Кратко съдържаниестраница8/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   73

Благодарности


Настоящата книга стана реалност благодарение на много хора и няколко организации, които помогнаха и допринесоха за проекта. Нека изкажем своята благодарност и уважение към тях.

Светлин Наков


На първо място трябва да благодарим на главния орга­низатор и ръково­дител на проекта, Светлин Наков, който успя да мотивира над 30 души да участват в начи­нанието и успя да ги ръководи успешно през всичките месеци на работата по проекта. Той успя да реализира своята идея за създаване на чисто българска книга за програмиране с .NET Framework най-вече благодарение на всички доб­роволни участници, които дариха своя труд за проекта и отделиха от малкото си свободно време за да спо­делят своите знания и опит безвъзмездно, за каузата.

Авторският колектив


Авторският колектив е наистина главният виновник за съществуването на тази книга. Текст с такъв обем и такова качество не може да бъде написан от един или двама автора за по-малко от няколко години, а до тогава инфор­мацията може вече да остаряла.

Идеята за участие на толкова много автори се оказа успешна, макар и координацията между тях да не беше лесна. Въпреки, че отделните глави от книгата са писани от различни автори, те следват единен стил и високо качество. Всички глави са добре структурирани, с много заглавия и подза­главия, с много и подходящи примери, с добър стил на изказ и еднакво форматиране.


Българска асоциация на разработчиците на софтуер


Проектът получи силна подкрепа от Българската асоциация на разработ­чиците на софтуер (БАРС), тъй като е в синхрон с нейните цели и идеи.

БАРС официално държи правата за издаване и разпространение на кни­гата в хартиен вид, но няма право да реализира печалба от тази дей­ност. Асоциацията чрез своите контакти успя да намери финансиране за отпе­чатването на книгата, както и хостинг за нейния уеб сайт и форум.


Microsoft Research


В ранните си фази, когато бяха изготвени лекциите за курса "Програ­миране за .NET Framework", проектът получи подкрепа и частично финан­сиране от Microsoft Research. Ако не беше тази подкрепа, вероятно няма­ше да се стигне до създаването на лекциите и до написването на книгата.

SciForge.org


Порталът за организиране на работата в екип SciForge.org даде своя при­нос към проекта, като предостави среда за съвместна работа, включваща система за контрол над версиите, форум, пощенски списък (mailing list) и някои други средства за улеснение на работата.

Благодарностите са отправени главно към създателя на портала и негов главен администратор Калин Наков (www.kalinnakov.com), който указваше редовно съдействие в случай на технически проблеми.


Софийски университет "Св. Климент Охридски"


Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Софийски универ­ситет "Св. Климент Охридски" подпомогна проекта глав­но в началната му фаза, като подкрепи предложението на преподавателския екип от курса "Програми­ране за платформа .NET" за участие в конкурса на Microsoft Research.

Благодарностите са отправени към ст. ас. Елиза Стефанова (която оформи изключително убедително текста на предложението за проекта към Microsoft Research) и доц. Магда­лина Тодорова (която пое ролята на адми­нистра­тивен ръководител при взаимо­отношенията с Microsoft).

По-късно, когато проектът на MS Research приключи и започна работата по настоящата книга, ФМИ предостави зали и техника за провеждане на регулярните срещи на авторския колектив.

telerik


Софтуерната компания telerik (www.telerik.com) подкрепи проекта чрез осигуряване на финансиране за отпечатване на книгата на хартия. Изказ­ваме благодарности от името на целия авторски колектив.

Други


Изказваме благодарности още към:

 • Георги Иванов, ръководител на проекти във фирма Sciant (www.sciant.com), участник в преподавателския екип на курсовете по "Програмиране за .NET Framework". Участник в създаването на лекциите, по които е изградена настоящата книга.

 • Стоян Йорданов, софтуерен инженер в Microsoft Corporation, Redmond (www.microsoft.com), участник в преподавателския екип на курсовете по "Програмиране за .NET Framework". Участник в създа­ването на лекциите, по които е изградена настоящата книга.

 • Бранимир Гюров, частичен съавтор на една от главите на книгата, участник в преподавателския екип на курса "Програмиране за .NET Framework". Участник в създава­нето на лекциите, на които се осно­вава настоящата книга.

 • Невена Партинова, графичен дизайнер. Благодарности за изготвя­нето на корицата на книгата и за цялото търпение по време на продължи­телните дискусии за графичния дизайн и цветовата гама.

 • Михаил Балабанов, преводач и автор на спецификации за превод на софтуер, участник в превода на OpenOffice.org. Благодарности за помощта при превода на някои технически термини.

 • Никола Касев, взел участие при създава­нето на лекциите, по които е изгра­дена настоящата книга.

 • Свилена Момова, частичен съавтор на една от главите на книгата.

 • Веселин Райчев, частичен съавтор на една от главите на книгата.

Сайтът на книгата


Официалният уеб сайт на книгата "Програмиране за .NET Framework" е достъпен от адрес: http://www.devbg.org/dotnetbook/. От него можете да изтеглите цялата книга в електронен вид, лекциите, на които тя е бази­рана, както и сорс кода на практическия проект от глава 29, за който има специално изготвена инсталираща програма.

Към книгата е създаден и дискусионен форум, който се намира на адрес: http://www.devbg.org/forum/index.php?showforum=30. В него можете да дискутирате всякакви технически и други проблеми, свързани с книгата, да отправяте мнения и коментари и да задавате въпроси към авторите.


Лиценз


Книгата и учебните материали към нея се разпространяват свободно по следния лиценз:

Общи дефиниции


 1. Настоящият лиценз дефинира условията за използване и разпрост­ранение на комплект учебни материали и книга по "Програмиране за .NET Framework", разработени от екип под ръководството на Светлин Наков (www.nakov.com) с подкрепата на Българска асоциа­ция на разработ­чиците на софтуер (www.devbg.org) и Microsoft Research (research.microsoft.com).

 2. Учебните материали се състоят от:

 • презентации;

 • примерен сорс код;

 • демонстрационни програми;

 • задачи за упражнения;

 • книга (учебник) по програмиране за .NET Framework с езика C#.

 1. Учебните материали са достъпни за свободно изтегляне при усло­вията на настоящия лиценз от официалния сайт на проекта:

http://www.devbg.org/dotnetbook/

 1. Автори на учебните материали са лицата, взели участие в тяхното изработване. Всеки автор притежава права само над продуктите на своя труд.

 2. Потребител на учебните материали е всеки, който по някакъв начин използва тези материали или части от тях.

Права и ограничения на потребителите


 1. Потребителите имат право:

 • да използват учебните материали или части от тях за всякакви цели, включително да ги да променят според своите нужди и да ги използват при извършване на комерсиална дейност;

 • да използват сорс кода от примерите и демонстрациите, включени към учебните материали или техни модификации, за всякакви нужди, включително и в комерсиални софтуерни продукти;

 • да разпространяват безплатно непроменени копия на учебните материали в електронен или хартиен вид;

 • да разпространяват безплатно оригинални или променени части от учебните материали, но само при изричното споменаване на източника и авторите на съответния текст, програмен код или друг материал.

 1. Потребителите нямат право:

 • да разпространяват срещу заплащане учебните материали или части от тях (включително модифицирани версии), като изклю­чение прави само програмният код;

 • да премахват настоящия лиценз от учебните материали.

Права и ограничения на авторите


 1. Всеки автор притежава неизключителни права върху продуктите на своя труд, с които взима участие в изработката на учебните мате­риали.

 2. Авторите имат право да използват частите, изработени от тях, за всякакви цели, включително да ги изменят и разпространяват срещу заплащане.

 3. Правата върху учебните материали, изработени в съавторство, са притежание на всички съавтори заедно.

 4. Авторите нямат право да разпространяват срещу заплащане учебни материали или части от тях, изработени в съавторство, без изрич­ното съгласие на всички съавтори.

Права и ограничения на БАРС


Ръководството на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) има право да разпространява учебните материали или части от тях (включително модифицирани) безплатно или срещу заплащане, но без да реализира печалба от продажби.

Права и ограничения на Microsoft Research


Microsoft Research има право да разпространява учебните материали или части от тях по всякакъв начин – безплатно или срещу заплащане, но без да реализира печалба от продажби.
Светлин Наков,

24.09.2005 г.

Национална академия по разработка на софтуер

Лекторите

» Светлин Наков е автор на десетки технически публи­ка­ции и ня­колко книги, свър­­зани с раз­работката на соф­ту­ер, заради което е тър­сен лектор и кон­султант.

Той е разработчик с дъл­гого­дишен опит, работил по раз­нообразни проекти, реали­зи­рани с раз­лични техноло­гии (.NET, Java, Oracle, PKI и др.) и преподавател по съвре­мен­ни софтуерни технологии в СУ "Св. Климент Охридски".

През 2004 г. е носител на награ­дата "Джон Атанасов" на прези­дента на България Ге­орги Пър­ва­нов.

Светлин Наков ръководи обу­чението по Java технологии в Академията.


» Мартин Кулов е софтуерен инженер и консул­тант с дългогодишен опит в изграждането на решения с платформите на Microsoft.

Мартин е опитен инструктор и сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD, MCSD.NET, MCPD и MVP и меж­дународен лектор в световна­та организа­ция на .NET потре­бителски­те групи INETA.

Мартин Кулов ръководи обу­чението по .NET технологии в Академията.


Академията

» Национална академия по раз­ра­ботка на софтуер (НАРС) е център за професионално обу­чение на соф­ту­ерни специалисти.


» НАРС провежда БЕЗПЛАТНО кур­сове по разработка на софтуер и съв­ременни софтуерни тех­нологии в Со­фия и други градове.
» Предлагани специалности:

 • Въведение в програмирането (с езиците C# и Java)

 • Core .NET Developer

 • Core Java Developer

» Качествено обу­чение с много практически про­екти и индивиду­ално внимание за всеки.


» Гарантирана работа! Трудов до­говор при постъпване в Академията.
» БЕЗПЛАТНО!

Учите безплатно във въведителните курсове и по стипендии от работода­телите в следващите нива.http://academy.devbg.org
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница