Кратка версия) (при изготвянето на отчета са използвани материали, изготвени от пресслужбата на на галде)Дата29.08.2016
Размер318.4 Kb.
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. ДТН ВЛАДКО ПАНАЙОТОВ

/ Юли 2007 - Април 2009/

(кратка версия)
(при изготвянето на отчета са използвани материали , изготвени от пресслужбата на на ГАЛДЕ)


Дейност в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните.
1. Проектодоклади (в сянка)
Ролята на докладчика в сянка е да определи политическата линия, която да бъде следвана от неговата политическа група при гласуването на възложения му проектодоклад. Тази фаза от законодателната дейност изисква съгласуване на всички поправки, който се внасят.
A. Докладчик в сянка по План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (2007/2106(INI)) , разглеждан в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните през септември 2007. Внесени поправки - пет.
Б. Докладчик в сянка Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (2007/2188(INI)), разглеждан в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните през ноември 2007. Внесени поправки- три.

В. Докладчик в сянка Европейски стратегически план за енергийните технологии (2008/2005(INI)), разглеждан в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните през април 2008. Внесени попрявки- седем.

Г. Докладчик в сянка по Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан), разглеждан в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните на 16 юни 2008. Внесени поправки - пет.

Д. Докладчик в сянка относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработка) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)), разглеждан в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните през октомври 2008г. Внесени поправки - шестнадесет.


Е. Докладчик в сянка относно предложението за директива на Съвета за създаване на Общност на рамка за ядрена безопасност (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS)), разглеждан в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните през февруари 2009г. Внесени поправки - единадесет.
2. Внесени поправки по други проектодоклади
 А. Проектоедоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността(COM(2008)0016 –C6-0043/2008 –2008/0013(COD)) . Внесени поправки - шест.

Б. Проектодоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) 1013/2006(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD)). Внесени поправки - девет.

В. Проектодоклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD)). Внесени поправки - девет.

Г. Проектодоклад Зелена книга относно подобряването на разглобяването на корабите на скрап. Внесени поправки - три.
Д. Проектодоклад относно наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт. Внесени поправки - две.
Е. Проект за Бюджет на Европейския Съюз 2008г. Внесена поправка относно бюджетната рамка по инструмента за финансово сътрудничество с Източна Европа в областта на Политиката на Добросъседство и Партньорство на ЕС. Обща сума по бюджетната линия : € 230 млн.

11) в подкрепа на регионалното сътрудничество, включително в контекста на "Черноморско взаимодействие" със специален фокус върху едновременно операции развиващите екологични високо ефективни решения за опазване на околната среда; взаимодействие
1. Бюджетна поправка

Draft amendment 0950
=== BUDG/4911===

Budget reference line : 19 08 01 03

BUDG/4911 Compromise amendment between ENVI/5920, AFET/5004, BUDG/4743, PPE//7604, BUDG/3094

ENVI/5920 Compromise amendment between ENVI/5906

<< Tabled by Committee on Budgets >> МEP Jutta Haug, MEP Prof. Vladko Panayotov

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Item 19 08 01 03 European Neighbourhood and Partnership financial cooperation with Eastern Europe


19 08 01 03

Budget 2007

PDB 2008

DB 2008

AMENDMENT

DB+AMENDMENT
Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Appropriations

387 134 000

250 000 000

372 626 000

230 000 000

372 626 000

230 000 000

-35 262 600

-21 000 000

337 363 400

209 000 000

Reserves37 262 600

23 000 000

37 262 600

23 000 000
Amend remarks and figures as follows:

Heading:

European Neighbourhood and Partnership financial cooperation with Eastern EuropeRemarks:

Before paragraph

Appropriations under this Article will also be used for actions ..........of assistance and at increasing the visibility of Community assistance.

Amend text as follows:

This appropriation is intended in particular to finance cooperation actions aimed primarily at supporting the implementation of the agreements and the ENP Action Plans concluded with the EU’s Eastern neighbours. It will also be used to support the Strategic Partnership between the EU and Russia through implementation of the four common spaces covering economic cooperation; freedom, security and justice; external security; and research and education, including culture. This will entail, inter alia, the following areas of cooperation:

1)      promoting political dialogue and reform,

2)      promoting legislative and regulatory approximation and encouraging the progressive participation of partner countries in the internal market and the intensification of trade;

3)      strengthening the national institutions responsible for the elaboration and implementation of policies in the areas covered by the association agreements;

4)      promoting respect for human rights and good governance;

5)      supporting the transition to a market economy and the modernisation of the economy, promoting investments in the region and strengthening small- and medium-sized enterprises;

6)      promoting sustainable development and contributing to poverty reduction;

7)      establishing better transport and energy interconnections between the EU and neighbouring countries and among neighbouring countries themselves and addressing threats to our common environment;

8)      promoting actions contributing to conflict resolution;

9)      fostering the development of civil society, encouraging less well represented groups to gain a voice and participate in civil society, combating all forms of discrimination, and strengthening the rights of women and children and other particularly vulnerable groups, including disabled persons and older persons;society;

10)  promoting people-to-people contacts and exchanges in the field of education, research and culture;

11)  supporting regional cooperation, including within the context of the ‘Black Sea Synergy’ with special focus on co-operations developing ecological highly effective solutions for environmental protection;Synergy’;

12)  supporting actions in the field of migration designed inter alia to promote links between migration and development, to combat illegal immigration and to facilitate readmission. These actions will be supplemented by actions financed from the ENPI allocation from the thematic line 19 02 01 01 (Cooperation in the areas of migration and asylum)asylum).

13)  supporting measures to eliminate stockpiles of obsolete pesticides..

After paragraph

Possible income, coming from financial contributions from Member States and ..........the line for administrative support expenditure for the corresponding programme.

Add following text:

Part of this appropriation is intended to be used, with due regard for the provisions of the Financial Regulation, for operations carried out by senior volunteer experts from the European Union who come under the ESSN (European Senior Services Network), including technical assistance, advisory services and training in selected public or private sector enterprises.

Add following text:

The importance of developing cooperation in the Black Sea region is recognised in the context of the 'Black Sea Synergy'. The Black Sea region occupies a strategic position for energy security and for the economic development of the EU and the neighbouring countries. The Black Sea Joint Operational Programme includes ten partner states, of which three are Member States and one is an applicant country. It is necessary to supplement the budget with a view to developing infrastructures for transport, tourism and cultural cooperation in the Black Sea region.

Add following text:

Part of the commitments and payment appropriations are placed in reserve pending a presentation by the Commission of an improvement action plan following the findings of the Court of Auditors (Special CoA Report No2/2006).

Legal basis:

Reference acts:

Justification:

Follow up of the COBU delegation to the Court of Auditors (12.09.2007)

The report of the Court of Auditors identified serious shortcomings in the implementation of the TACIS programme in the Russian Federation. It is of outmost importance that the new generation of programmes (such as ENP) do not repeat the mistakes of the TACIS and that the Commission ensures the correct implementation of the new programmes.

In its Special Report 2/2006 on TACIS, the Court of Auditors examined projects in Russia, which is the highest recipient of funds, and notes poor dissemination, poor and poor sustainability in general. One specific problem had been procurement and purchase of material and services. Purchase free of VAT from domestic suppliers in the Russian Federation were impossible because Russian Law does not allow it, which is contrary to the agreements EU - Russian Federation.

Another problem was the frequent misuse of purchased equipment for the purpose of the projects.

Part of appropriations should be placed in reserve until the Commission addresses these weaknesses and reports to Parliament:

-on how the Commission intends to address the problem of impossibility of purchase free of VAT with the Russian authorities

- clarify how the shortcomings noted have been addressed in the new Neighbourhood programme and any new country strategy proposed for Russia;

- explain the concrete measures taken to improve involvement of beneficiaries in order to ensure that equipment purchased reaches the beneficiaries;

The importance of developing cooperation in the Black Sea region is recognised in the context of the 'Black Sea Synergy'. The Black Sea region occupies a strategic position for energy security and for the economic development of the EU and the neighbouring countries. The Black Sea Joint Operational Programme includes ten partner states, of which three are Member States and one is an applicant country. It is necessary to supplement the budget with a view to developing infrastructures for transport, tourism and cultural cooperation in the Black Sea region.

Still not enough is done to eliminate stockpiles of dangerous obsolete pesticides neither within nor outside the EU.

Vulnerable groups need more support in the implementation of measures tackling the needs of civil society. In the past programmes such as PHARE, ISPA and CARDS have enhanced successfully the participation of civil society and, in particular, disabled people’s organizations. Civil society has shown to be a driver of change, stabilization, democratization and reconciliation.

The Committee on Budgets has taken over and modified the amendments tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

III. Дейност в областта на делегациите на Европейския Парламент

1. Латино американска Парламентарна Асамблея

А. Докладчик в сянка по Проектодоклад Енергийна политика на Европейския съюз и Латинска Америка. Внесени поправки- четири.


Б. Докладчик в сянка по Проектодоклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство ЕС-Мексико (2008/2289(INI)). Внесени поправки - пет.
Приветсвие по време на срещата на Латино американска Парламентарна Асамблея през април 2008г.
Приветствам инициативата в рамките на Стратегията хартия 2007-2013 г. за насърчаване на стипендии финансиране, субсидии и програми за обмен, за чилийски студенти и пост-докторанти, както и професионално обучение в технически области. Освен това трябва да се насърчават съвместни проекти между университети за докторанти и пост-докторанти за обучение на млади изследователи, създаването на специализирани изследователски мрежи, създаването на Европа-Чили съвместни лаборатории, както и мобилността на студентите.
В периода 2007-2013 г. ЕС ще осигури € 41 мн. във финансирането на:
Социално сближаване (40%)
Образование: академичен обмен и грантове (20%)
Конкурентоспособност и иновации (40%)
 На този етап основната ни задача е да се определят приоритетните области и сектори, които ще трябва съвместни действия и по-финансиране. В светлината на глобалното затопляне, енергийната увеличаване на цените на месечна база и за доставка на храни изкривяване ние следва да подкрепяме такива съвместни програми, които са насочени към опазване на околната среда, енергийните технологии и устойчивото развитие.

ОБРАЗОВАНИЕ
Всички възможности на обучението през целия живот на програмата да бъдат използвани, "Еразмус Мундус" е само едно от тях. Опитът и постиженията на ЕС по отношение на професионалното образование и обучение може да се сподели с Чили.

 ИНОВАЦИИТЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ


Да се стартира процедура за улесняване взаимното признаване на ЕС и патенти и стандарти, национални патенти - на държавите-страни и чилийски патенти и стандарти.

 

Иновациите, конкурентоспособността и опазването на околната среда


Съвместни научни изследвания за да се стартира по следните позиции:

Възобновяемите енергийни източници


Третиране на отпадъци, отпадъчни води (течни и газообразни) от минната промишленост и стопяване
Лечение на твърдите отпадъци (шлака) от стопяване промишленост
Флотационно технологии, подобряване.

2. Делегация за сътрудничество с Китайската Народна Република
Извадка от обръщение към делегатите от Китайската Народна Република през ноември 2008г.

Отношенията между Китай и Европейския съюз се разрастват постепенно в продължение на повече от едно десетилетие сега и това е стратегическо партньорство за нас. И двете страни определят научни изследвания и развитие като основен двигател на икономическия успех и устойчивост. Китай признава, научните изследвания и иновациите като движеща сила за развитието на обществото. През 2006 г. Китай стартира 11 "петгодишен план", за да установи насоки на политиката за икономическо и социално развитие. Като един от основните точки, се признава независимостта на иновациите като основна връзка към повишаване на общото технологично ниво на индустрията и подобрчването конкурентоспособността във всички сектори. Една от основните стратегически концепции на плана е неговата "Научен подход за развитие".

Освен това Националната програма по ключови Основни изследователски проекти (973 Програмата) мобилизира Китай в областта на научните таланти в провеждането на новаторски изследвания върху основните научни проблеми в областта на селското стопанство, енергетиката, информация, ресурси и околната среда, население и здравеопазване, материали, и свързаните с нея области. Допълнителни до 973 Програма, Националната ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ R & D програма (863 програма) има за своя мисия да повиши иновационния капацитет на високо-технологични сектори, да се постигнат пробиви в ключови области и техническо изпълнение "високосна жаба" развитие в ключови за високи технологии области.


 

Научни изследвания и иновации са от приоритетно значение в Европа, тъй като те носят работни места, просперитет и по-високо качество на живот. Европа се ръководи от разбирането, че производството и прилагането на научни знания, е немислимо без стратегически партньорства с трети страни. Поради тази причина трябва да се засили развитието на механизмите за обмен на информация, мобилност на учени и насърчаване на националните и местните стратегии за науката и технологиите от страна на ЕС и неговите партньори и по-специално Китай.


IV. Изказвания в планарна зала

1. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“19 май 2008, Страсбург
Европа трябва да преодолее климатичните промени и да гарантира доставките на природни ресурси. В условията на непрекъснато покачващи се цени на суровините и стоките тази задача се оказва изключително трудна.

Има решение и това са новите технологии, които ще доведат до превантивно намаляване на вредните емисии, от една страна, и по-ефективно и икономично използване на суровините, от друга. По този начин Европа ще има водеща роля при преодоляването на глобалното затопляне и ще запази конкурентоспособността си на глобалния пазар на суровини. Ето защо трябва да се инвестира повече в изследванията и новите технологии, имайки предвид конкретния потенциал на всяка една държава-членка.

Новите технологии, в частност водородните технологии и развитието на горивните елементи, ще имат решаващо значение за преодоляване на недостига на енергийни източници, опазването на околната среда и постигането на критериите, залегнали в протокола от Киото. Ние трябва да имаме предвид обаче, че тези технологии изискват използването на метали като платина, паладий, злато и други, които са съставна част от разработваните нови устройства и съоръжения. Само чрез внедряването на нови, високоефективни и безопасни за околната среда методи за получаване и рециклиране на тези метали може да се достигне необходимото ефективно и устойчиво развитие на водородните технологии и горивните елементи.

Създаването на съвместна организация би трябвало да интегрира усилията на всички страни, които имат опит както в директното разработване на водородните технологии и горивните елементи, така и в технологиите за устойчив и природосъобразен добив на необходимите суровини. Необходимо е насърчаването на новите страни-членки, които имат значителен опит в това, каквато е България, в която има научни колективи, работи дълги години в това направление със значителни успехи.2. Условия за достъп до газопреносни мрежи - Вътрешен пазар на природен газ - Европейски стратегически план за енергийните технологии
8 юли 2008, Страсбург

Призовавам Комисията да отчете потенциала на новите държави-членки, сред които е и България, в развитието и прилагането на новите енергийни технологии. Трябва Комисията да въведе механизми за подкрепа на изследванията, за да се постигнат целите за 2020 г., а и за да се намалят парниковите газове с 60 до 80 процента до 2050. Трябва на пазара да излязат нисковъглеродни и декарбонизиращи технологии за производство на ток и топлинна енергия.

Тези цели, както и възобновяемите източници, са постижими само чрез координирано използване на целия потенциал за иновации на Европейския съюз. Апелирам към по-добро взаимодействие на страните-членки при разработването на нови енергийни технологии. Разнообразието от национални

3. Типово одобрение на превозните средства, задвижвани с водород (разискване)

3 септември 2008 г, Брюксел

Включването на превозните средства, задвижвани с водород, в цялостната нормативна рамка на Европейската общност е от изключително значение, защото в момента съществуващите процедури по типово одобрение не гарантират, че превозни средства с еднакво качество могат да бъдат пускани на пазара в целия Европейски съюз.

Приемането на регламент на Европейския съюз би гарантирало, че всички задвижвани с водород превозни средства, които се пускат на пазара, се произвеждат, изпитват и идентифицират в съответствие с единен стандарт и че нивото им на безопасност е най-малко същото, както на конвенционалните превозни средства. Единният регламент би гарантирал и хармонизация на усилията за произвеждане на водородното гориво по енергийноустойчив начин, така че общият екологичен баланс от въвеждането на водорода като гориво при моторните превозни средства да е положителен. Общоевропейският регламент би трябвало да осигури и единни изисквания по отношение на мониторинга на тези моторни превозни средства и на необходимата инфраструктура - станциите за зареждане с гориво.

Приемането на регламент на Европейския съюз би гарантирало прилагане на единните изисквания и по отношение на производството и експлоатацията на превозните средства, задвижвани с водород, произведени в трети страни - Съединените американски щати, Азиатската икономическа общност - и би спомогнал за защита на интересите на Европа.

Нека посоча, че при липса на действия на равнището на Европейския съюз държавите-членки биха приели различаващи се стандарти по отношение на превозните средства, задвижвани с водород, което ще доведе до неблагоприятното положение по отношение на единния пазар, на реализирането на икономии в резултат на широкомащабно производство и до забавяне в разработването на превозните средства.

В момента когато едно, само едно, одобрение ще е достатъчно за всеки тип превозно средство, за да може то да бъде пуснато на пазара на Европейския съюз, държавите-членки на Европейския съюз би трябвало да се отворят за превозните средства, задвижвани с водород. Одобрението ще ускори въвеждането на тази опазваща околната среда технология за задвижване на превозните средства, което от своя страна ще позволи екологичните ползи от използването на задвижваните с водород превозни средства да се появят по-скоро.

Не на последно място, инвестирането в производството на превозни средства, задвижвани с водород, на материалите за направата им и на средствата за мониторинга им би получил допълнителен тласък, което би спомогнало за по-бързото въвеждане на водородната технология в страните на Европейския съюз.

4. Състояние на преговорите по пакета „Kлимат и енергетика“ (разискване)

4 декември 2008 г, Брюксел

Климатичните промени настъпват с все по-бързи темпове, отколкото се предвиждаше. Ако Европейският съюз иска да бъде лидер на срещата на ООН през 2009 г. в Копенхаген за постигане на глобално споразумение за реална борба с климатичните промени след 2012 г., то трябва реално да се намалят парниковите емисии вътре в Европейския съюз. За да могат новите страни-членки да постигнат ефективно намаляване на вредните емисии е добре да се помисли върху постепенното въвеждане на стопроцентен аукцион за електропроизводствения сектор, както и върху удължаване на преходните периоди. Новите държави-членки все още разчитат във висока степен на въглищата като основна енергийна суровина. При тях преходът към алтернативните енергийни източници е по-бавен и затова строгите мерки за намаляването на вредните емисии биха могли да имат нежелани социални ефекти. Призовавам Комисията и Съвета да отчетат постигнатото до момента по изпълнение на задълженията по Киото протокола и реалната готовност на всяка една държава-членка, за да имат ефект подготвените мерки.5. Правна рамка на Общността за европейска научноизследователска инфраструктура (ERI) (разискване)

18 февруари 2009 г., Брюксел

Бих искал да поздравя Teresa Riera Madurell за този доклад, който ни доближава до успешното изграждане на европейското научноизследователско пространство. Убеден съм, че именно чрез изграждането на мрежа от научноизследователски партньорства между държавите-членки, ще постигнем конкурентна и печеливша икономика, основана на знанието и иновациите. Обменът на знание не би бил възможен без съответната инфраструктура, защото тя има ключова роля в изграждането на ефикасна среда за реализирането на съвременни и изключително необходими научни изследвания.

На този етап цялата дейност е ограничена до рамките на индивидуални научноизследователски сътрудничества. Липсваше досега и съответната правна уредба, която да позволява установяването на подходящо партньорство с участници от различни държави, което всъщност е ключовият момент за нашия успех в тази насока. Липсата на тази правна уредба изключително много забавя процесите на научноизследователска интеграция на новите страни-членки, а тези страни-членки разполагат със значителен научен потенциал, който трябва да бъде инкорпориран в Европейския съюз.

Докладът е не само стъпка към създаването на правни способи за изграждане на научноизследователска инфраструктура. Чрез него би могло да се постигне движението на знания в Европейския съюз, да се повиши престижът и авторитетът на европейските научноизследователски центрове на световно ниво, да се повиши заетостта, а това също е и пътят за намиране на адекватни решения и на новите екологични предизвикателства. Поздравявам още веднъж докладчика г-жа Riera Madurell.6. Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия - Стратегическо партньорство между ЕС и Мексико (разискване)

12 март 2009 г., Страсбург

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, преди всичко искам да поздравя г-н Salafranca за успешния доклад в една толкава важна сфера, каквато е глобалното сътрудничество с нашите стратегически партньори. Глобализацията ни носи не само предимства, тя ни прави и по-чувствителни към глобалните кризи и заплахи. Затова идентифицирането на стратегически партньори и засилването на сътрудничествата на глобално ниво ще ни позволи да се справим с настоящите и бъдещи предизвикателства. В доклада ние изтъкваме, че за Мексико Европа е вторият по значимост партньор след Съединените американски щати. Необходимо е да се подчертае, че Европа вижда в лицето на Мексико важен партньор за суровинни доставки. Именно сигурността на суровинните доставки е един от ключовите моменти в поддържането на устойчивото развитие на Европа. От своя страна, Европа е лидер в опазването на околната среда и внедряването на екологосъобразни индустриални решения.

Стратегическото партньорство с Мексико ще укрепи двустранните взаимоотношения именно за постигането на по-ефективен технологичен и суровинен обмен, и дава добра база за двустранното сътрудничество в областта на опазването на околната среда. За тези цел ние трябва да развиваме и да подобряваме секторните програми, в които са залегнали механизмите и мерките за научно-технически трансфер, защото само конкретните мерки ще придадат реален характер на сътрудничеството. Нещо повече, този научно-технически трансфер е немислим без създаването на образователния обмен и изграждането на съвместна мрежа от научноизследователски центрове. Затова призовавам да се задълбочи двустранното сътрудничество, също така в областта на образованието и иновациите. Благодаря Ви за вниманието.

V. Поставяне на запитване на Европейски Комисар
8 юли 2008g. , Страсбург
В рамките на редовната среща на Комисар г-жа Василио в Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните проф.д.т.н. Владко Панайотов постави следния въпрос:
Във връзка с подготвяната Зелена Книга за здравните работници и служители какви мерки се предивждат за взаимното признаване на квалификацията на здравните работници и служители, особено на тези от новите страни членки, в които има добре подготвени и квалифицирани кадри?

VI. Организирани семинари и конференции в България

 

Октомври 2007


Борино, Мадан и Кърджали
На 5 и 6 октомври 2007 г. в гр. Борино, Мадан и Кърджали се проведе семинар на тема „Европейски Съюз, Европейски Парламент, Алиансът на Либералите и Демократите и възможностите за развитие на Южна България - Родопския Регион”, организиран от проф. дтн Владко Панайотов.

Лектори бяха зам.-министърът на регионалното развитие Искра Михайлова, депутатът и зам. председател на Бюджетната Комисия на НС Алиосман Имамов и д-р Маринела Панайтова.

На семинарите зам.-министърът Искра Михайлова представи новите възможности, които предоставят Европейските структурни фондове за развитието на региона, които преставляваха особен интерес за представителите на индустрията, присъствaщи на събитието. Депутатът Алиосман Имамов от своя страна разясни принципите на финансовата децентрализация на общините.

Декември 2007

Mомчилград

На 7 декември 2007 г. се проведе семинар, организиран от проф.дтн Владко Панайотов, член на Европейския парламент, с помощта на инж. Ахмед Хабиб, на тема „Европейския Съюз, Европейския Парламент, Групата АЛДЕ и възможностите за развитие на Южна България - област Родопи - град Момчилград”. Семинарът бе спонсориран от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Представени бяха презентации на следните теми: “ЕС, Европейски Парламент, ГАЛДЕ и възможностите за развитие на Родопите”, “Нови Европейски програми и фондове – нови възможности”, “Оперативни програми – правна, институционална и практическа рамка”, “Възможности за финансиране по общински планове за развитие”. Обърнато бе специално внимание на седма рамкова програма и на програма “Учене през целия живот”. Гюлюзар Мустафа – Исмаил – експерт към Община Кърджали представи оперативните програми, по които може да се разработват предложения за проекти, министерствата, отговарящи за съответните оперативни програми, основните нормативни документи, които касаят кандидатите и начините за оценяване на проекти. Н. Цветкова – експерт към Община Кърджали представи основните изисквания, които трябва да се спазват при написването на един проект, както и жизнения цикъл на проекта и даде примери от работата в Община Кърджали.

Кърджали

През декември 2007 г. проф.дтн Владко Панайотов проведе информационeн семинар гр. Кърджали на тема „Европейски Съюз, Европейски Парламент, Алиансът на Либералите и Демократите и кохезионната политика на Европейския Съюз“. Целта на семинара беше да се разяснят принципите на кохезионната политика на ЕС и механизмите за усвояването на структурните фондове.

Април 2008

Крумовград и Момчилград

На 4 април в Момчилград и Крумовград се проведе семинар на тема “Политиката на АЛДЕ в областта на развитието на селските региони и кохезионната политика“.

Лекторите г-жа Надежда Цветкова и г-н Гюлюзар Мустафа-Исмаил представиха програмите Млад Фермер, Лидер, Натура 2000 пред аудиторията от млади земеделски производители. Разяснени бяха плащанията за фермерите в планинските региони, плащанията за екологично земеделие и полупазарните механизми.Ардино

На 18 април в гр. Ардино проф.дтн Владко Панайотов организира семинар за представяне на кохезионната политика на ЕС. Лекторът Гюлюзар Мустафа-Исмаил представи оперативните програми в контекста на Кохезионната политика на ЕС 2007-2013 г. . Акцентът на събитието беше обсъждането на възможностите по Европейските младежки програми и почерпването на опит от добрите практики.

Перперек

През септември се проведе семинар  в Перперек относно ролята на европейския парламент за развитието на България в стратегическите области, организиран от проф. Панайотов. С. Проф. Панайотов представи как разширяването на либералните идеи може да способства за  устойчивото развитие на региона и разкриването на нови възможности за реализирането на неговия потенциал.Семинар с участието на Виторио Проди, член на Европейския парламент

На 3 и 4 май по лична молба на проф.дтн Владко Панайотов в България бе на посещение проф. Виторио Проди, член на Европейския парламент. Проф. Проди е завършил физика (Болонски университет, 1959 г.); преподавател по ядрена безопасност (1970 г.). Университетски преподавател и научен сътрудник във важни национални и международни институти. Доцент в Катедрата по физика на Болонския университет (от 1983 г.). Той е председател на Съвета на провинция Болоня (1995-2004 г.); член на представителството за провинцията в Конференцията "Държава-градове-местни власти" и в "Обединената конференция" (държава, градове, местни власти и области) (2001-2004 г.). От 2004 г. Проф Проди е член на Европейския парламент и е заместник-председател на комисиата за изменение на климата, членува в съвета на председателите на делегации, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

В рамките на своето посещение проф. Проди изнесе семинар в гр. Кърджали, където той обясни възможностите на региона за внедряване на технологии за възобновяеми източници на енергия и биогорива. От своя страна той се запозна с потенциала за приложението на енергиините технологии в този регион.Семинар с участието на Ян Мулдер, член на Европейския парламент

На 11 и 12 юли 2008 в София пристигна Ян Мулдер - един от водещите евродепутати в областта на земеделието и реформирането на общата земеделска политика на Европейския парламент.

Ян Мулдер беше в България по лична покана на проф.дтн Владко Панайотов.  

Проф. Панайотов и Ян Мулдер са членове на групата на либералите в Европейския парламент.

Позицията на Ян Мулдер в европейските структури е респектираща, защото той е сред основните фигури, които определят бюджетни приоритети за ЕС. Г-н Мудлер защитава тезата, че финансирането на проектите ГАЛИЛЕО и създаването на Европейския Технологичен Център са едни от големите постижения при изработването на Бюджет 2008.  Като специалист, той е убеден, че реформирането на общата земеделска политика трябва да стане чрез въвеждане на по-гъвкави механизми за насърчаване на земеделските производители.

Ян Мулдер е инженер агроном по професия и е упражнявал длъжността помощник-експерт, а впоследствие и експерт в Организацията за прехрана и земеделие (FAO) в Кения. Интересът му към Кения продължава и досега, той е бил един от основните наблюдатели на президенстките избори в Кения през декември 2007г.

 Преди да всъпи в своя първи мандат като член на Европейския парламент през 1994г. г-н Мудлер е бил длъжностно лице във Министерството на външните работи в Хага (1975-1976 г.)  и в Европейската Комисия в Брюксел ( 1976-1994 г.). Ян Мулдер председателства брюкселската секция на Народната Партия за свобода и демокрация в периода (1977 - 1988  г.).

По инициатива на проф.дтн Владко Панайотов Ян Мулдер проведе поредица от срещи.

По време на срещата с министър Валери Цветанов д-р Мулдер заяви, че ЕК подкрепя изцяло България. На срещата бе обсъдена исканата от България нотификация за плащане на допълнителни субсидии за качествено мляко на млекопроизводителите както и усвояването на средствата от ЕС и по линия на директните плащания и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.Заместник-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи, заместник-председател на ДПС, прие члена на Европейския парламент Ян Мулдер.

След кратко представяне на политическите визитки между двамата се състоя обстоен разговор, съсредоточен върху теми от българското еврочленство, развитието на България и перспективите пред нея в Европейското икономическо и политическо пространство.

Ян Мулдер участва в семинар в Кърджали на 12 юли , посветен на земеделската и бюджетна политика на ЕС.
Поредица от семинари в Брюксел и София
В четвъртък, на 19 март в Брюксел от 9 ч в Европейския парламент българският евродепутат от АЛДЕ, ДПС проф. Владко Панайотов организира семинар на тема "Глобалното затопляне и глобалната индустрия: Първи стъпки към глобалното сътрудничество".

На следващия ден, в петък, на 20 март от 11 ч в София в хотел "Шератън" той бе домакин на следващ семинар под патронажа на министър-председателя на Република България - г-н Сергей Станишев под надслов "Глобалната индустрия и глобалното затопляне: Ролята на малките държави в глобалните решения".

С двете прояви в Брюксел и София проф. Панайотов слага в дневния ред предизвикателствата пред глобалната индустрия, за да се обсъдят различни стратегии за адаптиране към тях. Евродепутатът е убеден, че те не са далечно бъдеще и пряко засягат конкурентноспособността на българската икономика. "Нашата цел е да обединим усилията си за общи действия за смекчаването на промените в климата и да създадем партньорства, даващи тласък на индустрията. Науката и технологиите ще направят постижимо създаването на ефективна и екощадяща икономика", подчертава проф. Панайотов.

Акцентът на форума в София са възможностите на България да предложи адекватни решения на глобалните проблеми и да се превърне във фактор в неизбежно застигащите ни процеси, конкретно в минната промишленост. Проф. Панайотов е убеден, че малките страни могат да бъдат равностойни играчи на световната сцена, и че България има такъв шанс в момента.

Как обаче опазването на околната стреда да бъде рентабилно и какви бизнес възможности се крият зад борбата с глобалното затопляне? И в Брюксел, и в София на 19 и 20 март на тези въпроси отговариха проф. Сирил О'Конор от Южна Африка, проф. Робин Батерхам от Австралия, проф. Гювен Юнал от Турция, проф. Ерик Форсберг от Швеция, проф. Серхио Кастро от Чили и проф. Херман Вотруба от Германия.

Перник

21 март 2009

На 21 март лекторите се срещнаха с представители на минната и по-специялно въгледобивната индустрия на град Перник, където те представиха възможностите за създаването на една конкурентноспособна минна индустрия в България, както и переспективите за участие на България по международни проекти и инициативи.


Смесен семинар, организиран съвместно с евродепутаткатa Маруся Любчева

Национален форум : ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Семинарът се проведе на 30 март 2009 година в София, в Залата на БАН-ЦУ (ул. "15 ноември №1", 1040 София) от 9.30 часа, който проф. дтн Владко Панайотов организира съвместно с евродепутаткатa Маруся Любчева

По лична покана на проф. дтн Владко Панайотов лектори на форумaбяха поканени като лектори евродепутатите от Алианса на Либералите и Демократите за Европа г-н Йоханес Лебех от Дания и г-н Крис Дейвис от Обединеното Кралство.

VII. Семинари и конференции в Европейския парламент
1. Нови технологии за по-чиста природа
28 ноември 2007
Проф. Владко Панайотов с подкрепата на колегите си от Либералния алианс Виторио Проди и Йорго Шацимаркакис организира семинар на 28 ноември 2007 г. от 17 ч в Брюксел в сградата на Европейския парламент. Близо 200 учени и индустриалци от Германия, Италия, Финландия, САЩ, Канада, Русия, България, Турция и др. страни бяха поканени да слушат и да изразят мнение по темата "Нови технологии за по-чиста природа". Семинарът беше открит от лидера на групата на Алианса на либералите и демократите в Европа Греъм Уотсън. Своята позиця изразиха министър Нихат Кабил и заместник-министър Йордан Дардов, както и проф. Херман Вотруба от Техническия университет на Рейн и Вестфалия, акад. Валентин Чантурия от руската Академия на науките, проф. Джеймс Хендрикс от Университета „Линкълн” в Небраска, инж. Райнер Имхоф, председател на немската Минна асоциация и пр.

Предмет на дискусията бе как да се изгради пилотна изследователска лаборатория, която да анализира мостри от промишлените отпадъци, натрупани по целия свят като хвостохранилища и отходни депа, да препоръчва какво от тях да може да се използва чрез повторна преработка и как да се премахнат вредните задръствания.2. Без България Европа не е истинска
27 май 2008

Голям успех за дискусията в Европейския парламент

Без България Европа не е истинска”, организирана от евродепутата проф. Владко Панайотов, почетен гражданин на Кърджали
Неповторим празник на нашата култура в Брюксел
„Без България Европа не е истинска” – задължаващият надслов на авторитетната дискусия в Европейския парламент предварително беше събудил голям интерес и резултатите надминаха очакванията. Това е впечатлението от срещата на изявени български творци с пратениците ни в Европейския парламент, организирана от Алианса на либералите и демократите в Европа и Движението за права и свободи по инициатива на проф. Владко Панайотов, почетен гражданин на град Кърджали.

В разговора се включиха евродепутати и от Партията на европейските социалисти, и от Европейската народна партия, и българи, живеещи в Брюксел, и чуждестранни гости.

Дискусията се оказа основна проява в празничната програма за 24 май, актуална и с посланията си в Европейската година на междукултурния диалог. Красноречиво бе защитено многообразното наше културно наследство, значимото му присъствие и принос в европейския дом. Така оцени проявата и лидерът на Либералния алианс Греъм Уотсън в специално послание към гостите, организаторите и участниците:

„Убеден съм, каза Уотсън, че културните дейци са най-добрите посланици на всяка нация. Популяризирането на българската култура е ключово и за популяризирането на смисъла на Европейския съюз. Сигурен съм, че силата на Европа е именно в нейното многообразие, а българският принос към културната съкровищница помага на стария наш континент да бъде по-привлекателен”.

Всеки от участниците с ярките си послания подкрепи тези силни думи:

Любомир Левчев, поет със световна известност, автор на повече от сто книги, напомни истината, че „След толкова съдбовни срещи и раздели България и Европа са разбрали, че са части от една обща георгафия, история и култура”.

Проф. Николай Овчаров, потомствен прославен археолог, радетел за популяризирането на българското историческо наследство, говори за третата по големина българска империя още в зората на Х век, по думите му, с велика култура и цивилизация. Ефектни филмови кадри показаха най-старото злато в света от Варненското съкровище, уникалното тракийско богатство на Източните Родопи и дворците на Плиска и Преслав.

Оригинално прозвуча и мнението на голямата българска художничка Дора Бонева, че: „Европа е люлката на цивилизациите, но детето се е родило на Балканите и няма как да ги разделим”. В този дух бяха и посланията на композитора Тончо Русев, на поета Георги Начев, на журналистката Валерия Велева.

Водещият дискусията проф. Владко Панайотов започна с думите, че не трябва само да искаме и да чакаме от Европа, имаме какво да покажем, имаме какво да й дадем.

Депутатът от ДПС Лютфи Местан подчерта, че основен влог на България в европейската и световната култура е именно утвърждаването на кирилометодиевото наследство, и неслучайно кирилометодиевият химн звучи вече в Европа на 23 езика. „Многозначен е фактът, че на главния вход на първо място е изписано с кирилица „Европейски парламент”, и че още преди хиляда години църквата канонизира за светци братята Кирил и Методий. В специална енциклика папа Йоан Павел ІІ прогласи, че те са „небесните духовни покровители на Европа”, и че именно България е наречена „държава на духа”.

На коктейл в българското посолство в Брюксел пяха Йорданка Христова и Росица Кирилова и това бе красив завършек на истински българския празник в сърцето на Европа.

3. Биогоривата, водородът и климатът: Историята на една промяна
16 Октомври 2008
В четвъртък, на 16 октомври следобед в Европейския парламент в Брюксел се откри международен семинар, който разисква как биогоривата и използването на водорода влияят на глобалните промени на климата на Земята.

Организаторите на семинара са двама евродепутати-либерали със завидна научна и обществена биография - проф. Виторио Проди от Италия и проф. Владко Панайотов от България. Те са нарекли "Историята на една промяна" връзката между биогоривата, водорода и климата. Проди е и заместник-председател на Комисията за климатичните промени, а и двамата членове на Европейския парламент работят в Комисията по опазване на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните. Приветствия поднесоха Греъм Уотсън, лидер на АЛДЕ и Рамадан Аталай, който е председател на Комисията по енергетиката в българския парламент.

В работните панели на семинара участваха инж. Джакомо Рисполи, директор от изследователския отдел на "ЕНИ" , мултинационалната италианска компания за нефт и газ, която има представителства в 70 страни, инж. Андреа Скарпини, от Италианската ассоциация на биоенергетиците, д-р Маринела Панайотова от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" в София и проф. Виченцо Назо от Университета "Ла Сапиенца" в Рим.
4. Поредица от семинари в Брюксел и София
19 март 2009

В четвъртък, на 19 март в Брюксел от 9 ч в Европейския парламент българският евродепутат от АЛДЕ, ДПС проф. Владко Панайотов организира семинар на тема "Глобалното затопляне и глобалната индустрия: Първи стъпки към глобалното сътрудничество".

На следващия ден, в петък, на 20 март от 11 ч в София в хотел "Шератън" той бе домакин на следващ семинар под надслов "Глобалната индустрия и глобалното затопляне: Ролята на малките държави в глобалните решения".

С двете прояви в Брюксел и София проф. Панайотов слага в дневния ред предизвикателствата пред глобалната индустрия, за да се обсъдят различни стратегии за адаптиране към тях. Евродепутатът е убеден, че те не са далечно бъдеще и пряко засягат конкурентноспособността на българската икономика. "Нашата цел е да обединим усилията си за общи действия за смекчаването на промените в климата и да създадем партньорства, даващи тласък на индустрията. Науката и технологиите ще направят постижимо създаването на ефективна и екощадяща икономика", подчертава проф. Панайотов.

Акцентът на форума в София са възможностите на България да предложи адекватни решения на глобалните проблеми и да се превърне във фактор в неизбежно застигащите ни процеси, конкретно в минната промишленост. Проф. Панайотов е убеден, че малките страни могат да бъдат равностойни играчи на световната сцена, и че България има такъв шанс в момента.

Как обаче опазването на околната стреда да бъде рентабилно и какви бизнес възможности се крият зад борбата с глобалното затопляне? И в Брюксел, и в София на 19 и 20 март на тези въпроси отговариха проф. Сирил О'Конор от Южна Африка, проф. Робин Батерхам от Австралия, проф. Гювен Юнал от Турция, проф. Ерик Форсберг от Швеция, проф. Серхио Кастро от Чили и проф. Херман Вотруба от Германия.


VIII. Газовата криза и дипломатическото съдействие оказано от проф. дтн Владко Панайотов
1. Извънредното разширено заседание на Комисията по външна политика в Европейския парламент в Брюксел
8 януари 2009, Брюксел

"За мен остава без отговор най-важният въпрос: кога ще бъдат възстановени доставките на газ към България?", попита българският евродепутат проф. Владко Панайотов от АЛДЕ, ДПС час и половина след началото на извънредното разширено заседание на Комисията по външна политика в Европейския парламент в Брюксел. Проф. Панайотов обрисува извънредната обстановка в България - училищата са затворени, болниците изстиват, жени, деца, възрастни бедстват като в предвоенно положение, за което бе цитиран и от International Herald Tribune (http://www.iht.com/articles/2009/01/08/europe/options.php). Кога ще бъдат освободени милионите европейски заложници, попита българският евродепутат.

Когато пуснат газа от Русия, първите количества ще бъдат изпратени в България, обеща шефът на "Нефтогаз" Олег Дубина. Украинецът обясни, че технологичният срок да се възобновят доставките е 36 часа, но се надява, че експертите и от Украйна, и от Русия могат да съкратят тези часове. Очакванията му са най-напред да се отвори транзитният пункт "Орловка", единият от шестте станции по газопреносната мрежа между Русия и Украйна.

По-късно в четвъртък евродепутатът проф. Владко Панайотов се срещна и с достатъчно авторитетни представители на Русия в Брюксел и на руската енергийна политика. Те също го увериха, че ще проявят приоритетна грижа за България при решаването на проблема с доставките.   

(http://www.iht.com/articles/2009/01/08/europe/options.php).

 Shivering, many wonder why EU can't heat itself
By James Kanter

Published: January 8, 2009

 

 BRUSSELS: Faced with the prospect of his constituents freezing this winter, President Georgi Parvanov of Bulgaria said the best course of action was to restart a nuclear reactor - albeit one that dated from the Soviet era and had to be switched off when the country joined the European Union two years ago.Bulgaria's limited options in the middle of a bitterly cold winter highlight an issue that troubles many Europeans about the continuing fight over gas supplies between Gazprom of Russia and Naftogaz of Ukraine: Europe itself has done too little, too late, to develop workable alternatives. Today, as some EU countries deepen their reliance on Gazprom, the trade bloc faces mounting political and financial hurdles to make any change of course.

Energy experts agree that what the EU needs is more natural gas storage capacity, more interconnectedness, more suppliers and more energy alternatives including nuclear and renewable sources like offshore wind - particularly at a time when gas production is becoming concentrated in countries where state-controlled companies like Gazprom dominate.

Until recently, the main driver behind Europe's interest in alternatives to fossil fuels were the dangers posed by climate change and its ambition to lead the world in pioneering low-carbon technologies. The obvious, but dirtier, alternative to natural gas - coal - will become increasingly costly to burn in Western Europe because of legislation agreed to just last month. But now, rather than global warming, the wake-up call is coming from freezing apartment buildings.

"The situation is reminiscent of the siege of Stalingrad," said Vladko Todorov Panayotov, a Bulgarian member of the European Parliament, who was referring to the civilian suffering during World War II caused by Nazi attempts to capture the Russian city, now known as Volgograd.

Panayotov's hyperbole, at an emergency hearing Thursday at the European Parliament in Brussels, appeared aimed at focusing the minds of wealthier Western Europeans on the problems of the poorest EU members. But he said he spoke in Russian to ensure that he was understood clearly by those he most wanted to hear his plea to turn the gas back on.

                                2. Среща с Джефри ван Орден по повод евентуалното отваряне на ІІІ и ІV реактор в АЕЦ "Козлодуй

15 януари 2009г., Страсбург
Българският евродепутат проф. Владко Панайотов от АЛДЕ, ДПС се   срещна и обсъди с английския си колега Джефри ван Орден в четвъртък преди обяд в Страсбург евентуалното отваряне на ІІІ и ІV реактор в АЕЦ "Козлодуй". Двамата членове на Европейския парламент бяха установили общото си виждане за условията, позволяващи на България да поиска от Европейската комисия преразглеждане на текста за атомната електроцентрала в споразумението за присъединяването ни към ЕС. Либералът и консерваторът бяха работили заедно по време на извънредните заседания на Комисията по външната политика, посветени на кризата в доставките на газ от Русия през Украйна към Европа.

По време на срещата в четвъртък проф. Владко Панайотов и Джефри ван Орден разговаряха за възможните дипломатически пътища, по които заедно да вървят при изпълнението на тази задача. Стана дума и за институционалните препятствия, и за съюзниците им в очертаната обща задача.

България трябва и може да се възползва от факта, че кризата с руския газ възникна по време на Чешкото председателство на ЕС, което гледа изключително благосклонно на ядрената енергетика и на присъствието й в енергийния микс на Европа, подчерта Джефри ван Орден. Проф. Панайотов настоя да си съдействат в искането Европейската комисия да отпусне финансова подкрепа за изграждането на алтернативни газови трасета.

Какъвто и изход на сегашната криза да се постигне в краткосрочен план, трябва да се намери дълготрайно и радикално решение за енергийната независимост, бяха единодушни и двамата евродепутати. Те беседваха и за алтернативните решения, но се разбраха да обединят и да удвоят усилията си за намирането на разумния дипломатически път, по който Комисията да разреши отварянето на двата ядрени реактора при съществуващите гаранции за сигурността и безопасността на електропроизводството в тях.3. Съдействие за среща с на председателят на комисията по енергетиката в Народното събрание Рамадан Аталай се срещна с еврокомисаря Андрис Пибалгс в Страсбург

24 март 2009, Страсбург
Еврокомисарят Андрис Пибалгс прие и разговаря в продължение на час във вторник с председателя на комисията по енергетиката в Народното събрание Рамадан Аталай. Двамата се срещнаха по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Държах лично да подчертая пълната подкрепа на 40-ото Народно събрание за исканията на правителството на Република България за съдействие и финансова помощ за енергийните проекти, заяви Аталай. Нашата страна е внесла конкретни проекти по антикризисния план на Европейската комисия. По време на срещата на върха в Брюксел преди дни стана ясно, че ЕС отделя общо 5,6 млрд. евро за допълнителна финансова и социална защита за страните членки.Срещата, за която съдейства българският евродепутат проф. Владко Панайотов от АЛДЕ, ДПС, се оценява от наблюдателите като позитивен знак за единодействието на парламента и правителството в София и за общата им воля да получат адекватна финансова подкрепа. В разговора с Пибалгс отново се акцентира, че България понесе големи щети от руско-украинската газова криза.
IX. Посетителски групи в Европейския парламент, организирани от проф. дтн Владко Панайотов
1. Посетителска група от 36 души на 2 април 2008г.
2. Посетителска група от 38 души на 17 юли 2008г.
3. Посетителска група от 40 души, предвидена за 2 април 2009г.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница