Кратко съдържаниестраница7/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   73

Авторският колектив


Авторският колектив се състои от над 30 души – автори, съавтори, редак­тори и други. Ще представим всеки от тях с по няколко изречения (под­редбата е по азбучен ред).

Александър Русев


Александър Русев е програмист във фирма JCI (www.jci.com), където се занимава с разработка на софтуер за леки автомобили. Завър­шил е Тех­нически университет – София, специалност компютърни системи и техно­логии. Александър се е занимавал и с разработка на софтуер за мобилни теле­фони. Професионалните му интереси включват Java технологиите и .NET платформата. Можете да се свържете с Александър по e-mail: arussev@gmail.com.

Александър Хаджикръстев


Александър Хаджикръстев е софтуерен архитект със сериозен опит в областта на проектирането и разработката на уеб базирани системи и e-commerce приложения. Той е сътрудник и консултант на PC Magazine България (www.sagabg.net/PCMagazine/) и почетен член на Бъл­гарската асоциация на софтуерните разработчици (www.devbg.org). Александър има дългогодишен опит като ръководител на софтуерни проекти във фирми, базирани в България и САЩ. Професионалните му интереси са свързани с проектирането и изграждането на .NET прило­жения, разработ­ването на експертни системи и софтуер за управление и автоматизация на бизнес процеси.

Антон Андреев


Антон Андреев работи като ASP.NET уеб разработчик във фирма TnDSoft (www.tndsoft.com). Той се интересува се от всичко, свързано с компют­рите и най-вече с .NET и Linux. Като ученик се е занимавал с алгоритми и е участвал в олимпиади по информа­тика. Завършил е математическа гим­назия и езикова гимназия с английски език, а в момента е студент в специалност информатика във Факул­тета по матема­тика и информатика (ФМИ) на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Работил е и като системен админи­стратор във ФМИ и сега продължава да подпомага проектите на факул­тета, разработвайки нови сайтове. Неговият личен сайт е достъпен от адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~toncho/portfolio/. Можете да се свър­жете с Антон по e-mail: anton.andreev@fmi.uni-sofia.bg.

Бранимир Ангелов


Бранимир Ангелов е софтуерен разработчик във фирма Gugga (www.gugga.net) и студент във Факултета по Математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност компю­търни науки. Неговите професионални интереси са в областта на обектно-ориен­тирания анализ, моделиране и програмиране, уеб технологиите и в част­ност изграждането на RIA (Rich Internet Applications) и разработката на софтуер за мобилни устройства. Бранимир е печелил грамоти и отли­чия от различни състе­зания, както и първо място на Националната олим­пиада по информаци­онни технологии, на която е бил и жури година по-късно.

Васил Бакалов


Васил Бакалов е студент, последен курс, в Американския университет в България, специалност Информатика. Той е председател на студентския клуб по информационни технологии и е студент-консултант на Microsoft България за университета. В рамките на клуба се занимава с управление на проекти и консултации по изпълнението им. Като студент-консултант на Microsoft България Васил подпомага усилията на Microsoft да поддържа тясна връзка със студентите и да ги информира и обучава по най-новите й продукти и технологии. Васил работи и като сътрудник на PC Magazine България от няколко години и има редица статии и коментари в изда­нието. В университета той предлага и изготвя план за курс по практи­ческо изучаване на роботика, като разширение на обучението по изкуст­вен интелект, който е одобрен и внедрен. Той работи и с няколко ИТ фирми, където изгражда решения, базирани на .NET плат­формата. Прите­жава професио­нална сер­тифика­ция от Microsoft. Можете да се свържете с Васил по e-mail: dotnetbook@vassil.info.

Виктор Живков


Виктор Живков е софтуерен инженер в Интерконсулт България (www.icb.bg). В момента е студент в Софийски Университет "Св. Климент Охридски", специалност информатика. Професионалните му интереси са основно в областта на решенията, базирани на софтуер от Microsoft. Виктор има сериозен опит в работата с .NET Framework, Visual Studio .NET и Microsoft SQL Server. Той участва в проекти за различни информационни системи, главно за Норвегия. Членува в БАРС от 2005 година. За връзка с Виктор можете да използвате неговия e-mail: viktor.zhivkov@gmail.com.

Деян Варчев


Деян Варчев е старши уеб разработчик във фирма Vizibility (www.vizibility.net). Неговите отговорности включват проектиране­то и разработката на уеб базирани приложения, използващи последните тех­нологии на Microsoft, проучване на новопоявяващи се технологии и пла­ниране на тяхното внедряване в производството, както и обучение на нови колеги. Неговите професионални интереси са свързани тясно с технологиите на Microsoft – .NET платформата, SQL Server, IIS, BizTalk и др. Деян е студент по информатика във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Димитър Бонев


Димитър Бонев е софтуерен разработчик във фирма Formula Telecom Solutions (www.fts-soft.com). Той отговаря за разработването на уеб бази­рани приложения за корпоративни клиенти, както и за някои модули и инструменти, свързани с вътрешния процес на разработка във фирмата. Професионалните му интереси са насочени предимно към .NET платфор­мата, методологията extreme programming и софтуерния дизайн. Димитър е завършил ВВВУ "Г. Бенковски", специалност компютърна техника. Той има богат опит в разработването на софтуерни решения, предимно с тех­нологиите на Microsoft и Borland.

Димитър Канев


Димитър Канев е разработчик на софтуер във фирма Медсофт (www.medsoft.biz). Той е завършил Факултета по математика и информа­тика на Софийски университет "Св. Кли­мент Охридски", специалност информатика. Професио­налните му интере­си са основно в областта на решенията, базирани на софтуер от Microsoft. Димитър има сериозен опит в работата с Visual Studio .NET, Microsoft SQL Server и ГИС системи. Рабо­тил е в проекти за изграждане на големи информационни системи, свър­зани с ГИС решения, и експертни системи за медицински лаборатории.

Галин Илиев


Галин Илиев е ръководител на проекти и софтуерен архитект в бъл­гарския офис на Technology Services Consulting Group (www.wordassist. com). Галин е участвал в проектирането и разработ­ването на големи информационни системи, Интернет сайтове с управление на съдържа­нието, допълнения и интеграция на MS Office със системи за управление на документи. Той притежава степен бакалавър по менидж­мънт и инфор­ма­ционни технологии, а също и сертификация MCSD за Visual Studio 6.0 и Visual Studio .NET. Той има сериозен опит с работата с Visual Studio .NET, MS SQL Server, MS IIS и MS Exchange. Личният му сайт е достъпен от адрес www.galcho.com, а e-mail адресът му е Iliev@galcho.com.

Георги Пенчев


Георги Пенчев е софтуерен разработчик във фирма Symex България (www.symex.bg), където отговаря за разработка на финансово ориенти­рани графични Java приложения и на Интернет финансови портали с Java и PHP. Участвал е в изграждането на продукти за следене и обработка на борсови индекси и котировки за Българската фондова борса. Георги е студент по информатика във Факултета по математика и инфор­матика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Професионалните и ака­де­мичните му инте­реси са насочени към Java и .NET технологиите, биоин­форматикатa, тео­ретичната информатика, изкуствения интелект и базите от знания. През 2004 и 2005 г. е асистент в курса по "Информационни технологии" за студенти с нарушено зрение и в практическия курс по "Структури от данни и програ­миране" в Софийски университет. Можете да се свържете с Георги по e-mail: pench_wot@yahoo.com.

Иван Митев


Иван Митев е софтуерен разработчик във фирма EON Technologies (www.eontechnologies.bg). Той е завършил Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специал­ност информатика. Иван е участвал в проектирането и реализацията на множество информа­ционни системи, основно ГИС решения. Професионал­ният му опит е в разработки предимно с продукти и технологии на Microsoft. Основните интереси на Иван са в създаването на качествени и ефективни софтуерни решения чрез използването на подходящи прак­тики, технологии и инстру­менти. Технически уеблог, който той поддържа от началото на 2004 година, е с акцент върху .NET програмирането и е достъпен на адрес http://immitev.blogspot.com. Можете да се свържете с Иван по e-mail: immitev@gmail.com.

Ивайло Димов


Ивайло Димов е софтуерен разработчик във фирма Gugga (www.gugga.com). Неговите интереси са в областта на обектно-ориенти­раното моделиране, програмиране и анализ, базите от данни, уеб прило­женията и приложения, базирани на Microsoft .NET Framework. В момента Ивайло е студент във Факултета по математика и информатика на Софий­ски университет "Св. Климент Охридски", специалност Компютърни науки. Той е сертифициран от Microsoft разработчик и е печелил редица грамоти и отличия от състе­зания по програмиране. През 2004 г. е победител в Националната олим­пиада по информационни технологии и е участвал в журито на същата олимпиада година по-късно.

Ивайло Христов


Ивайло Христов е преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски", където води курсове по "Програмиране за .NET Framework", "Качествен програмен код", "Увод в програмирането", "Обектно-ориенти­рано програмиране" и "Структури от данни в програмирането". Неговите професионални инте­реси са в областта на .NЕТ технологиите и Интернет технологиите. Като ученик Ивайло е участник в редица национални състе­зания и конкурси по програмиране и е носител на престижни награди и отличия. Той участва в екип, реализирал образователен проект на Microsoft Research в областта на .NET Framework. Личният сайт на Ивайло е достъпен от адрес: www.ivaylo-hristov.net.

Лазар Кирчев


Лазар Кирчев е завършил Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и в момента е дипломант в специализация "Информационни системи". Той работи в Института за паралелна обра­ботка на информацията към БАН по съвместен проект между Факултета по математика и информатика и БАН за изграждане на grid система. Неговите интереси включват .NET платформата, grid систе­мите и базите от данни.

Манол Донев


Манол Донев е софтуерен разработчик във фирма telerik (www.telerik. com). Той е част от екипа, който разработва уеб-базираната система за управление на съдържание Sitefinity (www.sitefinity.com). Манол е студент във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност Информатика. Неговите професио­нални интереси обхващат най-вече .NET технологиите (в частност ASP.NET уеб приложе­ния, XML и уеб услуги). Можете да се свържете с Манол по e-mail: manol.donev@gmail.com.

Мартин Кулов


Мартин Кулов е изпълнителен директор на фирма КодАтест (www. codeattest.com), в която разработва системи за управление на качеството и автоматизация на софтуерното производство. Той има дългогодишен професионален опит като разработчик и ръководител в раз­лични по голе­мина проекти за частния и обществения сектор. Интере­сите му са в областта на продуктите и технологиите на Microsoft. Мартин е сер­тифи­циран от Microsoft разработчик по програмите MCSD и MCSD.NET (Charter Member). Той е магистър инженер при Факултета по комуника­ционна техника и технологии на Технически университет – София. През 2004 г. той участва като лектор в курсовете "Програмиране за .NET Framework" и "Качествен програмен код" в Софийски университет "Св. Климент Охрид­ски". Мартин е лектор и на семинари на Microsoft, свър­зани с .NET техно­логиите и разработката на софтуер. Той е почетен член на Българ­ската асоциация на разработчиците на софтуер и член на SofiaDev .NET потребителската група. Можете да се свържете с него по e-mail: martin@codeattest.com или чрез неговия личен уеблог: http://www. codeattest.com/blogs/martin/.

Михаил Стойнов


Михаил Стойнов е софтуерен разработчик във фирма MPS (www.mps.bg), която е подизпълнител на Siemens A.G. Той се занимава професи­онално с програмиране за платформите Java и .NET Framework от няколко години. Участва като лектор в преподава­телския екип на курсовете "Програмира­не за .NEТ Framework" и "Качес­твен програмен код". Той е студент-кон­султант на Майкро­софт България за Софийски университет през послед­ните 2 години и подпомага раз­пространението на най-новите продукти и технологии на Microsoft в университета. Михаил е бил лектор на меж­дународни конференции за ГИС сис­теми. Интересите му обхващат разра­ботка на уеб приложения, прило­же­ния с бази от данни, изграждане на сървърни системи и участие в ака­де­мични дейности.

Моника Алексиева


Моника Алексиева е софтуерен разработчик във фирма Солвер / Мидакс (www.midax.com). В момента следва специалност информатика във Факул­тета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Моника има професионален опит в разработката за .NET Framework с езика C# и е сертифициран от Microsoft разработчик за .NET платформата. Нейните интереси са в областта на технологиите за изграж­дането на графичен пот­ребителски интерфейс и разработката на прило­жения за мобилни уст­ройства. През 2004 година Моника е асистент по "Структури от Данни" в Софийски университет.

Николай Недялков


Николай Недялков е президент на Асоциацията за информационна сигур­ност (www.iseca.org) която е създадена с цел прилагане на най-добрите практики за осигуряване на информационната сигурност на национално ниво и при извършването на електронен бизнес. Николай е професиона­лен разработчик на софтуер, консултант и преподавател с дългогодишен опит. Той е автор на статии и лектор на множество конференции и семи­нари в област­та на софтуерните техноло­гии и информационна си­гурност. Преподавателският му опит се простира от асистент по "Струк­тури от данни в програмирането", "Обектно-ориентирано програ­ми­ране със C++" и "Visual C++" до лектор в курсовете "Мрежова сигур­ност", "Сигурен програмен код", "Интернет програмиране с Java", "Кон­струиране на качествен програмен код", "Програмиране за платформа .NET" и "Раз­работка на приложения с Java". Интересите на Николай са концентрирани върху техническата и бизнес страната на информацион­ната сигурност, Java и .NET технологиите и моделирането и управлението на бизнес про­цеси в големи организации. Николай има бакалавърска степен от Факул­тета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Като ученик е дългогодишен състеза­тел по програмиране, с редица призови отличия. През 2004 г. е награден от Президента на България Георги Първанов за приноса му към развитието на информаци­онните технологии и информационното общество. Той е почетен член на БАРС. Личният му сайт е достъпен от адрес: www.nedyalkov.com.

Панайот Добриков


Панайот Добриков е софтуерен архитект в SAP A.G., Java Server Technology (www.sap.com), Германия и е отговорен за координа­цията на софтуерните разработки в SAP Labs България. Той е завършил Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност информатика. Панайот е дългогодишен участник (като състе­зател и ръководител) в ученически и студентски състезания по програми­ране и е носител на много престижни награди в страната и чужбина. Той е автор на книгите "Програмиране = ++Алгоритми;" (www. algoplus.org) и "Java Programming with SAP Web Application Server", както и на десетки научно-технически публикации. През периода 2001-2003 води курсовете "Проек­ти­ране и анализ на компютърни алгоритми" и "Прагматика на обектното програмиране" в Софийски университет. Може­те да се свържете с Панайот по e-mail: dobrikov@gmail.com.

Преслав Наков


Преслав Наков е аспирант по изкуствен интелект в Калифорнийския университет в Бъркли (www.berkeley.edu), САЩ. Неговият профе­сионален опит включва шестгодишна работа като софтуерен разработчик във фир­мите Комсофт (www.comsoft.bg) и Рила Солюшънс (www.rila.bg). Инте­ре­сите му са в областта на компютърната лингвистика и биоинформа­тикатa. Преслав получава магистърската си степен по информатика от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Той е носител е на бронзов медал от Балканиада по инфор­матика, заемал призови места в десетки национални състезания по прог­рамиране като ученик и студент. Състезател е, а по-късно и тре­ньор на отбора на Софийския университет, участник в Светов­ното между­университетско състезание по програмиране (ACM International Collegiate Programming Contest). Той е асистент в мно­жество курсове във Факултета по математика и информатика на Софийски университет, лектор-основател на курсовете "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми" и "Моделиране на данни и проектиране на бази от данни". Преслав е автор на книгите "Основи на компютър­ните алгорит­ми" и "Прог­рамиране = ++Алгоритми;" (www.algoplus.org). Той има десетки научни и научнопопулярни публикации в престижни между­народни и национални издания. Той е първият носител на наградата "Джон Атанасов" за принос към развитието на информационните техно­логии и информационното общество, учредена от президента на България Георги Първанов.

Радослав Иванов


Радослав Иванов е софтуерен разработчик във фирма Медсофт (www. medsoft.biz) и студент в специалност информатика във Факултета по мате­матика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Професио­налните му интереси са в областта на информационната сигур­ност и про­дуктите и технологиите на Microsoft.

Светлин Наков


Светлин Наков е директор на Националната академия по разработка на софтуер (http://academy.devbg.org), където обучава софтуерни специа­листи за практическа работа в ИТ индустрията. Той е хоноруван пре­подавател по съвременни софтуерни технологии в Софийски университет "Св. Климент Охридски", където води курсове по "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми", "Интернет програмиране с Java", "Мрежова сигурност", "Програмиране за .NET Framework" и "Качествен програмен код". Светлин има сериозен професио­нален опит като софтуерен разра­ботчик и консултант. Неговите интереси обхващат Java технологиите, .NET платформата и информационната сигурност. Той е завършил бакалавър­ската и магистърската си степен във Факултета по математика и информа­тика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Като ученик и студент Светлин е победител в десетки национални състе­зания по програ­миране и е носител на 4 медала от международни олимпи­ади по информа­тика. Той има десетки научни и технически публикации, свързани с раз­работката на софтуер, в български и чуждестранни списа­ния и е автор на книгите "Интернет програмиране с Java" и "Java за цифрово подпис­ване на документи в уеб". През 2003 г. той е носител на наградата "Джон Атанасов" на фондация Еврика. През 2004 г. получава награда "Джон Атанасов" от президента на България Георги Първанов за приноса му към развитието на информационните технологии и информа­ционното общест­во. Светлин е един от учредителите на Българската асо­циация на разра­ботчиците на софтуер (www.devbg.org) и понастоящем неин председател.

Стефан Добрев


Стефан Добрев е старши уеб разработчик във фирма Vizibility (www.vizibility.net). Той отговаря за голяма част от .NET продук­тите, раз­работвани в софтуерната компания, в това число уеб базирана система за изграждане на динамични сайтове и управление на тяхното съдържание, уеб система за управление на контакти и др. Негова отго­ворност е и внедряването на утвърдените практики и методологии за раз­работка на софтуер в производствения процес. Професионалните му интереси са насочени към уеб технологиите, в частност ASP.NET, XML уеб услугите и цялостната разработка на приложения, базирани на .NET Framework. Стефан следва информа­тика във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Стефан Кирязов


Стефан Кирязов е софтуерен разработчик във фирма Verix (www.verix.bg). Той се занимава професионално с разработка на .NET решения за бизнеса и държавната администрация. Опитът му включва изграждане на уеб и настолни приложения с технологии на Microsoft, а също и Java и Oracle. Завършил е Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност информатика. Неговите професионални интереси включват архитектура, дизайн и методологии за разработка на големи корпоративни приложения. За контакти със Стефан можете да използвате неговия e-mail: skiryazov@verix.bg.

Стефан Захариев


Стефан Захариев работи като софтуерен разработчик в Интерконсулт България (www.icb.bg), където е отговорен за създаването на инструменти за автоматизиране на процеса на разработка. Той има дълго­годишен опит в създаването на ERP системи, който натрупва при работата си в различни фирми в България. Основните му интереси са свързани със системите за управление на бази от данни, платформата .NET, ORM инструментите, J2ME, както и Borland Delphi. При завършването си на средното образова­ние в "Технологично училище – Електронни системи", печели отличителна награда за цялостни постижения. През 2005 г. завър­шва "Технически университет – София", където се дипломира като бака­лавър във факулте­та по "Компютърни системи и управление". Той членува в БАРС и в Софийската .NET потребителска група Можете да се свържете със Стефан по e-mail: stephan.zahariev@gmail.com.

Стоян Дамов


Стоян Дамов е софтуерен консултант, пич, поет и революционер. Можете да се свържете с него по e-mail: stoyan.damov@gmail.com или от неговия личен сайт: http://spaces.msn.com/members/stoyan/.

Тодор Колев


Тодор Колев е софтуерен разработчик в Gugga (www.gugga.com) и сту­дент във Факултета по математика и информатика на Софийски универ­ситет "Св. Климент Охридски", специалност Информатика. Неговите про­фесио­нални интереси са в областта на обектно-ориентирания анализ, моделиране и програми­ране, уеб технологиите, базите данни и RIA (Rich Internet Applications). Тодор е дългогодишен участник в състезания по информатика и информа­ционни технологии, печелил редица грамоти и отличия, както и сребърен медал на международна олимпиада по инфор­мационни технологии. Той е носител на първо място от националната олимпиада по информационни технологии и е участвал в журито на същата олимпиада година по-късно. Тодор има множество разработки в сферата на уеб технологиите и е участвал в изследователски екип в Масачузетският технологичен инсти­тут (MIT). Той е сертифициран Microsoft специалист.

Христо Дешев


Христо Дешев е разработчик на ASP.NET компоненти във фирма telerik (www.telerik.com). Той е завършил Американския университет в България, специалност информатика. Основните му интереси са в областта на подо­бряването на процеса на разработка на софтуер. Той е запален привър­женик на Agile методологиите, основно на Extreme Programming (XP). Про­фесионалният му опит е предимно в разработката на решения с кратък цикъл за обратна връзка, високо покритие от тестове и почти пълна автоматизация на всички нива от работния процес.

Христо Радков


Христо Радков е управител на фирма за софтуерни консултантски услуги Calisto ID (www.calistoid.com). Той е бакалавър от английската специал­ност "Manufacturing Engineering" в Технически Университет – София и магистър по информаци­онни и комуникационни технологии във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Христо има дългогодишен опит с различни сървъри за бази от данни и сериозен опит с различни технологии на Microsoft, Borland, Sun и Oracle. Участник и ръководител е в проекти за изграждане на няколко големи и няколко по-малки информа­ционни системи, динамични Интернет сайтове и др. Под негово ръковод­ство е създаден най-успешния складово-счетоводен соф­туер за фарма­цевтични предприятия в страната. Като ученик Христо има множество участия и награди от олимпиади по мате­матика в страната и чужбина.

Цветелин Андреев


Цветелин Андреев е софтуерен разработчик във фирма Komero Technologies (www.komero.net). Той отговаря основно за UNIX базираните решения и за модули, свързани с вътрешния процес на разработка. В момента Цветелин е студент във Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и е професионално серти­фициран от Sun. Неговите интереси са основно в областта на Java и UNIX технологиите, но обхващат и области от .NET платформата, изкуст­вен интелект, мрежова сигурност, анализ на изисквания, софтуерни архитектури и дизайн. Личният сайт на Цветелин е достъпен от адрес: www.flowerlin.net.

Явор Ташев


Явор Ташев е софтуерен разработчик във фирма TND Soft (www.tndsoft.com). Той е завършил Факултета по математика и информа­тика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност информатика. Участвал е в разработката на големи корпоративни сайтове и комуника­ционни системи, базирани на технологиите и платформите на Microsoft. Интере­сите му са насо­чени към .NET платформата, Java и из­куствения интелект. Професионал­ният му опит е свързан предимно с .NET Framework, Visual Studio .NET, Microsoft SQL Server и Microsoft Internet Information Server.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница