Конкурс по документи за допълнителни образователни дейностиДата14.01.2018
Размер47.22 Kb.
ДЕТСКА ГРАДИНА № 73 ”МАРГАРИТА”
* 1324 гр.София, р-н”Люлин”, ул.“Гургулят “№1 ( тел./ 0876 / 643185

E-mail: odz73_sofia@abv.bgО Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


На основание ЗПУО, Наредба № 5 от 03.06.2016 год. за предучилищното образование, Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 на Столичния общински съвет от 06.04.2016 г. и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ДГ № 73 „Маргарита” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности:
Футбол

Английски език

Народни танци

Допълнителните образователни дейности могат да се осъществят от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона да юридическите лица с нестопанска цел.І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

 2. Заявление за участие ;

 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код / ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е представен единен идентификационен код, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството.

 4. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и органа, пред който се кандидатства;

 5. Свидетелство за съдимост /за всеки преподавател/ - в срок на валидност;

 6. Документ от психодиспансер /за всеки преподавател/;

 7. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и правоспособност на кандидатите – дипломи, удостоверения, сертификати и други;

 8. Референции,доказващи качеството на услугата – не повече от 15 бр.;

 9. Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него./ Приложение към Решение №135 на СОС по Протокол № 30 / 06.04.2017 г.

 10. Оферта, която трябва да съдържа:

 • Програма по възрастови групи;

 • Ниво на квалификация на преподавателите;

 • Професионален опит в предлаганата област;

  • Цена на дейността за учебен час /за обучение на едно дете/;

  • Размер на отстъпката в % от събраните такси, които Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на детската градина;

  • Срок, за който ще бъде педоставена образователната дейност / не по-дълъг от 3 години /;


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 1. Степен на квалификация на преподавателите;

 2. Професионален опит в предлаганата допълнителна образователна дейност;

 3. Програма на обучение;

 4. Цена на допълнителната образователна дейност за едно дете;

 5. Размер на отстъпката в % от събраните такси;

 6. Социална отговорност;


ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1. По документи от комисия, определена със заповед на директора на детското заведение, в състав: • Представител на администрацията от район „Люлин”;

 • Представители на Обществения съвет;

 • Учители от ДГ № 73 „Маргарита”;

2. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два бели плика • А / в плик „А” се поставят документите по чл.10, ал.1 до ал.10 включително, съгласно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 / 06.04.2017 г. на СОС

 • Б / в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта, според изискванията на чл.10, ал.9, съгласно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 / 06.04.2017 г. на СОС
3. Пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входящата и изходяща кореспонденция на ДГ № 73 „Маргарита”с посочена дата, месец, година и час.

4. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че се установи непълнота в представените документите, неспазване на изискванията по т.2;

5. Ако за участие в конкурса няма подадени оферти или подадените са по-малко от две, срокът за набиране на оферти се удължава с 15 дни. Информация за удължаване на срока се поставя на сайта на ДГ № 73 „Маргарита”, в районната администрация, както и на интернет страницата на Столична община, след което комисията провежда конкурса с наличните кандидати.

6. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. Комисията съставя протокол, който се предава на директора чрез Дневника за входяща и изходяща информация.

7. В тридневен срок след получаване на Протокола, директорът на ДГ № 73 „Маргарита” издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис, по факс или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.

9. Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие.

10. Преподавателите, осъществяващи ДОД, носят отговорност за живота и здравето на децата по време на ДОД, както и по време на взимането, воденето и връщането на децата от и до групите.
ІV. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите на участниците се подават от 18..09.2017г. до 25.09.2017г. /включително/ в ДГ № 73 „Маргарита” от 8:00 до 16:00

Телефон за връзка: 0876 / 643185


V. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:


 1. Конкурсната комисия ще заседава на 27.09.2017г.

 2. Заниманията по ДОД започват на 01.10.2017 г.

Директор на ДГ № 73 „Маргарита”:

(Л. Савова)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница