Лекции изнесени в Дюселдорф от 12 до 18. 1909 гстраница1/13
Дата04.08.2018
Размер13.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ЦИКЪЛ от 10 ЛЕКЦИИ

изнесени в Дюселдорф

от 12 до 18. 4. 1909 г.

превод от немски: д-р ДИМИТЪР ДИМЧЕВ

изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – сканиран от книга
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СТР.

1. Първа лекция, Дюселдорф, 12. Април 1909, следобед. . . . .......5Първичната мъд­рост и за­гад­ка­та на човека. Западните окул­т­ни шко­ли ка­то па­зи­те­ли на из­точ­на­та мъдрост. Възникването на но­ви­те Мистерии. Христовото дело. Учението на Дионисий Аеропагита за Йерархиите и за не­бес­ни­те тела. Задачите на антропософията.
2. Втора лекция, 12 Април 1909, ве­чер………................................16

Учението на све­ще­ни­те Риши. Бхагавад Гита. Четирите елемента. Духо- вното из­с­лед­ва­не вър­ху същ­нос­т­та на огъня. Пространство и светлина. Възникването на еле­мен­тар­ни Същества чрез човека. Окултният сми­съл на древ­ни­те жертвоприношения. Спасяването на еле­мен­тар­ни­те Съще- ства.


3. Трета лекция, 13. Април 1909, пре­ди ­обед………......................29

Следващото пла­не­тар­но въп­лъ­ще­ние на на­ша­та Земя. Земята и про­буж­да­не­то на чо­веш­кия Аз. Еволюцията на Стария Сатурн: вът­реш­на и вън- ш­на топлина. Обективиране на част от топ­лин­ния еле­мент чрез Духове- те на Личността. Космическата ро­ля на Престолите. Архангелите и как те пос­ти­гат сво­ята "човешка" сте­пен на Старото Слънце.


4. Четвърта лекция, 14. Април 1909, ве­чер……..............................41

За вза­имо­дейс­т­ви­ето меж­ду Престолите и Духовете на Личността. Херу- вимите, ко­ито прес­ре­щат Архангелите от че­ти­ри­те по­со­ки на ду­хов­но­то пространство. Първите на­чен­ки на жи­во­тин­с­ко­то царство. За са­мо жер­т­ва­та на Престолите. Космическият про­из­ход на Зодиака. За връз­ки­те ме- ж­ду "Скорпион" и "Орел", респек­тив­но меж­ду "Човек" и "Водолей".


5. Пета лекция, 14. Април 1909, ве­чер……….................................51

За след­ва­щи­те ета­пи от ево­лю­ци­ята на на­ша­та Слънчева система. Пред- стоящото сли­ва­не меж­ду Слънцето и планетите. Началото на след­ва­щия Зодиак. Йерархията на Серафимите и Божествената троица. Гранични­те зна­ци във вис­ши­те Йерархии. Разграждането на Старата Луна бла­го­да­ре­ние на нап­ред­ва­щи­те и изоста­ва­щи­те ду­хов­ни Същества. Какво оз­на­ча­ва Битката на Небето.


6. Шеста лек­ция 15. Април 1909, ве­чер…………….......................60

Характеристика на тре­та­та Йерархия: Ангелите под­дър­жат спо­ме­ни­те на чо­ве­ка за ми­на­ли­те му пре­раждания, Архангелите се гри­жат за хар­мо­ни­ята меж­ду ин­ди­ви­да и общността, Архаите под­реж­дат фи­зи­чески­те от­но­ше­ния и връз­ки на ця­ло­то човечество. Втората Йерархия се гри­жи за пре­хо­да на чо­ве­ка в след­ва що­то пла­не­тар­но въплъщение. Космогонията а Птоломей и Коперник. Синовете на Венера и си­но­ве­те на Меркурий ка­то учи­те­ли на човечеството.
7. Седма лекция, 16. Април 1909, ве­чер…………...........................72

Седемте прин­ци­па на чо­ве­ка не мо­гат да бъ­дат ме­ха­нич­но при­ло­же­ни за Ангелите. За ха­рак­те­ра на Ангелския Аз. Как и за­що бя­ха за­па­зе­ни етер­ни­те те­ла на ат­лан­т­с­ки­те посветени. Ману и се­дем­те Риши. Как про­ти­ча ин­с­пи­ра­ци­ята чрез Духовете на Личността, Архангелите и Ангелите. Ед- на и съ­ща лич­ност мо­же да бъ­де ин­с­пи­ри­ра­на от раз­лич­ни йе­рар­хи­чес­ки Същества.


8. Осма лекция, 17. Април 1909, ве­чер…………….........................84

Старият Сатурн ка­то при­мер за въз­ник­ва­не на ед­но не­бес­но тяло. Пър- вите на­чен­ки на чо­веш­ко­то фи­зи­ческо тя­ло (Сърцето - въз­ник­ва­що в об­лас­т­та на Лъва и т.н.). Върху ох­ла­де­ния до "вод­но състояние" Марс чо- ве­кът по­лу­ча­ва пър­ви­те ас­т­рал­ни елементи. Първите про­яв­ле­ния на чо­веш­кия Аз през Лемурийската епоха и тях­но­то от­ра­же­ние в еги­пет­с­ки­те Мистерии.


9. Девета лекция, 18. Април 1909, пре­ди ­обед……........................95

Ротационните пла­не­тар­ни им­пул­си в хо­да на Зодиака. Истинският кос­ми­чес­ки човек. Кармата на не­бес­ните тела, ко­ято се по­ема от тех­ни­те предводители. Как Азът ра­бо­ти вър­ху астралното, етер­но­то и фи­зи­чес- ко­то тяло. Възникване на твор­чес­ка­та продуктивност. Как из­г­леж­да "чо- вешката" сте­пен на Съществата от вис­ши­те Йерархии. Посветеният мо­же да жер­т­ву­ва сво­ето соб­с­т­ве­но ас­т­рал­но и етер­но тя­ло и да ги пре­дос­та­ви на дру­го чо­веш­ко същество.

10. Десета лекция, 18. Април 1909, ве­чер………...........................105

Еволюция на чо­веш­ка­та индивидуалност. Съдбата на Земната материя: да из­чез­ва в сре­дищ­на­та точ­ка на Земята и да се по­явя­ва от­но­во в ней­на­та периферия. Кристалното небе. Уран и Нептун. Областта на Божестве­на­та Троица. Боговете на пре­пятс­т­ви­ята и как чрез тях­на­та на­ме­са в чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тя­ло у хо­ра та въз­ник­ва въз­мож­нос­т­та да вър­шат зло- то. Битката на ар­хан­гел Михаил с Дракона. Човешкият Аз мо­же сво­бод­но да ре­ши да­ли да при­еме Христос и по то­зи на­чин да спа­си Луцифер. Космическият сми­съл на де­се­та­та Йерархия.


11. Бележки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………................120
Указания от­нос­но пуб­ли­ку­ва­не­то на езо­те­рич­ни­те лек­ции от Рудолф Щайнер

За ха­рак­те­ра на те­зи час­т­ни из­да­ния Рудолф Щайнер (1861-1925) каз­ва след­но­то в сво­ята ав­то­би­ог­ра­фия "Моят жиз­нен път" (Събр. Съч. 28, гл. 35):

"Съдържанието на те­зи из­да­ния бе пред­ви­де­но да се из­не­се под фор­ма­та на устни, неп­ред­наз­на­че­ни за из­да­ва­не съобщения. . .

Никъде и в ни на­й-­мал­ка сте­пен не е спо­ме­на­то нещо, кoeто да не пред­с­тав­ля­ва чист ре­зул­тат от из­г­ражда­ща­та се антропософия. . . Читателят мо­же напъ­л­но да ги при­еме за това, ко­ето Ан­т­ро­по­со­фи­ята има да каже. Ето защо. . . първо­на­чал­но тръгнах­ме от условието, те да бъдат раз­п­рос­т­ра­ня­ва­ни са­мо всред чле­но­ве­те на Антропософското Общество. Нека оба­че се има предвид, че в те­зи неп­рег­ле­да­ни от мен ръкописи, има и не­пъл­ни неща.

Право за оцен­ка на по­доб­но час­т­но из­да­ние оба­че се приз­на­ва са­мо на онзи, кой­то знае как­во е ус­ло­ви­ето за та­ка­ва оценка. А за по­ве­че­то от те­зи из­да­ния ус­ло­ви­ето се състои по­не в ан­т­ро­по­софско­то поз­на­ние за чо­ве­ка и космоса, до­кол­ко­то същнос­т­та им е из­ло­же­на от Ан­т­ро­по­со­фи­ята и в поз­нани­ето на това, ко­ето под фор­ма­та на "ан­т­ро­по­соф­с­ка история" се съдър­жа в съ­об­ще­ни­ята от ду­ховния свят. "


Каталог: wp-content -> Rudolf%20Steiner -> BG%20DOCS
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 29. 9 до 28. 10. 1917 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис
BG%20DOCS -> Книга с ъ д ъ р ж а н и е стр. Увод. Задачата на Духовната наука
BG%20DOCS -> Лекция, изнесена в Цюрих на Октомври 1918 Превод от немски: Димитър Димчев Октомври 1918, Цюрих
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> И з ж и в я в а н и я в свръхсетивния свят т р и т е п ъ т я н а д у ш а т а к ъ м Х р и с т о с 14 лекции
BG%20DOCS -> Стопанство
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах и Берн между 25 януари и 23 март 1924
BG%20DOCS -> Окултна история


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница