Конкурс за учебната 2011/2012Дата06.04.2017
Размер127.72 Kb.
ТипКонкурс
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

П Р О Г Р А М А

ЗА кандидат- ДОКТОРАНТСКИ конкурс ЗА учебната 2011/2012 Г. ПО СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” (“Стратегически алианси в туризма”); (“Финансова и инвестиционна политика в туризма”); (”Възможности за аутсорсинг в туризма”); (“Култура и етика на организационното поведение в туризма”)

 1. Дефиниране на понятия и терминологични уточнения за туризма. Особености на туристическата дейност. Туристически продукт. Класификация на туристическия продукт.

 2. Теория за туризма. Туристически мултипликатор. Видове теории. Връзки на теорията за туризма с други научни структури.

 3. Развитие на теорията за туризма. Влиянието на новите морални ценности върху туристическата индустрия. Характерни особености на посттуризма. Нови форми на визуални възприятия и нагласа на туристите.

 4. Състояние и развитие на туризма. Темп на развитие на международния туризъм. Туристически потоци. Пристигания и заминавания на туристите.

 5. Теория на конкуренцията. Конкурентоспособност и конкурентно предимство. Взаимодействие на теорията на конкуренцията с други научни структури. Развитие на теорията за конкуренцията.

 6. Конкурентоспособност на туристическия продукт. Параметрична и функционална конкурентоспособност. Ситуации на конкуренция. Информационни системи.

 7. Оценка на конкурентоспособността на туристическата дейност. Особености на конкурентоспособността на туристическата дейност. Критерии и показатели за конкурентоспособността на туристическите дейности. Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности.

 8. Оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт. Критерии и показатели за конкурентоспособността на продукта. Методи за измерване на конкурентоспособността на туристическия продукт. Методи за оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт.

 9. Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право. Концентрация на стопанската дейност. Комисия за защита на конкуренцията.

 10. Общотеоретични въпроси на моделирането на туристическите комплекси. Същност и съдържание на моделирането. Туристическите комплекси в полезрението но моделирането. Методи и методология в моделирането на туристическите комплекси.

 11. Моделиране на ресурсите в туристическите комплекси. Моделиране на природните ресурси в туристическите комплекси. Моделиране на инфраструктурата в туристическите комплекси. Моделиране на антропогенните ресурси в туристическите комплекси.

 12. Моделиране на управлението в туристическите комплекси. Моделиране на жизнения цикъл в туристическите комплекси. Моделиране на йерархичните структури в туристическите комплекси. Моделиране на трудовите процеси в туристическите комплекси.

 13. Моделиране на туристическия пазар. Моделиране на търсенето и предлагането в туристическите комплекси. Маркетингови подходи в моделирането на туристическите комплекси. Моделиране на рекламата в туристическите комплекси.

 14. Туристическата фирма – обща характеристика. Същност на фирмата в туризма. Типология на туристическите фирми. Характеристика на туристическите фирми в Република България.

 15. Фирмен туристически продукт. Същностна характеристика и особености. Видове и форми. Параметри и измерители.

 16. Иновационна и инвестиционна политика на туристическата фирма. Иновации и иновационна политика в туристическата фирма. Инвестиции и инвестиционна политика в туристическата фирма. Оценка на риска и ефективността на иновациите и инвестициите в туристическата фирма.

 17. Планиране на дейността на туристическата фирма. Понятие за фирмено планиране в туризма. Стратегия и политика на фирмата в туризма. Технология на фирменото планиране в туризма.

 18. Приходи, разходи и печалба на туристическата фирма. Приходи и доходи на туристическата фирма. Разходи и себестойност на туристическата фирма. Печалба на туристическата фирма и възможности за нейната максимизация.

 19. Технологии в хотелиерството. Същност и съдържание на технологиите в хотелиерството. Технология на обслужването на рецепция и на камериерското обслужване. Технология на обслужването с храни и напитки по стаите.

 20. Организация и управление на хотелиерството. Организация на хотелиерската дейност. Управление на хотелиерската дейност. Франчайзинг в хотелиерството.

 21. Разработване на ресторантьорския продукт. Проектиране на ресторантьорския продукт. Изисквания за съставяне и приготвяне на менюто. Търговски помещения.

 22. Технология и организация на обслужването в търговската зала. Технологичен процес на обслужване. Сервиране. на предястия, супи, основни ястия, десерт и плодове, на високоалкохолни напитки и безалкохолни напитки, вина и смесени напитки. Форми и технология на обслужване в ресторантьорството.

 23. Същност и изследователски методи на социалната психология. Същност на социалната психология. Изследователски методи на социалната психология. Социалната психология на ХХІ век.

 24. Аз-концепцията: какви сме... и какви можем да бъдем. Природа на „аз-а” и самооценката като личностна характеристика. Измерения на Аз-концепцията. Връзка на Аз-концепцията с туристическата мотивация.

 25. Културна интеракция. Междуобществен културен контакт. Културният шок от междуобществените контакти. Контакт, сблъсък и приспособяване към новите култури в туристическите дестинации.

 26. Туристическият модел на ХХІ век. Поведенчески модели в туризма. Промяна в ценностите на туристите. Постмодерният туризъм и информационните технологии.

 27. Тенденции в развитието на туристическото поведение. Доминиращи модели на туристическо поведение. Предпочитания на туристите в условията на глобализация. Измерения на бъдещото туристическо поведение.

 28. Туроператорска и агентска дейност. Същност и съдържание на туроператорската и турагентската дейност. Планиране, организиране и продажба на туристически пътувания с обща цена. Провеждане на организираните туристически пътувания с обща цена.

 29. Формиране на туристически пакети. Планиране на туристически маршрут. Пряка и непряка организация на туровете.Туристическа обиколка и типове турове.

 30. Транспортно обслужване по сухоземен и въздушен транспорт. Транспортно обслужване при напълно придружените турове при автобусните екскурзии. Воден транспорт - круизно обслужване при туристически пътувания. Специфика на круиза.

 31. Транспортно обслужване по въздушния транспорт. Организация на обслужването с редовни полети на авиокомпаниите. Организация на обслужването с чартърни полети - характеристики, икономически смисъл и заявители на подобни полети. Видове чартърни програми.

 32. Същност на екскурзоводското обслужване. Туристическият продукт и значението на екскурзоводството. Екскурзоводско обслужване при провеждане на пътуване. Технология на екскурзоводското обслужване.

 33. Персоналът в екскурзоводското обслужване. Видове екскурзоводи според принадлежността на екскурзовода към субекта в туризма. Видове екскурзоводи според вида на туристическата дейност. Видове екскурзоводи според динамиката при провеждане на пътуване.

 34. Организация на екскурзоводското обслужване. Взаимодействие на екскурзовода с организатори на туристически пътувания. Взаимодействие с доставчици на туристически услуги. Взаимодействие с бюрата за туристическа информация и с браншови организации на екскурзоводите.

 35. Особености на екскурзоводската дейност. Особености на междукултурните отношения. Екскурзоводската дейност в междукултурните отношения. Екскурзоводът като „културен посредник”.

 36. Теми и беседи в екскурзоводското обслужване. Теми и беседи при градски тематични екскурзии и при градски обзорни екскурзии. Теми и беседи при специализирани екскурзии – при посещение на свещени сгради, при обиколки на музеи, при посещение на археологически зони. Теми и беседи при екскурзии свързани с ландшафта.

 37. Външно оформление на туристическите обекти. Функции на екстериорния дизайн в туризма. Фасадата и прилежащите й елементи. Околно пространство и местоположение.

 38. Вътрешно оформление на туристическите обекти. Единство на дизайнерското решение. Композиционни елементи. Цветови спектър и осветление.

 39. Въздействие на естетизацията на туристическата среда върху потребителите. Особености на новото потребителско поведение. Области на преживяването. Особености на въздействието на естетизацията.

 40. Механизъм на въздействие на естетизацията на туристическата среда. Опростен модел на процеса на потребителския избор. Етапност в процеса на решение за покупка на туристическия продукт. Механизми на въздействие на материалната среда върху туристите.

 41. Еволюция на теоретичната мисъл за спа и уелнес туризма. Терминологични уточнения. Възникване и развитие на уелнес концепцията. История на спа туризма.

 42. Особености на спа туризма. Значение на спа туризма. Характеристика на спа процедурите. Тенденции в спа туризма.

 43. Характеристика на уелнес туризма. Въздействие на уелнес туризма. Търсене и предлагане на уелнес услуги. Тенденции в уелнес туризма.

 44. Същност на стандартизацията на туристическия продукт. Методи на стандартизация. Национална, ведомствена и фирмена система на стандартизация. Изисквания, критерии и показатели за качеството на туристическия продукт.

 45. Проектиране, внедряване и одит на технологичните системи в туризма. Принципи при разработването на технологичните системи в туризма. Проектиране, внедряване и усъвършенстване на технологичната система. Одит на технологичната система.

 46. Туристическо природоползване. Фактори, оказващи влияние върху туристическото природоползване. Базисен модел на рекреационна система – същност и подсистеми. Видове туристическо природоползване.

 47. Последици от въздействието на туризма върху околната среда. Основни екологични проблеми на съвременния туризъм. Краткосрочни и дългосрочни ефекти на въздействието на туризма върху околната среда. Икономически мерки за подобряване на околната среда.

 48. Възникване, същност и съдържание на екотуризма. Профил на екотуристите. Предпочитани световни екодестинации. Българският пазар за екотуризъм и перспестиви за неговото развитие.

 49. Туристическо търсене на природни дадености. Характеристики на природния туризъм. Проучвания върху характеристиките на природните туристи. Фактори, влияещи на околната среда при взаимодействието й с посетителите.

 50. Обща характеристика на защитените територии. Световна и европейска мрежа от защитени територии. Национални паркове и природни резервати – PAN Parks. Изграждане на мрежи от екопътеки в Европа и България.

 51. Развитие на туризма в дестинация Европа. Природни фактори за развитие на европейския туризъм. Антропогенни туристически ресурси на дестинацията. Силни туристически страни в Европа – кратка характеристика.

 52. Развитие на туризма в дестинация Северна Америка. Природни фактори за развитие на американския туризъм. Антропогенни туристически ресурси на дестинацията. Силни туристически страни в Северна Америка – кратка характеристика.

 53. Развитие на туризма в дестинация Азия. Природни фактори за развитие на азиатския туризъм. Антропогенни туристически ресурси на дестинацията. Силни туристически страни в Азия – кратка характеристика.

 54. Развитие на туризма в дестинация Африка. Природни фактори за развитие на африканския туризъм. Антропогенни туристически ресурси на дестинацията. Силни туристически страни в Африка – кратка характеристика.

 55. Същност и съдържание на технико-икономическите проучвания в туризма. Особености на технико-икономическите проучвания в туризма. Видове технико-икономическите проучвания в туризма. Методи и методология на технико-икономическите проучвания в туризма.

 56. Обща характеристика на туристическите обекти. Мащаб и категоризация на туристическите обекти. Типове собственост в туризма. Икономически субекти в туризма.

 57. Предпроектни проучвания в туризма. Маркетингови дейности и сегментиране на пазара. Финансиране на проекта. Анализ на разходите.

 58. Проектиране на обектите за капитално строителство в туризма. Строителни и експлоатационни изисквания. Изисквания за вътрешната планировка. Изисквания за безопасност.

 59. Същност и съдържание на проектите. Същностна характеристика на проектите. Видове проекти. Цикъл на проектите.

 60. Проектен екип. Формиране на проектен екип. Проблеми и конфликти на проектния екип. Оценка на ефективността на работата на проектния екип.

 61. Планиране на проекти. Основни принципи и елементи при планирането на проекти. Планиране на ресурсите. Изпълнение на проекта. Контрол върху проекта.

 62. Основни етапи в развитието на проектите. Основни етапи при изготвянето на проектите. Обосновка на плана за изготвянето на проект. Разработване на плана за проект.

 63. Бюджетиране, договориране и финансиране на проекта. Бюджетиране на проекта. Договориране на проекта. Финансиране на проекта.

Основна литература:

 1. Великова, Е., Естетизация на туристическата среда, Авангард Прима, София, 2010.

 2. Великова, Е., Дизайн и мода в туризма, УИ „Стопанство”, София, 2008.

 3. Великова, Е., Същностна характеристика на спа туризма, Авангард Прима, София, 2011.

 4. Великова, Е., Тенденции в развитието на уелнес туризма, Авангард Прима, София, 2011.

 5. Панджерова, А., Технико-икономически проучвания в туризма, Авангард Прима, София, 2010.

 6. Парушева, Т., Социална психология и туристическо поведение, Второ преработено и допълнено издание, Авангард Прима, София, 2009.

 7. Парушева, Т., Влияние на глобализацията върху поведението на туристите, Авангард Прима, София, 2010.

 8. Парушева, Т., Поведението на туристите в глобалната среда, Авангард Прима, 2010.

 9. Парушева, Т., Туристическото пътуване: цели, бариери и норми на поведение, Авангард Прима, 2010.

 10. Рибов, М., Д. Тадаръков, Т. Парушева, М. Янева, Т. Тончева, Е. Великова, Основи на туризма, част 1, УИ „Стопанство”, София, 2007.

 11. Рибов, М., Д. Тадаръков, Т. Парушева, М. Янева, Т. Тончева, Е. Великова, Основи на туризма, част 2, УИ „Стопанство”, София, 2007.

 12. Рибов, М., Д. Тадаръков, Т. Парушева, М. Янева, Т. Тончева, Е. Великова, Основи на туризма, част 3, УИ „Стопанство”, София, 2008.

 13. Рибов, М., Д. Тадаръков, Т. Парушева, М. Янева, Т. Тончева, Е. Великова, А. Панджерова, Основи на туризма, част 4, УИ „Стопанство”, София, 2011.

 14. Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия – М, София, 2004.

 15. Рибов, М. Управление на конкурентоспособността в туризма, Тракия-М, София, 2003.

 16. Рибов, М. и кол., Ресторантьорство и хотелиерство, Тракия-М, София, 2007.

 17. Рибов, М., М. Янева, Е. Великова и кол., Конкурентни стратегии в туризма, Тракия- М, София, 2005.

 18. Рибов, М., М. Янева и кол., Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия-М, София, 2009.

 19. Рибов, М. и кол. Туристически дестинации, Тракия -М, София, 2008.

 20. Тадаръков, Д., Моделиране на туристическите комплекси, Авангард Прима, София, 2007.

 21. Тадаръков, Д., Моделиране на туристическите комплекси, УИ „Стопанство”, София, 2008.

 22. Тончева, Т. Природоползване в туризма, УИ „Стопанство“, София, 2009.

 23. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, второ допълнено издание, УИ ”Стопанство”, София, 2008.

 24. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, трето допълнено издание, Авангард Прима, София, 2009.

 25. Янева, М., Комплектуване на туристически пакети, Авангард Прима, София, 2008.

 26. Янева, М., Планиране на туристически маршрути, Авангард Прима, София 2008.


Допълнителна литература:

 1. Великов, В., Международен туризъм, Матком, София, 2009.

 2. Великов, В., М. Стоянова, Р. Радева. География на туризма, Матком, София, 2007.

 3. Великова, Е., Бутикът като тенденция в туристическото обслужване, Авангард Прима, София, 2008.

 4. Воденска, М., М. Асенова, Въведение в туризма, Изд. МВБУ „Прес”, Ботевград, 2004.

 5. Воденска, М., Икономически, социални и природни влияния на туризма, СУ „Кл. Охридски“, София, 2001.

 6. Жечев, В., Д. Стоилов. Туристическо природоползване и екологичен туризъм, Благоевград, 1999.

 7. Парушева, Т., Глобални промени в хотелиерската индустрия, сп. „Икономически алтернативи”, Издание на УНСС, София, бр. 3, 2010.

 8. Парушева, Т., Глобални тенденции в развитието на европейския туризъм, сп. „Икономически алтернативи”, Издание на УНСС, София, бр. 5, 2010.

 9. Парушева, Т., Концепция за успешен хотелиерски бизнес, сп. „Икономика и управление”, Издание на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, год. V, бр. 4, 2009.

 10. Рибов, М. и кол., Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, София, 2005.

 11. Рибов, М., М. Янева и кол., Туристическа политика, Тракия-М, София, 2010.

 12. Рибов, М., Е. Великова и кол., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия-М, София, 2009.

 13. Янева, М., Екскурзоводът - индикатор на туристическото пътуване, Авангард Прима, София, 2007.

 14. Bagulia, A., Encyclopaedia of Travel Agency Management, 2007.

 15. Boniface, B., Cooper, Ch. and Robyn Cooper, Worldwide Destinations, Fifth Edition: The geography of travel and tourism, 2009.

 16. Chand, M., Travel Agency Management: An Introductory Text, 2007.

 17. Kotler, Ph., J. Bowen, J. Makens, Marketing for Hospitality & Tourism (5th Edition), 2009.

 18. Lazarus, J., The Spa Source Book. McGraw-Hill Companies, 2010.

 19. Leslie, D., Tourism Enterprises and Sustainable Development: International Perspectives on Responses to the Sustainability Agenda (Routledge Advances in Tourism), 2009.

 20. Parusheva, T., New Strategies for Hotel Management, Journal for Economics and Management Science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad, Volume VІ, No 3, 2010.

 21. Picard, D., Festivals, Tourism And Social Change (Tourism and Cultural Change), 2006.

 22. Pfister, R., P. Tierney, Recreation, Event, and Tourism Business With Web Resources: Start-Up and Sustainable Operations, 2008.

 23. Reece, W., The Economics of Tourism, 2009.

 24. Smith, М., L. Puczko, Health and Wellness Tourism, 2008.

 25. Smith, St., Practical Tourism Research (CABI Tourism Texts), 2010.

 26. Stabler, M., A. Papatheodorou, The Economics of Tourism, 2010.

 27. Vanhove, N., The Economics of Tourism Destinations, Second Edition, 2010.

 28. Weaver, D., Ecotourism (Wiley Australia Tourism), 2007.

София, 19.09.2011 г.Каталог: archive -> docs -> doktoranti
doktoranti -> Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
doktoranti -> П р о г р а м а по Икономикс
doktoranti -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност: “Икономика и управление”
doktoranti -> Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление
doktoranti -> Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
doktoranti -> Катедра “международни отношения”
doktoranti -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
doktoranti -> В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница