Кратко съдържаниестраница14/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73

Упражнения


 1. Опишете накратко платформата Microsoft .NET. Кои са основните принципи, които са заложени в нея? Избройте четирите компонента, от които тя се състои.

 2. Какво представляват .NET Enterprise сървърите? Избройте някои от тях. Какво представлява .NET Framework? От какви компоненти се състои? Какво е Visual Studio .NET? За какво служат .NET Building Block услугите? Какво са .NET Smart клиентите? Какво е характерно за тях?

 3. Опишете накратко .NET Framework. От какви компоненти се състои?

 4. Какво представлява средата за контролирано изпълнение на прог­рамен код Common Language Runtime (CLR)?

 5. Какво представлява Framework Class Library (FCL)? Каква функцио­налност предлага тя?

 6. Какво е управляван код? Има ли причина да бъде използван вместо традиционния машиннозависим код? Какво е характерно за меж­динния език IL?

 7. Какво представляват .NET асемблитата (assemblies)? Каква инфор­мация съдържат метаданните в асемблитата? Какво представляват .NET приложенията? Какво е област на приложението (application domain)?

 8. Какво е Common Language Specification (CLS)? Защо е необходима тази спецификация? Какво описва тя?

 9. Какво представлява общата система от типове в .NET Framework (Common Type System)? Защо е необходима тя?

 10. Избройте няколко от .NET езиците. Какво е общото между тях? Какво е специфичното за всеки от тях?

 11. Избройте основните пакети от Framework Class Library (FCL). За какво служат те?

Използвана литература


 1. Светлин Наков, Архитектура на платформата .NET и .NET Framework – http://www.nakov.com/dotnet/lectures/Lecture-1-MS.NET-Framework-Architecture-v1.03.ppt

 2. Jeffrey Richter, Applied Microsoft .NET Framework Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN 0735614229

 3. MSDN, Common Language Runtime Overview – http://msdn.microsoft. com/library/en-us/cpguide/html/ cpconcommonlanguageruntimeoverview.asp

 4. MSDN, Compiling to MSIL – http://msdn.microsoft.com/library/en-us/ cpguide/html/cpconMicrosoftIntermediateLanguageMSIL.asp

 5. MSDN, Application Domains Overview – http://msdn.microsoft.com/ library/en-us/cpguide/html/cpconapplicationdomainsoverview.asp
www.devbg.org

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е нестопанска организация, която подпомага про­фе­сионалното развитие на българските софтуерни специ­а­листи чрез образо­вателни и други инициативи.

БАРС работи за насърчаване обмяната на опит между раз­работ­чиците и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер.

Асоциацията организира специализирани конференции, семи­нари и курсове за обучение по разработка на софту­ер и софту­ерни технологии.

БАРС организира създаването на Национална академия по раз­работка на софтуер – учебен център за професионал­на подго­товка на софтуерни специалисти.

Глава 2. Въведение в C#

Необходими знания


 • Добро познаване на поне един език за програмиране от високо ниво (С, С++, Java, Pascal/Delphi, Perl, Python, PHP или друг)

 • Базови познания за архитектурата на .NET Framework

Съдържание


 • Принципи при дизайна на езика

 • Нашата първа програма на C#

 • Типове данни в C#. Примитивни типове данни. Изброен тип

 • Декларации. Изрази. Оператори. Програмни конструкции

 • Елементарни програмни конструкции. Съставни конструкции

 • Конструкции за управление – условни конструкции, конструкции за цикъл, конструкции за преход. Специални конструкции

 • Коментари в програмата

 • Вход и изход от конзолата

 • Дебъгерът на Visual Studio .NET

 • XML документация в C# кода

В тази тема...


В настоящата тема ще разгледаме езика С#, ще се запознаем с неговите основни концепции, ще напишем и компилираме първата си C# програма. Ще се запознаем със средата за разработка Visual Studio .NET 2003 и ще демон­стрираме работата с нейния дебъгер. Ще отделим внимание на типовете данни, изразите, програм­ните конструкции и конструкциите за управ­ление в езика C#. Накрая ще демонстри­раме колко лесно и полезно е XML доку­ментирането на кода в С#.

Настоящата тема има за цел да запознае читателя с конкретните синтак­тични правила на езика C# и неговите програмни конструкции без да претендира за изчерпателност. В нея няма да обясняваме какво е промен­лива, функция, цикъл и т. н., а ще се фокусираме върху реализацията на тези езикови примитиви в C#. Очаква се читателят да владее основите на програ­мирането с поне един език от високо ниво, а тази тема ще му помогне да премине към C#.


Какво е C#


С# е съвременен, обектно-ориентиран и типово обезопасен език за прог­рамиране, който е наследник на C и С++. Той комбинира леснотата на използване на Java с мощността на С++.

Създаден от екипа на Андерс Хейлсбърг, архитектът на Delphi, С# заим­ства много от силните страни на Delphi – свойства, индексатори, компо­нентна ориентираност. С# въвежда и нови концепции – разделяне на типовете на два вида – стойностни (value types) и референтни (reference types), автоматично управление на паметта, делегати и събития, атрибути, XML документация и други. Той е стандартизиран от ECMA и ISO.

C# е специално проектиран за .NET Framework и е съобразен с неговите особености. Той е сравнително нов, съвременен език, който е заимствал силните страни на масово използваните езици за програмиране от високо ниво, като C, C++, Java, Delphi, PHP и др.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница