Кратко съдържаниестраница1/73
Дата21.07.2018
Размер9.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73Кратко съдържание


Том 1

Кратко съдържание 2

Съдържание 17

Предговор 39

Глава 1. Архитектура на платформата .NET и .NET Framework 71

Глава 2. Въведение в C# 104

Глава 3. Обектно-ориентирано програмиране в .NET 137

Глава 4. Управление на изключенията в .NET 213

Глава 5. Обща система от типове
(Common Type System) 237


Глава 6. Делегати и събития 272

Глава 7. Атрибути 295

Глава 8. Масиви и колекции 310

Глава 9. Символни низове
(Strings) 346


Глава 10. Регулярни изрази 402

Глава 11. Вход и изход 473

Глава 12. Работа с XML 502

Глава 13. Релационни бази от данни и MS SQL Server 568

Глава 14. Достъп до данни с ADO.NET 628

Глава 15. Графичен потребителски интерфейс с Windows Forms 736

Глава 16. Изграждане на уеб приложения с ASP.NET 737

Глава 17. Многонишково програмиране и синхронизация 738

Глава 18. Мрежово и Интернет програмиране 739

Глава 19. Отражение на типовете (Reflection) 740

Глава 20. Сериализация на данни 741

Глава 21. Уеб услуги с ASP.NET 742

Глава 22. Отдалечено извикване на методи (Remoting) 743

Глава 23. Взаимодействие с неуправляван код 744

Глава 24. Управление на паметта и ресурсите 745

Глава 25. Асемблита и разпространение 746

Глава 26. Сигурност в .NET Framework 747

Глава 27. Mono - свободна имплементация на .NET 748

Глава 28. Помощни инструменти за .NET разработчици 749

Глава 29. Практически проект 750

Заключение 751


Програмиране за .NET Framework
Светлин Наков и колективАлександър Русев

Александър Хаджикръстев

Антон Андреев

Бранимир Ангелов

Васил Бакалов

Виктор Живков

Галин Илиев

Георги Пенчев

Деян Варчев

Димитър Бонев

Димитър Канев

Ивайло Димов

Ивайло Христов

Иван Митев

Лазар Кирчев

Манол Донев

Мартин Кулов

Михаил Стойнов

Моника Алексиева

Николай Недялков

Панайот Добриков

Преслав Наков


Радослав Иванов

Светлин Наков

Стефан Добрев

Стефан Захариев

Стефан Кирязов

Стоян Дамов

Тодор Колев

Христо Дешев

Христо Радков

Цветелин Андреев

Явор ТашевБългарска асоциация на разработчиците на софтуер

София, 2004-2005

Програмиране за .NET Framework
© Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС), 2005 г.

© Издателство "Фабер", 2005 г.

Настоящата книга се разпространява свободно при следните условия:

Читателите имат право: • да използват книгата и учебните материали към нея или части от тях за всякакви цели, включително да ги да променят според своите нужди и да ги използват при извършване на комерсиална дейност;

 • да използват сорс кода от примерите и демонстрациите, включени към книгата и учебните материали или техни модификации, за всякакви нужди, включително и в комерсиални софтуерни продукти;

 • да разпространяват безплатно непроменени копия на книгата и учеб­ните материали в електронен или хартиен вид;

 • да разпространяват безплатно оригинални или променени части от учебните материали, но само при изричното споменаване на източника и авторите на съответния текст, програмен код или друг материал.

Читателите нямат право:

 • да разпространяват срещу заплащане книгата, учебните матери­али или части от тях (включително модифицирани версии), като изключе­ние прави само програмният код;

 • да премахват настоящия лиценз от книгата или учебните материали.

Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели.

Официален сайт:

www.devbg.org/dotnetbook/
ISBN 954-775-505-6Национална академия по разработка на софтуер

Лекторите

» Светлин Наков е автор на десетки технически публи­ка­ции и ня­колко книги, свър­­зани с раз­работката на соф­ту­ер, заради което е тър­сен лектор и кон­султант.

Той е разработчик с дъл­гого­дишен опит, работил по раз­нообразни проекти, реали­зи­рани с раз­лични техноло­гии (.NET, Java, Oracle, PKI и др.) и преподавател по съвре­мен­ни софтуерни технологии в СУ "Св. Климент Охридски".

През 2004 г. е носител на награ­дата "Джон Атанасов" на прези­дента на България Ге­орги Пър­ва­нов.

Светлин Наков ръководи обу­чението по Java технологии в Академията.


» Мартин Кулов е софтуерен инженер и консул­тант с дългогодишен опит в изграждането на решения с платформите на Microsoft.

Мартин е опитен инструктор и сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD, MCSD.NET, MCPD и MVP и меж­дународен лектор в световна­та организа­ция на .NET потре­бителски­те групи INETA.

Мартин Кулов ръководи обу­чението по .NET технологии в Академията.


Академията

» Национална академия по раз­ра­ботка на софтуер (НАРС) е център за професионално обу­чение на соф­ту­ерни специалисти.


» НАРС провежда БЕЗПЛАТНО кур­сове по разработка на софтуер и съв­ременни софтуерни тех­нологии в Со­фия и други градове.
» Предлагани специалности:

 • Въведение в програмирането (с езиците C# и Java)

 • Core .NET Developer

 • Core Java Developer

» Качествено обу­чение с много практически про­екти и индивиду­ално внимание за всеки.


» Гарантирана работа! Трудов до­говор при постъпване в Академията.
» БЕЗПЛАТНО!

Учите безплатно във въведителните курсове и по стипендии от работода­телите в следващите нива.http://academy.devbg.org


www.devbg.org

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е нестопанска организация, която подпомага про­фе­сионалното развитие на българските софтуерни специ­а­листи чрез образо­вателни и други инициативи.

БАРС работи за насърчаване обмяната на опит между раз­работ­чиците и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер.

Асоциацията организира специализирани конференции, семи­нари и курсове за обучение по разработка на софту­ер и софту­ерни технологии.

БАРС организира създаването на Национална академия по раз­работка на софтуер – учебен център за професионал­на подго­товка на софтуерни специалисти.


Отзив от Теодор Милев
Свидетели сме как платформата Microsoft .NET се налага все повече в света на софтуерните технологии. Тази тенденция се наблюдава и в България, където прогресивно нараства броят на проектите, реализирани на базата на .NET. С увеличаване на .NET разработчиците расте и нуждата от качествена техническа литература и учебни материали, които да бъдат използвани при обучението на .NET специалисти.

"Програмиране за .NET Framework" е първата чисто българска книга за Microsoft .NET технологиите. Тя представя на читателя в последователен, структуриран, достъпен и разбираем вид основните концепции за разра­ботка на приложения с .NET Framework и езика C#. Книгата обхваща в детайли всички основни .NET технологии като набляга върху най-важните от тях – ADO.NET, ASP.NET, Windows Forms и XML уеб услуги.

По качество на изложения материал книгата се отличава с високо профе­сионално ниво и превъзхожда повечето преводни издания по темата. Тя е отлично структурирана, а стилът на изложени­ето е лесен за възприемане. Инфор­мацията е поднесена с много примери, а това е най-важното за един софтуерен разработчик.

Книгата е написана от широк екип доказани специалисти, работещи в партньорските фирми на Майкрософт – хора с опит в разработката на .NET приложения. Основният автор и ръководител на проекта, Светлин Наков, е изтъкнат .NET специалист, лектор в множество семинари и кон­ференции, търсен консул­тант и преподавател. Негови са заслугите за курсовете по програ­миране за платформа .NET във Факултета по матема­тика и информатика на Софийски университет. Негови са и основните заслуги за целия проект по изготвяне на изчерпателно учебно съдържа­ние и книга по програми­ране за .NET Framework.

Светлин Наков е носител на най-голямото отличие в областта на информа­ционните технологии – наградата "Джон Атанасов" на Президента Георги Първанов за принос към развитието на информационните техно­логии информационното общество. Той е автор на десетки статии и книги за програмиране, а настоящото издание е поредната му добра изява.

Настоящата книга е отлично учебно пособие както за начинаещи, така и за напреднали читатели, които имат желание и амбиции да станат профе­сионални .NET разработчици.


Теодор Милев,

Управляващ директор на "Майкрософт България"Отзив от Божидар Сендов
Книгата е оригинално българско творение, с нищо неотстъпващо по качество и обем на световните бестселъри с компютърна тематика. Мате­риалът е поднесен достъпно и е богато илюстриран с примери, което я прави не само отлично въведение в платформата .NET за начинаещия, но и отличен справочник за професионалиста-програмист на C#. Читателят може да се запознае в детайли не само с общите принципи, но и с редица тънкости на програмирането за .NET. Широко застъпени са редица "уни­версални" теми като обектно-ориентирано програмиране, регулярни изра­зи, XML, релационни бази данни, програмиране в Интернет, многозадач­ност, сигурност и др.

Книгата се отличава със стегнат и ясен стил на изложението, като е постигнато завидно педагогическо майсторство. Това не бива да ни изне­надва – авторите са водещи специалисти с богат опит не само като профе­сионални софтуерни разработчици, но и като преподаватели във Факул­тета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Самата книга в значителна степен се основава на работни лекции, изпол­звани и проверени в поредица от курсове по програмиране за .NET Framework във ФМИ. Сайтът на книгата съдържа над 2000 безплатни слайда, следващи стриктно съдържанието й, а книгата е напълно безплат­на в електронния си вариант, което максимално улеснява използването й в съответен курс по програмиране.

Не на последно място, заслужава да се отбележи систематичният опит за превод на всички термини на български език, съобразен с вече наложи­лата се българска терминология, но и с оригинални идеи при новите понятия.

Работата, която авторите са свършили, е наистина чудесна, а книгата е задължителна част от библиотеката на всеки с интерес към езика C# и изобщо към водещата платформа на Майкрософт .NET.


доц. д-р Божидар Сендов

Факултет по математика и Информатика,

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"Отзив от Стоян Йорданов
"Програмиране за .NET Framework" е уникално ръководство за платформа­та .NET. Въпреки, че не е учебник по програмиране, книгата е изключи­телно подходяща както за начинаещия програмист, сблъскващ се за пръв път с .NET, така и за опитния разработчик на .NET приложения, целящ да систематизира и попълни знанията си. Всяка тема в "Програмиране за .NET Framework" започва с основите на разглежданите в нея технологии, но към края на темата читателят е вече запознат с детайлите и тънкос­тите, необходими за успешното им прилагане в практиката.

Обхващайки най-важните аспекти на .NET Framework, книгата започва от основите на езика C# и .NET платформата и постепенно достига до сложни концепции като уеб услуги, сигурност, сериализация, работа с отдалечени обекти, манипулиране на бази данни чрез ADO.NET, потреби­телски интерфейс с Windows Forms, ASP.NET уеб приложения и т.н. Информацията е поднесена изключително достъпно и подкрепена с много­бройни примери и илюстрации. Всяка тема включва и упражнения за самостоятелна работа – неотменим елемент за затвърдяване на придоби­тите от нея знания.

Авторският колектив включва утвърдени специалисти от софтуерните среди. Въпреки, че авторите са над 30, "Програмиране за .NET Framework" не е просто сборник от статии; напротив – всеки от тях е допринесъл с опита и труда си, за да може книгата да бъде това, което е – добре структурирано и изчерпателно ръководство.

Учебник за студента или справочник за специалиста – "Програмиране за .NET Framework" е задължителна за библиотеката на всеки който има досег с .NET.


Стоян Йорданов,

Software Design Engineer,

Microsoft Corpartion (Redmond)
* Мнението е лично на автора му и не обвързва Microsoft Corporation по никакъв начинНационална академия по разработка на софтуер

Лекторите

» Светлин Наков е автор на десетки технически публи­ка­ции и ня­колко книги, свър­­зани с раз­работката на соф­ту­ер, заради което е тър­сен лектор и кон­султант.

Той е разработчик с дъл­гого­дишен опит, работил по раз­нообразни проекти, реали­зи­рани с раз­лични техноло­гии (.NET, Java, Oracle, PKI и др.) и преподавател по съвре­мен­ни софтуерни технологии в СУ "Св. Климент Охридски".

През 2004 г. е носител на награ­дата "Джон Атанасов" на прези­дента на България Ге­орги Пър­ва­нов.

Светлин Наков ръководи обу­чението по Java технологии в Академията.


» Мартин Кулов е софтуерен инженер и консул­тант с дългогодишен опит в изграждането на решения с платформите на Microsoft.

Мартин е опитен инструктор и сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD, MCSD.NET, MCPD и MVP и меж­дународен лектор в световна­та организа­ция на .NET потре­бителски­те групи INETA.

Мартин Кулов ръководи обу­чението по .NET технологии в Академията.


Академията

» Национална академия по раз­ра­ботка на софтуер (НАРС) е център за професионално обу­чение на соф­ту­ерни специалисти.


» НАРС провежда БЕЗПЛАТНО кур­сове по разработка на софтуер и съв­ременни софтуерни тех­нологии в Со­фия и други градове.
» Предлагани специалности:

 • Въведение в програмирането (с езиците C# и Java)

 • Core .NET Developer

 • Core Java Developer

» Качествено обу­чение с много практически про­екти и индивиду­ално внимание за всеки.


» Гарантирана работа! Трудов до­говор при постъпване в Академията.
» БЕЗПЛАТНО!

Учите безплатно във въведителните курсове и по стипендии от работода­телите в следващите нива.http://academy.devbg.orgПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница