Кратко съдържаниестраница39/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   73

Препоръчвани практики


Изключенията са много мощен механизъм за обработка на грешки, но ако се използват неправилно, могат да доведат до много трудни за откриване проблеми. Затова ще посочим някои препоръчвани практики при работата с изключения:

 • catch блоковете трябва да са подредени така, че да започват от изключенията най-ниско в йерархията и да продължават с по-общите. Така ще бъдат обработени първо по-специфичните изключе­ния и след това по общите. В противен случай кодът за по-специ­фичните никога няма да се изпълни.

 • Всеки catch блок трябва да прихваща само изключенията, които очаква (и знае как да обработва), а не всички. Лоша практика е да се прихващат всички изключения тъй като различните видове изключения изискват различна обработка и специфични действия за справяне с възникналата проблемна ситуация. Избягвайте конструк­циите catch (Exception) {…} или просто catch {…}.

 • При дефиниране на собствени изключения трябва да се наследява System.ApplicationException, а не директно System.Exception. По този начин може да се направи разграничение на това дали изклю­че­нието е от .NET Framework или е от приложението.

 • Имената на класовете на всички изключения трябва завършват на Exception, например OrderException, InvalidAccountException и т. н. Това прави кода по-разбираем и по-лесен за поддръжка.

 • При създаване на инстанция на изключение винаги трябва да й се подава в конструктора подходящо съобщение. Това съобщение ще бъде достъпно по-късно чрез свойството Message на изключението и ще помогне на програмиста, който използва дадения клас, по-лесно да идентифицира проблема.

 • Изключенията могат да намалят значително производителността на приложението, понеже всяко хвърлено изключение инстанцира клас (това отнема време), инициализира членовете му (това също отнема време), извършва търсене в стека за подходящ catch блок (и това отнема време) и накрая след като инстанцията стане неизползваема, тя се унищожава от garbage collector (и това също отнема време). Затова, когато е възможно се препоръчва да се прави проверка дали е възможно дадено действие, а не да се разчита на обработката на възникналото изключение. Прекомерното използване на изключе­нията се отразява на производителността.

 • Някои изключения могат да възникват по всяко време без да ги очакваме (например System.OutOfMemoryException). Добра практика е да се централизира прихващането на този тип изключения на най-високо ниво например в Main() метода на програма и да се направи елегантно прекратяване на изпълнението на програмата.

 • Изключенията трябва да бъдат хвърляни само при ситуации, които наистина са изключителни и трябва да се обработят. В нормалния ход на програмата (когато не възникват проблеми) не трябва да се хвърлят изключения.

Упражнения


 1. Обяснете какво представлява изключенията, кои са силните им страни и кога се препоръчва да се използват.

 2. Реализирайте структура от данни Student, която съдържа информация за студент - име, адрес, курс, специалност, изучавани предмети, оцен­ки и т. н. Добавете подходящи конструктори и свойства за достъп до данните от класа. Сложете проверка за валидност на данните за студента в конструкторите и в свойствата за достъп. При невалидни данни хвърляйте изключение. Дефинирайте подходящи собствени кла­сове за изключенията, свързани с класа Student.

Използвана литература


 1. Светлин Наков, Обектно-ориентирано програмиране в .NET – http://www.nakov.com/dotnet/lectures/Lecture-3-Object-Oriented-Concepts-v1.0.ppt

 2. Jeffrey Richter, Applied Microsoft .NET Framework Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN 0735614229

 3. Suprotim Agarwal, Getting Started with Exception Handling in C# - http://www.c-sharpcorner.com/Code/2004/July/ GettingStartedWithExceptionHandling.asp

 4. Steve McConnell, Code Complete, 2nd Edition, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670

 5. MSDN Library – http://msdn.microsoft.com
www.devbg.org

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е нестопанска организация, която подпомага про­фе­сионалното развитие на българските софтуерни специ­а­листи чрез образо­вателни и други инициативи.

БАРС работи за насърчаване обмяната на опит между раз­работ­чиците и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер.

Асоциацията организира специализирани конференции, семи­нари и курсове за обучение по разработка на софту­ер и софту­ерни технологии.БАРС организира създаването на Национална академия по раз­работка на софтуер – учебен център за професионал­на подго­товка на софтуерни специалисти.

Глава 5. Обща система от типове
(Common Type System)

Необходими знания


 • Базови познания за архитектурата на .NET Framework

 • Базови познания за езика C#

Съдържание


 • Какво е CTS?

 • Йерархията на типовете в .NET

 • Стойностни и референтни типове

 • Типът System.Object

 • Предефиниране на стандартните методи на System.Object

 • Операторите is и as

 • Клониране на обекти

 • Опаковане и разопаковане на обекти

 • Интерфейсите IComparable, IEnumerable и IEnumerator

В тази тема ...


В настоящата тема ще разгледаме общата система от типове в .NET Framework. Ще обясним разликата между стойностни и референтни типове, ще разгледаме основополагащия тип System.Object и йерархията на типовете, произлизаща от него. Ще се запознаем накратко и с някои операции при работа с типове – преобразуване към друг тип, проверка на тип, клониране, опаковане, разопаковане и др.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница