Критерии за оценка на предложенията – „Икономически най-изгодна оферта”, определена при следните показатели и относителна тежест в комплексната оценкаДата15.10.2018
Размер163 Kb.
Приложение № 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗБОР И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерии за оценка на предложенията – „Икономически най-изгодна оферта”, определена при следните показатели и относителна тежест в комплексната оценка:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. МОБИЛНИ ТЕФОННИ УСЛУГИКрайна оценка (К) – Икономически най-изгодна оферта, при следните показатели за оценяване:

Максимален брой точки

Относителна тежест

K1 – Ценови критерии

100

75%

K2 – Технически критерии

100

25%


Определяне на крайната оценка и класиране:
Кандидатите задължително предлагат четири абонаментни плана. Крайният резултат на участника се получава като сбор от точките на участника по критериите, умножени със съответната тежест, съгласно формулата:

К = К1 x 0,75 + К2 x 0,25 , където

- K1 – Ценови критерии

- K2 – Технически критерии

Ценови критерий К1

Максимален брой точки

Относителна тежест

Ц1 Тарифен план 1

100 т.

40%

Ц2 Тарифен план 2

100 т.

20%

Ц3 Тарифен план 3

100 т.

20%

Ц4 Тарифен план 4

100 т.

20%


ЦЕНОВИЯТ КРИТЕРИЙ К1 на участника се определя като сбор от първи абонаментен план (Ц1), втори абонаментен план (Ц2), трети (Ц3) и четвърти абонаментен план (Ц4).

К1= Ц1х40% + Ц2х20% + Ц3х20% + Ц4х20%, където


  • Ц1 се означават сбора от точки по тарифен план 1;

  • Ц2 сборът от точки по тарифен план 2;

  • Ц3 сборът от точки по тарифен план 3;

  • Ц4сборът от точки по тарифен план 4;


Задължителни условия за Тарифен план 1:

  • Месечната такса да има стойност 0,00 лв.

  • Кандидатите задължително предлагат неограничен брой безплатни минути в групата на Възложителя.Оценката на първи тарифен план 1 по този показател се изчислява като сбор от получените точки за оценяване на направените предложения от участниците, както следва:
Ц 1= ТП 1_Ц1+ ТП 1_Ц2+ ТП 1_Ц3+ ТП 1_Ц4Тарифен план 1 – Ц 1

Относителна тежест, в точки

1. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора – ТП 1_Ц1

30 т.

2. Цена на минута разговор към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена) ТП 1_Ц2

50 т.

3. Цена на минута за международни разговори (средно-аритметична по зони)– ТП 1_Ц3

10 т.

4. Цена на SMS към всички оператори в страната (средно- аритметична ст-ст)– ТП 1_Ц4

10 т.


ТП 1_Ц1 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора за тарифен план 1 максимален брой точки - 30. Изчислява се по формула:
ТП 1_Ц1═ 30 х Цбм / п , където

Цбм

бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата в мрежата на оператора.
ТП 1_Ц2 - Цена на минута разговор към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена) за тарифен план 1 максимален брой точки - 50. Този показател се получава по формула:
ТП 1_Ц2 ═ Цмтел + Цглобул + ЦВиваком + Цфиксирани, където
Цмтелцена на минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел – 35 т. Изчислява се по формула:

Цмтел ═ 35 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цглобулцена на минута разговор към мобилната мрежа на Глобул – 10 т. Изчислява се по формулата:

Цглобул ═ 10 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Глобул;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цвивакомцена на минута разговор към мобилната мрежа на Виваком – 4 т. Изчислява се по формулата:

Цвиваком ═ 4 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Виваком;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цфиксцена на минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната – 1 т. Изчислява се по формулата:

Цфикс ═ 1 х Цнац , където

Цнац / п
нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 1_Ц3 - Цена на минута за международни разговори (оценява се средно аритметична стойност между 3 зони) за тарифен план 1 – 10 т. Изчислява се по формула:
ТП 1_Ц3 ═ 10 х ЦinR , където

ЦinR / п

- ЦinRнай-ниската предложена цена за минута международен разговор;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника.
ТП 1_Ц4 - Цена на SMS – оценява се средно-аритметична стойност на SMS в собствена мобилна мрежа и SMS към други национални мрежи – максимален брой точки - 10. Изчислява се по формула:
ТП 1_Ц4 ═ 10 х Цsms , където

Цsms / п

- ЦinRнай-ниската предложена цена за SMS;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Оценката на втори тарифен план 2 по този показател се изчислява като сбор от получените точки за оценяване на направените предложения от участниците, както следва:
Ц 2 = ТП 2_Ц1 + ТП 2_Ц2 + ТП 2_Ц3 + ТП 2_Ц4 + ТП 2_Ц5 + ТП 2_Ц6


Тарифен план 2 – Ц 2

Относителна тежест, в точки

1. Цена за месечна абонаментна такса ТП 2_Ц1

15 т.

2. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора – ТП 2_Ц2

25 т.

3. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група, извън мобилната мрежа на оператора към всички национални мобилни и фиксирани мрежи ТП 2_Ц3

25т.

4. Цена на минута за разговори към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена)– ТП 2_Ц4

25т.

5. Цена на минута за международни разговори (средно- аритметична ст-ст между 3 зони) – ТП 2_Ц5

5 т.

6. Цена на SMS към всички оператори в страната (средно- аритметична ст-ст) – ТП 2_Ц6

5т.


ТП 2_Ц1 – Цена за месечна абонаментна такса за тарифен план 2 максимален брой точки - 15. Изчислява се по формула:
ТП 2_Ц1═ 15 х Цма , където

Цма/ п

ма – най-ниска предложена месечна абонаментна такса в лв.;

ма/ п цена в лв. на участника, чието предложение за месечна абонамента такса се разглежда.
ТП 2_Ц2 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора за тарифен план 2 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 2_Ц2═ 25 х Цбм / п , където

Цбм

бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата в мрежата на оператора.
ТП 2_Ц3 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група, извън мобилната мрежа на оператора, към всички национални мобилни и фиксирани мрежи на територията на страната за тарифен план 2 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 2_Ц3═ 25 х Цбм / п , където

Цбм

бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата и мрежата на оператора, към всички моб. и фикс. мрежи на територията на страната.
ТП 2_Ц4 - Цена на минута разговор към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена) за тарифен план 2 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 2_Ц4 ═ Цмтел + Цглобул + ЦВиваком + Цфиксирани, където
Цмтелцена на минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел – 15 т. Изчислява се по формулата:

Цмтел ═ 15 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цглобулцена на минута разговор към мобилната мрежа на Глобул – 5 т. Изчислява се по формулата:

Цглобул ═ 5 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Глобул;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цвивакомцена на минута разговор към мобилната мрежа на Виваком – 4 т. Изчислява се по формулата:

Цвиваком ═ 4 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Виваком;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цфиксцена на минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната – 1 т. Изчислява се по формулата:

Цфикс ═ 1 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 2_Ц5 - Цена на минута за международни разговори (оценява се средно-аритметична стойност между 3 зони) за тарифен план 1 – 5 т. Изчислява се по формула:
ТП 2_Ц5 ═ 5 х ЦinR , където

ЦinR / п
- ЦinRнай-ниската предложена цена за минута международен разговор;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 2_Ц6 - Цена на SMS – оценява се средно-аритметична стойност на SMS в собствена мобилна мрежа и SMS към други национални мрежи – максимален брой точки - 5. Изчислява се по формула:
ТП 2_Ц6 ═ 5 х Цsms , където

Цsms / п

- ЦinRнай-ниската предложена цена за SMS;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Оценката на третия тарифен план 3 по този показател се изчислява като сбор от получените точки за оценяване на направените предложения от участниците, както следва:
Ц 3 = ТП 3_Ц1 + ТП 3_Ц2 + ТП 3_Ц3 + ТП 3_Ц4 + ТП 3_Ц5 + ТП 3_Ц6


Тарифен план 3 –Ц 3

Относителна тежест, в точки

1. Цена за месечна абонаментна такса ТП 3_Ц1

15 т.

2. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора – ТП 3_Ц2

25 т.

3. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група, извън мобилната мрежа на оператора към всички национални мобилни и фиксирани мрежи ТП 3_Ц3

25т.

4. Цена на минута за разговори към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена)– ТП 3_Ц4

25т.

5. Цена на минута за международни разговори (средно- аритметична ст-ст между 3 зони) – ТП 3_Ц5

5 т.

6. Цена на SMS към всички оператори в страната (средно- аритметична ст-ст) – ТП 3_Ц6

5т.


ТП 3_Ц1 – Цена за месечна абонаментна такса за тарифен план 3 максимален брой точки - 15. Изчислява се по формула:
ТП 3_Ц1═ 15 х Цма , където

Цма/ п

ма – най-ниска предложена месечна абонаментна такса в лв.;

ма/ п цена в лв. на участника, чието предложение за месечна абонамента такса се разглежда.
ТП 3_Ц2 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора за тарифен план 3 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 3_Ц2═ 25 х Цбм / п , където

Цбм

бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата в мрежата на оператора.
ТП 3_Ц3 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група, извън мобилната мрежа на оператора, към всички национални мобилни и фиксирани мрежи на територията на страната за тарифен план 3 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 3_Ц3═ 25 х Цбм / п , където

Цбм
бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата и мрежата на оператора, към всички моб. и фикс. мрежи на територията на страната.
ТП 3_Ц4 - Цена на минута разговор към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена) за тарифен план 3 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 3_Ц4 ═ Цмтел + Цглобул + ЦВиваком + Цфиксирани, където
Цмтелцена на минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел – 15 т. Изчислява се по формулата:

Цмтел ═ 15 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цглобулцена на минута разговор към мобилната мрежа на Глобул – 5 т. Изчислява се по формулата:

Цглобул ═ 5 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Глобул;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цвивакомцена на минута разговор към мобилната мрежа на Виваком – 4 т. Изчислява се по формулата:

Цвиваком ═ 4 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Виваком;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цфиксцена на минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната – 1 т. Изчислява се по формулата:

Цфикс ═ 1 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 3_Ц5 - Цена на минута за международни разговори (оценява се средно-аритметична стойност между 3 зони) за тарифен план 3 – максимален брой точки - 5. Изчислява се по формула:
ТП 3_Ц5 ═ 5 х ЦinR , където

ЦinR / п

- ЦinRнай-ниската предложена цена за минута международен разговор;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 3_Ц6 - Цена на SMS – оценява се средно-аритметична стойност на SMS в собствена мобилна мрежа и SMS към други национални мрежи – максимален брой точки - 5. Изчислява се по формула:
ТП 3_Ц6 ═ 5 х Цsms , където

Цsms / п
- ЦinRнай-ниската предложена цена за SMS;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Оценката на четвърти тарифен план ТП4 по този показател се изчислява като сбор от получените точки за оценяване на направените предложения от участниците, както следва:
Ц 4 = ТП 4_Ц1 + ТП 4_Ц2 + ТП 4_Ц3 + ТП 4_Ц4 + ТП 4_Ц5 + ТП 4_Ц6


Тарифен план 4 – Ц 4

Относителна тежест, в точки

1. Цена за месечна абонаментна такса ТП 4_Ц1

15 т.

2. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора – ТП 4_Ц2

25 т.

3. Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група, извън мобилната мрежа на оператора към всички национални мобилни и фиксирани мрежи ТП 4_Ц3

25т.

4. Цена на минута за разговори към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена)– ТП 4_Ц4

25т.

5. Цена на минута за международни разговори (средно- аритметична ст-ст между 3 зони) – ТП 4_Ц5

5 т.

6. Цена на SMS към всички оператори в страната (средно- аритметична ст-ст) - ТП 4_Ц6

5т.


ТП 4_Ц1 – Цена за месечна абонаментна такса за тарифен план 3 максимален брой точки - 15. Изчислява се по формула:
ТП 4_Ц1═ 15 х Цма , където

Цма/ п

ма – най-ниска предложена месечна абонаментна такса в лв.;

ма/ п цена в лв. на участника, чието предложение за месечна абонамента такса се разглежда.
ТП 4_Ц2 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група към мобилната мрежа на оператора за тарифен план 3 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 4_Ц2═ 25 х Цбм / п , където

Цбм

бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата в мрежата на оператора.
ТП 4_Ц3 - Брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група, извън мобилната мрежа на оператора, към всички национални мобилни и фиксирани мрежи на територията на страната за тарифен план 3 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:
ТП 4_Ц3═ 25 х Цбм / п , където

Цбм

бм / п – бр. безплатни минути на конкретния участник;

бм най-голям брой предложени минути извън групата и мрежата на оператора, към всички моб. и фикс. мрежи на територията на страната.
ТП 4_Ц4 - Цена на минута разговор към всички мобилни и стационарни мрежи в страната (пакетна цена) за тарифен план 3 максимален брой точки - 25. Изчислява се по формула:

ТП 4_Ц4 ═ Цмтел + Цглобул + ЦВиваком + Цфиксирани, където
Цмтелцена на минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел – 15 т. Изчислява се по формулата:

Цмтел ═ 15 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Мобилтел;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цглобулцена на минута разговор към мобилната мрежа на Глобул – 5 т. Изчислява се по формулата:

Цглобул ═ 5 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Глобул;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цвивакомцена на минута разговор към мобилната мрежа на Виваком – 4 т. Изчислява се по формулата:

Цвиваком ═ 4 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към мобилната мрежа на Виваком;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
Цфиксцена на минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната – 1 т. Изчислява се по формулата:

Цфикс ═ 1 х Цнац , където

Цнац / п

нац – най-ниската предложена цена за минута разговор към всички фиксирани мрежи на територията на страната;

нац / п – конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 4_Ц5 - Цена на минута за международни разговори (оценява се средно-аритметична стойност между 3 зони) за тарифен план 3 – максимален брой точки - 5. Изчислява се по формула:
ТП4_Ц5 ═ 5 х ЦinR , където

ЦinR / п

- ЦinRнай-ниската предложена цена за минута международен разговор;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.
ТП 4_Ц6 - Цена на SMS – оценява се средно-аритметична стойност на SMS в собствена мобилна мрежа и SMS към други национални мрежи – максимален брой точки - 5. Изчислява се по формула:
ТП 4_Ц6 ═ 5 х Цsms , където

Цsms / п

- ЦinRнай-ниската предложена цена за SMS;

- ЦinR / п конкретното предложение на участника, което се разглежда.

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ - К 2 на участника се определя по формула:
К 2= К2.1 + К2.2 + К2.3
- К2.1 - процент покритие на територията на Р. България – получава максимален брой точки - 30;

Кандидатът доказал най-високо покритие на GSM мрежата си по територия на страната – получава максимален брой точки 30, а всяко следващо предложение в низходящ ред получава с 1 т. по-малко.Указание:

Доказва се със заверено копие на Удостоверение, издадено от КРС не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата.


- К2.2 - процент покритие по население на Р. България – получава максимален брой точки – 30.
Кандидатът предложил най-висок процент покритие на GSM мрежата си по територия на страната получава максимален брой точки 30, а всяко следващо предложение в низходящ ред получава с 1 т. по-малко.


  • К2.3 – 30 секундно първоначално тарифиране – получава максимален брой точки – 40.

30 секунди – 40 т.

60 секунди – 10 т.
- К3 – Допълнителни услуги и преференции – максимален брой точки – 100.

Участниците посочват допълнителни преференции за Възложителя. Участник предложил преференции, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на Възложителя получава максимален брой точки, всеки следващ с 20 точки по-малко.


В случаите, в които даден участник предложи цена 0.00 лв., то той получава максимален брой точки, а за целите на оценяването за най-ниска стойност се използва 0,01.
Не се допускат до класиране оферти, които не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.
Всички предложени цени следва да бъдат в лв., без включен ДДС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ
Комисията класира офертите на участниците по получената крайна оценка К, която се определя по формулата:
К = К1 + K2 + K3 + К4 + К5, където:
Критерий за оценка

точки

1

2

3

K 1

Месечна абонаментна такса за всички услуги от Таблица 2

Участник предложил месечна абонаментна такса за всички услуги от таблица 2 равна или по-малка от 1500 лв., получава максимален брой точки (30 т.), а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко.

30 т.

К 2

Цена на минута разговор (средна цена на минута – към всички национални мрежи, в групата на Възложителя, първоначална такса свързване)

Участник предложил цена равна или по-малка от 0,10 лв./мин., получава максимален брой точки (20 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.

- Участниците предлагат цена за всяко едно от следните направления – селищни, междуселищни, първоначална такса свързване.

20 т.

К 3

Брой включени минути за национални разговори

Участник предложил 100 или повече включени минути за всеки от номерата съгласно таблица 2, получава максимален брой точки (20 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.

20 т.

К 4

Първоначално тарифиране на разговорите

Участник предложил първоначално тарифиране на разговорите 60 секунди или по-малко, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.

10 т.

К 5

Време за установяване на връзката (в секунди)

Участника, доказал най-кратко време за установяване на връзката, получава максимален брой точки (20 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.

В случай, че кандидат предложи време, което е по-малко с повече от 10% от средното за абонатите в мрежата му, то за целите на оценката ще се приложи констатираното от Възложителя число в общите условия на оператора, интернет и други обществено достъпни източници даващи информация за официална годишна статистика на база пълна предходна календарна година. Стойността на K5, следва да се установи чрез представяне на официална годишна статистика от кандидата на база пълна предходна календарна година на показателите за качество на обслужване на оператора.20 т.

Участникът, получил най-голям брой точки се класира на първо място. В случай, че крайните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага разпоредбата на чл. 71 от ЗОП.


Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за Крайната оценка (К). Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място.
Не се допускат до оценяване и класиране оферти, които не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.
Всички предложени цени следва да бъдат в лева, без включен ДДС.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница