Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор", обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12. 08. 2011 г по шифър 05. 01. 13 философска антропология, за нуждите на секция "Антропологически изследвания"Дата27.09.2016
Размер72.84 Kb.


СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Антоанета Николова, член на научното жури

относно научните трудове на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова,

участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”
1. Общо описание на представените материали

Доц. дфн Нонка Богомилова е единствен кандидат по обявения конкурс от Института за изучаване на обществата и знанието при БАН за академична длъжност „професор”. Конкурсът изцяло съответства на образователния и научен профил на кандидата, на професионалните му занимания, преподавателска дейност и научни постижения.

Материалите, представени за участие в конкурса, са публикувани след хабилитация и след придобиване на научната степен „доктор на науките”.

От впечатляващата си научна продукция доц. Нонка Богомилова представя за конкурса две самостоятелни монографии, едната от които двуезична (с текст на български и английски), три студии, отпечатани в реферирани и индексирани списания, и две статии.

Респектиращо е участието на кандидата в научни форуми у нас и в чужбина, като участията в чужбина са финансирани предимно от организаторите.
2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата

Научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата се отличава едновременно със задълбоченост и широта. Задълбоченост, тъй като основен предмет на интерес е религията, и широта, тъй като доц. Нонка Богомилова съумява да подхожда към проблематиката си от различни гледни точки и по различни начини. Тя има забележителни постижения както в разработването на теми, отнасящи се до метатеорията, така и в конкретни антропологически изследвания върху религията в съвременна Европа и на Балканите.

Ето защо Нонка Богомилова е търсен преподавател, свидетелство за което са водените от нея курсове в СУ, НБУ, УНСС и ЮЗУ.

Съчетанието на висока теория и конкретна приложимост я правят водещ експерт по проблемите на религиознанието не само в България, но и в международен мащаб. Тя е Международен експерт към Програмата за развитие /UNDP/ на ООН по етноконфесионалните и етнорелигиозните проблеми; разработила е Експертна информация, предоставена през 2010 г. пред Министерството на труда и социалната политика на Р.България, по значими теми, касаещи междуетническите взаимодействия, развила е широка Експертна дейност, свързана със Законите за вероизповеданията в балканските страни и съобразяването им с европейските стандарти, а също и в помощ на избора на модел на обучение по религия в гражданските училища в България и други балкански страни.

Доц. Богомилова е главен редактор на едно от водещите списания за философия у нас, „Философски алтернативи”, индексирано в The Philosopher’s Index, EBSCOhost, CEEOL, а също така член на Международните редколегии на три научни списания.

Реализирала е редица национални и международни проекти, на голяма част от които е ръководител..3. Учебна дейност

Наред с научно-изследователската си дейност доц. дфн Нонка Богомилова е и уважаван преподавател. Водела е курсове в НБУ, СУ, УНСС, ЮЗУ. Била е научен ръководител на трима докторанти, двама от които защитили успешно, а третият отчислен с право на защита.

В качеството си на експерт е подготвяла и представяла писмени експертни анализи на някои от съществуващите учебни помагала по “Религия” и на моделите на обучението по религия в Западните Балкани, изводи и препоръки за обучението по религия в българските училища и съобразяването му с европейските практики, експертни анализи върху състоянието на учебните помагала по религия в България и други балкански страни и др.

4. Съдържателен анализ на научните приноси и постижения

Научната продукция на доц. Богомилова е многоспектърна и широкообхватна. Тя включва както задълбочено и компетентно изследване на въпроси, отнасящи се до общотеоретични проблеми на философията на религията, така и експертни религиоведчески проучвания на реалното състояние на религията и отношението към нея на Балканите и Европа в рамките на глобализиращия се свят. При това двете нива не са изключващи се или редуващи се, а взаимно преплитащи се и обогатяващи се. Емпиричните данни са представени в контекста на общофилософските проблеми, а проблемите на метатеорията са отнесени към съвременността.

Така монографията „Религия, право и политика на Балканите в края на ХХ и началото на ХI век” представлява несъмнен принос в изследването на реалното съотношение и взаимодействие между тези три важни сфери на човешкия живот в сложната обстановка на Балканите през последните десетилетия. Нонка Богомилова компетентно анализира ситуацията във всяка от изследваните от нея страни, представяйки я в исторически и социокултурен контекст, разглеждайки както генезиса, така и развитието и евентуалните насоки на основните проблеми. Ценно постижение е извеждането на преден план на сравнителния анализ както между ситуациите в изследваните страни, така и отнасянето им към общоевропейското и глобалното развитие, премерения баланс в изследването между локалното и глобалното, националното и универсалното. Благодарение на балансирания си изследователски подход, Нонка Богомилова съумява да осъществи наистина обективни експертни оценки и да даде обосновани препоръки, които могат да ползват както религиоведите, така и законодателите и политиците и несъмнено представляват интерес не само в плана на балканските страни.

Същата обективност, компетентност, научна толерантност и диалогичност откриваме и в другата представена монография „Религиозното разнообразие в културата на Съвременна Европа”. Книгата представлява истински компендиум на едни от най-значимите теми на религиознанието днес. Многообхватието на тематиката е овладяно с истинска вещина. Структурата на книгата потвърждава оригиналния начин, по който Нонка Богомилова съумява да съчетае в едно органично цяло метатеоретичното и конкретно приложното, да вплете в единна хармония многогласието на съвременните дебати върху религията, откроявайки най-същественото в тях. Висока оценка заслужава подходът й, при който отделните автори и позиции се показват „в живо диалогично взаимодействие, често в дискусионен стил и дух, в атмосфера на методологическа съизмеримост”.

Този подход, който условно би могъл да бъде наречен „полифонична диалогичност”, е осъществен и в студията „Познанието на религията: културно-теоретични профили”. Както и всички произведения на авторката, и това е структурирано с изключителна презицност и вещина, каквито са по силите само на ерудиран и задълбочен познавач и изследовател. Представяйки класическите философски идеи и съвременния дебат по темата в сравнителен план, авторката съумява да анализира проблематиката в нейната многостранност и комплексност.

Диалогичността е не само изследователски подход, но и обект на анализ във всички представени от авторката произведения, особено в двете монографии и в студиите, посветени на Паул Тилих и Недялка Михова.

Но крайна сметка в центъра на интереса на изследователката винаги е човекът в своето единство и разноликост, със своя „копнеж по абсолютното” и реално земно съществуване: Човек и Бог, разгледани от перспективата на идеите на Кант, парадоксите и изпитанията на модерния човек, видени през призмата на разбиранията на Ерих Фром, вариантите на съотношенията аз и другите, обговорени чрез научно-фантастичните произведения на Недялка Михова.

Към всичките си разнородни и все пак единни теми доц. Богомилова подхожда със завидна компетентност и задълбоченост, със способност да обхване проблемите и в ширина, и в дълбочина, да анализира и историческия, и настоящия им контекст, да ги види в плана на сравнението и диалогичността, като обосновано и деликатно представи собствените си гледни точки. Всичко това, съчетано с точен и изящен стил, превръща научните й произведения в истинско богатство за религиознанието и философската антропология.
5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната литература

Доц. Нонка Богомилова е уважаван изследовател и експерт, чиито постижения се търсят и оценяват от специалистите. Тя е представила списък със 101 цитирания, голяма част от които в чужбина. Това е забележително постижение в областта на философските изследвания.

Свидетелство за международното й признание е и фактът, че нейни трудове са публикувани на английски, френски, немски, италиански, руски, сръбски, словашки и украински.

За потвърждение на уважението, с което доц. Богомилова се ползва в научните среди в чужбина, бих искала да споделя следното: През м. септември 2011 г. участвах в проведената в Будапеща Международна конференция „Нови движения в религиите”, организирана от Европейската асоциация за изследване на религиите. На конференцията бе изнесен пленарен доклад от проф. Роберто Чиприани от Италия, в който се правеше преглед на постиженията в областта на религиознанието през последните години и се открояваха имената на най-значимите фигури. Като водещ експерт от България, а и от Югоизточна Европа като цяло, бе посочена именно Нонка Богомилова.6. Критични бележки и препоръки

Трудно ми е да направя критични бележки на презицните разработки на Нонка Богомилова. Нейният диалогичен подход представя обективно и пълноценно богато разнообразие от гледни точки, утвърждавайки деликатно собственото разбиране на авторката за достойно човешко съществуване. Аз лично съм особено впечатлена от творческата й интерпретация на произведенията на Недялка Михова, където доц. Богомилова в най-голяма пълнота е разгърнала собствената си философия, и бих й препоръчала да развие идеите си в самостоятелна монография.7. Лични впечатления за кандидата

Познавам доц. дфн Нонка Богомилова от началото на моя собствен научно-изследователски път. Тя винаги силно ме е впечатлявала както с широтата на интересите си, така и със своята принципност, научна и човешка честност, с неконформисткото си мислене, със силата и доблестта, с които е отстоявала каузи и позиции, които смята за правилни, всичко това съчетано с мекота, отзивчивост, изключителна толерантност към мнението на другия, отвореност за различни гледни точки, силна самокритичност и рядко срещаната способност да се отнесеш с хумор към самия себе си. Тези качества се открояват и в научните й произведения, поради което тя е пример за не толкова често срещаното единство между теоретическо и практическо отстояване на идеали и принципи. Нонка Богомилова умее хармонично да съчетава нежна поетична одухотворност и безкомпромисна анализаторска аналитичност, което придава неповторимост и разпознаваемост на стила й – стила й като учен, като писател, като човек.8. Заключение

Въз основа на горепосоченото давам категорично заслужена висока оценка за научно-изследователската, експертна и преподавателска дейност на доц. дфн Нонка Богомилова. Убедено препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури единодушно да подкрепят избирането й на академичната длъжност “Професор” по шифър 05.01.13 философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”.


15.01.2012 г. Член на журито:

София (доц. д-р Антоанета Николова)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница