Кратко съдържаниестраница16/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   73

Програмите на C#


Програмите на С# представляват съвкупност от дефиниции на класове, структури и други типове. Във всяка C# програма някой от класовете съдържа метод Main() – входна точка за програмата.

Приложенията могат да се състоят от много файлове, а в един файл може да има няколко класове, структури и други типове.

Класовете логически се разполагат в пространства от имена (namespa­ces). Те от своя страна могат да се систематизират в йерархия, т.е. едно пространство от имена може да съдържа както класове, така и други пространства от имена. Едно пространство от имена може да е разположе­но в няколко файла и дори в няколко асемблита. Например, в простран­ството от имена System се съдържа пространството от имена Xml. Прост­ранството System.Xml от своя страна е разделено в две различни асем­блита - System.Xml.dll и System.Data.dll.

Във Visual Studio .NET има инструмент, наречен "Object Browser", чрез който могат да се разгледат йерархиите на пространствата от имена в проекта, какво съдържат те и в кои файлове се намират.


Нашата първа програма на C#


Всяка книга за запознаване с даден програмен език започва обикновено с програмката "Hello, world!". Ние няма да правим изключение от този принцип и ще започнем по подобен начин – с програмката "Hello, C#". Ето как изглежда нейният сорс код:

HelloCSharp.cs

using System;
class HelloCSharp

{

static void Main(){

Console.WriteLine("Hello, C#");

}

}

Как работи програмата?


На първия ред директивата using System указва, че се използва прост­ранството от имена System (т.е. всички класове, структури и други типове, декларирани в него). Тя е като #include в C++, като import в Java и като uses в Delphi.

Следва декларацията на клас с ключова дума class. Този клас се състои от един единствен метод – методът static void Main(), който е входна точка на програмата. Когато този метод завърши, завършва и програмата.

В метода Main() се извиква метода WriteLine(…) на класа Console, нами­ращ се в пространството от имена System. Класът Console осигурява сред­ства за вход и изход от конзолата. Чрез него отпечатваме на конзолата текста "Hello, C#".

Компилиране от командния ред


Програми на C# могат да се компилират от командния ред чрез компи­латора csc.exe, който е стандартна част от .NET Framework и е достъпен от директорията, в която е инсталиран той. При стандартна инсталация тя е C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322.

Можем да компилираме сорс кода на примерната програма по след­ния начин: Използвайки командния интерпретатор (cmd.exe) се придвиж­ваме до директорията, където се намира файлът HelloCSharp.cs. След това можем да го компилираме със следната команда:csc HelloCSharp.cs

За да бъде намерен компилаторът csc.exe, е необхо­димо в текущия път (в променливата PATH от средата) да е включена дирек­торията на .NET Framework.

Ако компилацията премине успешно, в резултат се получава файлът HelloCSharp.exe, който представлява .NET асембли, записано като изпъл­ним файл.


Стартиране от командния ред


Стартирането на получения изпълним (.exe) файл става както всички останали изпълними файлове, например чрез следната команда:

HelloCSharp.ехе

Резултатът


Резултатът от изпълнението на нашата първа C# програмка представлява един текстов ред:

Hello, C#

Резултатът от компилирането и изпълнението на примерната програма е показан на следващата картинка:


Създаване на проект, компилиране и стартиране от Visual Studio.NET


Ще покажем как може да се използва интегрираната среда за разработка на приложения Microsoft Visual Studio .NET за изпълнение на предходната примерна програмка. Ще създадем нов проект (конзолно приложение), ще го компилираме и изпълним. Трябва да преминем през следните стъпки:

  1. Стартираме Visual Studio .NET.

  2. От меню File избираме New Project. Избираме Visual C# Projects | Console Application. Избираме име и местоположение за проекта:Visual Studio .NET създава за нас един Solution и един проект в него, съдържащ няколко файла. Файлът, в който можем да пишем нашия код, се отваря автоматично.

  1. Въвеждаме примерната програмка. Можем да сменим името на файла Class1.cs с HelloCSharp.cs чрез клавиша [F2], натиснат в момент, в който е активен файлът Class1.cs от Solution Explorer:  1. За да компилираме, натискаме [Shift+Ctrl+B] или избираме менюто Build | Build Solution. Ето как изглежда VS.NET в този момент:  1. За да стартираме приложението, натискаме [Ctrl+F5] или избираме от менюто Debug | Start Without Debugging. В резултат прило­жението се изпълнява в нов конзолен прозорец и след приключване на работата му VS.NET ни приканва да натиснем някакъв клавиш, за да затвори прозореца:

Можем да стартираме приложението и само с [F5], но тогава то ще се изпълни в режим на дебъгване и след приключване на работата му прозорецът, в който е изведен резултата, веднага ще се затвори и няма да го видим.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница