Конкурс за възлагане на дейността по чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредбата маркиране на насаждения и дървета за сечДата20.05.2018
Размер30.9 Kb.


ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg


ЗАПОВЕД

35/17.02.2014г.


гр.Симеоновград
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Протокол №1/14.02.2014г. на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на кандидати след проведен открит конкурс за възлагане на дейността по чл.10, ал.1, т.18 от Наредбата - маркиране на насаждения и дървета за сеч, открит със Заповед №22/30.01.2014г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Криси и Бобо” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Симеоновград, област

Хасково, ул.”Роза ” №31, с ЕИК 201605770, представлявано от Величко Стоянов Камбуров, в качеството му на управител, за изпълнител на дейността по чл.10, ал.1, т.18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти- маркиране на насаждения и дървета за сеч в Обект 1401, от следните отдели и подотдели 14е; 16б; 19ж; 22з; 48ж, о; 51м; 52м, т; 54з; 56л; 151и; 155д, е; 619в, г, ж, з; 624а, в горските територии-общинска собственост на община Симеоновград при предложена от него цена


Категория дървесина

Мярка

Единична цена лв. без ДДС

Прогнозно количество

Цена в лв. без ДДС

Едра

Куб.м

0,90

407

366,30

Средна

Куб.м

1,00

362

362,00

Дребна

Куб.м

1.20

154

181,80

Дърва

Пр.куб.м

1,50

2426

3639,00

Общо за обекта

4552,10

Срок за изпълнение на дейността: 20 двадесет календарни дни от датата на сключване на договора

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и да се публикува на интернет страницата на общината.

Преди сключване на договора кандидатът определен за изпълнител трябва да представи изискващите се документи по чл.35, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на АПК.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Наталия Пачеманова-зам.-кмет на Община Симеоновград.

КМЕТ НА ОБЩИНА:/п/

/ПЕЙЧО СТАЙКОВ/П.С/Г.Д


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница