Константин Каменов симбиотика или теория за единната наукаДата11.02.2017
Размер296.23 Kb.
Константин Каменов

СИМБИОТИКА
ИЛИ ТЕОРИЯ ЗА ЕДИННАТА НАУКА

ВМЕСТО УВОД

За да стигнем до тази кратка научна разработка ни бе необходимо да извършим повече от двайсетгодишни изследвания. Всички те се базираха върху важни изследвания от 21 научни области. Вече съществуваха и раздели в науката като кибернетиката и синергетиката. Нашата разработка и идеите в нея успяха да бъдат формулирани най-добре през културата на (прото-) траките. Стремежът ни към подобни търсения може да бъде забелязан най-добре в автобиографичното писание “Имах мечта”1.

Винаги когато сме издирвали появата на българския етносен субстрат, се налагаше да работим интердисциплинарно.2 Най-далечната дата, до която успяхме да проследим корените на предците ни бе 11 838г.пр.Хр.3 През цялото време, независимо какви подтеми от битието на древното човечество сме разглеждали, се налагаше да си задаваме винаги един и същ въпрос. Защо след появата на елинската прагматична култура светът постепенно е накъсал науката на раздели и върви към своята гибел? Отговор за превъзходството на единната наука имахме, но никой колега, от който и да е раздел на познанието, не желаеше да го приеме. Ако цялата научна общност реши да се пренастрои, за да заработи в единна наука, то темелите, фундамента и надстройките на сегашната трябва да бъдат цялостно разрушени. Почти нищо от нея в момента не е вярно. Все пак в разработката ни ще използваме и възгледи от настоящите научни раздели, но само такива, които са най-близко до истината. Тъй като в написаното до тук, както и за всяка следваща дума ни задаваха въпроса “Какво представлява това?”, то предварително ще уточним. Няма да изясняваме всеки един елемент с отговор, защото представяме цялото. Така че, “Който има очи да види” и “Който има уши да чуе!”4 Също предварително ще уточним, че на моменти ще представим някои неща през апостолически християнски текстове. С това не отричаме нито едно друго вероизповедание. Още през културата на (прото-) траките, която е фундамента на настоящата разработка, се вижда, че Господ-Бог съществува и от Него на човечеството са дадени морални категории. Сред тях са ненасилие, единно цяло, несъдене, без лъжа, без кражба и т.н.
САМОНАДГРАЖДАЩИЯТ СЕ МОДЕЛ НА ЕДИННОТО ПОЗНАНИЕ

Културата на (прото-) траките може да се разгледа през структурите на обвързаността им като групи племена.5 Всяко едно е свързано с други три. В географската среда, отделното племе е разположено като огледален образ (ипостас) на съзвездие67, почитано от него. Все още не сме достигнали пълното изследване на тази част от модела им. В разработката ще се разбере защото това не ни тревожи толкоз много. Другата важна особеност в културата им е – познанието се съхранява само от жреците89. То се е предавало устно. По този начин познанието не се губи.10 Това напълно противоречи на Теорията за разход на енергия при пренасянето й.Съществували са Път на знанието и Познание11. Най-висшето познание се притежава от княза-жрец. Постоянно обвързани с други три племена, жрецът от съответното племе предава познанието си освен на своя потомък, но и на жреците от другите три племена. (Прото-) тракийската култура се базира на принципа “безначалие и безкрай”. Следствие от тази тяхна философия е постоянното надграждане на Познанието в културата й. Ще онагледим това с един елементарен математически модел:  1. С големи латински букви отбелязваме племената и техните жреци.

  2. С малки латински букви отбелязваме познанието притежавано от съответния жрец.

Като следствие, когато жрец A предаде Познание a на жреците B, C и D, те го надграждат със съхраняваното при тях Познание, преди да го предадат по Пътя на знанието. По този начин жрец B, предава Познание (a + b), жрец C, Познание (a + c), а жрец D, Познание (a + d). Така сигналът Познание ще продължи да се надгражда по Пътя на знанието, чрез препредаването от жрец към жрец. Достигайки обратно до жрец A, поради безначалието и безкрая на веригата, то му е предадено от жрец N (безкрайност), като Познание n (безкрайност). Това Познание ще представлява Познанието a + b + c + d + n(безкрайност). По Пътя на знанието също няма разход на енергия, а надграждане. През периода, в който първичният сигнал Познание a е пуснат през системата, от всеки друг жрец е пуснат също сигнал на неговото Познание. Така цялата система е в постоянна и перфектна саморегулация чрез сигналите и обратната връзката (ОВ)12. Различните като варианти надграждания в Познанието довеждат до нови връзки, вид разнообразни атомни съединения, винаги с вярна семантика в единната наука. При този начин на съществуване на Познанието, както и на всички племена, определението може да се даде с едно изречение: Обединени, бидейки огледало на цялата Вселена и заедно с нея са единно цяло. За това единство разработихме терминът Симбиотика – единно цяло, без конфликти, в симбиоза и в надграждаща се постоянно необходимост. При нея взаимовръзките на Вселената със Земята, Природата и Човека са в постоянна енергийно-информационна връзка, където най-важното е да бъдат отворени възможно повече канали за приемане и предаване на постоянните сигнали.

ОСЪЗНАТИТЕ КОНСТАНТИ

Като следствие от първата част безпроблемно ще разгледаме Науката в най-точния й облик - вечна непроменлива.Моделите са оставени от Господ-Бог още при Сътворението. Съществуват Господно информационно поле на познанието и Антропно поле на познанието.13 Тъй като човек е получил свободна воля от Господ-Бог, то Антропното информационно поле на познанието би могло да бъде изменяно14. При установяване различните елементи на поведение може да се изчисли в бъдеще какви са възможните пътища за изменение в живота на човечеството. В днешното неправилно функциониране на разделите в науката, за да се пренастрои всичко към единна наука достигнахме до следния елементарен подход. Според математиката моделите се изразяват чрез алгоритми. Кибернетиката се опитва да построи всичко чрез алгоритъм. Когато успеят да се установят първите алгоритми, характерни за всеки един днешен раздел на науката, предлагаме да се премине към единна наука. Чрез Пътя на знанието и надграждането според (прото-) тракийския модел ще се достига все по-близо до Познанието. То от своя страна е крайна величина, защото не може да съществува повече Познание, отколкото Господ-Бог е дал. Казано по друг начин – не може да има повече Познание от съществуващото. И тъй като Познанието е крайна величина, следователно и Светът е краен. От минус безкрайност до безкрайност цифрите са крайни, числата са крайни на брой, както множествата, функциите, алгоритмите и т.н. Всичко това можем да онагледим с две елементарни логически задачи. Първата е свързана с Библията и според нея. Ако всичко е създадено според изреченото от Господ-Бог, а той е казал в едно от писанията (предлагаме го само по изречени елементи):

“-Да бъде светлина!”

“-Небе!”


“-Земя!”

“-Вода!”


“-Природа!”

“-Животни!”

“-Хора!”15

При тези дадености може ли да има повече познание от Господ-Бог и сътвореното от него, което тук е дадено? От друга страна Познанието е променлива. Последното е следствие от свободната воля оставена на човек и оттам възможността да се променя Антропното информационно поле. Поради това Светът също е променлива. Те биха могли да се изчислят със съвсем малка по обем хипотетичност. Познанието за тях е необходимо само, за да се прогнозират възможни промени в развитието на човечеството.

Втората логическа задача е от естествените науки:

- Ако съществуват само четирите числа 1, 2, 3 и 4, както и само простите математически функции, то може ли да има повече резултати, отколкото крайните на брой резултати между числата и видовете математически функции, които съществуват?

Величината време е измислена в древността16 за нуждите на няколко науки, откъдето се получават много обърквания в някои закони, където тя присъства. Оттам всичко в надграждането е придобило грешна постройка. Времето трябва да отпадне като величина използвана в изследванията. Нужно е да се прилагат обаче категориите Душа и Дух17. Когато пишем, че всяко същество има душа, учени от други науки използуват термините енергия или енергийни полета. Все пак ние държим на духовният термин защото и като учени сме достигнали до извода, че Господ, Дух и Душа съществуват.1819 По тази причина не е необходимо да разделяме науките с нови термини. Отделните модели за непряк материален, контакт между хора, общества, науки и всичко друго, ще онагледим чрез модела на контакта между листа от корона на дърво. Той е вид триизмерен модел на симбиотиката в живота при (прото-) тракийските племена, но също и умален модел на Вселената. Духът е енергийна обвивка на всяко листо, чрез която те са в постоянна връзка едно с друго. През нея се пренася най-бързо пуснатия сигнал, който веднага е обходил цялата система.Също така през нея се улавят и сигналите на другите обекти, контактуващи с дървото. Предците ни са били в симбиотична връзка, както вече отбелязахме не само помежду си, но и с Вселената, с природата и т.н. Оттук синхронът в живота им е постоянен, а напрежението е изчистено до най-малка подробност. С този модел, предлаган визуално и като корона на дърво, можем да кажем, че Господ-Бог е в науката и извън нея, в нас и извън нас. Вселената е крайна и безкрайна. Изключително лесно последното заключение може да се покаже чрез най-отдалечените едно от друго листа на дървото. Ако ги разглеждаме като части на Вселената, докато преброим всички други листа и пъпки, за да прибавим и тези две, а по този начин да отбележим колко е целият им брой, то със сигурност вече са се развили нови листа. Появили са се нови пъпки,а други са окапали и т.н. Броят им при всички случаи се е променил. Така че, Вселената е крайна, защото елементите й биха могли да се означат с цифри, чрез които боравим, същевременно и безкрайна, защото не можем да го направим точно. Отбелязването не е начинът, който би помогнал, но в настоящия труд не бихме могли да разработим по-добър вариант, защото за да го направим ще се наложи да развием още един, спомагателен, научен труд. Работещите в областта на Космологията го знаят.

След всичко това е необходимо да споменем и две доста несложни системи, които днешното човечество сякаш се бои да види и да ги сподели в живота си.ТВОРЕЦЪТ

В началото беше Словото, и Словото

беше у Бога, и Бог беше Словото. (Йоан. 1:1)

20
Най-добрият от пътищата е Осмократният”. Най-добрата от истините – Четирите слова”. Най-добрата от добродетелите – липсата на страст. Най-добрият от хората – този, който има очи да вижда.”(Буда;Дахммапада.XX:273)

Най-важният извод от всичко предложено в тази част е вечното съществуване на Вселената.Последното ще доизясним с няколко изречения по-нататък в разработката ни.ДУХ, ДУША - ПЪТ И ПОЗНАНИЕ

Отбелязахме, че при всички изчисления вече трябва задължително да присъстват и елементите Дух и Душа. Веднага последваха питания от някои колеги:”Какво е Душа?” Различните науки, богослови и философи предлагат различен отговор.Нашият, който ще дадем, е неизследван, но убедени сме, верен. Познанието за Душата се съдържа още в първото изречение на “Евангелие от Йоан”21. Ще го предложим изключително семпло – Душата е малка енергийна частица от Господ-Бог, присъстваща във всяко нещо от природата и сътворяваща го живо. Тя го насища с безкрайна по обем информация, която е непосилна за разкодиране от човешкия мозък. Именно тази информация е прекият и постоянен възпитател на човека, както и на всичко останало. Душата е и енергийната връзка осъществяваща информативния обмен вътре в живите организми, между всички органи и бидейки същевременно като аура на всеки един от тях. Тя има и функциите да подържа чрез противоналягане телата в равновесие. Считаме, че поради различните си функции, Душа и Дух, трябва да се разглеждат като термини за две субстанции. Духът е енергийно-информационната част, която обгръща живите същества. В някои философски и духовни учения той се отбелязва чрез термина аура, но със семантика за Душа. Господ-Бог ни е дарил с безкрайно количество информация, която не може да бъде увеличена. Бихме могли да се опитаме да достигнем поне до високите й нива при нейното разкодиране. Тъй като далечните ни предци, спазвайки законите от божествен характер, които са им били дадени, са управлявали добре науката, са знаели по какъв начин да потърсят всяко нещо, което им е било необходимо. Отбелязахме, че моделите на Вселената са еднакви. Отговорът се крие както в нея, така и в боговете (ангелите). Най-важното е, че този отговор се съдържа и в самите нас. По този начин може „да се бръкне” в базата данни на всеки човешки Дух и това, което е необходимо за доброто на човечеството да се извади и да се предостави на тези, които се нуждаят от него. В момента нито една наука не го прави. Синергетиката и кибернетиката достигнаха много напред в този вид търсене на информация, по различни пътища. Техните изследвания, както и пътищата им са също доста далече от сърцевината, където се съдържа най-верният и най-простия отговор. Това бе друга важна причина, дала ни повод да се отклоним частично от основните ни изследвания и да покажем за втори, но по-синтезиран и ясен, път великите разбирания за живота на (прото-) траките. Смущава ни единствено фактът, че хората, които в днешния свят се назовават учени, независимо, че подобно звание няма, носят със себе си големи недостатъци, бидейки учени. Това е поради проблема, че прагматичната наука е заложила много забрани пред светогледа в съзнанието си. Предложено алегорично - за една малка стъпка в развитието,често трябва да обиколи няколко пъти Слънчевата система. За да запазим мястото, което си извоювахме в научния свят, лично ми се наложи да завърша няколко висши образования и преквалификации с пълно отличие, единствено да доказвам, че не сме лаици в съответната област. Всичко това с цел да защитим твърдението си в съответната наука, след което, както и колегите ми, си захвърлях дипломата, поради ненужност. Така, в звеното вече сме с няколко образования, които не са ни необходими. Познанието за съответните раздели бяхме придобили преди да учим, за да разгледаме темите си интердисциплинарно. Но вече не ни се ще да си губим времето с глупости и затова продължихме системно с изследванията, оставяйки начинът на доказване чрез ново висше и дипломи.

Важният отговор къде да се търси най-краткият път, за да се достигне базата от данни на Вселената , посочихме в „Модел “GENEZIS”. Никой не обърна внимание освен лаиците. Поради това ни бе малко болно. В настоящата разработка трябваше да усложним доста изказа, за да бъде погледната сериозно от „официалната” наука. Последното обаче противоречи на възгледа ни. Затова:

Който има очи, не да види, а да гледа!

Който има уши да изслушва!

Изчистете сложното уравнение от ненужните елементи, за да управлявате леко днешния си живот!

Вижте как жреците на (прото-) траките са управлявали познанието!

Вижте как князете са водили племената си!22

Вижте как тогавашните майстори са се справяли със занаята си!

Чуйте детето или вижте следващата част!

Всичките велики умове на човечеството през XX век са прозрели светостта на простотата. Също и нейната истинност и хубавия път в развитието, който тя дава. Никой не се е вслушал в тях, а в много от случаите, самите те не са го възприели като принцип в работата си. Затова вмъкнахме отговора за Пътя на знанието и Познанието чрез апел от няколко изречения.


* * *

ЧУЙ ДЕТЕТО

Като контрапункт на (прото-) тракийската култура, ето някои от действията, които извършва съвременната. Тя вече е достигнала методи на работа, които надхвърлят безкрайността на глупостта. Доста често започва да се търси най-малкото нещо като елемент, но сякаш миг преди това тези, които го правят, умишлено или не, все едно сами са го затрупали с планини от възможни наслагвания. Ако Сизиф би видял това щеше да се усмихне щастлив, че неговият труд е нещо изключително леко.

Вслушайте се в децата! Тези, които се опитваме да натикаме в безкрайната глупост на нашите сложни взаимоотношения. До 6-7 годишни те все още мислят без канони, стереотипи и какви ли не още глупости. Всяка изречена от тях дума, дори и в момент на кавга, е само чрез буквалното и първично значение, а по-голямата част от изреченото е с положителен знак. В техния свят нещата се делят само на добро и зло. По тази си причина, когато не можеш да проумееш Господ-Бог, по-добре е да излезеш от дома си и да се приобщиш към децата. Дори учени и хора на изкуството ще е добре да си измият лицата от насложените въпроси и натрупани идеи, за да излязат чисти навън и да чуят какво си говорят децата. Светът е изключително красив и несложен извън нашите мисли. Не напразно Христос казва: „Блажени бедните духом…”23. С наслагване на все повече проблеми, практически утежняваме само душата.

Търсейки и търсейки все нови неща по един и същ въпрос (в случая не мога да използвам дори термина проблем) само показваме колко много се съмняваме. Последното е следствие от липсата ни на вяра. Да ни прости Господ!ЛОГИКАТА „КОРЕНИ”

Господ е създал и твори Вселената както и всичко, свързано с нея. Следователно Той е в центъра, а Вселената се развива от центъра навън, или се разширява във всички посоки. Вече писахме, че Вселената е безкрайна, но и крайна. Според парадокса на Зенон краят не може да бъде достигнат или, по-точно казано, ако тя започне да се свива, а ние вървим от центъра към края й, няма да се сближим. Следователно Вселената е вечно творение на Господ – Бог.

Според изследванията във „Физика на вакуума”24, мощен двигател управлява цялата Вселена, но извън нея25. Единственият мощен двигател е Господ Бог (ако можем да си позволим да му дадем този научен термин). Тъй като Господ плете Вселената отвътре навън, то логиката на „Корени” е, че двигателят е вътре, а Вселената – вън, поради което парадигмата на всички, произлизащи от тук термини и следствия трябва да бъде сменена с обратен знак.

Моделите в цялата Вселена се преповтарят и е голяма вероятността в нея да се използва един основен модел, към който, като спомагателни, да са „прикачени” и някои доизграждащи модели26. Примерът ни отново ще бъде чрез Земята. Ядрото е нейният център, който задвижва много от процесите. Различни научни школи доказаха съществуването на Икосиедрододекаедричната система върху повърхността на планетата27. На точно определени възли от тази система излиза енергия от ядрото на Земята, достигайки до различно ниво в Космоса, според досегашните изследвания. В други възли тази енергия се връща и участва в движението на ядрото. Този модел съществува и при звезди, други планети, спътници и т.н. Един вид той е част от самодвижещата система на Вселената. Тези енергийно-информационни потоци около небесните тела имат общи връзки с енергийно-информационните потоци от най-близките на тях други небесни тела и по този начин в цялата Вселена се препредава информацията, която първично Господ-Бог е дал. Можем да кажем, че външните енергийни потоци са Духа на небесните тела. Модела вече описахме като модел на живот при (прото-) тракийските племена, спазващи отворения херметизъм.ДОКАЗАТЕЛСТВОТО КАМЕНОВ

Написахме на няколко пъти, че в отделни наши изследвания доказателството все още не е било открито, но усещането за истинността на отговора е било толкова силна, че сякаш сам е изисквал и ни е принуждавал да го обявим независимо от липсата на доказателство. Като онагледяване чрез пример на тази вяра сме предлагали на събеседника си следната ситуация:

- Разговаряме двамата с теб сега и на това място. Виждаш ли ме?

- Виждам те! – отвръща събеседника.

След кратък каламбур от въпроси и отговори се изясняваме, че според него действително съществувам. Тогава му задавам последния си въпрос:

- Следователно майка ми съществувала ли е?

Това е моето доказателство, което предлагам при изключително силна вяра в истинността на нещо без доказателства. И това ми доказателство е давано като учен, а като християнин само допълвам:

– Божият син, или Несътвореният, е само един, независимо, че всички сме чеда на Господ-Бог!РАБОТАТА НА СИМБИОТИЧНИЯ МОДЕЛ В ОТВОРЕНИЯ ХЕРМЕТИЗЪМ

След всичко, поднесено до тук, ще се върнем отново към културата на (прото-) траките, за да изчистим още няколко грешки, които функционират в днешното общество и наука. Извършвайки по-ранни изследвания2829 и разкривайки начинът на живот в древното общество, предложихме един нов модел на херметизъм. Поради изискването на фактите го нарекохме отворен. Всяко дело в културата им показва, че системата им функционира като огромен, безграничен механизъм, с постоянен обмен на енерго-информационни потоци, в малко географско пространство. Изходните позиции в него са върху базата от разбирания, че всичко е насочено в полза на човека, както и че всичко е Господ-Бог. До този извод ни доведоха някои древни и неопровержими сентенции, както и някои съвременни изследвания, които ги допълват практически. Най-важните са:  1. Всеки човек е една малка Вселена.30

  2. Познай човека и ще познаеш Вселената и Боговете31 (разбирай Ангелите;м.б.)

Практическите тезиси, които ги допълват се базират върху доказаното:

  1. Вече е установено, чрез Физика на вакуума и торсионните полета, че съществуват Господно и Антропно информационни полета32.

  2. Всяка звезда се управлява от Бог (Ангел), от което следва, че и звездната система се управлява от ангела.

Следствието от последните две е, че всяко действие, освен човешкото, е запаметено в Господното информационно поле. Антропното информационно поле, от своя страна, може да има няколко предсказуеми модела на развитие, които са прекалено много във всеки един момент, вследствие на изключително големият брой комбинации от различни променливи. Променливите се появяват във всеки отделен случай, когато на човек е необходимо да използва свободната си воля, дарена му от Господ-Бог. Тези модели са по-сложни от четиримерния Модел на Минковски33. Все пак, би било възможно да се изчислят от Кибернетиката.

Дали ще изследваме човека, за да опознаем Вселената или Вселената, за да опознаем човека е едно и също, но според сентенцията, която отбелязахме, за предпочитане е да се спрем на човека. Следващото важно съждение, което трябва да възприемем като константа е, че броят на хората е равен на броя на слънчевите системи в момента, в който споменаваме едното количество.34 И тъй като числото на броя на хората е краен, то и броят на слънчевите системи е краен. Следователно и Вселената е крайна, но същевременно те са и променливи. Тъй като във всеки един момент броят на хората е различен. Така и големината на Вселената или броят на слънчевите системи са крайни, но също и променливи или безкрайни като системи и величини.

Всичко е Господ-Бог. Това твърдение се подържа и от другата константа – статиката, и динамиката са движение. Дори са в движение. Покоят – също.Последното се дължи на факта за постоянната промяна на пространството.

Всичко е вид математика,музика, както и слово. Това е подчертано на второстепенно семантично ниво в първите редове на Евангелие от Йоан в Библията: “В началото беше словото, а словото беше в Бога, а Бог беше слово.”

След словото се получава самоорганизация, но и крайна взаимовръзка на елементите от системата. Първият сигнал преминава през системите и техните взаимовръзки, които сам създава, след което се връща през последната система като обратно информационна връзка в първоизточника и продължава като нов, трансформиран, сигнал. Постоянната промяна на Информационното поле, вследствие промяната на Антропното информационно поле и константното Господно, променя измеренията, но не на Духа и Душата на цялата Вселена, които са външна и вътрешна енергия на Господ-Бог.

Всяко нещо има три пътя. Така например Познанието, което е константа, се състои от Път на знанието, Познание и Разклонения на смисъла.Разклоненията са следствия на моралните критерии.

Както посочихме в “Модел „Genezis” има няколко реализации на различни пътища на бъдещето. Тъй като събитията са извършени и са се случили много преди обратната информационна връзка да стигне до по-голямата част от хората, сензитивно надарените могат да променят свои действия или такива на други хора, ако осъзнаят неправомерността от следствията на нечии действия. Казано по друг начин, Господ е оставил дълъг период за поправка на хората още приживе. Този шанс е закодиран във виждане на последиците от събитията, а не чрез познание какво би последвало от тях.

Досега кибернетиката, както и някои други науки, стигна до извода, че до получаване на обратната връзка, като следствие от каквото и да било, остава промеждутък от време. Следователно събитията се възприемат малко по-късно от самото действие, но всъщност периодът може да е дори с дни по-дълъг. 35

Мозъкът не е обработващият информацията за човека. Тази задача се изпълнява от неговата Душа. Преди това информацията се приема през Духа. Докато информацията премине през моралните категории заложени в мозъка и се върне като ОВ, след като е пусната от него към Душата, той изпраща заповед какво действие да извърши тялото. Губи се голям период от време. При пълно приемане и съпричастност към моралните категории, информацията от възприемането до действието се осъществява доста по-бързо, което помага да се избегнат негативните последици на много от критичните ситуации. Подобни примери могат да се открият в общества и хора, които са в симбиотична връзка с всичко, което поднесохме до тук.

РАЗЕДИНЕНИЕТО, ВЯРАТА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Понякога за изследване в дадена научна област е необходим само отговорът, за да се продължи с надграждане в познанието. Този отговор отдавна е даден в най-близкия раздел на науката, но никой не се сеща да го вземе, за да го използва в изследването си. Някои специалисти го чувстват едва ли не като грях. Когато ни потрябваха сведения от други науки и ги включихме в наши, по-мащабни, проучвания, колеги се опитаха да ни унищожат с критики от рода:”Това вече не е история, а някакъв буламач!” Читатели пък допълниха:”Наистина не е история. Няма системност от дати и събития, а по-скоро увлечение по други науки.” За да защитим своя подход към работата и начин в изследванията ще предложим възгледа по темата на един кибернетик: “Тези именно гранични области в науката предлагат най-богати възможности за квалифицирания изследовател. Същевременно те са и най-неподатливите на известните вече начини на масовото атакуване и разделение на труда. Ако трудностите на една физиологическа проблема са от математическо естество, десет души физиолози, незапоз­нати с математиката, не ще отидат по-далеч, отколкото един единствен физиолог, също профан в математиката. Ако един физиолог, който не е запознат с математиката, работи съвместно, с математик, който не познава физиоло­гията, то първият не ще съумее да опише своята проблема така, че вторият да може да работи по нея, а вторият не ще може така да даде своите отговори, че да може пър­вият да го разбере. Д-р Розенблют винаги е наблягал, че тези бели полета на картата на науката могат да се из­следват правилно от група учени, всеки от които, специ­алист в своята област, същевременно притежава основни и солидни познания в областите на колегите си. Всички трябва да имат навика да работят заедно, да познават ин­телектуалните си навици и да могат да разберат значени­ето на всяка нова идея на своя колега, преди още да е точно формулирана. Не е необходимо математикът да притежава умението да проведе един физически опит, но той трябва да притежава умението да го разбере, да го критикува, да го приложи. Не е необходимо физиологът да може да доказва дадена математическа теорема, но той е длъжен да може да схване нейното значение за физиологията и да каже на математика какво да търси. От години мечтаехме за институция от независими учени, които да работят заедно в някоя от тези дебри на нау­ката не като подчинени на някакъв висш администратор, но обединени от желанието, от духовната необходимост да разберат тази област като цяло и да си дадат един на друг силата на това прозрение.”36

Този възглед на Норберт Винер почти е достигнал до великата древна мъдрост за симбиотичния модел. Освен начинът, по който се е препредавало от безкрайност до безкрайност Познанието чрез Вселенските канали през човешките. Съществуват и още няколко важни константи, които е необходимо да влязат отново в употреба. В (прото-) тракийската култура няма държавност. Последната структура само разрушава част от информационно-енергийните канали и е паразитен енергиен потребител рушащ пътя на развитие на човечеството. В прекрасния древен свят липсват и администратор–координатори, както и техни поделементи. Това са все допълнителни структури, които само усложняват алгоритъма на живот и потвърждават прагматичния закон за разход на енергия.

Изключително високо постижение е съвместната работа на пророка Слава Севрюкова с учения Иво Лозенски. Те стигнаха до патентоване на няколко световни открития, върху които индивидуалният учен, все още щеше да разсъждава дали са възможни.Съществуват научни области, в които, поради контакта ни със специалисти, по-смело се впускаме, за да потърсим фактология. В други приемаме отговорите – твърдения, без доказателства, единствено поради вярата ни, че са точни. В този кръг попада и изказаното сведение от Слава Севрюкова, че време не съществува. В настоящето ни проучване бихме могли да минем и без него, но това не пречи да твърдим и ние, че постоянното изменение на пространството създава илюзията за величината време. Що се отнася до факта, че вярваме на някои хора за казаното от тях, без да са необходими доказателства, то логиката ни по въпроса е доста проста:

Човек само с мисълта си (виж.Севрюкова) е фиксирал за миг цялата структура на силиция, с всичките му атомни връзки. За да го потвърдят на американските лаборатории бяха нужни още няколко десетилетия,със свръх техника и множество учени. При подобни факти нужно ли е да изисквам доказателства за други съждения, изречени от хора като Севрюкова. Да проникнеш до отговорите само с ума или мисълта си не е материално доказателство, но винаги е по-вярно.

ВИСШИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УНИЩОЖАВАНАТА МЪДРОСТ

Езикът на всеки народ е съвкупност от модели на изразяване и система от понятия.

При по-старите езици, хората могат да използват доста повече на брой модели и много по-голяма система, защото душата на народа е по-стара от тези на другите. Отделните хора от по-древните народи могат да си позволят, в различни среди на общуване, да подбират различни модели на изразяване. Това помага както в развитието на мисълта, така и в положителността от контактите. Почти не се срещат празни (неразбрани) диалози или монолози. Динамичните технологии (новите технологии) уравняват (изравняват) възрастта на народите, но по начин, чрез който не издигат мъдростта на по-младите, а „изрязвайки” от извечната (древната) мъдрост на по-старите.Постепенно, заради бързината в общуването и унифицирането на лексикалната среда се унищожават по-сложните, но по-важни модели в езиковото общуване на по-мъдрите общества. Динамиката в общуването води до склерозиране на различни нива и унификация. Различията намаляват и същевременно свеждат към застой мисълта. Тази нединамичност на мисълта започва да смъква човечеството към регрес.При уеднаквяване и скъсяване на моделите на езика се „изрязва” и голяма част на системата от понятия.

НИКОЙ НЕ СЛУША ДРУГИТЕ

Тъй като отбелязахме, че всяко нещо може да се изрази с математика, музика3738 или със слово, тук ще обърнем кратко внимание и върху езика.При динамизиране в общуването и унифициране на общности и народи в цялост, се достига до премахване на много от светогледите. Обществата, групите или подгрупите с различия в моделите на живот, стават все по-малко. Върху този процес оказва натиск и психологията. В глобален план основното негативно влияние е поради неправилния опит да се премине към симбиотичен начин на живот. Последното се случва защото не се използва теория за управление и като следствие на повсеместния натиск от динамичното развитие. По същите причини, повлияни от споменатите фактори, изчезват и много етнографски райони на света. При анализ, прагматичната наука винаги изтъква като първа причина икономическата. Всъщност всичко е взаимообвързано, както го описахме в разработката до тук. Този модел в обществото и глобално на Земята и из Вселената работи, дори когато е неуправляем. Подобно изоставяне на живота симбиотичните въздействия влияят предимно разрушаващо и негативно.При тази ситуация е необходимо по-бързото взимане на решение за преминаване към най-правилния начин на управление на модела. Задължително е и предварителен анализ на възможните негативни въздействия върху всяко нещо, които той би извършил, когато се използва. Това е една от причините, която ни повлия да подготвим бързо и възможно най-опростено разработката. Моделът на (прото-) тракийската култура е съществувал повече от няколко хилядолетия без негативно влияние върху каквото и да било. В кризисни моменти като днешните времена за човечеството веднага ще се предложат и други „пожарогасящи” теории за спасение. Тук ще покажем какво би се случило при възприемането на някои прагматични закони от езиково естество.Поради необходимостта да се предложи на човек най-добрия метод за запаметяване и за опазване на паметта като минало, то може да му се даде модел, който обаче ще влияе на всички околни хора и групи негативно. Това е четене на глас. Същевременно, ако той се прилага умишлено неправилно от няколко индивида едновременно, отрицателният ефект за околното общество ще увеличи своя натиск. В близко бъдеще, това негативно влияние ще обърне своята насоченост върху преносителя, който е активирал модела. Последното се дължи и на ефекта на обратната връзка.

Законът за езиковата икономия е еднакво валиден във всяка една наука39. Единствената разлика е, че вместо езиковите термини, се използват термините от науката, в която той се развие достатъчно бързо. През началните години на Интелектуално звено “Корени”, когато се стремяхме към все повече познание, бяхме пристрастени и от идеята да показваме много от натрупаното в нас познание с по-малко средства. Същият стремеж се развиваше по пътя да придобиваме все повече познание в по-кратки срокове. В „Модел “Genezis” описахме мечтите си в областта на математиката40. Все пак не е в състояние човек да развие дадена задача още преди събеседникът му да си е помислил да му я зададе.От една страна това е красив стремеж, който е присъщ за по-младите хора и народи. От друга именно този стремеж лишава тези, които го следват, от задълбочена мъдрост. Моделът да се премине по целия Път на знанието и тогава да се откъсне плода на Познанието е характерен за по-възрастните и натрупалите опит индивиди, както и за по-старите народи, с повече изпитания в съществуването си.Чрез езика на един от най-древните народи при Homo sapiens sapiens ще завършим с изключително сложната лексикална формула, която е безкрайно лесна за хората преминали през Пътя на знанието и достигнали Познанието, поднесено в настоящата разработка: “Истина, истина ви казвам – животът ми е една постоянна лъжа!”

ПРАГМАТИЧНИ ПРЕВЪЗХОДСТВА НА (ПРОТО-) ТРАКИТЕ

Ще предложим и няколко кратки сведения за използване на тоналностите от (прото-) траките, както и ще изброим малка част от откритията им. Така всеки може да направи прагматичния извод достигаме ли до открития днес.

Изчислените тоналности според съотношенията на стените и помещенията в тракийските погребални съоръжения навсякъде са едни и същи, както доказа инж.Димитър Чиликов.

Ще предложим само седем от тях:

1.Съотношенията на страните в трите квадратни помещения – до-до (прима).

2.Страна на преддверието и страна на страничното голямо помещение – до-ре (голяма секунда).

3.Широчина на главния вход и широчина на входа към камерата – до-ми (голяма терца).

4.Отношение между страните на гробната камера и преддверието – до-фа (чиста кварта).

5.Отношение между страните на гробната камера и страничното помещение – до-сол (чиста квинта).

6.Широчина на главния вход –до-ла (голяма секста).

7.Страна на преддверието – до-си (голяма септима).41

Много хора се бъркат, че музиката се дължи на Питагорейците. Всъщност тя е окончателно усъвършенствана във времето от (прото-) траките орфици. Вече отбелязахме, че при тях знакът семантично е бил наситен със звук, число и тон, за да бъде в своята пълнота и завършеност.

(Прото-) траките са в основата на всички важни езици и писмените им системи, от които възникват всички останали. Между тях са – санскрит, брахми, пахлави, кирилиали, крито-минойски, старогръцки, фригийски, гетски, латински, старобългарски и т.н.

Основите на най-важните строителни умения са разпространени по света отново от древната балканска култура. Между градежните им познания, завещани на човечеството, са пирамиди, зикурати, канализации за питейна и обратна вода, язовири за напояване. Ще споменем също най-добрите жилищни постройки, недопускащи вредно влияние на различни негативни излъчвания и енергийни полета, валови конструкции, куполни сгради и т.н.

Основите на математиката и много други науки,част от които биват видени едва сега като грандиозни открития, са оставени също от тях. Както нееднократно отбелязахме, предците ни не са ги обособявали в раздели, а са ги възприемали симбиотично.

Имали са пълни познания за паметта на кристалните структури и въздействието на езика за лекуване, както и възможността водата да преминава в четвърто агрегатно състояние.42

Ползвали са безпроблемно капковото отливане, отливане с противоналягане, електролиза, получаване на електрон и платина, както и много други, сложни дори за съвременната наука, химически съединения.

Пренесли са културата си сред много племена и народи без насилие. Установявайки се към географската им среда и приобщавайки се, са се преобразували по модела на фракталите4344, а по този начин са оформяли другите племена в образ и подобие на занесената им култура. Така се появяват Елам, Мохенджо-Даро, Харапа, Шумер и Египет. Културите на ариите и хун-ну. От (прото-) траките са получили познанията си Китай, Индия, Камбоджа, Япония, повечето индиански племена и много други.

Поради всички тези причини, определихме семплата ни разработка, базирана изцяло върху старите модели на живот при (прото-) траките като Теория на единната наука. Дори и да не бъде възприета за ползване, то скоро светът ще се пренастрои по естествени причини към симбиотичния начин на живот. Причини за последното са заложени в края на съществуването на културата на прекрасния древен свят. Без използването на теорията моделът ще бъде неуправляем.

(ПРОТО-) ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА САМА Е ДОПУСНАЛА УНИЩОЖЕНИЕТО СИ И Е ЗАКОДИРАЛА ПРЕРАЖДАНЕТО СИ

Моделът на функциониране и развитие при (прото-) траките е един от най-съвършените и същевременно най-недовършен като конструкция, сред цивилизациите на познатото ни човечество. Той е като огледално отражение на безначалието и безкрая на Господ-Бог и Вселената.

А като вид юридическа структура е съществувал под формата на племенни обединения с ротационно преместване на разположението в географската среда. Липсата на владетелски йерархични структури, които само увеличават енергоразходите в развитието на обществото, се дължи на една дълбока отрицателна обратна връзка. Последната се е самопородила без предварително поставена задача за нейното решаване, а поради случайно стекли се и насложени едно след друго събития. Сред тях са:

1.Прекратяване на войната между неелинските атиняни и Атлантида.

2.Загиването на висшеразвитата цивилизация Атлантида, вследствие на природен катаклизъм.

3.Спасилите се мъдреци от княжеството на тази цивилизация, известно като Ману.

4.Консолидиране на населението му с неелинските атиняни и формирането на (прото-) траките. От едно до две хилядолетия животът е протичал като константа. Без съществени изменения.

5.Преповтаряемостта на всяко ежедневие е обусловило всички юридически норми в управлението на обществото.

6.Доминацията на интелекта над производството е повело цялото общество към все по-съвършен начин на живот. 45

Единствено периферните области на Балканите остават забравени от управляемия процес. При тях започват да се зараждат и развиват други закономерности и деформирани модели на функциониране на племена и подплемена. Поради последните събития информацията на регулатора (мъдреца) е на доста по-ниско ниво или много по-малко, спрямо регулируемите (обикновени хора). Този процес противоречи на природните закони, поради което се стига до зараждане на агресивно общество с вид диктаторски функции. Това е тъй наречената елинска (прагматична) мисловност. През същото време (прото-) траките, поради среда без агресия, в която са се развивали до тогава, са загубили имунната си система или способността за самозащита. При появата на натиск от външен фактор е възникнала и необходимостта от консолидация и преформатиране на обществото. Задача, която хилядолетия не е била изпълнявана сред тях. Като следствие, първата агресивна формация, Македонската държава, успява да завладее повечето от тракийските племена. Натискът за преструктуриране функционирането на обществото е допринесъл и за края на прекрасния древен свят. Новата организация на обществените отношения при траките също се е изградила върху основата на Първия закон на кибернетиката. Информацията на регулатора е по-голяма от този на регулируемия. По този начин, именно тези траки са закодирали в наложената им прагматична елинска мисловност, един далечен предизвестен край. Последното се е случило, след като мъдреците на траките са поставили задача с дълбока отрицателна обратна връзка към бъдещето. Това бъдеще ще стане настояще съвсем скоро! Не сме пророци, а изследваме и анализираме моделите на живот в целия свят. Оттук са и изводите за последното твърдение в разработката ни.

N.B. Към някои цитати под черта не сме приложили страници, защото в съответния случай, за да бъде разбрано сведението е необходимо да се прегледа цялата книга.

Книгата достига до читателите благодарение щедростта на душите, извираща от дарителите, между които са:

Владимир Кръстев,

Вера Дафчева,

Стоянка Чолакова,

Андрея Карпузов,

Мария Алексиева,

Мария Крачанова,

Владимир Петров,

Клуб “Космос”,

Проф.Стойко Златев,

Елена Георгиева

Нели Петрова

и много други, предпочели да подпомогнат делото анонимно.

Записването на текста е от Константин Каменов, но всичко се дължи на плеяда от мъдреци и благородни личности, благословено напътствани от други ерархии в продължение на много хилядолетия.

Бог постоянно да бди над всички тях!

Константин Каменов

Симбиотика

или теория ня единната наука

Бългърска, първо издание
Корица: Панайот Панайотов

Предпечатна подготовка: ИЗ „Извори”Пловдив, 2014

1 http://www.eurochicago.com/2013/11/imah-metchta/

2Каменов,К.Небето помни, част II Бог вижда.П.,2007.

3 Каменов,К.Ключът на Енох (Ключът на пътя към знанието). П.,2006.с.15.

4 Библия; Мт.13:1-23; Мк.4:1 – 25; Лк.8:4 - 15

5 Каменов,К.Модел “Genezis”.,П.2011.с.125 – 170.

6 Гергова,Д.Обредът на обезсмъртяването в древна Тракия.С.,1996.

7 Лазаров,Ив.Отвъд конфекцията НЛО.С,2002.

8 Каменов,К.Модел “Genezis”.,П.2011.

9 Чиликов,Д.Насаме с боговете – прабългарски завет.,П. 1995.

10 Каменов,К.Ключът на Енох (Ключът на пътя към знанието).П.,2006.

11 Каменов,К.Ключът на Енох (Ключът на пътя към знанието).П.,2006. с.14 – 26.

12http://bg.wikipedia.org/wiki/Обратна_връзка

13 Тихоплав, В. и Т.Физика на вярата.,В.2005.с. 88-118.

14 Тихоплав, В. и Т.Физика на вярата.,В.2005г.с. 136.

15 Библия; Битие.гл.1-2

16 Нанев,Х.Бъдете в този свят, но не от този свят.,П.2005.

17 Каменов,К.Модел “Genezis”.,П.2011.

18 Библия

19Палюшев,Б.Физика на Бога 4.,С.2001.

20 Един от усложнените варианти на плетеницата, символизираща безначалието и безкрая на Господ-Бог и Вселената при (прото-) траките. Най-опростеният й модел е осморката, а тази плетеница, със същата семантика, се среща навсякъде, където (прото-) траките са разнесли култура.

21 Библия;Йоан 1: 1-6

22 Каменов,К.Небето помни – протобългарската история.,В.2000.

23 Библия.,Мт. 5:3

24 Шипов,Г. Теория Физического вакуума.Новая парадигма.М.,1993.

25 Ленокс,Дж.Погребала ли е науката Бог?,София-Москва.2005.с.157-158.

26http://www.eurochicago.com/2013/11/boginyata-mayka-ili-prototrakiyskata-bibliya-za-satvorenieto/

27 Каменов,К.Небето помни II – Бог вижда.П.,2007.с.133-135.

28Каменов,К.Модел “Genezis”.П.,2011.с.125-153.

29 http://www.eurochicago.com/2013/03/pulpudeva-pomazaniyat-grad-na-bogovete/

30 Орфическа мисъл, популяризирана от Петър Дънов

31 Орфическия надпис на храма в Делфи

32 Тихоплав,В. и Т.Физика на вярата.,В.2005.

33 http://bgchaos.com/630/fractals/theory-of-relativity-and-absolute/пространство-времето-на-минковски/

34 Каменов,К.Модел “Genezis”.,П.2011.с.134-137.

35 Винер,Н.Кибернетика или управление и свръзка в животното и машината.,С.1964.с.75.

36 Винер,Н.Кибернетика или управление и свръзка в животното и машината.,С.1964.с.25.

37 Каменов,К.Небето помни II – Бог вижда.,П.2007г.с.17,106

38 Лазаров,Ив.Конфекцията “НЛО”.,

39http://georgesg.info/belb/personal/zidarova/Lex_economy.htm

40 Каменов,К.Модел “Genezis.,П.2011.с.6-15.

41Гергова, Д. Обредът на обезсмъртяване в древна Тракия. С., 1996.

42 Каменов,К.Небето помни-протобългарската история.,В.2000.

43 Янков,Я.Статии.Студии.Записки.,С.2009г.с.318-335.

44 http://www.fractalmagics.com/index.php/en/home

45 Платон.Диалози.,С.1982-1990.т.2,4.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница