Конспект по дисциплината „основи на държавата и правото " Включена в учебния план на специалност „ социален мениджмънт "Дата04.07.2017
Размер35.4 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА „СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"

Конспект
по дисциплината „ОСНОВИ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ”

Включена в учебния план на специалност „ СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ”

Професионално направление: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 3.4

Образователно - квалификационна степен: БАКАЛАВЪР


1. Теории за същността на държавата. Социално, властническо и юридическо направление в теориите за същността на държавата. Теорията на Х. Келзен за държавата като правов ред. Теорията на Йелинек.


2. Мястото на държавата в системата на човешките общности. Исторически видове етносоциални общности. Законът за социалната достатъчност. Ролята на завоеванието като фактор за възникването на първите държави.
3. Историческа типизация на държавата. Кастовата и съсловната държава. Възникване на градското и на гражданското общество.
4.Съвременното понятие за държавата като властно и правно организирана етносоциална общност. Характеристика на модерната държава:
5. Фактори и причини за прехода към Модерността в Европа. Принципите на конституционализма. Преходът от господство към власт, основана на закона.
6. Модерната национална държава като суверенна държава. Вестфалският суверенитет. Теориите на Ж. Боден, Т. Хобс, Ж.-Ж. Русо. Народен, държавен, национален суверенитет.

7.Елементи на държавата. Теорията за конститутивните елементи. Аспекти на държавната власт.


8. Функции на държавата. Държавата и правото. Правовата държава.
9. Държавата като субект на частното, публичното и международното право.
10. Разделението на „властите” в модерната държава. Учението за разделението на „властите” на Дж. Лок и Ш. Монтескьо. Политически и организационен аспект.
11. Форми на държавата. Понятието “форма на държавата” от гледна точка на субстанциалното, атрибутивното и институционално ниво на съществуване на държавата
12. Форми на държавно устройство. Унитарна държава. Автономни области. Федеративна /съюзна/ държава. Централни органи на управление и статут на държавите федерати.
13. Форми на държавно управление. Критерии за разграничаването между монархия и република. Президентско, парламентарно и полупрезиденстко управление.
14. Политически режим. Разграничаване между “форма на държавно управление” и “политически режим”. Критерии за разграничаване на политическите режими.
15. Теории за възникването и същността на правото. Школата на естественото право. Учението за правото на разума. Историческата школа в правото. Философия на правото. Правен позитивизъм.
16. Мястото на правото сред останалите социални регулатори. Социални и културни механизми за осигуряване на социалния ред. Възгледи за връзката между правото и морала. Философията на правото и юриспруденцията.
17. Система на правото. Отрасъл на правото - материален и юридически критерий за разграничаване. Правен отрасъл и дял от законодателството. Институт на правото.
18. Частно и публично право. Теорията за империума и теорията за интереса.
19. Материално и процесуално; вътрешно и международно право: основания за разделението, ссъпоставка, предмет на правно регулиране.
20. Източници на правото. Философски, социален и формално-юридически смисъл на понятието “източници на правото”. Конституцията, законът и обичаят. Косвени източници на правото.
21. Правосубектност. Правоспособност и дееспособност. Социални и биологически критерии. Поставяне под запрещение. Деликтоспособност.
22. Правна принуда, юридическа отговорност и юридическа санкция

Социална и юридическа отговорност. Субект, обект и функции на юридическата отговорност. Видове.


23. Правоотношение. Мястото на правоотношенията сред останалите обществени отношения. Възникване, развитие и прекратяване. Структура на правоотношението
24. Понятие и същност на правната норма. Формални белези. Структура на правната норма. Видове правни норми.
25. Национална правна система, исторически тип право и правни семейства. Романо-германското правно семейство.
26. Семейството на общото право: етапи във формирането; съпоставка с континенталното право. Семейството на традиционното право.Литература:

1. Владикин, Л. Общо учение за държавата. УИ «Св. Кл. Охридски», С., 1992.

2. Дачев, Л. Учение за държавата. Свида, 2001.

3. Желева, М. Въведение в теорията на държавата и правото. Варна, 2009.

4. Колев, Т. Въведение в правото. Парадигма, С., 2006.

5. Милкова, Д. Обща теория на правото. Албатрос, С., 2001.

6. Стоилов, Я. Държавната власт – правно-политически разграничения и съотношения. Сиби, С., 2002.

Съставил:/ гл. ас. д-р М. Желева /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница