Конкурс за придобиване на академична длъжност професорстраница3/10
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Резюме: През последните 20-25 години е постигнат значителен напредък в селекцията на ранозрялост, продуктивност и качество на влакното. От българската селекция са създадени 12 нови сорта памук сред които са Бели извор, Огоста, Чирпан-539, Чирпан-603, Бели искър и Бели лом, с висок генетичен потенциал за добив и висок рандеман на влакното, Авангард-264, Перла-267 и Вега, с по-качествено влакно. За този кратък период продуктивността е увеличена с над 10 %, рандеманът на влакното – с 3.2 %, дължината – с 3 mm, масата на кутийката –с 0.3 g, височината на залагане на първа плодна клонка – с 1.6 cm. Създадени са нови кандидат-сортове и са получени нови перспективни линии, които са добра генетична основа за по-нататъшната селекционна работа.

Ключови думи: памук, селекция, направления, постижения, проблеми

M. Bozhinov, A. Stoilova, N. Valkova, B. Bozhinow* (2005), Cotton and Durum Wheat Research Institute – 6200 Chirpan, *Agricultural University – 4000 Plovdiv. Achievements and purposefulness of the cotton breeding in Bulgaria

Abstract: In the last 20-25 years considerable progress have been achieved in the cotton breeding regarding the earliness, productivity and fiber quality. By the Bulgarian cotton breeding 12 new cotton varieties, among which Beli izvor, Ogosta, Cirpan-539, Chirpan-603, Beli lom, Beli iskar, with high genetic potential for yield and high lint percentage, Avangard-264, perla-267 and Vega, with improved fiber quality, have been developed. For a short time the productivity is increased by over 10 %, the lint-percentage – by 3.2 %, the fiber length – by 3 mm, the boll weight – by 3 g and the height of the first fruiting-branch – by 1.6 cm. New promising lines have been created, which are an efficient genetic base for the farther breeding work.

Key words: cotton, breeding, achievements; problems

  1. Стоилова, А., Н. Вълкова, Г. Генов (2005). Генетична отдалеченост на чуждестранни сортове памук по някои стопански показатели. Field Crops Studies, Vol. ІІ, № 2, 221-226.

Резюме: Целта на изследването е, чрез кластерен анализ на основата на шест стопански признака, да се установи степента на генетичната отдалеченост на два български и 13 чуждестранни сорта памук, изпитвани три години. Най-голямо генетично сходство с българските сортове имат гръцките Милениум, Фантом, Митра и Корина, и са най-подходящи за включване в една селекционна програма, с оглед запазване на ранозрялостта. Другите чужди сортове са генетично силно отдалечени от българските и имат по-голямо значение за създаване на генетично разнообразие по някои стопански признаци, като много ценен е американският Браво, с уникално висок рандеман на влакното.

Ключови думи: памук, генетично разнообразие, стопански признаци

Stoilova, A., N. Valkova, G. Genov (2005), Genetic distance of foreign cotton varieties for some agronomic traits

Abstract: Traditional cluster analysis based on six agronomic traits was used to study the genetic diversity among two Bulgarian and 13 foreign cotton varieties tested across three years. There were two basic clusters of genotypes with similar characters. The Greek varieties Millennium, Fantom, Mytra and Korina were genetically the most close to Bulgarian ones and the most suitable to be included in one breeding program with a view to the earliness. The others were genetically distant and more suitable for creating of genetic diversity, especially the American Bravo with exclusively high lint percentage.

Key words: cotton, G. hirsutum, genetic diversity, agronomic characters

  1. Стоилова, А., Хр. Нечев, Г. Караманидис (2005). Влияние на торенето и гъстотата на посева върху стопанския добив на български и гръцки сортове памук в област Орестиада, Гърция. Field Crops Studies, Vol. ІІ, № 2, 279-284.

Резюме: През 2000-2004 г. в района на град Орестиада (Североизточна Гърция) върху формирането на стопанския добив на два български сорта памук (Чирпан-539 и Авангард-264) и един американски (Алпина) са изпитани две гъстоти на посева – 12000 и 16000 растения в декар и четири нива на азотно торене – 0, 8, 16 и 24 kg/da при фон 8 kg/da фосфор (P2O5). Установено е, че при различните нива на торене и гъстоти на посева, българските сортове са с по-висок добив на неомаганен памук с 44.7 до 58.6 %. Азотното торене увеличава стопанския добив средно с 13.3-17.1 %. При сорт Алпина ефект има само най-ниската норма - N8 и само в отделни години N16. Българските сортове са реагирали положително на трите азотни норми. При тях торенето с N16 осигурява висок положителен ефект през всички години. По-голямата гъстота на посева показва слабо изразена тенденция към намаляване на добива само при сорт Алпина.

Ключови думи: памук, сортове, торене, гъстота, добив

Stoilova*, A., H. Nechev**, G. Karamanidis** (2005), *Cotton and Durum Wheat Research Institute, 6200 Chirpan, **Agricultural University, Effect of fertilization and plant density on agronomic yield of Bulgarian and Greek cotton varieties in Orestiada district - Greece

Abstract: In 2000-2004 in the region of Orestiada (Northeastern Greece) the effect of two plant densities – 120000 and 160000 plants/ha and four levels of nitrogen fertilization – 0, 80, 160, 240 kg/ha at 80 kg/ha phosphorus was tested on the seed cotton yields of two Bulgarian (Chirpan-539 and Avangard-264) and one American (Alpina) cotton varieties. It was established that at the different levels of fertilization and plant density the Bulgarian cotton varieties distinguished by higher yields than Alpina and exceeded it by 44.7 to 58.6 %. The nitrogen fertilization increased yield by 13.3-17.1 %. For Alpina the effect can be seen at the lowest rate N80 and at N160 in favorable years only. The Bulgarian cotton varieties had positive reaction to the three nitrogen rates. High positive effect was obtained at N160 in all years of study. The higher plant density showed slow decrease in yield for the variety Alpina only.

Key words: cotton, varieties, fertilization, plant density, yields

  1. Стоилова, А., М. Божинов (2006). Оценка на чуждестранни сортове памук чрез кластерен анализ. Field Crops Studies, 2006, Vol. III, 3, 391-395.

Резюме: През периода 2001-2003 г. в международен сортов опит заложен по блоков метод в четири повторения и реколтна парцелка 20 m2 са включени 2 български и 9 чуждестранни сoрта памук. Направен е кластерен анализ по най-важните стопански признаци. Установено е, че сортовете се разделят в два основни кластера, съответстващи на българските и чуждестранните сортове, което е предпоставка за включването им в една селекционна програма.

Stoilova, А., M. Bozhinov (2006), Evaluation of foreign cotton varieties by applying of cluster analysis

Abstract: The experiment was carried out in 2001-2003. Two Bulgarian and nine foreign cotton varieties were included in the trial. A randomized complete block design was used, in four replications, with a 20 m2 harvest plot. Hierarchical cluster analysis based on the agronomic traits was applied. It was found that, the varieties formed two basic clusters, with one corresponding to the Bulgarian varieties and the other corresponding to the foreign ones that allow their including in one breeding program.

  1. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев (2006). Унаследяване на естествено оцветеното влакно при памука. Field Crops Studies, 2006, Vol. III, 4, 553-557.

Резюме: Две форми – “Чирпан-433” (местен) и “Koyu Deve” с естествено оцветено кафяво влакно, и други две – “PGR” и “Yesil Lif “ (американски) със зелено, са включени в кръстоски с линии с бяло влакно. Проследени са F1-F3 генерации за определяне характера на унаследяване на естествено оцветеното влакно. Резултатите показват, че всеки цвят се контролира от една алелна двойка гени и се наследява по типа на непълното доминиране. Тъмнокафявото влакно на “Koyu Deve” доминира над по-светлокафявото на “Чирпан-433”.

Ключови думи: Памук - Естествено оцветяване - Наследяване

Stoilova, A*., J. Terziev**, I. Saldzhiev* (2006). * Cotton and Durum Wheat Research Institute, 6200 Chirpan, **Agricultural Universiti, 4000 Plovdiv, Inheritance of naturally coloured fiber in cotton

Abstract: Four coloured lint cotton genotypes including two brown – “Chirpan-433” (native) and “Koyu Deve”, and two green – “PGR” and “Yesil Lif” (American), were crossed with white fiber lines. The inheritance of coloured fiber trait was analyzed in F1-F3 generations. The results showed that lint colour is controlled by one pair of allelic genes with incomplete dominance. Dark brown lint colour of “Koyu Deve” was found to be dominance over light brown lint colour of “Chirpan-433”.

Key words: Coloured cotton – Inheritance – G. hirsutum L.

  1. Stoilova, A., J. Terziev, I. Saldzhiev (2007). Agronomic valuation of brown cotton. Ecology. Scientific Articles, volume 1, ISBN 978-954-9368-25-3, 254-260. www.ScienceBg.Net www.eJournalNet.com

Abstract: The usage of brown cotton varieties will help to solve certain existing ecological problems concerning dyeing of yarn and tissues. In 2005 18 lines of brown cotton were included in a preliminary variety testing and in 2006, 8 of these lines were included in a competition variety trial. In 2005 other 12 lines with naked seeds and brown fiber were also in a preliminary testing. In the second year a new experiment was conducted with the inclusion of 8 new lines in a preliminary variety testing. The results obtained showed that the studied lines possessed high breeding value. In terms of earliness and productivity some of them were equal to the early and high yielding variety of white cotton – Chipan-539. These lines were of great importance for developing of new cotton varieties with high economic and ecological effects in spite of their shorter fiber and lower lint percentage than the standard variety. Two lines No. 115 and No. 121 had commercial potential. Of the lines with brown fiber and naked seeds No. 105 and No. 106 appeared to be very valuable for cotton breeding programs for their homogeneity in terms of brown fiber, also No. 98 which in fiber length and lint percentage was equal to the standard variety, and No. 101 for its longer fiber (by 1.5 mm over the standard). New lines combining brown fiber, naked seeds and naturally early leaf-fall were also obtained.

Key words: brown cotton, naked seeds, agronomic traits, G. hirsutum

Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев (2007), Стопанска оценка на естествено оцветен кафяв памук

Резюме: Използването на сортове памук с естествено оцветено влакно ще помогне за решаване на някои от съществуващите екологични проблеми, свързани с боядисването на преждите и тъканите. През 2005 г., 18 линии памук с естествено оцветено кафяво влакно са включени в предварително сортоизпитване, през 2006 г. осем от тези линии са включени в конкурсен сортов опит. През 2005 г. други 12 линии, с голо семе и кафяво влакно, също са в предварително сортоизпитване. През втората година нов опит е проведен с включването на 8 нови линии в предварително сортоизпитване. Получените резултати показват, че изследваните линии притежават висока селекционна стойност. По отношение на раннозрялостта и продуктивността някои от тях се изравняват с ранозрелия и високопродуктивен сорт бял памук - Чирпан-539 (стандарт). Тези линии са от голямо значение за създаването на нови сортове памук с висок стопански и екологичен ефект, въпреки по-късото им влакно и по-нисък рандеман от стандартния сорт. Две линии № 115 и № 121 имат комерсиален потенциал. От линиите с кафяво влакно и голо семе, № 105 и № 106 са много ценни за селекционните програми с памука, с висока хомогенност по отношение на кафявото оцветяване на влакното, № 98, която по дължина и рандеман на влакното се изравнява със стандартния сорт, и № 101, с 1.5 mm по-дълъго влакно от това на стандарта. Получени са нови линии, съчетаващи кафяво влакно, голо семе и естествена ранна листопадност.

Ключови думи: кафяв памук, голо семе, стопански качества, G. hirsutum

  1. Панайотова, Г., А. Стоилова и Н. Вълкова (2007). Реакция на нови генотипове памук към нивото на минерално торене при условията на стационарен опит. Field Crops Studies, Vol. IV, 2, 327-332.

Резюме: Изпитвано е влиянието на N, P2O5 и K2O в норми: 0; 8 и 16 kg/da върху продуктивността и качеството на памука, отглеждан в стационарен опит, заложен през 1966 г. В изследването са включени новите български сортове памук: “Чирпн-539” (създаден чрез вътревидова хибридизация), “Перла-267” (създаден чрез междувидова хибридизация и “Тракия” (чрез експериментален мутагенез). Резултатите показват, че сортовете формират среден общ добив 196.2 kg/da (N0P0K0) - 277.9 kg/da (N16P16K16) и имат близки изисквания към нивото на азотното хранене. Торенето е ефективно до прилагане на норми N16P8-16, при които общият добив на неомаганен памук нараства с 38.7-39.5 % спрямо неторената контрола. Ефектът от един kg N е значително по-висок (4.28-5.76 kg памук) в сравнение с този на фосфора (0.70-1.08 kg) и на калия. Сорт “Чирпан-539” се прояви като ранозрял и продуктивен, “Тракия” – с много добра продуктивност, а “Перла” – с високо качество на влакното.

Ключови думи: Памук – Сорт – Торене – Добив - Качество

Panayotova, G., A. Stoilova, N. Valkova (2007), Response of new cotton varieties to fertilizing levels in a stationary trial conditions

Abstract: The effect of N, P2O5 and K2O in rates of 0; 80 and 160 kg/ha on cotton productivity and fiber quality was studied in a stationary trial initiated in 1966. The investigation included the new Bulgarian cotton varieties “Chirpan-539” (developed by intraspecific hybridization), “Perla-267” (developed by interspecific hybridization) and “Trakia” (developed by experimental muragenesis). The results obtained demonstrates that the cotton genotypes formed a mean total seed cotton yield of 1962 kg/ha (N0P0K0) - 2779 kg/ha (N160P160K160) and had similar requirements to nutrient level. The optimum effective rates were N160P80-160 at which the total seed cotton yield incresed by 37.8-39.5% compared to the unfertilized variant. N use efficiency was significantly higher (4.28-5.76 kg cotton) in comparison with phosphorus (0.70-1.08 kg) and potassium. Variety “Chirpan-539” waz early maturing and highly productive, variety “Trakia” showed also very good production and variety “Perla-267” manifested its high fiber quality.

Key words: Cotton – Varity – Fertilization – Yield - Quality

  1. Стоилова, А., Ж. Терзиев, И. Салджиев (2008). Наследяване на стопанските качества при F1 хибриди нa цветен памук. Растениевъдни науки, 45, 318-322.

Резюме: Две форми памук със зелено (кафяво-зелено) влакно - PGR и Yesil Lif са включени в кръстоски със сортове и линии с бяло влакно, с цел да се установи наследяването на стопанските качества при F1 хибридите, с оглед селекционно подобряване на цветния памук. Установено е, че продуктивността от 1 растение се наследява непълнодоминантно към родителя с по-високата стойност (с бяло влакно) и с положително свръхдоминиране, което обуславя хетерозисен ефект от 12.3 до 26.6 %. Масата на кутийката се наследява адитивно и с непълно доминиране на родителя с по-високата стойност, и само в отделни случаи на родителя с по-ниската стойност (с цветно влакно). Дължината на влакното се наследява адитивно и с непълно до пълно доминиране на родителя с по-ниската стойност, т.е. към PGR и Yesil Lif, а рандеманът на влакното – адитивно и с непълно доминиране на родителя с по-високата стойност (с бяло влакно). При правилен подбор на родителските форми с бяло влакно може да се постигне значително подобряване на стопанските и технологичните показатели на цветния памук. Като перспективни се очертават кръстоските на двете цветни форми със селекционната линия Т-3 и сорт Бели Искър.

Ключови думи: цветен памук; G. hirsutum L.; наследяване; стопански качества

Stoilova, A., *Zh. Terziev, I. Saldzhiev (2008), Cotton and Durum wheat Research Institute, 6200 Chirpan, *Agricultural University, 4000 Plovdiv, Inheritance of agronomic characters in F1 hybrids of coloured cotton

Abstract: Two green (brown-green) fiber cotton genotypes – PGR and Yesil Lif (USA) were crossed with white fiber cultivars and lines. The inheritance of the most important agronomic characters was studied in the F1 generation. The results showed that the inheritance of productivity per plant was incompletely dominant and over-dominant to the more productive white fiber parent. About boll weight the white fiber parent having bigger bolls incompletely dominated. The green fiber parent having lower value for this trait dominated in some cases only. As for the fiber length, F1 hybrids inherited lower indices of green fiber cotton incompletely and completely dominant. In some cases it was additively. Inheritance of lint percentage was incompletely dominant to the white fiber parent with higher value or additively. The choice of white fiber parents was of great importance for the inheritance and improvement of green cotton. The crosses of the coloured forms with the cv. Beli Iskar and the line T-3 appeared most promising.

Key words: coloured cotton, G. hirsutum L., inheritance, agronomic traits

  1. Стоилова, А. (2008). Наследяване на дължината и рандемана на влакното при F1 хибриди памук на цитоплазмена мъжкостерилна основа. Растениевъдни науки, 45, 504-509.

Резюме: Пет линии с цитоплазмена мъжка стерилност - 107, 108, А-І, А-21 и А-65 са опрашени със сортовете Чирпан-539, Бели Искър, Милениум, линииите № 5, № 361 и Т-3 от вида G. hirsutum L., и сорт Гиза-77 - G. barbadense L. Установено е, че дължината на влакното при F1 хибридите се наследява основно доминантно в посока на родителя с по-високата стойност и със слабо положително свръхдоминиране, а рандеманът – в посока на родителя с по-ниската стойност и в отделни случаи с негативно свръхдоминиране. Генотипът на родителските сортове и комбинативната им способност са от голямо значение за получаване на хибриди с дълго влакно и висок рандеман. МС линиите 107, А-І и А-65 са с положителна ОКС за дължината на влакното, и с негативна за рандемана. МС линия А-21 е с висока положителна окс за рандемана и с негативна за дължината. От бащините форми линия 361 и сорт Гиза-77 са с положителна ОКС само за дължината на влакното, докато сорт Милениум и линия Т-3 са с висока и положителна ОКС по двата признака. Хибридите F1 А-21 × Милениум и А-21 × Т-3 съчетават дължина и рандеман на влакното.

Ключови думи: памук, G. hirsutum L., мъжка стерилност, наследяване, дължина, рандеман

Stoilova, А. (2008), Inheritance of fiber length and lint percentage in male sterility based F1 cotton hybrids

Abstract: In the present study the inheritance of fiber length and lint percentage was estimated for 35 sytoplasmic genetic male sterility based cotton hybrids involving five male sterile lines and seven pollinators, six of G. hirsutum L. and one of G. barbadense L. The experiment was carried out in 2005 and 2006 at the Cotton and Durum Wheat Research Institute in Chirpan. The fiber length was inherited dominantly and overdominantly to the higher parent, while the fiber lint percentage was inherited fully and partially dominantly to the lower parent, in some cases with negative overdominance. Low heterotic effect for the fiber length was observed. The parental genotypes and their combining ability were of great importance for creating of hybrids having long fiber and high lint percentage. Three cytoplasmatic male sterile lines had positive GCA for the fiber length and negative for the lint percentage, and one (A-21) had positive GCA for lint percentage and negative for the fiber length. Of the male parents, the line 361 and the variety Giza-77 had positive GCA for the fiber length only, while the variety Millennium and the line T-3 proved to be with high GCA effects for both traits. The cross combinations A-21 × Millennium and A-21 × T-3 were found desirable for both traits.

Key words: cotton, G. hirsutum L., male sterility, inheritance, fiber length, lint percentage

  1. Палов, И., К. Сираков, А. Стоилова, М. Радевска, (2008). Резултати от изследвания на предсеитбената електромагнитна обработка на семена от нови български сортове памук. – Селскостопанска техника, 5, 12-19.

Резюме: Целта на изследването е да се установи степента на въздействието на предсеитбената електромагнитна обработка на семената върху посевните качества, развитието и продуктивността на нова генерация български сортове памук. При използваните стойности на управляемите фактори на предсеитбена електромагнитна обработка на семената е постигнато изпреварващо развитие на памуковите храсти – за сорт “Чирпан-539” – във фаза бутонизация и за сорт “Тракия” във фаза узряване на памука. Подбраните стойности на управляемите фактори оказват потискащо въздействие при сорт “Авангард-264” върху лабораторната и полска кълняемост на семената, височината на растенията и добива, който е в границите от 74.1 до 90.1 % от този на стандарта. Постигнато е увеличаване на ранозрялостта и добива от памук – до 12 % за сорт “Чирпан-539” и до 33.9 % за сорт “Тракия” след електромагнитна обработка при начални стойности на управляемите фактори: напрежение U1=8 kV и продължителност на обработка τ=15 s.

Ключови думи: памук, сортове, електромагнитна обработка, семена, посевни качества, продуктивност, височина на растенията

Palov, I. *, A. Stoilova**, M. Radevska**, K. Sirakov** (2008), * University of Rousse, ** Field Crops Institute – Chirpan, Results from research of pre-planting electromagnetic treatment of the seeds of the new Bulgarian cotton varieties on their sowing qualities, growth and productivity

Abstract: This study represents the results of pre-planting treatments of three new Bulgarian cotton varieties, by periodically decreasing the voltage level between the electrodes in the working chamber and increasing the duration of treatment t. With the selected values of controllable factors U and t, the various futures of cotton seed varieties have been found to affect the monitored parameters: germination in field and laboratory conditions, height of the plants, yield in September and October, and total yield. Avangard-264 variety has a suppressive effect on all studied parameters. With the Chirpan-539 and Trakia, a growth simulation of the shrub in the budding stage and increase of yield by 12 % and 33.9 % respectively, compared to the reference specimens is achieved. These findings correlate with the results of other studies of the pre-planting treatments of maize seeds.

Key words: cotton seeds, pre-sowing electromagnetic treatment, yield

  1. Салджиев, И., А. Стоилова (2008). Стабилност на добивите от памук, отглеждан в условията на продължителна монокултура и сеитбообращение при различни норми и фонове на торене. Ecology & Safety. International Scientific Publications, Vol. 2, Part 2, ISSN 1313-2563, 278-282.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница