Критерии за оценка на бизнес Идеите Жизнеспособност на бизнеса до 40 точкиДата06.02.2017
Размер52.96 Kb.
Критерии за оценка на бизнес Идеите

1. Жизнеспособност на бизнеса - до 40 точки.

Оценява се по следните показатели:


 • оригинална бизнес идея – работеща;

 • устойчивост на бизнеса – ресурсна обезпеченост;

 • възможности за пазарна реализация на продукта (стоката/услугата);

 • - финансови показатели – продажби, печалба, рентабилност.

2. Обхват (пълнота) и структура на бизнес планадо 30 точкиВижте предложената на следващата страница структура за бизнес план.
3. Иновативност на бизнесадо 10 точки.

 • - усвояване на нови продукти и производствени технологии, ноу-хау

 • - използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

 • - използване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии

4. Защита на бизнес планадо 20 точки.Кандидатите ще имат на разположение 10 минути за представяне на идеята си с помощта на PowerPoint презентация.

Защитата на бизнес идеите пред комисия и колеги ще се извърши на1 декември от 17:30 часа в Аулата на ТУ-София, филиал Пловдив.

5. Класиране

Максималната обща комплексна оценка за писмената разработка и устната защита е 100 точки.

Класирането ще се извърши от оценяващия орган според получената комплексна оценка (брой точки).


Резултатите ще бъдат оповестени официално на уеб страницата на Център по предприемачество ПЛОВДИВ: http://www.tu-plovdiv.bg/entcentre/, а наградите ще бъдат връчени на нарочна церемония.

ВНИМАНИЕ!
На 27 и 28 ноември 2008 година

в зала 1230 (втори корпус, ниско тяло)


Център по предприемачество ПЛОВДИВ

ще проведе


семинар по бизнес планиране.
Записване при инж. Надя Дамянова, тел. 659 702

email: entcentre@tu-plovdiv.bg или entcentre@abv.bgИЗИСКВАНИЯ към ПОДГОТВЯНИЯ БИЗНЕСПЛАНРАЗДЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА
РЕЗЮМЕ

В рамките на най-много една страница представете основните характеристики на бизнес идеята си. Задължително трябва да присъства информация за всички основни аспекти на представяния бизнес план.


1. ЛИЧНИ ДАННИ

1. 1. Планирана юридическа форма на регистрация.

1.2. Предмет на дейност.

1.3. Опит на хората, които ще ръководят и участват в бизнеса - накратко.

1.4. Адрес на управление и кореспонденция, телефон, факс, e-mail за осъществяване на контакти.

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Да се посочи какво точно желае да постигне инициаторът на идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които разчита. По възможност целите да включват срок и количествени показатели за постигане.


3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ (СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ) НА ПЛАНИРАНИЯ БИЗНЕС

Опишете накратко основните характеристика на предлаганите продукти (стоки/услуги). Техническите им параметри са важни, но обърнете специално внимание и на конкретните потребности, които те удовлетворяват.
4. ЧАСТ МАРКЕТИНГ

Опишете състоянието на отрасъла, в който смятате да реализирате своята бизнес идея. Посочете основните клиенти и конкуренти на пазара в този отрасъл.

Определете вашите основни групи клиенти и опишете подробно техните характеристики от гледна точка на: място (географски обхват), тип на клиента и др.

Посочете конкурентните предимства на продукта си от гледна точка потребностите на вашите клиенти.

Определете основните характеристики на маркетинговата си стратегия от гледна точка на: предлагания продукт, цена и условия на плащане, начин и канали на продажба и използвани средства за промоция и реклама.
Препоръчителна, но не задължителна структура на маркетинговата част:

4.1. Анализ на отрасъла и пазара

4.2. Анализ на целевия пазар - изследване на клиентите

4.3. Анализ на конкуренцията

4.4. Ценова стратегия

4.5. Дистрибуция

4.6. Реклама
5. ОПЕРАЦИОННА ЧАСТ

Опишете основните етапи в процеса на изготвяне на вашия продукт (стока или услуга). Представете доказателства, че сте наясно с това, което ви предстои да правите.

Опишете необходимите производствени мощности за реализиране на плановете ви. Определете необходимите ви суровини и материали, техните потенциални доставчици и условията за доставка.

Посочете колко и какви хора са ви необходими за реализиране на бизнес идеята ви. Определете необходимите ви за целта разходи за работни заплати и допълнителни плащания за персонала.


Препоръчителна, но не задължителна структура на операционната част:
5.1 ПЛАН ЗА ПРОДАЖБИТЕ (в таблица)

5.2 ОПЕРАЦИОНЕН ПЛАН

 • Местонахождение и необходими помещения

 • Технология

 • Производствен план (в таблица)

5.3 ПЛАН ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ (в таблица)

 • Машини и съоръжения

 • Сгради и инфраструктура

 • Нематериални дълготрайни активи (патенти, лицензи, софтуеър, търговски марки, разрешителни и т.н.)


5.4 ПЛАН ЗА ДОСТАВКИТЕ И ЗА ЗАПАСИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

 • План за доставките. (в таблица)

 • План за запаси от суровини/материали, готова и полуготова продукция (в таблица)


5.5 ПЛАН ЗА ПЕРСОНАЛА И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО (в таблица)
5.6 ПЛАН ЗА ОБЩОФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ (в таблица)
6. ФИНАНСОВА ЧАСТ

В тази част представете финансовите разчети, свързани с реализацията на вашата идея за бизнес.


Препоръчителна, но не задължителна структура на финансовата част:

6.1 ПЛАН ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (в таблица)

6.2 ПЛАН ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (КАСОВ ПЛАН) (в таблица)

6.3 ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХ (в таблица)
ПРИЛОЖЕНИЯ (всичко, което счетете за необходимо)
ПРЕДИМСТВО ще бъде ако бизнеспланът бъде разработен подробно (по тримесечия) за първата година и в годишен разрез – за втората и третата година от бизнеса.
За допълнителни разяснения:
гл. ас. Владимир Иванов

ІІ корпус, каб. 1215, тел. 089 5587561База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница