Кратко съдържаниестраница57/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   73

Съвети за работа с масиви


Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да се справите с по-често срещаните грешки, възникващи при работа с масиви:

  • Когато даден метод връща масив и трябва да върнете празен масив, връщайте масив с 0 елемента, а не null. Когато използвате този метод ще очаквате да се върне масив, макар и с 0 елемента, а не стойност null, ако няма елементи.

  • Не забравяйте, че масивите се предават по референция и затова ако искате да сте сигурни, че даден метод няма да промени даден масив, подавайте на метода копие от масива.

  • Методът Clone() връща плитко копие на масива. Ако елементите на масива са референтни типове, трябва да реализирате собствено дълбоко клониране.

  • При копиране на даден масив в друг използвайте метода Copy(…), а не Clone(). Статичният метод Copy(…) е по-удачен, защото когато е необходимо извършва съответните преобразувания (опаковане и разопаковане) на типовете на елементите на масивите. Ако масивът е от референтни типове, имайте предвид, че Copy(…) създава плитко копие на рефе­ренциите.

  • Не използвайте метода Array.BinarySearch(…) върху масив, който не е сортиран. Резултатите, които ще върне методът, ако масивът не е сортиран, са трудно предвидими.

  • Когато е възможно използвайте само едномерни, нулево-базирани масиви. CLR е оптимизиран за работа с тях и производителността на вашето приложение ще е много по-добра.

Какво е колекция?


Колекции наричаме класовете, които съдържат в себе си съвкупност от елементи, най-често от един и същи тип. Колекциите са известни още като "контейнер класове" или "контейнери".

Колекциите могат да бъдат с фиксиран размер (такива са например маси­вите) или с променлив размер (такива са например свързаните списъци). Те могат да бъдат само за четене или да позволяват и промени.

Колекциите са абстрактни типове данни и могат да бъдат имплементирани по различен начин, например: чрез масив, чрез свързан списък, чрез раз­лични видове дървета, чрез пирамида, чрез хеш-таблица и т. н.

Колекциите от обекти са важен елемент в обектно-ориентирания дизайн. Те позволяват даден клас да съдържа множество обекти от даден друг клас. По този начин могат да бъдат моделирани различни взаимоотно­шения между класо­вете – асоциации, агрегации, композиции и др.


Колекциите в .NET Framework


В .NET Framework класовете, имплементиращи колекции, се намират в пространството от имена System.Collections. Пример за колекция от System.Collections е типът Hashtable. Той имплементира хеш-таблици, които се характеризират с изключително бърз достъп по ключ до съдър­жаните елементи. Друг пример е ArrayList, който реализира масиви с променлива дължина. Използването на тези и други типове, дефинирани в System.Collections, ни позволява да прекарваме повече време, пишейки код, реализиращ същината на нашето приложение, вместо да си губим времето в опити да реализираме често срещани структури.

Списъчни и речникови колекции


Колекциите в C# са два вида – списъчни и речникови. Списъчните се характеризират с това, че имплементират интерфейсите IList и ICollection. Такива са например ArrayList, Queue, Stack, BitArray и StringCollection. Речниковите колекции имплементират интерфейса IDictionary и по-точно представляват колекция от двойки (ключ, стой­ност). Примери за такива колекции са класовете Hashtable, SortedList и StringDictionary.

Колекциите са слабо типизирани


Основна характеристика на всички колекции от System.Collections (с изключение на BitArray, който съдържа булеви стойности) е, че те са слабо типизирани – елементите им са от тип System.Object. Слабата типизация позволява на колекциите да съдържат фактически всякакъв тип данни, защото всеки тип данни в .NET Framework наследява System. Object. Ето един пример:

ArrayList list = new ArrayList();

list.Add("beer"); // string inherits System.Object

string s = (string) list[0];


За съжаление слабата типизация означава още, че трябва всеки път при достъп до елемент от колекцията да се прави преобразуване на типовете. Както е показано в горния пример за да се достъпи string от ArrayList е необходимо преобразуване.

При съхранение на стойностни типове в колекции се наблюдава намалена производителност, тъй като те се преобразуват в референтни и се прави "опаковане" (boxing) и при преобразуването им обратно към стойностни, съответно – "разопаковане" (unboxing).

За да се избегне преобразуването на типове, може да се използват класо­вете от System.CollectionsCollectionBase и DictionaryBase като базови за силно типизирани потребителски колекции.

В .NET Framework 2.0 ще има типизирани колекции (базирани на т. нар. generics). Те ще наподобяват така наречените шаблони (templates) в C++ и се очаква до голяма степен да решат проблема с намалената производи­телност и липсата на типизация.


Интерфейсите за колекции


Всички колекции в .NET Framework имплементират един или няколко от интерфейсите IEnumerable, ICollection, IDictionary и IList. На фигу­рата по-долу е показана клас-диаграма, изобразяваща нагледно йерархи­ята на тези интерфейси:

Нека първо разгледаме интерфейсите IEnumerable и ICollection и обя­сним за какво служат. На останалите два (IList и IDictionary) ще се спрем малко по-късно.


Интерфейсът IEnumerable


Интерфейсът IEnumerable е базов за всички типове в .NET Framework, които поддържат операцията "обхождане на всичките им елементи". Той дефинира само един метод – методът GetEnumerator(), който връща итератор (инстанция на интерфейса IEnumerator), с който се извър­шва самото обхождане.

Интерфейсът IEnumerator дефинира методи и свойства за извличане на текущия елемент и за преминаване към следващия (ако има такъв).


Интерфейсът ICollection


Интерфейсът ICollection е базов за всички колекции в .NET Framework. Той разширява IEnumerable и добавя към него свойството Count, което връща общия брой елементи в дадена колекция.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница