Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжносттаДата14.10.2017
Размер27.56 Kb.


ОБЯВЛЕНИЕ
Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-405/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше-юридическо;

  • степен на образование – магистър;

  • професионален опит – 4 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – IIІ-ти младши.

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт са:

  • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

4. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;

 • интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат: • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

 • Декларация по чл. 17, ал. 2 ,т. 1 от НПКДС;

 • Копие от диплома за висше образование;

 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

 • Копие от документите за придобита допълнителна квалификация;

 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;

 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.00 часа на 14.10.2013 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.7. Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” – осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на отдела и общата администрация на Агенция по вписванията.8. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

9. Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикува на електронната страница на агенцията.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница