Конкурс за избор на външни експерти-оценители на проектни предложения по мерки от свомр на „миг високи Западни Родопи-Борино-Доспат-СърницаДата08.06.2018
Размер23.54 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

миг Високи западни родопи-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА”Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за избор на външни експерти-оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница “

АЗ, ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/ДОЛУПОДПИСАНАТА,


…………………………………..………………………....................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН:...................................................., в качеството си на кандидат в конкурс за избор на външни експерти - оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
  1. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда/осъждан съм, но съм реабилитиран;

  2. не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност, която се отнася до професионалната област, посочена в заявлението;

  3. не съм поставен под запрещение;

4. не съм участвал/а в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014 -2020 г.;

5. не заемам длъжност в:  1. притежавам обща компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда;

  2. в случай, че бъда включен/а в състава на Комисия за подбор на проектни предложения ще участвам при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка на проектните предложения в ИСУН 2020 и в присъствени заседания на комисията (ако е приложимо).

  3. доброволно предоставям всички мои лични данни по заявлението за участие в конкурс за избор на външни оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“ и съпътстващите го документи и изразявам съгласие същите да бъдат предоставени на УО на ПРСР 2014-2020г. и ДФЗ-РА, за целите на проверка за спазване на процедурата/реда за подбор на проекти от МИГ „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“.

При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно Председателя на Управителния съвет на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс съгласно законодателството на Република България.

_______________ г. ДЕКЛАРАТОР : ______________

(дата) (подпис)Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница”

4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12,

Тел: +359893406173;+359898807745, E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com

Споразумение № РД50-156/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница