Конкурс за Отдаване под наем на недвижим имот- ученически стол, с площ от 387,70кв мДата04.01.2018
Размер17.98 Kb.
О Б Я ВА

По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет ПловдивОбявява се провеждане на публично оповестен конкурс за Отдаване под наем на недвижим имот- УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ, с площ от 387,70кв.м., с предназначение на обекта – ученическо столово хранене, част от имоти публична общинска собственост, актувани с Акт за публична общинска собственост №51/28.05.1998г., вписан в Служба по вписванията-Пловдив под Акт №199, том 7, рег.№2211/07.02.2006г., предоставени за управление на СОУ „Христо Г.Данов”, попадащ в Поземлен имот с идентификатор 56784.507.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, на първия етаж в Сграда за образование с идентификатор 56784.507.331.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, с адрес: град Пловдив, район “Северен”, ул.“Ален Мак”№1.  • Цената на конкурсните книжа е 80,00 лв. Цената на конкурсната документация се заплаща по банкова сметка на СОУ “Христо Г.Данов“, а именно: Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG83IORT73753102009300, BIC: IORTBGSF или в брой в Касата на СОУ „Христо Г.Данов”, град Пловдив, ул.“Ален Мак”№1 и документацията се получава, след представяне на документ за платената сума, от канцеларията на СОУ „Христо Г.Данов”, телефон за контакт 032/95 61 20, като получаването може да се извършва от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден, считано от деня на публикуването на обявата до 29.07.2015г.

  • Размер на депозитна вноска за участие: 560 лв., която се заплаща в брой или по посочената банкова сметка на СОУ „Христо Г.Данов“.

  • Началната цена за отдаване под наем на Училищния стол е определен в размер на 280.00лв. /двеста и осемдесет лева/.

  • Срок на договора за наем - 5 /пет/ години, считано от 01.09.2016г.

  • Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва от 14:00ч. до 16:30ч. в работните дни до 29.07.2015г., след закупуване на конкурсната документация, заявка в деловодството на телефон 032/95 61 20 и представяне на документ за закупената конкурсна документация.

  • Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса - до 12:00ч. на 30.07.2015г. Дата на провеждане на публично оповестения конкурс: 30.07.2015г. от 13:30 часа.

  • Място на провеждане на конкурса: Учителската стая, ет.2 в сградата на СОУ „Христо Г.Данов” в град Пловдив, район „Северен“, ул. “Ален мак” №1, от комисия, назначена със Заповед №РД-08-631/24.06.2015г. на Директора на СОУ „Христо Г.Данов”.

  • Телефон и лица за допълнителна информация: 032/95 61 20 Гергана Божидарова Дългъчев – Помощник-директор АСД и Росица Красимирова Столинова – Главен счетоводител.ДИРЕКТОР НА СОУ „ХР.Г.ДАНОВ“–ИРИНА МАНГАДАШЕВА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница