Консенсусни правилаДата22.07.2016
Размер85.38 Kb.

powerpluswatermarkobject3


София 1303, ул. Пиротска 117

Тел.: (02) 831-30-79, 832-61-37,

Факс: (02), 832-10-47

www.nfp-drugs.bg

e-mail: office@nfp-drugs.bg;КОНСЕНСУСНИ ПРАВИЛА

ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА КЪМ НФЦ ПО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВИ НАРКОТИЦИ (EARLY WARNING SYSTEM)


 1. ЦЕЛИ

Настоящите Консенсусни правила имат за основни цели да определят характера, основите, състава, структурата и взаимоотношенията в рамките на Работната група, както и начините на ефективен обмен на информация, свързана с контрола и оценката на новите психоактивни вещества, засечени в Република България както и на новите начини на употреба на вече познатите наркотични субстанции.

 1. ИСТОРИЯ


1. НАЧАЛОТО
На 16 юни 1997 година Съветът на Европа прие документ, наречен “Съвместни действия”, засягащ информационния обмен, оценката на риска и контрола върху новите видове синтетични наркотици. Споразумението за съвместни действия се отнасяше до онези нови синтетични наркотици, които не са вписани в Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества, представляват заплаха за общественото здраве и имат ограничена терапевтична стойност. Според този документ всяка страна членка на Европейския съюз трябва да създаде действаща система за бърз обмен на информация, която позволява всеки новопоявил се наркотик да бъде идентифициран като вещество подлежащо на забрана. Основната цел на този нормативен документ беше да стимулира прилагането в страните членки на различни мерки за контрол върху психоактивните вещества и върху новите синтетични наркотици. С тази стъпка на европейско ниво официално се легитимира създаването на Системата за ранно предупреждение за нови синтетични наркотици (Early Warning System).
2. РАЗШИРЕНИЕ НА ОБХВАТА
След прецизна оценка относно ефективността на Системата за ранно предупреждение, на 10 май 2005 година Съветът на Европа излезе с ново Решение, което на практика нормативно замени Споразумението за съвместни действия. Според това Решение 2005/387/JHA Системата за ранно предупреждение продължава да функционира, но с разширен обхват. Обект на информационен обмен, контрол и оценка на риска станаха всички нови психоактивни вещества. Психоактивните субстанции, засегнати от това Решение могат да включват както лекарствени средства, така и препарати, използвани широко във ветиринарната медицина. То засяга само крайни продукти и се отнася до вещества, които понастоящем не са включени в Конвенцията на Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 година и Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества от 1971 година.


 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


3. ЗАДАЧА НА СИСТЕМАТА
Основната задача на Системата е създаването на национален механизъм за бърз обмен на информация относно производството, разпространението, употребата и рисковете, свързани с нови видове наркотици. Под нов наркотик се разбира такъв, който представлява нов феномен на пазара, или нова молекулна формула или химическо съединение, или поради новия си начин на употреба. Конкретно в рамките на Споразумението за съвместни действия като нов се определя този наркотик, който не е включен в Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества, който представлява заплаха за общественото здраве има ограничена терапевтична стойност.
4. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Приемането на Споразумението за съвместни действия даде на EMCDDA пълните права да кооординира заедно с Europol събирането и обмена на информацията, засягаща новите видове наркотици. Техни ключови партньори на европейско равнище са Европейската комисия и Европейската агенция за оценка на лечебните средства. На национално равнище обмена на информация се извършва чрез Националните фокусни центрове като представители на EMCDDA и чрез националните представителства на Europol във всички страни членки на Европейския съюз.
5. ДЕФИНИЦИИ
За целите на тези Правила и в съответствие със Споразумението за съвместни действия се приемат следните дефиниции:


 • ново наркотично вещество” - вещество в чист вид или като съставна част на дадена субстанция, което не е вписано в Конвенцията на Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 година и което може да предтставлява заплаха за общественото здраве;

 • ново психотропно вещество” - вещество в чист вид или като съставна част на дадена субстанция, което не е вписано в Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества от 1971 година и което може да предтставлява заплаха за общественото здраве;

 • ново психоактивно вещество” - означава ново наркотично или психотропно вещество в чиста вид или като съставна част на дадена субстанция. 1. БАЗА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ

На 13.04.2006 г. по инициатива на Националния фокусен център беше сформирана работна група по развитие на Системата за ранно предупреждение в България. На срещата освен представителите на Националния фокусен център за наркотици и наркомании присъстваха представители на ключови български институции в тази област: Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Агенция “Митници”, МБЛАСМ “Н.И.Пирогов” , МБАЛ “Александровска” – Център по Съдебна медицина и деонтология, Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите - София, Превантивно- информационен център - Варна, Фондация “Инициатива за здраве”. Практически на тази среща бяха идентифицирани ключовите партньори по развитието на Системата и беше решено създаването на Работната група към НФЦ.

 1. СЪСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА

Работната група към НФЦ по развитие на националната система за ранно предупреждение за нови наркотици (Early Warning System) няма постоянен поименен състав. В работата й участват водещи експерти от институции и организации, чиито предмет на дейност предполага тяхна заинтересованост и/или съпричастност и принос към развитието на системата. В този смисъл основни партньори на Национален фокусен център за наркотици и наркомании са представители на:
 • Министерство на здравеопазването;

 • Министерство на вътрешните работи:

- Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция";

- Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";

- Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология;


 • Национална следствена служба;

 • Агенция “Митници”;

 • Национален център по наркомании;

 • Център по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ ”Александровска”

ЕАД;

 • Специализирани болнични заведения:

- МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” (Клиника по Токсикология, Отдел “Информационен”);

 • Превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоминиите:

- ПИЦ в градовете София, Пловдив, Варна и др.;

 • Неправителствени организации, работещи в сферата на наркоманиите:

- Фондация ”Инициатива за здраве” и др.
Формирането на състава на Работната група не е завършен процес. Разширяването на кръга от основни партньори остава постоянна цел на функционирането й.
Когато е необходимо за изпълнението на определени теми и задачи могат да бъдат привличани допълнително краткосрочни външни сътрудници / експерти. 1. ПРИНЦИПИ И МЕХАНИЗЪМ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ6. ИЗТОЧНИЦИ И ПОТОЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Самата концепция за Системата предполага едновременно функциониране на два основни информационни потока:

Изходящ - от български източници (като страна-членка на ЕС) през НФЦ и EMCDDA към европейските институции;

Входящ - от източници в страни-членки на ЕС през EMCDDA и НФЦ към заинтересовани български институции.
Чрез изходящия поток се стремим да информираме европейските страни и институции за нови вещества и/или нови начини на употреба на вече известни вещества, открити на територията на Република България. Целта на входящия поток е да запознае заинтересувани институции и експерти в България с нови вещества и/или нови начини на употреба на вече известни вещества, открити на територията на други европейски страни.
Изходящият информационен поток се осигурява от от няколко типа български източници:


 • Лаборатории в областта на съдебната медицина (Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология, Център по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ ”Александровска” ЕАД и други);

 • Клинични лаборатории (Химико-токсикологична лаборатория МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” и други);

 • Лечебни, outreach и други звена, които в дейността си имат преки контакти с употребяващи наркотици (болници, лечебни програми, НПО и други);

 • Звена от сферата на правоприлагането, които в своята дейност имат преки контакти с употребяващи и разпространяващи наркотици (Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – МВР, Национална следствена служба, Агенция “Митници” и други);

 • Звена, акумулиращи информация в областта (Национален фокусен център, Превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоминиите, Национален център по наркомании, Министерство на здравеопазването и други).

Входящият поток е насочен към няколко основни типа / категории получатели в България, с различно ниво на достъп до тази информация:

С нелимитиран достъп:


 • Лаборатории в областта на съдебната медицина;

 • Клинични лаборатории;

 • Звена от сферата на правоприлагането.

С лимитиран достъп: • Лечебни, аутрич и други звена;

 • Медии;

 • Потребители извън професионалната общност.6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Обменът на информацията в рамките на Системата за ранно предупреждение за нови наркотици се осъществява в изпълнение на решение на Съвета на Европейския Съюз 2005/387/JHA от 10 май 2005 година, и се провежда в рамките на сътрудничеството с Европейския център за мониторинг за наркотиците и наркоманиите.
Членовете на работната група поемат отговорността да си сътрудничат по функционирането и развитието на Системата за ранно предупреждение за нови наркотици (Early Warning System) в България, свързана с бърз обмен на информация, оценка на риска и контрол на нови психоактивни вещества.
Цялата информация в рамките на Системата за ранно предупреждение за нови наркотици в България се събира, координира и направлява от Националния фокусен център за наркотици и наркомании, който при необходимост организира и нейната допълнителна обработка и анализ.
В процеса на функциониране на Системата е възможно при изявена воля от двете страни да се стигне до подписване на Меморандум за сътрудничество между Националния фокусен център и дадена институция или организация, в който да се уреждат конкретни права и задължения като участници в работната група.
Всеки участник в Работната група се ангжажира да предоставя на Националния фокусен център за наркотици и наркомании информация по компетентност за открити нови видове психоактивни вещества, нови комбинации и за нови начини на употреба на вече познатите такива.
Данните за нови видове вещества, получени от националните партньори се изпращат директно до Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) от Националния фокусен център чрез полълването на установен формуляр.
Информация, постъпила по Системата за ранно предупреждение от европейските партньори на Националния фокусен център се разпространява своевременно от същия към участниците в Работната група в съответствие с типа достъп.
Работната група се събира на редовни срещи два пъти в годината, а на извънредни – според необходимостта.
В случай на спешност се свиква мини-работна група от 3-4 човека с цел вземане на бързо решение и предприемане на незабавни действия.
Разпространението на информация по Системата за ранно предупреждение в публичното пространство и медиите е отговорност на Националния фокусен център.
Всеки член на Работната група има право да поиска по всяко време да му бъде предоставена информация от друг член, по всеки въпрос, свързан с развитието и функционирането на Системата за ранно предупреждение в България;

Участващите страни се съгласяват със следните Консенсусни правила за функциониране на Работната група към НФЦ по развитие на Националната система за ранно предупреждение за нови наркотици (Early Warning System).

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница