Конкурс „Млад икономист 2013гДата18.12.2018
Размер75.5 Kb.
ТипКонкурс
СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СИБ/

1000 София тел.: (+359 2) 987 18 47

Ул.”Г.С.Раковски” № 108 e-mail: unieconom@abv.bg, www.union-econ.com

Конкурс „Млад икономист 2013г.”Анотация
върху конкурсната тема за български студенти, докторанти от висшите учебни заведения и колежи, ученици от средни професионални училища и техникуми в РБългария и млади специалисти икономисти

до 35 годишна възраст, живеещи у нас и в чужбина:


ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ”
В последните няколко години феноменът „електронна търговия” се разраства с бързи темпове, следствие на което много малки, средни и големи фирми  използват възможностите, които предоставят информационните и комуникационните технологии.

Този термин има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. Това налага закупуване и внедряване на нови технологии и ноу-хау, както и използване на системи за защита на информацията. Интерес представлява структурата на електронната търговия, която интегрира производствена, информационна, комуникационна и обслужваща инфраструктура

По своя обхват конкурсната тема включва изследването на научно-теоретичните и практико-приложните аспекти главно на електронната търговия и интернет маркетинга като две относително обособени, но тясно свързани и взаимно допълващи се области на приложение на информационните и комуникационни технологии в съвременните условия. Разкриването на философията, концептуалните основи, подходи, механизми, проблеми и възможности за приложение на двете нови и динамично развиващи се сфери е от съществено значение за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и стимулиране на нейното развитие в синхрон със световните тенденции. Водещи направления в проучванията, анализите, оценките и проектите на участниците могат да бъдат:


 • технологичната основа на протичащите процеси при електронната търговия и интернет маркетинга, въплъщаваща приложенията на съвременните информационни и комуникационни технологии;

 • икономическите процеси, взаимодействия, ефекти, бизнес модели, пазарни структури, фактори, условия и последици от приложението на електронната търговия и интернет маркетинга;

 • практико-приложните достижения, опит и утвърдени добри практики на малки, средни и големи фирми в областта на електронната търговия и интернет маркетинга от националната, европейската и световната икономика.

Основни акценти могат да бъдат характеристиките, базисните принципи, логиката, изискванията, парадигмите и предизвикателствата пред електронната търговия и интернет маркетинга в съвременните условия.

От авторите се изисква да направят опити за избор и обосноваване • на приоритети при анализ на бизнес моделите за електронна търговия, пазарните структури, маркетинговите инструменти в електронна среда, приложенията на информационните и комуникационните технологии.

 • Ясно дефиниране на очакванията по отношение прилагането на нови стратегии, политики, програми и мерки за решаването на конкретни проблеми и постигане на ефекти в макро, микро и личен аспект.

 • Авторовите проучвания могат да третират отделни частни въпроси и връзки на електронната търговия и интернет маркетинга със системата на икономиката, секторните политики, сегментиране на отделните видове пазари, обществените оценки и нагласи към тяхното развитие, хармонизация, координация и съгласуваност с европейските директиви, регламенти и добри практики.

Предимството от използването на електронна търговия е преди всичко в пестенето на ценно за клиентите време. Електронните магазини нямат работно време и са на разположение ежеминутно. Големият им плюс е, че могат да достигнат до голям процент потенциални потребители, използвайки възможностите на Интернет, социалните мрежи и стандартните маркетингови подходи.

Те не следва да бъдат разглеждани като заместители на традиционния модел, а като негово допълнение, защото има стоки, които предполагат по-лесно пласиране във виртуалното пространство - DVD, книги и други. Големите международни търговски вериги вече не виждат в тези промени заплаха за техния традиционен бизнес модел, залагащ основно на физическите магазини.

Днес по-голямата част от търговците залагат на новата стратегия за развитие, основана на множество канали за електронна търговия и връзка с клиентите.

В областта на технологичната основа на протичащите процеси при електронната търговия и интернет маркетинга тематичният избор може да бъде конкретизиран по отношение на: • Информационните и комуникационните технологии, които правят възможно взаимодействието „бизнес-бизнес” (В2В, Business-to-Business) на електронния пазар;

 • Основните техники, стандарти, системи и продукти при електронна търговия от типа „бизнес-бизнес” (В2В, Business-to-Business);

 • Критерии за оценка на различните техники за взаимовръзка, стандарти и продукти при „бизнес-бизнес” взаимоотношенията;

 • Нерешени въпроси, свързани с мащаба, обмена на съдържание, автономност и хетерогенност при приложението на електронната търговия;

 • Компютърните мрежи като предпоставка за масова автоматизация;

 • Ролята на EDI (Electronic Data Interchange) за развитието на електронната търговия;

 • Значението на XML (eXtensible Markup Language) за разпространението на електронната търговия;

 • Технологията за безжично предаване на информация „Bluetooth” и нейните приложения;

 • Характеристиката на „облачните” технологии;

В областта на икономическите процеси и ефекти в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект от приложението на електронната търговия, тематичният избор на участниците в конкурса би могъл да бъде ориентиран към:

 • Анализ на макро- и микроикономическата среда за развитие на електронната търговия в РБългария;

 • Предприемачество в областта на електронната търговия и предизвикателства пред малките и средни фирми в РБългария;

 • Въздействие на електронната мрежа върху икономическите взаимоотношения и бизнес средата в РБългария;

 • Характеристика на видовете електронни пазари – стокови, за бизнес услуги и пазари на услуги, опосредстващи връзките между търгуващите;

 • Видове уеб услуги – достъпност, технология на предоставяне и икономически ползи;

 • Роля на Extranet в съвременните фирми;

 • Изграждане на Intranet в съвременната търговска фирма;

 • Интегрираната система за фирмено управление - ЕRP (Enterprise Resource Planning);

 • Влияние на ефективността на бизнес процесите при електронната търговия върху нарастване на добавената стойност за потребителите;

 • Снижение на транзакционните разходи при електронна търговия от типа „бизнес-бизнес” (В2В, Business-to-Business);

 • Електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer) и начини на връзка с околната средата.

 • Структура на транзакционните разходи при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer);

 • Особености на електронния магазин (e-shop);

 • Технологична платформа на търговския процес и икономически ползи при формата „електронни хали” (e-mall);

 • Бизнес моделът на електронна търговия „пазар при трето лице” (Third Party Marketplace);

 • Ефективност на електронните търгове (e-Auction);

 • Електронна търговия от типа „потребител-бизнес” (С2В, Consumer-to-Business);

 • Електронна търговия от типа „потребител-потребител” (С2С, Consumer-to-Consumer);

 • Предимства на мобилната търговия (m-Commerce);

 • Приложение на мобилната търговия в РБългария;

 • Защита на потребителите при електронната търговия;

 • Проблеми при разплащанията в интернет среда;

 • Системите за онлайн разплащания ePay, eBay и PayPal;

 • Икономическите ползи от въвеждането на интернет банкирането;

Известно е, че търговците на стоки и услуги могат да обновяват многоканални платформи чрез мобилни приложения и мобилни сайтове. Участниците в конкурса могат да анализират и обосновават не само предимствата, но и свързаните с електронната търговия рискове. Примерно притеснението, че поръчаната стока няма да пристигне, опасението на потребителите, че няма да могат да върнат повредена стока, ако тя е дошла по пощата от друга държава, проблемите пред търговците на дребно, свързани с цената и сигурността на доставките, за съвместимостта между операторите и бъдещото развитие на електронната търговия в страните-членки на ЕС.

В областта на практико-приложните достижения, опит и утвърдени добри практики на фирми в областта на електронната търговия от националната, европейската и световната икономика конкретен интерес представляват:


 • Причините за слабата популярност на електронната търговия от типа „бизнес-бизнес” (В2В, Business-to-Business) извън пределите на САЩ;

 • Възходът на електронната търговия във Великобритания, Франция и Германия в условията на криза;

 • Опитът на автомобилните производители Daimler Chrysler, Ford, General Motors при създаване на пазарната структура „Covisint” на основата на консорциума;

 • Проучване идеята за провеждане на обратни търгове в електронното пространство от FreeMarkets;

 • Разнообразие от инструменти за сътрудничество в предлагането, предложени от Oracle, i2, SAP, Ariba;

 • Концепцията „Мрежа за размяна на партньорите” (Trading Partner Network);

 • Ключовите фактори за успех на Alibaba.com;

 • Предложенията от ChemConnect.com на търгове, стокова борса, средства за комуникиране онлайн и мрежа за размяна на партньорите в едно виртуално пространство;

 • Маркетинговата платформа на Amazon;

 • Опита на утвърдени сайтове за групово пазаруване;

 • Пазаруване в чуждестранни сайтове и начини на разплащане;

 • Опитът на фирма „Cellum” в развитието на мобилната търговия;

По-конкретно в областта на интернет маркетинга вниманието на участниците в конкурса може да се насочи към: • Лоялността на клиентите като фактор за успех в съвременната конкурентна среда при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer);

 • Потребността на фирмите от постоянна и пряка обратна връзка с клиентите при електронната търговия;

 • Система за управление на връзките с клиентите (CRM – Customer Relationship Management);

 • Трансформации в поведението на купувачите при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer);

 • Процесът на вземане на решение за покупка при електронната търговия;

 • Проблеми при маркетинговите проучвания в условията на интернет;

 • Възможностите на интернет рекламата;

 • Критерии за оценка на уеб сайта;

 • Виртуалното общество (Virtual Communities) като маркетингов инструмент;

 • Роля на търговската марка при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer).


Проф. д-р ик.н. Нено Павлов, Зам. председател на УС на СИБ, координатор на конкурса „Млад икономист”

София, 01.03. 2013г.
Каталог: Uploads -> Main
Main -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Main -> П р о г р а м а по Икономикс
Main -> В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит по научно направление „Социология”
Main -> Програма в областта на Мениджмънта и Съвременния свят насочена към млади дипломирани икономисти, инженери и юристи
Main -> Конюнктурата като икономическо понятие и научно- приложна
Main -> Конкурс „Млад икономист 2013г
Main -> София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
Main -> Конспект за кандидат докторантски изпит по приложение на изчислителната техника в икономиката тема Въведение в информатиката. Данни и информация. Обработка на данни
Main -> Световно стопанство и Мeждународни икономически отношения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница