Конкурс за песен „Бургас и морето и провеждане на благотворителна кампания по време на мероприятието за събиране на средства в полза на Аделина Делянова Коджабашева за спешна животоспасяваща операция в Израелстраница1/6
Дата10.08.2017
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 12
от заседанието на 24.07.2012 година
Д Н Е В Е Н Р Е Д 1. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване на народната певица Златка Ставрева със званието „Почетен гражданин на Бургас“
 1. Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване на преподавателката по изобразително изкуство Златка Бобева със званието „Почетен гражданин на Бургас“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостоверяване на Дончо Жеков Станков със званието „Почетен гражданин на Бургас“ 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даряване на сумата от приходите от билети от Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ и провеждане на благотворителна кампания по време на мероприятието за събиране на средства в полза на Аделина Делянова Коджабашева за спешна животоспасяваща операция в Израел
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно:Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по Проект „Културно-историческото наследство на остров „Св.Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентноспособна туристическа дестинация", Договор № ВG161РО001/3.1-03/2010/008, който се изпълнява от Община Бургас
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение с работно заглавие: „Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на Община Бургас" (кв. „Крайморие“, с. Рудник, м.с. Черно Море и гр. Българово) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013", процедура с реф. № ВG161РО005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е. ж."
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по Проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас", Договор № ВG161РО001/1.1-11/2011/006, който се изпълнява от Община Бургас
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по Проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск", Договор № ВG161РО001/1.1-12/2011/036, който се изпълнява от Община Бургас
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" по Проект № DIR-51011116-21-63 „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите „Банево“, „Ветрен“ и Минерални бани, гр. Бургас ", Договор № DIR -51011116-С015/15.06.2012 г.
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда" - Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, Договор №DIR-5102118-СО001, одобрен по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. „, безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/10/2.10/05/18, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени в землищата на кв. „Банево“, с. Изворище, с. Рудник, с. Равнец и имот в гр. Бургас с отпаднало предназначение
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на предложение за решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно, на Община Бургас, област Бургас върху имоти - публична държавна собственост, находящи се в кв. „Сарафово“, гр.Бургас, попадащи в обхвата на територията на Рибарско пристанище „Сарафово" за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" /2007 - 2013 г./
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вътрешни промени в общата численост на персонала и съответния фонд „Работна заплата" по дейности към общинска администрация при Община Бургас, във връзка с прилагането на новата нормативна уредба от 01.07.2012 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно делегирана дейност
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Целодневна детска градина №32 –„Светулка“, гр. Българово във филиал на Целодневна детска градина №28 – „Детелина“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Целодневна детска градина №13 – „Надежда“, в Обединено детско заведение № 13 - Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на УПИ I-2, масив 70, местност „Черна Яна“ ( бивша местност „Караянос“), землище кв. „Долно Езерово“ – ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в кадастрален район 501 по плана на с.о."Острица 2", землище кв. „Банево“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужващи улици за транспортен достъп до имоти в масиви 128, 141, 143 и 145 в местност „Мадика", землище гр.Бургас, и обособяване на два нови квартала 60 и 61 в територия предвидена за разширение на промишлена зона „Север"-гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-95 в кв. 7Г по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXII- 365 в кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти в обхвата на кв. 53 и кв. 58 по плана на кв. Крайморие
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПР на УПИ I и II в кв. 7 и ПУР на улица с о.т. 39, 35, 36, 37 и 38 по плана на Вилна зона „Минерални бани“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване на сервитут в поземлени имоти №№ 045059, 045060, 045062, 045063, 045064, 045065, 045066, 045067, 045068, 045069, 045070, 045071 и 045072 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Драганово, Община Бургас, собственост на физически лица, засегнати от трасе на обект: „Външен водопровод от разпоредителна шахта с. Мъглен, Община Айтос до напорен водоем с. Драганово, Община Бургас", в частта на землище с. Драганово
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж и право на управление на Министерство на вътрешните работи – София на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.111 по КК на гр. Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 63
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за извършване от община Бургас на проектиране, ремонт, преустройство, строителен надзор, както и промяна в предназначението на обособена част от имот — обект за обществено хранене (Гарнизонен стол), със застроена площ от 954,08 кв.м., разположен на първи и втори етаж от 8-етажна жилищна сграда с идентификатор 07079.610.320.1, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.320 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ I-2225 и 2226, кв.14 по действащия ПУП-ПРЗ на ЦГЧ - Бургас, с административен адрес: град Бургас, ул. „Константин Фотинов" №1, актуван с АПДС №2506/01.04.2002 г.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с.Драганово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване , по реда на НРПУРОИВ
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII, IX и XII в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв.Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Твърдица, Община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 33/908 кв.м. ид.части от УПИ ХV-414, кв.33 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХLVI-8, кв. 1, по плана на кв. „Победа", гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 162/712 кв.м. ид. части от УПИ II-169, кв.2 по плана на в.з. „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. части от имот,частна общинска собственост, представляващи 11/633 кв.м. ид. части от УПИ VI-86, в кв.7 по плана на с.Димчево, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ V-137, кв. 95, по плана на зона "Г" ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IX в кв. 31, по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 80/580 кв. м ид. части
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценки на земи, находящи се в кв. „Банево“, гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007г.)
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кириза Димитров Киров
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Пенчев Динчев
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметство с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за нуждите на „Съюз на пенсионерите – 2004 г. – Бургас“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на обособен обект - общинска собственост в с.Брястовец, Община Бургас, за временно и възмездно ползване на „Съюз на пенсионерите – 2004 г. - Бургас"
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване оценка на недвижим имот - собственост на Община Бургас, с оглед включването му в капитала на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на управителите на "Диагностично-консултативен център едно - Бургас" ЕООД - гр.Бургас, "Медицински център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас и "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Избор на проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2012 г. на общинските търговски дружества
 1. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Определяне на нова начална тръжна цена на общински имот собственост на „Благоустройствени строежи" ЕООД, Бургас с идентификатор 07079.659.432 по КК и КР на гр.Бургас в ПЗ „Победа" с площ от 11 701 кв.м. и сградите попадащи в него, съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите
 1. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане на начална тръжна цена на общински имот: Обособен обект – Складова база на „Бургаски пазари“ ЕООД, гр. Бургас ведно с прилежащ терен, съгласно чл. 3, ал. 3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т.7 от проведено на 27.03 и 29.03.2012 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 8)
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:Допълнение на Решение на Общински съвет – Бургас по т.25 от дневния ред на Единадесетото Заседание, проведено на 26.06.2012 г. (Протокол № 11)
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт" относно: Извършване на вътрешно преустройство на група помещения в сграда на „Радиологично отделение" при „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт" относно: Закупуване на 1 /един/ брой санитарен автомобил, за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет Образование и култура“ към Община Бургас, относно: Допълнение в списъка на лицата,изпълнители от ПФА „Странджа" - гр. Бургас, имащи право на 80% от действителните разходи за транспорт
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране
 1. Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от ПП Национален фронт за спасение на България, относно: Облекчаване на пътния трафик в гр. Бургас
 1. Докладна записка от Карамфилка Апостолова Апостолова - председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от групата на ПП НФСБ в Общииски съвет – Бургас относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД ,с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Иван Марков Марков за участие в Олимпийските игри в Лондон – 2012 г.
 1. Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Генка Стоянова Христова, за съпруга й Георги Михов Христов
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Невена Асенова Стоянова  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница