Курсова работа по фондови борсиДата02.01.2018
Размер321.8 Kb.
КУРСОВА РАБОТА

ПО


ФОНДОВИ БОРСИ


2012

УВОД
Българска Фондова Борса – София АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната.
Предметът на дейност на БФБ-София е:организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.
Основната мисия на БФБ-София е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа.
Основна стратегическа цел на БФБ-София е създаването и поддържането на ефективно работещ капиталов пазар в България, утвърждаването му като източник на финансиране на българския бизнес и основен инструмент в българската икономика. В тази връзка, БФБ-София си поставя следните задачи като приоритетни за своята работа:

1. Въвеждане на нови инструменти, видове поръчки и възможности за търговия;

2. Подобряване на инфраструктурата на пазара, съвместно с други институции;

3. Подобряване на условията за търговия;

4. Привличане на нови емитенти и инвеститори;

5. Нормативни промени;

6. Корпоративно управление;

7. Подобряване на корпоративната структура на компанията.


Управление

Българска Фондова Борса – София АД е акционерно дружество с преобладаващо частно участие. Българската държава участва в капитала на борсата с апортна вноска. Останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица, като над 2/3 от тях са финансови институции – банки, финансово-брокерски къщи, застрахователни дружества.

Висш орган на управление на БФБ-София АД е Общото събрание на акционерите. Оперативното управление на борсата се осъществява от Съвет на директорите, който се избира от Общото събрание на акционерите, и от Изпълнителния директор.

Изпълнителни директори на БФБ-София АД са г-н Иван Такев и г-н Васил Големански.

Съвет на директорите на БФБ-София

Асен Ягодин

- Председател на СД

Васил Големански

- Изпълнителен директор и Заместник-председател на СД

Иван Такев

- Изпълнителен директор

Любомир Бояджиев

- Член на СД

Георги Български, FRM, CFA

- Член на СД


Членство на БФБ-София АД
Членове на Борсата могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН, допуснати при условията и по реда на този Правилник да сключват сделки с финансови инструменти на Борсата. Членовете на Борсата могат да сключват сделки с финансови инструменти на всички пазари и пазарни сегменти, организирани от Борсата, освен ако изрично не е определен специален ред за участие. Трябва да се отбележи, че никой член на борсата не може да прекрати членството си, ако преди това не е изпълнил всичките си задължения към останалите членове на борсата.

Броят на членовете на БФБ – София АД – през годините може да се проследи от следните данни:


  • 1997 г. - 54 небанкови инвестиционни посредници и 20 търговски банки;

  • 2000 г. - 55 небанкови инвестиционни посредници и 25 търговски банки;

  • 2012 г. - 55 небанкови инвестиционни посредници и 15 търговски банки.


Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече инвестиционни дейности.

Борсовият посредник е физическо лице, което задължително има

1. са физически лица, придобили правоспособност от КФН или от компетентния орган в държавата членка, в която борсовият посредник е получил лиценз, да сключват и

изпълняват сделки с финансови инструменти;

2. са сключили трудов или граждански договор с член на Борсата;

3. са надлежно упълномощени от борсовия член, с който имат договор, да извършват на Борсата, от негово име, сделки с финансови инструменти и др. Следователно, борсовия посредник не може да съществува самостоятелно без инвестиционния посредник.

Администратор по сигурността е служител, отговорен за задаването на правата и нивата на достъп на потребителите на Системата, който:

1. работи по силата на трудов договор с борсовия член на длъжност над средно управленско ниво или има сключен договор за управление с борсовия член;

2. изрично е упълномощен за тези си действия от управителния орган на борсовия член;

3. притежава минимум 2 (две) години стаж в областта на търговията с финансови инструменти, в случаите когато работи по силата на трудов договор с борсовия член;

4. притежава добра репутация, която не застрашава стабилното функциониране на борсовия член;

5. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

Администраторът по сигурността може да зададе следните категории права на потребителите на Системата:

1. право на отправяне на запитване към Системата;

2. право на въвеждане;

3. право на промяна;

4. право на изтриване;

Старши борсови посредници могат да бъдат само допуснати по реда на настоящите правила борсови посредници, които отговарят на следните допълнителни изисквания:

1. притежават минимум 2 (две) години стаж като борсови посредници;

2. притежават добра репутация, която осигурява стабилното функциониране на борсовия член;

3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.Маркет-мейкър е борсов член, който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата, с изключение на емисии права. В допълнение на основните изисквания за членство, маркет-мейкърът следва да отговаря и на разпоредбите на този раздел. Дейността като маркет-мейкър може да се осъществява въз или без основа на писмен договор с емитента на определената емисия финансови инструменти. Дейност като маркет-мейкър по емисии структурирани продукти може да се осъществява единствено при наличие на писмен договор с емитента на определената емисия финансови инструменти. Изключение се допуска единствено в случай, че борсовият член, заявител за маркет-мейкър е и издател на финансовите инструменти. Маркет-мейкърът трябва по всяко време да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава необходимия лиценз за извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ.

2. да не му е наложена принудителна мярка по чл. 118, ал. 1 от ЗПФИ или по чл. 21, ал.1, т. 2 от Правилата за надзор на търговията, която води до невъзможност за сключване на сделки с финансови инструменти за собствена сметка

3. да не му е била налагана санкцията по чл. 21, ал. 1, т. 4 от Правилата за надзор на търговията през последните 3 години;

4. да е заплатил всички дължими такси по отношение на членството си в Борсата,

включително наложени от Съвета санкции за нарушение на Правилника, ако има такива.

Съветът отказва регистрация на заявителя като маркет-мейкър ако:

1. установи, че заявлението или приложенията към него съдържат неточна, заблуждаваща или невярна информация или противоречат на изискванията на закона и правилника на Борсата;

2. установи, че емисията не отговаря на критериите и изискванията за регистрация на съответния пазар, за който се изисква допускане, определени в този Правилник. В този случай заявлението за извършване на дейност като маркет-мейкър се разглежда заедно със заявлението за регистрация на емисията на съответния пазар или пазарен сегмент, на критериите и изискванията за регистрация, на които емисията отговаря.

Списък на членовете на БФБ-София и техните борсови посредници към

22-11-2012г.


ИМЕ

Борсови посредници
ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД

Иво Иванов Петров
ИП "АВС Финанс" АД

Мая Ангелова Петрова
ИП "Авал ИН" АД

Тодор Димитров Тодоров
ИП "Адамант Кепитъл Партнърс" АД

Мирослав Александров Великов

Христо Антонов Свраков


ИП "ББГ Симекс България" ООД

Иван Димов Генчев
ИП "БГ ПроИнвест" АД

Александър Методиев Петков
ИП "БМФН" ЕАД

Явор Маринов Спасов
ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД

Теодора Димитрова Гогова
ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД

  


Петър Божидаров Кръстев

Петър Огнянов Атанасов


ИП "БенчМарк Финанс" АД


Веселин Димитров Генчев

Любомир Николаев Бояджиев

Марин Владимиров Костурски

Валентин Стефанов Иванов

Маринела Пламенова Пешарова

ИП "Бета Корп" АД

  


Николай Василев Славчев

Борислав Александров Попов


ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД

Петър Илков Пешев
ИП "Булброкърс" АД


Светослава Николаева Митишева

Цветелина Милкова Аврамова


ИП "Варчев Финанс" ЕООД

Стефан Димов Ангелов
ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД


Ясен Борисов Георгиев

Петя Петрова Василева


ИП "Делтасток" АД


Николай Трифонов Недков

Борислав Кръстев Цанков

Борислав Божидаров Симеонов

ИП "Дилингова Финансова Компания" АД

  


Пламен Йорданов Ганчев

Николай Георгиев Маринов


ИП "Евро - Финанс" АД

 


Тома Манолов Каврошилов

Павел Николаевич Николов

Иван Константинов Овчаров

ИП "Елана Трейдинг" АД

  


Николай Георгиев Кичуков

Димитър Йорданов Георгиев


ИП "Загора Финакорп" АД

Станислава Иванова Станкова
ИП "Златен Лев Брокери" ООД

Динко Илиев Геров
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД

Николай Викторович Майстер
ИП "Капман" АД

Ангел Димитров Хаджийски

Ивайло Симеонов Стоянов


ИП "Карол" АД

  


Ангел Петров Рабаджийски

Благовест Славчев Крачев


ИП "Кей Би Си Секюритис"


Ивайло Нецов Томов

Младен Владимиров Владимиров


ИП "Кей Би Си Секюритис"


Ивайло Нецов Томов

Младен Владимиров Владимиров


ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД

Анелия Стоянова Петрова
ИП "Кепитъл Маркетс" АД

Мариана Иванова Миланова
ИП "МакКАП" АД

Албертина Константинова Митушева
ИП "Наба Инвест" АД

Дамян Митев Колев
ИП "Позитива" АД

 Георги Олег Неделчев
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД


Стоян Николов Николов

Георги Георгиев Койнов

Анна Минчева Георгиева

Калин Борисов Борисов


ИП "Реал Финанс" АД

  


Веселина Стоянова Димитрова

Драган Ангелов Драганов


ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД

Александър Димитров Топкаров
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД

Светозар Светозаров Абрашев

Галина Сергеевна Зайцева


ИП "Статус Инвест" АД

Христо Димитров Терзиев
ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД

  


Апостол Величков Апостолов

Стела Пламенова Герасимова

Михаил Любенов Иванов

ИП "ФК Евър" АД

Ирина Недкова Христова
ИП "Фаворит" АД

Бранислав Димитров Ганозов
ИП "Фактори" АД

Цецко Стоянов Цветков
ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД

Теодора Николова Даскалова
ИП "ЮГ Маркет" АД


Ива Петрова Радичева

Ангел Маринов Димитров

Борислав Георгиев Димитров


ИП Де Ново ЕАД

Бойка Ненкова Мирчева

ТБ "Алианц Банк България" АД-София

Христо Стоянов Чакъров

Пейо Тошев ЙордановТБ "Банка ДСК" ЕАД

ТБ "Банка Пиреос България" АД

Ивелин Тенев Иванов

Младенка Янкова Янкова

Юри Александров Пчеларов


ИП "Фина - С" АД

 


Иван Драгнев Стойков

Никола Стоянов КировТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД-София

Анна Петрова Цанкова-Бонева

ТБ "Българска Банка за развитие" АД-София

Лилия Живкова Аначкова

ТБ "ИНГ Банк" Н. В. - клон София КЧТ

  


Николай Русинов Цонев

Октай Шинасиев ХасановТБ "Инвестбанк" АД


Владимир Евгениев Нечев

Огнян Ганчев Ганев

Соня Валериева Георгиева


ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД


Васил Красимиров Райдовски

Ирена Иванова РадеваТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД

  


Галина Георгиева Борисова

Владимир Иванов ВълковТБ "Креди Агрикол България" ЕАД


Соня Борчева Обретенова

Николай Христофоров ГрънчаровТБ "МКБ Юнионбанк" АД


Елена Костадинова Николова

Огнян Атанасов Германов

Даниела Йорданова Йорданова


ТБ "Обединена Българска Банка" АД

  


Красимира Кирилова Димитрова

Ваня Райчева Младжева
Видове пазари на ЦК на БФБ – София АД

С промените в законите и Правилника за дейността на БФБ – София АД от март 2012 г. на българския капиталов пазар действат следните пазарни сегменти:

Пазарите, организирани от Борсата са, както следва:

1. Основен пазар на Българска Фондова Борса (Bulgarian Stock Exchange или BSE), в който са обособени следните пазарни сегменти:

1.1 Сегмент акции „Premium”;

1.2 Сегмент акции „Standard”;

1.3 Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел;

1.4 Сегмент за облигации;

1.5 Сегмент за колективни инвестиционни схеми;

1.6 Сегмент за компенсаторни инструменти;

1.7 Сегмент за структурирани продукти;

1.8 Сегмент за права;

1.9 Сегмент за приватизация;

1.10 Сегмент за първично публично предлагане.

2. Алтернативен пазар (Bulgarian Alternative Stock Market или BaSE), в който са обособени следните пазарни сегменти:

2.1 Сегмент акции;

2.2 Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.

Изисквания за допускане до търговия на акции на основния пазар на БФБ – София АД

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент „Premium” могат да бъдат допуснати емисии от акции, които отговарят на следните количествени и качествени критерии:

1. били са допуснати до търговия за период от най-малко 1 (една) година на Основния пазар BSE, Сегмент „Standard”;

2. емитентът на акции да има най-малко 5 (пет) завършени финансови години;

3. най-малко 25 (двадесет и пет) на сто емисията е притежание на миноритарни акционери или общата стойност на акциите, притежавани от такива акционери е най малко 5 (пет) милиона лева;

4. средномесечният оборот с емисията на Борсата през последните 6 (шест) месеца е не по-малко от 300 000 (триста хиляди) лева;

5. средномесечният брой сделки с емисията на Борсата през последните 6 (шест) месеца е не по-малко от 150 (сто и петдесет) сделки;

6. емитентът на емисията е реализирал печалба през най-малко 2 (две) от последните 5 (пет) финансови години;

7. емитентът се е задължил да прилага принципите на корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Борсата;

8. емитентът им не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност.

9.през последните 12 (дванадесет) месеца емитентът е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулираната информация чрез избраната от него информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

10. емитентът на емисията да разкрива регулирана информация на обществеността едновременно и на английски език, чрез избраната от него медия, в сроковете, определени в приложимото законодателство.

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент „Standard” се допускат всички

емисии, които не отговарят на количествените и качествените изисквания на Сегмент

„Premium”, както и емисиите акции, издадени от инвестиционни дружества от затворен тип, независимо дали отговарят на изискванията на Сегмент „Premium”.

Емисиите, допуснати до търговия на Сегмент „Standard” следва да отговарят на следните критерии:

1. За последните 6 (шест) месеца средномесечният оборот от сключените на Борсата сделки е по-голям от 4 000 (четири хиляди) лева;

2. За последните 6 (шест) месеца средномесечният брой на сключените на Борсата сделки е по-голям от 5 (пет).

3. През последните 12 (дванадесет) месеца емитентът е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулираната информация чрез избраната от него информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

4. емитентът им не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност.

До търговия на Сегмент „Standard” могат да бъдат допуснати емисии от алтернативния пазар BaSЕ, за които има регистриран по реда на Правилата за членство маркет мейкър, независимо дали отговарят на критериите.

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел могат да бъдат допуснати само емисии акции на дружества със специална инвестиционна цел по смисъла на ЗДСИЦ.

Емисиите, допуснати до търговия на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел следва да отговарят и на следните критерии:

1. За последните 6 (шест) месеца средномесечният оборот от сключените на Борсата сделки е по-голям от 4 000 (четири хиляди) лева;

2. За последните 6 (шест) месеца средномесечният брой на сключените на Борсата сделки е по-голям от 5 (пет).

3. През последните 12 (дванадесет) месеца емитентът е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулираната информация чрез избраната от него информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното

разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

4. емитентът им не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност.

До търговия на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел могат да бъдат

допуснати емисии от алтернативния пазар BaSЕ, за които има регистриран по реда на Правилата за членство маркет-мейкър, независимо дали отговарят на критериите. До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации могат да бъдат допуснати

емисии, които отговарят на следните критерии:

1. до падежа им остава не по-малко от 1 (една) година;

2. неамортизираната стойност на главницата към момента на подаване на заявлението е

не по-малка от равностойността на 1 000 000 (един милион) лева;

3. емитентът на емисията не се намира в открито производство по обявяване в ликвидация или несъстоятелност.

На Основния пазар, сегмент облигации се допускат до търговия корпоративни и общински облигации.Корпоративни - емитирани от компаниии за финансиране на дейността им.

Общински - емитирани от местни правителствени органи (общини). Съществуват основно два типа общински облигации: облигации, гарантирани с данъчни постъпления, и облигации, гарантирани с бюджетни приходи.

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за колективни инвестиционни схеми

се допускат единствено емисии финансови инструменти, издадени от инвестиционни дружества от отворен тип, договорни фондове и дялови тръстове. Финансови инструменти, издадени от колективни инвестиционни схеми не могат да бъдат допуснати до друг пазар или пазарен сегмент.

Инвестиционните дружества могат да бъдат от отворен и затворен тип. Те са отделни юридически лица. Техният капитал е разпределен в акции. Дружества от отворен тип са колективни инвестиционни схеми и техните акции могат да бъдат изкупувани обратно по всяко време. Капиталът на дружествата от отворен тип се променя постоянно и е равен на нетната стойност на активите.

Дружествата от затворен тип не изкупуват обратно своите акции и капиталът им е постоянна величина.

Инвестиционни дружества от отворен тип са Адванс Инвест и Адванс Източна Европа, а от затворен тип са „Адванс Терафонд „ АДСИЦ и „Адванс Екуити Холдинг” АД.Договорен фонд - колективна инвестиционна схема от отворен тип, която инвестира привлечените от акционерите средства в различни финансови инструменти. Средствата на Договорния фонд се набират чрез публично предлагане на дялове. Всеки акционер притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума.

Договорният фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взема всички решения за съществуването, функционирането и прекратяването на фонда и структурирането на неговия инвестиционен портфейл. Капиталът на договорния фонд е разпределен на дялове.

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за компенсаторни инструменти се допускат компенсаторни инструменти, отговарящи на изискванията на ЗСКИ. Допускането се извършва служебно от Борсата. Компенсаторните инструменти са безналични, поименни платежни средства, които служат за обезщетяване на лица, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени. Те могат да се търгуват само на регулиран пазар на ценни книжа. Компенсаторни инструменти са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския

фонд.
Следващата графиката показва движението на цената на компенсаторките - земеделски бонове от 2005 г. до сега. Пиковете са около 80 ст. В последните 2 месеца цената е скочила рязко, заради съобщението, че престои търг за земеделски земи срещу компенсаторки.До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за структурирани продукти се допускат единствено емисиите финансови инструменти - варанти, сертификати, както и всякакви финансови инструменти, базирани върху един или повече други финансови инструменти, лихвени проценти, индекси и т.н., сделките с които могат да бъдат приключени посредством доставка срещу парично плащане. "Варант" е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за права се допускат права, които дават право за записване на определен брой от новоиздадените акции при увеличаване на капитала на публично дружество или на определен брой други финансови инструменти.

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за първично публично предлагане се допускат емисии финансови инструменти, които се предлагат за записване от техния емитент или упълномощен инвестиционен посредник, извън случаите на поемане.

До търговия на Алтернативния пазар BaSE Market е предназначен за допуснатите до търговия на регулиран пазар емисии акции на публични дружества, в т. ч. дружества със специална инвестиционна цел, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на основния пазар на БФБ-София.

На BaSE Market се преместват и емисиите акции на дружества, които са в открита процедура по ликвидация и несъстоятелност.

Предпоставка за преместване на емисия акции на дружество на BaSE Market е и неспазването, през последните 12 (дванадесет) месеца, на изискването за разкриване на регулирана информация в сроковете и начините, определени в приложимото законодателство. До търговия на пазар BaSE се допускат само емисии акции, включително и такива, издадени от дружества със специална инвестиционна цел, които отговарят на поне едно от следните изисквания:

1. През последните 6 (шест) месеца средномесечният оборот от сключените на Борсата сделки е не по-голям от 4 000 (четири хиляди) лева;

2. През последните 6 (шест) месеца средномесечният брой на сключените на Борсата сделки е не по-голям от 5 (пет);

3. През последните 12 (дванадесет) месеца емитентът не е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулирана информация чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността;

4. Открито е производство по ликвидация или несъстоятелност на техния емитент.

На пазар BaSE са обособени следните пазарни сегменти:

- Сегмент акции;

- Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.

Допускане до търговия на пазар BaSE на емисия, която преди това не е била допусната до друг пазар или сегмент, не е възможно.

Допускане до търговия на пазар BaSE се извършва единствено чрез служебно преместване на емисията от страна на Борсата.Поръчки, подавани на БФБ – София АД

От 2000г. до средата на 2008г. на БФБ – София АД се ползва RTS – руска търговска система, а след това се въвежда система на Германската фондова борса – XETRA. Чрез системата XETRA се приемат за търговия ценни книжа, подадени в борсови поръчки, разделени в две групи – основни и допълнителни.I. Основни видове поръчки – пазарни, лимитирани и пазарни към лимитирани.

Пазарните поръчки се изпълняват по текущата пазарна цена и имат за цел да осигурят на инвеститора възможност да се възползва от моментната конюнктура и равнище на цените. Пазарната цена се определя в зависимост от активните насрещни поръчки и от референтната цена. “Референтна цена” е цената на последната сделка, сключена по време на непрекъсната търговия или на аукцион. При този вид поръчки инвеститорът не определя цена на поръчката, а само количеството ценни книжа, които желае да продаде/закупи или сумата, която желае да инвестира.

Лимитираните поръчки, за разлика от пазарните, дават възможност на инвеститорите да определят конкретната цена, на която желаят поръчката им да бъде изпълнена. Поръчките се изпълняват по цена, равна на посочената или на по-добра. Пазарните към лимитирани поръчки са нов вид поръчки те представляват поръчки за покупка или продажба, които се изпълняват по цената, постигната по време на аукцион или, по време на непрекъсната търговия, по най - добрата насрещна лимитирана поръчка при липса на насрещна пазарна поръчка. Евентуално неизпълнена част на поръчката тип "пазарна-към-лимитирана" се въвежда при останалите поръчки в системата като лимитирана с цена, равна на цената на изпълнената част.

II. Допълнителни видове поръчки – стоп поръчки, айсберг поръчки, поръчки валидни през деня, валидни за определена дата, валидни до отмяна, поръчки „веднага или никога’’, поръчки „ всичко или нищо”, поръчки за всички аукциони или за конкретен аукцион.Пазарна стоп поръчка

Когато стоп цената бъде достигната (или надхвърлена при стоп поръчки "купува" и съответно спадне под, при стоп поръчки "продава"), стоп поръчката автоматично се въвежда в системата като пазарна поръчка. Това гарантира изпълнение на поръчката по пазарна цена към момента на активирането й.

Лимитирана стоп поръчка

Когато стоп цената бъде достигната (или надхвърлена при стоп поръчки "купува" и съответно спадне под, при стоп поръчки "продава"), стоп поръчката автоматично се въвежда в системата като лимитирана поръчка. Достигането на заложената стоп цена не гарантира изпълнението на поръчката по желаната лимитирана цена.

„Айсберг” поръчки

Поръчката тип айсберг се характеризира със задължителен лимит, общ обем и върхов (пиков) обем. Върховият обем (върхът) е видимата част от "айсберга" и се въвежда в системата с оригиналния момент на въвеждане на поръчката тип "айсберг" в съответствие с ценовия/времеви приоритет. Минималният изискуем обем за „айсберг” е 1000 акции, като пиковият обем е минимум 10 % от общия. При модела на непрекъсната търговия, когато върхът бъде изпълнен изцяло, но все още остава скрит обем, в системата се въвежда нов върхов обем с нов момент на въвеждане. При аукционната търговия поръчките тип "айсберг" участват с пълния им обем. Последният въведен връх в системата с поръчки може да бъде по-малък от определения обем за върха. Поръчките тип "айсберг" не се обозначават като такива в системата Те са валидни само за текущия ден на търговия (валидни за деня).

Видове поръчки според валидността: 

• Валидна за деня

• Валидна до определена дата (но не по- късна от Т+89 дни)

• Валидна до отмяна (нейната максимална валидност е 90 дни).

Видове поръчки според метода на търговия:

• Само за откриващ аукцион.

• Само за закриващ аукцион.

• Валидни само за аукциони. 

Не е възможно въвеждането на поръчка, валидна само за непрекъсната търговия.

Поръчка „Изпълни или отмени” (fill or kill)

Лимитирана поръчка, която ако не бъде изпълнена в момента на въвеждането си в

пълен обем се отхвърля от системата и не поражда сделка.

Поръчка „Веднага или никога” (immediate or cancel) 

Лимитирана поръчка, която ако при въвеждането си се изпълнява дори и частично, а ако има остатъчен обем, той не се въвежда в системата. Ако няма насрещно изпълними поръчки, поръчката тип „immediate or cancel”, не се въвежда в системата и не поражда последствия.

При въвеждане на поръчка в XETRA тя автоматично получава уникален номер и й се присвояват приоритети, които са както следва:

Първи приоритет – цена

Втори приоритет – време на въвеждане

Приоритетът „цена” означава, че предимство имат поръчките за покупка, които имат по-висока цена спрямо тези с по-ниска и поръчките за продажба, които имат по-ниска цена спрямо тези с по-висока. Също така, по приоритет „цена” предимство винаги имат „пазарните” пред „лимитираните” поръчки. Приоритетът „време на въвеждане” има значение при поръчки с равни цени, като винаги по-рано въведената поръчка е с предимство. Основно правило е, че „пазарните” поръчки винаги се степенуват по приоритет „време на въвеждане”.

Механизми на търгуване на БФБ – София АД

1. Форми на търговия на търговската платформа XETRA

Основните принципи на пазарния модел за търговия посредством Xetra дават възможност за използването на две основни форми на търговия – непрекъсната търговия и аукциони.

Аукционът като форма на търговия най-общо може да се характеризира със следните особености:

1. Всеки аукцион се състои от най-малко две части:- Фаза на въвеждане на поръчки (Кол-фаза)

- Фаза определяне на цената

По време на фазата на въвеждане на поръчки борсовите посредници могат да въвеждат нови поръчки, а също така да променят и отменят съществуващи. По време на фазата на въвеждане на поръчки, ако са налице насрещно изпълними такива, в Системата се визуализира единствено информация за индикативната цена на аукциона, информация дали излишъкът на изпълнимите поръчки е от страна на търсенето или на предлагането, както и неговият обем. Индикативната цена на аукциона е цената, която би била постигната, ако се пристъпи незабавно към изпълнение на поръчките. Ако не са налице насрещно изпълними поръчки, то в Системата се визуализира единствено информация за най-добрите цени “купува” и “продава”, както и за сумарните обеми на поръчките при тези цени. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е минимум 10 минути. След изтичане на този период тя се прекратява на случаен принцип след изтичане на 30 секунди с цел недопускане на манипулиране на цените. Времетраене на търговската сесия на БФБ-София

Времетраенето на сесията за емисиите, търгуващи се непрекъснато, е както следва:

09:30 - 10:00 Pre-trading

10:00 - 10:10 Откриващ аукцион

10:10 - 16:55 Непрекъсната търгови

16:55 - 17:00 Закриващ аукцион

17:00 - 17:30 Post-trading

За емисиите, търгуващи се само посредством аукциони, търговската сесия е както следва:

09:30 - 10:00 Pre-trading

10:00 - 10:10 Откриващ аукцион

16:55 - 17:00 Закриващ аукцион

17:00 - 17:30 Post-trading,Фаза на определяне на цената - след фазата на въвеждане на поръчки (кол-фазата) започва фазата за определяне на цената. Цената на аукциона се определя в съответствие с принципа на най-изпълнимия обем според състоянието на пазара в края на кол-фазата. Цената на аукциона е цената с най-голям обем поръчки и най-малък излишък за всяка лимитирана цена на поръчка, активна в системата. Ако има две или повече лимитирани цени с еднакъв изпълним обем, за определяне на цената на аукциона се вземат предвид допълнителни критерии. До определяне на цена на аукциона не се стига, ако няма изпълними поръчки. В този случай се показват най-добрите цени "купува" и "продава" на лимитирани поръчки. Незабавно след определяне на цената на аукциона, на двете страни по сделката се изпраща потвърждение за изпълнение с данни за цената на поръчката, нейния обем и час на изпълнение. След потвърждението за изпълнение се изпраща потвърждение за сделка, с което участниците получават пълни данни за сетълмента и транзакцията. В края на аукциона всички пазарни и лимитирани поръчки, които не са били изпълнени или са били само частично изпълнени, се прехвърлят на следващата възможна форма на търговия, отчитайки съответните им ограничения за търгуване. Ако не е формирана цена от аукциона, въведените през фазата на въвеждане поръчки от типа "пазарна към лимитирана" се изтриват. Ако има цена на аукцион, останалите части от частично изпълнените поръчки тип "пазарна към лимитирана" и неизпълнените поръчки от тип "пазарна към лимитирана" се въвеждат в системата с лимит, равен на цената на аукциона. Поръчките тип "айсберг" се прехвърлят във фазата на непрекъсната търговия със съответните им (оставащи) върхове, показани в системата.

Непрекъсната търговия

Непрекъснатата търговия започва в 10:10 ч. непосредствено след откриващия аукцион и продължава до 16:55, след което търговията приключва със закриващ аукцион с продължителност 5 минути. По време на непрекъснатата търговия функционалните характеристики на Xetra позволяват използването на прекъсванията за нестабилност като защитни механизми против рязката флуктуация на цените на финансовите инструменти.


Борсови индексиИндекс SOFIX Базисна дата: 20 октомври 2000 г. Базисна стойност: 100

SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. Индексът се състои от 15-те емисии акции, отговарящи на общите изисквания при избор на емисии, които са с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута. Емисия, включена в изчислението на SOFIX, освен на общите изисквания, трябва да отговаря и на следните допълнителни условия:

- да е допусната до търговия на основния пазар на Борсата (Bulgarian Stock Exchange или BSE);

- да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата, не по-малко от 3 (три) месеца преди включването й в индекса. В случаите, когато дадена емисия е преминала за търговия между различни сегменти, за начална дата на търговията се приема първата дата на въвеждане за търговия;

- да има пазарна капитализация, не по-малка от 40 000 000 (четиредесет милионa) лева и фрий-флоут не е по-малък от 25 (двадесет и пет) на сто от размера на емисията, или пазарна стойност на фрий-флоута не по-малка от 10 000 000 (десет милиона) лева;

- броят акционери, притежатели на емисията, да не е по-малък от 500 (петстотин);

- реализираният оборот през последната една година да не е по-малък от 2 000 000 (два милиона) лева;

- броят на сключените сделки през последната една година да не е по-малък от 750 (седемстотин и петдесет).Индекс BG 40 Базисна дата: 01 февруари 2005 г. Базисна стойност: 100 BG 40 e индекс, базиран на изменението на цената на емисиите и се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца, като двата критерия имат еднаква тежест. Освен на общите изисквания емисия, включена в изчисляването на BG 40, трябва да отговаря и на следните допълнителни условия:

- да е допусната до търговия на основния пазар на Борсата (Bulgarian Stock Exchange или BSE);

- да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата не по-малко от 3 (три) месеца преди включването й в индекса. В случаите, когато дадена емисия е преминала за търговия между различни сегменти, за начална дата на търговията се приема датата й на първа котировка;

При повече от три компании от една икономическа група, отговарящи на допълнителното условие по-горе, до класацията се допускат само трите емисии на компании от дадена икономическа група с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот. Ако в резултат на класирането се окаже, че две или повече емисии на компании от дадена икономическа група заемат едно и също място в него, приоритет при включването имат тези с по-голям брой сделки за последните 6 месеца.Индекс BG TR30 Базисна дата: 03 Септември 2007г. Базисна стойност: 1000

BG TR30 е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. Емисиите, включени в изчисляването на BG TR30, трябва да отговарят на следните условия:


- да е допусната до търговия на основния пазар на Борсата (Bulgarian Stock Exchange или BSE);

- да имат пазарна капитализация, не по-малка от 10 000 000 (десет милиона) лева; - фрий-флоутът (общият брой акции в акционери, притежаващи не повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрания на емитента), да е равен на поне 10 (десет) на сто от размера на емисията;

- броя акции от емисията да е не по-малък от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции. Всички емисии, които отговарят на горепосочените условията се класират по следните критерии, имащи еднаква тежест:

- Пазарна капитализация;

- Брой сделки за последните шест месеца;

- Оборот за последните шест месеца;

- Фрий-флоут.

В BG TR30 се включват емисиите, класирани от 1 до 30 място.Индекс BG REIT Базисна дата: 03 септември 2007 г. Базисна стойност: 100

BG REIT e индекс, базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута и се състои от 7-те емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца. Двата критерия имат еднаква тежест. Освен на общите изисквания при избор на емисии, емисия, включена в изчисляването на BG REIT, трябва да отговаря и на следните допълнителни условия:

- да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата, не по-малко от 3 (три) месеца преди включването й в индекса. В случаите, когато дадена емисия е преминала за търговия между различни сегменти, за начална дата на търговията се приема първата дата на въвеждане за търговия;

- да има пазарна капитализация, не по-малка от 5 000 000 (пет милиона) лева;

- фрий-флоутът да е равен на поне 25 (двадесет и пет) на сто от размера на емисията;

Електронна търговия чрез системата XETRA

Търговията на Алтернативния пазар BaSE се осъществява посредством електронната система за търговия на Дойче Бьорзе – Xetra®, която бе успешно внедрена от БФБ-София на 16 юни 2008г. Предимствата, които Xetra носи за българския пазар, най-общо могат да се обобщят както следва:

1. по-голям капацитет и бързодействие;

2. по-лесна възможност за достъп на чуждестранните финансови институции до българския пазар;

3. унифицираност с наложилите се правила за търговия с една от най-големите борси в световен мащаб;

4. по-разнообразни възможности за търговия, включително и за организирането на деривативен пазар в по-нататъшен момент.

Xetra® е регистрирана търговска марка на Deutsche Borse AG

Решението на Българската фондова борса за внедряването на Xetra® се основава на осъзнатата необходимост от интернационализация и интеграция с водещи капиталови пазари. Това означава, от една страна, че всички технически изисквания ще са налице, така че настоящите участници в търговията посредством Xetra® да имат директен достъп до българския пазар. От друга страна, българските участници, на принципа на единната входна точка и при спазване на изискванията за членство, ще имат възможност да търгуват с над 17 000 финансови инструменти, листвани на Xetra®. Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и интернационализацията на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra® от ноември 1999 год, а Ирландската фондова борса - от юни 2000 год. В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra® като основен елемент за бъдещата си търговска система.
Заключение
БФБ-София е водеща институция в постигането на трайна промяна на публичните политики за пазарната икономика в България, на прозрачността и публичността на капиталовия пазар.

През последните години качеството на финансовото посредничество в България се повишава значително, задълбочава се процеса на преструктуриране, засилва се значението на небанковите форми на инвестиции и спестяване и силно нараства значимостта на капиталовия пазар. Последното е предпоставка за увеличаване на конкуренцията и повишаване качеството и разнообразието на предлаганите услуги.

Изключително успешната 2007г. поставя Борсата в полезрението на бизнеса и капиталовият пазар все по-ясно и осъзнато започва да се възприема като ефективна възможност за финансиране и развитие.

Източници
http://www.bse-sofia.bg
http://www.investor.bg
http://www.karoll.net
http://www.elana.net

Правилник за дейността на БФБ-София  ЧАСТ I - Общи правила

 ЧАСТ II - Правила за членство

 ЧАСТ III - Правила за допускане до търговия

ЧАСТ IV - Правила за търговия

ЧАСТ IV - Правила за търговия (в сила от 10.10.2012г)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница