Конкурс " родолюбие" Националният клуб "Родолюбие" със съдействието на Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Историческия факултет на су "Дата07.08.2018
Размер128.5 Kb.
ТипКонкурс
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

РОДОЛЮБИЕ”


Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Синдиката на българските учители, Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, Националния етнографски институт към Българската академия на науките, в.“Учителско дело, в.“Аз Буки” обявява Седемнадесетия национален ученически конкурс под надслов

Да бъдем равни с другите европейски народизависи от нашите собствени задружни сили”

ЦЕЛ:

Участниците в конкурса да изложат свое становище по някои от предложените акценти, оценка за събития и личности, разгледани на фона на европейските и световни процеси.ОРГАНИЗАЦИЯ:

Конкурсът се провежда в две възрастови групи /V – VІІІ и ІХ – ХІІ клас/. Участниците разработват писмени работи /реферат, есе/ или презентация.Основни акценти на конкурса:

І. Културно-историческото наследство на българските земи – пример за хилядолетна духовна приемственост

ІІ. Завоевания на българския парламентаризъм

ІІІ. Приносът на България и българите в световната цивилизация

Примерни теми за реферати:

 1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на духовно безсмъртие Етнографската разработка може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.

 2. Моето родословие – основание за самочувствие

 3. Великите български будители

Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.

 1. Да рекламираме българското!

Печаливша /атрактивна/ туристическа оферта за посещение на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.

 1. Пътят към модерността

 2. Строителите на съвременна България

Разработката може да представя една или няколко личности. Препоръчителен акцент е дейността на Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

7. Великите българи – личности с приноси в различни области – икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България в света. Разработката може да

е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.

 1. Европейци в България и българи в Европа

Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.

9. Предизвикателствата пред съвременния българин у нас и в чужбина
Теми за есета:


 1. “Вярваме, че всеки народ, голям или малък, има право на флаг и на глас» /Йордан Радичков/.

 2. Далновидността на Покръстителя

 3. “В историята няма съчувствие” /Вера Мутафчиева/

 4. “Ние обичаме своята народност, ала с една възвишена обич, която не допуща завист или омраза към другите” – Пейо Яворов

 5. Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите” – Гоце Делчев

 6. Духовните титани сред българите

 7. България – страна на таланти

 8. Моето бъдеще е в България

 9. Българинът и обединена Европа

 10. Моята България в европейското семейство

 11. “За да бъде човек свободен, трябва да желае свобода и на другите” – Любен Каравелов

Авторите на презентации могат да ползват както темите за реферати, така и темите за есета.
Национален клуб “Родолюбие” дава възможност и на учителите да участват със свои разработки по темата “Каква България ще завещаем”. Формата на разработката е по избор на участника – педагогически опит, реферат, есе, фоторазказ и други. Отличените работи ще бъдат публикувани.
При разработване на темите авторите могат да ползват и някои по-важни годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2009 година.
1655 години /354/ от първото споменаване на българите в Анонимния хронограф

1200 години /809/ от присъединяването на Средец към България от кан Крум

1145 години /864/ от покръстването на кан Борис и семейството му

1140 години /869/ от смъртта на Свети Кирил

270 години /1739/ от рождението на Софроний Врачански

220 години /1789/ от рождението на Васил Априлов

170 години /1839/ от началото на организираната църковно-освободителна борба

160 години /1849/ от основаването на църквата “Свети Стефан” в Цариград

от рождението на Иван Евстратиев Гешов

155 години /1854/ от рождението на Стефан Стамболов

150 години /1859/ от откриването на Болградската гимназия

140 години /1869/ от създаването на Българското книжовно дружество в Браила

от създаването на БРЦК в Букурещ

130 години /1879/ от откриването на Учредителното събрание

от приемането на Търновската конституция

от обявяването на София за столица на България

от смъртта на Любен Каравелов

от рождението на Симеон Радев

от рождението на Александър Стамболийски

120 години /1889/ от смъртта на Захари Стоянов

110 години /1899/ от рождението на Панчо Владигеров

100 години /1909/ от построяването на Централната синагога

90 години /1919/ от подписването на Ньойския мирен дого

80 години /1929/ от рождението на Вера Мутафчиева

от рождението на Йордан Радичков

25 години /1984/ от първата българска експедиция на Еверест

20 години /1989/ от началото на демократичните промени в България

15 години /1994/ от класирането на българския отбор по футбол на финал на Световно

първенство
В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения по разглеждания от тях въпрос или събитие, мястото на България в него и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса ни в световната цивилизация и култура.

Желателно е участниците в конкурса да насочат своето внимание към такава тема, която по-пълно отговаря на тяхното ниво на подготовка, знания и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други страни и народи.

Предложените примерни теми са насочващи и широкообхватни. Не е необходимо при разработването им да се разглеждат всички събития и факти, които обхващат.

Препоръчително е при разработване на писмената работа да се потърси помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание, да се ползват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие.

В конкурса могат да участват деца и учители от всички училища, центрове за работа с деца и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина.

Критерии за оценка:


 1. За реферати

1.1.Познаване на историографията. Дълбочина на осмисляне и съпоставка на фактите. Изчерпателност при разглеждане на избраната тема (въпроса или събитието)

1.2.Достоверност, точност на описанието и умение за излагане на фактите. Език, стил, аргументация, структуриране.

1.3.Заявена и защитена лична позиция по избраната тема (събитието, въпроса). Оригиналност на изложението и формата.

1.4.Степен на лично участие при събиране на фактологичния материал и приложенията. Елементи на изследователска дейност.

1.5.Използване на различни източници. Коректност в посочването на източниците

1.6.Техническо оформление; спазен обем; справочен апарат; приложения

 1. За есе

2.1. Убедителна защита на избраната теза и аргументация чрез факти. Задълбоченост и синтезирана изчерпателност на изложението.

2.2. Ясно открояване на увод, аргументативна верига и заключение. Баланс между отделните части, синтез между емоционалното и рационалното начало в текста. Точност, яснота, четивност. Спазване на книжовните норми.

2.3. Умение за личностна интерпретация на фактите. Оригиналност на изложението.

2.4. Графическо оформяне на текста. Спазен обем.

 1. За презентация

3.1. Дълбочина на осмисляне и съпоставка на фактите. Изчерпателност при разглеждане на избраната тема (въпроса или събитието)

3.2. Достоверност, точност при излагане на фактите. Специфично структуриране (до 20 слайда, кратък текст, винаги комбиниран с изображения).

3.3. Заявена и защитена лична позиция по избраната тема (събитието, въпроса). Оригиналност на изложението и формата.

3.4. Степен на лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал. 3.5. Използване на различни източници. Коректност в посочването на източниците, включително електронните

3.6. Техническо оформление – първи слайд - тема и автор; втори слайд – резюме; последен слайд - източници; без самоцелни ефекти; формат PPS; автоматично и ръчно управление.
КЛАСИРАНЕ:

Първият етап на конкурса (на училищно или регионално ниво) да приключи до 15.06.2009 г. В срок до 20.09.2009 г. в НК “Родолюбие” да се изпратят класираните от първо до трето място разработки, придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената и темите на всички участници и електронен адрес за обратна връзка. Копие от протокола да се изпрати до РИО на МОН.

Работите да се представят в два екземпляра в обем не повече от 20 страници без приложенията /за рефератите/ и не повече от пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители – дискета, CD и др. да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора и използваните програми.

Изпратените разработки ще се оценяват от специализирано жури.

Националният конкурс е включен в националния календар за извънучилищните изяви през учебната 2008/2009 година и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

Рефератите, докладите, презентациите и есетата се класират във възрастови групи – ученици V – VІІІ клас и ученици ІХ – ХІІ клас и класиране за учители. Присъждат се и специални награди на институции, стопански и обществени организации.

Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.

НАГРАЖДАВАНЕ:

Всички наградени участници получават грамоти и предметни награди. Класираните на първо място в разделите „Реферати“ и „Презентации“ получават и право на едногодишна стипендия по програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата. Един ученик от последния гимназиален клас, разработил реферат, получава и Специалната награда на Историческия факултет на Софийския университет – правото да участва директно в националния кръг на олимпиадата по история през пролетта на 2010 г.


Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история и специалистите в центровете за работа с деца да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в този родолюбив конкурс.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

София, пк1124, ул. “Николай Ракитин” № 11,

телефони за справки 02/943 77 82 и 02/987 02 33; e-mail: nkrodolubie@abv.bg


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница