Кратко съдържаниестраница9/73
Дата21.07.2018
Размер8.57 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   73

Глава 1. Архитектура на платформата .NET и .NET Framework

Необходими знания


 • Познания по програмиране

 • Езици за програмиране

 • Среди за разработка на софтуер

Съдържание


 • Какво е .NET?

 • Архитектура на платформата Microsoft .NET

 • Какво е .NET Framework?

 • Архитектура на .NET Framework

 • Common Language Runtime (CLR)

 • Управляван код

 • Междинен език IL

 • Модел за изпълнение на IL кода

 • Асемблита и метаданни

 • .NET приложения

 • Домейни на приложението

 • Common Language Specification (CLS), Common Type System (CTS)

 • Common Language Infrastructure (CLI) и интеграцията на различни езици

 • Framework Class Library

 • Интегрирана среда за разработка Visual Studio .NET

В тази тема ...


В настоящата тема ще представим платформата .NET, която въплъщава визията на Microsoft за развитието на информаци­онните и соф­туерните техноло­гии, след което ще разгледаме средата за разработка и изпълне­ние на .NET приложения Microsoft .NET Framework. Ще обърнем внимание на управлявания код, на езика IL, на общата среда за контроли­рано изпълнение на управляван код (Common Lnaguage Runtime) и на модела на компилация и изпълнение на .NET кода. Ще разгледаме още Common Language Specification (CLS), Common Type System (CTS), Common Language Infrastructure (CLI), интеграцията на различни езици, библиоте­ката от класове Framework Class Library и интегрираната среда за разра­ботка Visual Studio .NET.

Какво представлява платформата .NET?


Microsoft дефинират платформата .NET като съвкупност от технологии, които свързват хората с информацията – навсякъде, по всяко време, от всяко устройство. Това определение звучи като маркетингова пропаганда, но .NET е не само технология, тя е и идеология. Платформата въплъщава визията на Microsoft, че информа­ци­ята трябва да бъде максимално дос­тъпна за хората.

.NET платформата осигурява стандартизирана инфраструктура за разра­ботка, използване, хостинг и интеграция на .NET приложения и XML уеб услуги, базирана на .NET сървърите на Microsoft, средствата за разработка (.NET Framework и Visual Studio .NET), идеологията на smart клиентите и т. нар. .NET Building Block Services.


Визията на Microsoft


Визията на Microsoft за .NET е да създадат платформа, която да може да обеди­нява хетеро­генна инфра­структура от сървъри, да интегрира бизнес проце­сите на различни компа­нии по стандартен начин, и да предоставя на потреби­телите достъп до информацията, която им е нужна, по всяко време, от всяко място и от всяко устройство. Както ще видим по-нататък, Microsoft са направили голяма крачка напред към реализирането на тази визия, като са поставили една стабилна технологична основа за разработ­ка и изпълнение на приложения – Microsoft .NET Framework.Разграничайвате понятията "платформа .NET" и ".NET Framework"!

.NET платформата е визията на Microsoft за развитието на технологиите и осигурява глобална инфраструктура за ре­ализацията на тази визия.

.NET Framework е само част от .NET платформата – тази част, която е насочена към разработчиците на софтуер. Тя осигурява среда за разработка и контролирано изпълне­ние на .NET приложения и предоставя програмен модел и библиотеки от класове за разработка, независима от ези­ците за програмиране.

Имайте предвид, че много често под .NET се подразбира не платформата .NET, а средата .NET Framework, например ".NET език", ".NET приложение" и т. н. В настоящата книга също ще подразбираме под .NET не .NET плат­формата, а .NET Framework.

Архитектура на .NET платформата


Платформата .NET обединява в себе си четири технологични и идео­логически компонента: инфраструктурата от сървъри .NET Enterprise Servers, средствата за разработка .NET Framework и Visual Studio .NET 2003, глобалните услуги .NET Building Block Services и идеологията .NET Smart Clients:

Всеки един от изброените компоненти на .NET платформата е достатъчно обемна тема, за да й се посвети цяла отделна книга, но нашата цел е само да се запознаем накратко с посочените технологии и идеологии, без да навлизаме в подробности. Нека сега ги разгледаме една по една.


.NET Enterprise Servers


.NET Enterprise Servers предоставят сървърната инфраструктура на .NET платформата и съще­временно среда за изпълнение, управление и инте­грация на XML уеб услуги.

Ключови характеристики


Ключовите характеристики на .NET Enterprise сървърите са:

 • Силна поддръжка на XML – всички .NET сървъри използват широко XML стандарта за представяне и обмяна на информация.

 • Висока надеждност – ключова характеристика, изключително важна за бизнеса.

 • Добра скалируемост – възможност за поемане на огромно натовар­ване при необходимост.

 • Оркестрация на бизнес процесите в приложенията и услугите (business process orchestration) – дава се възможност за схематично дефиниране на работните процеси по утвърдени стандарти (като BPEL) и контролираното им изпълнение, наблюдение и управление.

 • Повишена сигурност – сигурността е основна архитектурна концеп­ция при .NET сървърите.

 • Лесно управление – леснота за администриране, настройка, наблю­дение и управление на работата на сървърите.

По-важните сървърни продукти


Microsoft разработват сървърни продукти от много години и в момента предлагат цяло семейство от специализирани сървъри, насочени към различни бизнес нужди. Ще дадем съвсем кратко описание на най-важните от тях:

 • Microsoft Windows Servers Family – представлява фамилия сървърни операционни системи (като Windows 2000 Server и Windows 2003 Server).

 • Microsoft Internet Information Server – представлява уеб сървър, който е част от Windows. Служи за хостинг на уеб сайтове със статично и динамично съдържание.

 • Microsoft SQL Server – служи за управление на релационни бази от данни, многомерни данни и XML.

 • Microsoft BizTalk Server – използва се за интеграция и оркестрация на бизнес процеси, услуги и системи.

 • Microsoft Exchange – позволява координация на съвместната работа в организации. В частност осигурява поддръжката на пощенски услуги (e-mail).

 • Microsoft SharePoint Portal Server – позволява сътрудничество и споделяне на информация в реално време. Улеснява конкурентната работа с общи документи и работата в екип.

 • Microsoft Host Integration Server – позволява интеграция на стари системи.

 • Microsoft Application Center – осигурява хостинг, управление и мониторинг на критични за бизнеса приложения.

 • Microsoft Content Management Server – служи за изграждане, поддръжка и управление на уеб съдържание.

 • Microsoft Mobile Information Server – позволява интеграция с мобилни приложения.

 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server – контрол и защита на връзката с Интернет. Предоставя защитна стена (firewall) с възможност за филтриране и анализ на трафика на различни нива.

 • Microsoft Commerce Server – използва се за реализация на приложения за електронна търговия.

.NET Framework и Visual Studio .NET 2003


.NET Framework е софтуерна платформа за разработка и изпълнение на .NET приложения. Тя представлява предоставя програмен модел и стан­дартна библиотека с класове за разработка на приложения и унифи­ци­рана среда за изпълнение на управляван код. Поддържа различни езици за програмиране и позволява тяхната съвместна работа.

.NET Framework съществува в два варианта: • .NET Framework – пълна версия.

 • .NET Compact Framework – съкратена версия за изпълнение върху мобилни устройства. Създадена е специално за устройства с ограни­чени хардуерни ресурси.

Visual Studio .NET 2003 представлява цялостна интегрирана среда за разработка на .NET приложения. Позволява създаване на различни видове приложения, писане на програмен код, изпълнение и дебъгване на прило­жения, изграждане на потребителски интерфейс и др. VS.NET предоставя единна среда за всички технологии и за всички програмни езици, поддър­жани стандартно от .NET Framework (C#, VB.NET, C++ и J#).

.NET Building Block Services


.NET Building Block Services са съвкупност от XML уеб услуги, насочени към крайния потребител. Основната им задача е да осигуряват персонали­зиран достъп до данните на даден потребител по всяко време и от вся­какво устройство. За целта се използват отворени стандарти и протоколи за комуникация.

.NET Building Block Services са създадени с цел да позволяват лесна интеграция с други услуги и приложения и да позволяват връзка между тях. Ето няколко области, в които има изградени такива Building Block услуги: • автентикация – на базата на .NET Passport

 • доставка на съобщения

 • съхранение на лични потребителски данни – документи, контакти, електронна поща, календар, любими сайтове и други

 • съхранение на настройки на приложения, които потребителят използва.

.NET Smart Clients


Smart clients представлява архитектурна концепция, която позволява из­граждането на клиентски приложения, които:

 • предоставят гъвкав потребителски интерфейс (за разлика от уеб приложенията и WAP приложенията)

 • консумират XML уеб услуги (чрез които си осигуряват връзка с останалия свят и обменят данни със сървърите, които съхраняват и обработват техните данни)

 • могат да работят в online и offline режим (като синхронизират данните си когато са online)

 • имат възможност да се самообновяват (и това може да става автома­тично, с минимални усилия от страна на потребителя).

Смарт клиентите предоставят алтерна­тива на клиент-сървър приложе­ни­ята и уеб приложенията. Като концепция те не са непременно обвързани с .NET. Има, например, реализация на smart клиент архитектури, базирани на Java платформата.

.NET платформата предоставя специализирана инфраструктура, която подпомага и улеснява реализацията на smart client приложения.

.NET smart клиентите работят както върху обикновени настолни ком­пютри, така и върху различни преносими устройства: мобилни телефони, hand held устройства, вградени системи и т. н.

Основната им задача е да предоставят достъп до информацията, нужна на потребителя, навсякъде, по всяко време и във вид, удобен за потреби­теля.

.NET Framework и неговия вариант за мобилни приложения .NET Compact Framework предлагат възможности за разработка на smart client приложе­ния за много разнообразни устройства.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   73


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница