Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент по обявения конкурс с шифър 1 направление ФилологияДата19.01.2018
Размер23.35 Kb.
СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Светла Къртева-Данчева

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по обявения конкурс с шифър 2.1 – направление Филология

(Японски език), обявен в ДВ, бр. 55/04.07.2014 г.
Кандидатът за доцент по японски език гл. ас. д-р Антон Стойчев Андреев е сред малкото специалисти по японско езикознание в България. За периода от 2006 г., когато започва да преподава в специалност Японистика на СУ „Св. Кл. Охридски” досега, той създава значителна като обем и качество научна продукция.

За участие в настоящия конкурс гл. ас. д-р Антон Андреев представя девет публикации, като една от тях – монографията „Увод във фонетиката и фонологията на съвременния японски език”, е хабилитационният труд на кандидата. Това е първото теоретично изследване от български автор по фонология на съвременния японски език . Структурата и съдържанието на изложението съответстват на изследване с качества на хабилитационен труд. Без колебание мога да твърдя, че е изключително приносен за българското изтокознание и японистика в частност, тъй като представя японската фонетика и фонология на сегментно и суперсегментно ниво с приложени като илюстрация звукови примери; прави сравнения с аспекти от българската фонетика и фонология; приложени са и упражнения за затвърждаване на наученото. Анализът се характеризира с отлично познаване на материала, с прецизен и точен коментар на множеството примери, които са използвани. Всичко това гарантира правилността на направените от автора изводи. Така изследването има характер на много полезно и лесно за ползване пособие по практическа фонетика и фонология на съвременния японски език и е отправна точка за сравнителни проучвания.

Студиите и статиите, представени за конкурса, са задълбочени изследвания, в които гл. ас. д-р Антон Андреев демонстрира изключителна аналитичност, съчетана с умението за теоретизиране, от които прозира завидна ерудиция и изследователски опит. В Авторската справка за приносния характер на трудовете са посочени редица приноси на публикациите, които потвърждавам като напълно основателни.

Трудовете, чиито автор е Антон Андреев, са на български, английски и японски език и са публикувани в авторитетни издания в Япония, България и други Европейски държави.

Наличните сведения за цитати и библиографски позовавания доказват висока оценка на приноса му като учен в национална и международна академична среда.

Гл. ас. д-р Антон Андреев е участвал с доклади и научни съобщения в редица международни и национални форуми в България и чужбина /Япония, Франция, Румъния, Естноия,Словения/.

Внимание заслужава и преподавателската работа на гл. ас. д-р Антон Андреев. В бакалавърската програма на специалност „Японистика” той преподава основни задължителни дисциплини – „Увод в японското езикознание”, „Съвременен японски език –фонетика, графика, лексикология”, „Съвременен японски език –морфология и синтаксис” / I и II част/, „Теория и практика на превода” / I и II част/. В Магистърска програма”Японски език и култура” преподава „Съвременен японски език-практически курс”. В периода юни-юли 2014 г. е изнесъл цикъл от лекционни курсове в Университета „Бункьо-гакуин”в Япония.

Въз основа на посочените достойнства на представения хабилитационен труд, както и на цялостната активна научна и преподавателска дейност, давам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка и предлагам на Научното жури да присъди на гл. ас. д-р Антон Андреев академичната длъжност „доцент” по направление 2.1 Филология /Японски език/.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница