониторинг, в случай на количества, надхвърлящи позволениет граници или в случай на използване на забранени вещества, Главното Управление на НВМС бива незабавно уведомено. Извършва се повторен тест и, при съхранение на такива вещества, НВМС извършва разследване: • При откриване на неразрешени вещества се предприемат мерки, съгласно гореописаното: ЗВМД предвижда анулиране на разрешителното за дейност, налагане на глоби, конфискация и унищожаване на веществата.

Съгласно ЗВМД, налаганите глоби могат да бъдат от 25 до 10,000 Eвро, в зависимост от случая (еденечно или повторно нарушение, извършено от дребен фермер, ветеринар или юридическо лице).


Съгласно Чл. 104, ал (3) oт ЗВМД при производство, внос, рекклама или разпространение на ветеринарно-медицински препарати, неотговарящи на изискванията на Европейската Фармакопоея, както и в случаите на търговия или представяне с цел употреба на ветеринарно-медицински продукти с изткъл срок на годност, наложената глоба може да бъде от 150 дo 10,000 лева (от 75 до 5,000 Eвро).
Законът за ветеринарномедицинската дейност предвижда единствено административни санкции. В случай на граждански или наказателни последици вследствие нарушение на ветернарните изисквания могат да се прилагат мерки от гражданско-правни или наказателно-правни мерки. При случаи на криминално престъпление, нарушителят може да бъде съден.

 • В случай на промишлено замърсяване или замърсяване, причинено от използване на препарати за растителна защита или други замърсители, НВМС уведомява компетентните власти за резултатите от анализите – Националната Служба за Растителна Защита, Mинистерството на околната среда и водите, Министерство на здравеoпазването и т.н.

При установяване на наличие на ДДТ в пробите от шаран НВМС незабавно налага забрана върху риболова в засегнатия воден басейн и взема допълнителни проби от риба и вода на входа и изхода на водния басейн с цел да идентифицира източника на замърсяване.
73. Обработка на отпадъците от животински произход

Съгласно плана за подобряване на екарисажната дейност, България ще прекрати практиката да се изгарят високорискови материали (ВРМ) и специфично-рискови материали (СРМ) от животински произход към края на 2005г.

Това ще бъде опезпечено чрез прилагане на следните мерки:


 • Изменение на Закона на ветеринарноведицинската дейност (ЗВMД) през 2003г., с което се въвеждат правила за финансиране и разпределяне на разходите за екарисаж на ВРМ и СРМ (определящи дела на разходите за екарисаж, които следва да бъдат покрити от държавния бюджет в предприятията за месодобив и за собствениците на животни), парични стимули за осигуряване на ефективно изпълнение на всички екарисажни дейности, както и санкции при нарушения на тези пазпоредби;

 • Избор на едно частно предприятие, което през 2003г., което да осигури събирането и третирането на ВРМ и СРМ от половината от територията на страната.

 • Изграждане и оборудване на едно държавен екарисаж с помощта на програма ФАР, който да бъде напълно действащ през 2005г. Това предприятие ще покрие другата половина от страната.

По този начин събирането и третирането на ВРМ и СРВ от цялата страна ще бъде осигурено към края на 2005г.

Съгласно този план екарисажните предприятия ще бъдат приведени в пълно съответствие с Директива 90/667 и Регламент 1774/2002 към края на 2005г. Финансирането за оборудване и обновяване ще бъде осигурено от държавния бюджет, с помощта на програма ФАР и частни инвистиции.

През 2005г, при завършване на необходимите приготовления, чрез изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност ще бъде наложена забрана върху загробването на високорискови отпадъци от животински произход и специфично-рискови мателиали.


Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница