Лекции по Криминалистика : су 2009 годинастраница14/23
Дата01.08.2018
Размер3.13 Mb.
ТипЛекции
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
        - следва да се пресекат вредните последици от престъплението, ако това не е сторено;
        - следва да се провери охраната и да се установи какво се е случило от момента на назначаване на охраната до момента на пристигане на територията на местопроизшествието ;
        - да се определят границите на местопроизшествието: решаването на този въпрос е от съществено значение с оглед пълнота и обективност на изследването и на събраните доказателства. Определянето на границите ще зависи от характера на разследваното престъпление, от механизма му, от способите за извършването му. При определяне на границите е много важен т.н. обзор на местопроизшествието: бърз, нефиксиран оглед за определяне на характера на вредите от престъплението и вероятността да се открият следи и веществени доказателства;
        - да се реши въпросът откъде, от кое място да започне огледът – възможни са два подхода:
1) по правило огледът може да започне от периферията на местопроизшествието, от тази част, която позволява най-бързо да се стигне до центъра;
2) възможен е и подходът, когато огледът започва от центъра на местопроизшествието към периферията. За център на местопроизшествието следва да се приеме мястото, където се очаква да има най-много следи или веществени доказателства, свързани с престъплението. Възможно е огледът да започне от мястото, където се намира пострадалият от престъплението, с цел да се помогне за спасяване на живота му.
        - да се дадат указания на участниците в огледа за поведението, което трябва да имат и действията, които се очаква да извършат по време на огледа;
        - преди извършването на огледа да се обезпечат условия за работа по време на огледа, което се отнася особено за палежи, авто-транспортни произшествия.

Извършване на огледа. Тактика.

Извършване на огледа-решаващата и най-важна фаза на огледа.
Огледът се извършва през деня,освен в случайте,които не търпят отлагане. Чл.130 НПК: огледът се извършва като се изследва всичко така, както е заварено, а след това се правят необходимите размествания.

Преминава през два стадия: статичен и динамичен. Изключени е от тази последователност е възможно ,когато има основания да се предполага, че не са загубени всички шансове за оказване на помощ на пострадалия и при наличието на сериозна опасност от повреждане или унищожаване на някои следи и други веществени доказателства до завършване на огледа.

Статичен оглед:
    1) позволява да се установи обстановката на местопроизшествието в оригиналния й вид, както е създадена от престъплението;  
    2) не се позволява никакво разместване на обектите, намерени на територията на местопроизшествието;
    3) на този етап следва да се установи и изследва не само територията на местопроизшествието, но и един достатъчно широк район около него с цел да се види каква е връзката на местопроизшествието със заобикалящата го среда;

По време на извършването му се фиксира обстановката на местопроизшествието и обектите на огледа с ориентиращи, обзорни, възлови и детайлни снимки, с кино и видеоснимки и по графически начин. Откриват се, фиксират се и се изземват по-голямата част от следите и другите веществени доказателства. Спазват се следните тактически изисквания:


-за своевременност;
за изчерпателност;
за правилна последователност на дейността по време на огледа-трябва да се отделя приоритетно внимани е на следите от миризма пред микроследите,на микроследите пред следите от ръка и крак и на хомоскопичните следи/от ръце,крака и зъби/ пред механоскопичните.

Огледът трябва да започне от онази част на местопроизшествието, в която е концинтререно най-голямо количество доказателствена информация или намиращите се там обекти са най-сериозно застрашени от повреждане или унищожаване.

Динамичен оглед:
    1) обектите, които се намират на територията на местопроизшествието се разместват по две причини: за да се открият нови следи; за да се установи какъв е бил механизма на престъплението;
    2) по принцип статичен оглед се извършва преди динамичен оглед, но когато има не затихнали процеси и явления на територията на местопроизшествието или е необходимо да се окаже помощ на пострадалия динамичен оглед може да предхожда статичен оглед.

При динамичният оглед е необходимо разместване на обектите. Извършването му винаги е свързано с проверката на определени следствени версии. Може да се наложи голямо по обем разместване на обектите, разчистване на терена, измерване на разстоянията между обектите по два сравнително постоянни ориентира и др. Може да се открият ценни следи и други веществени доказателства свързани със способа на извършване на престъплението и използваните за целта средства и т.н.

В края на огледа иззетите следи и други веществени доказателства се опаковат за транспортиране,а неиззетите се запазват до вземане на съответните веществени доказателствени средства.

Фиксиране на резултатите от огледа.

Прави се комплексно фоксиране ,което става с протокола за оглед, с фото, кино и видеоснимки и с графически скици,планове и схеми.

Процесуална фиксация

Протокола за оглед заема основно място. При съставянето му трябва да се спазват тактическите изисквания за изчерпателност и точност, яснота и последователност. Наред с общите сведения в протокола задължително се фиксира състоянието на местопроизшествието, предназначението на обектите и функционалната връзка между тях, състоянието на следите и другите веществени доказателства, които са открити както и техните особености.
Съдържанието на протокола може да се раздели условно на три части:
Уводна- дата и място на извършване на огледа; данни за лицето ,което го провежда; данни за поемните лица, за специалистите-технически помощници и за експертите и др./;
Описателна- точно отбелязване на границите на местопроизшествието и обща характеристика на местопроизшествието, описване на намерените следи и др.веществени доказателства и т.н./ и
Заключителна- посочване какви предмети са иззети и какви веществени доказателствени средства са изготвени, какви снимки и на кои обекти са направени,какви искания, бележки и възражения са направили присъстващите лица присъстващите лица. Протоколът се подписва освен от следователя и поемните лица и от другите участвали в огледа лица.

Криминалистична фиксация

Това е изготвяне на отделни снимки, отразяващи хода и резултатите от извършения оглед. Постига се по – голяма обективност, пълнота и бързина, нагледност и точност. Четири вида снимки се изготвят при фиксиране на резултатите от огледа:
            1) ориентираща снимка: фиксира територията на местопроизшествието и част от заобикалящата го среда; задачата й: да ориентира къде е местоположението на местопроизшествието и в каква връзка със заобикалящата среда се намира то;
            2) обзорна снимка: фиксират се границите на местопроизшествието (отделни обекти, които определят границите );
            3) възлови снимки: правят се на обекти – следи или веществени доказателства, които са от съществено значение за разследване на престъплението;
            4) детайлни снимки: с тях се фиксират отделни следи, части от следи или веществени доказателства, които са от изключително значение за разследваното престъпление
Не следва да се смесват видовете снимки със способите, които се използват за изготвянето на снимките. Способи за изготвяне на снимки:
    1) Метричен, който се дели на:  линеен и мащабен. Линейният метричен способ: използва се ивица от плат, разделена на сектори с дължина, кратна на главното фокусно разстояние на обектива; използва се, понеже може да се определи до мм големината на обектите. Мащабен метричен способ: използва се мащабна линия за по-малки обекти; оптическата ос на обектива е перпендикулярна на равнината, в която се намира мащабната линия;
    2) Панорамен способ: се използва за заснемане на обекти с голяма дължина; може да се реализира с обикновен фотоапарат или със специален фотоапарат с въртящ се около оста си обектив, тази ос обхваща равнина с големина 180 градуса; използва се при изготвянето на обзорни или ориентиращи снимки.
    3) Стереоскопичен способ: в случаите, когато са важни обемите не предметите във връзка с разследваното престъпление; може да се реализира също с обикновен или със специален фотоапарат, който има едновременно заснемане с 2 фотообектива с обща камера.

Повторен оглед на местопроизшествието

Този оглед се извършва сравнително рядко. Под. съвкупното въздействие на много фактори като атмосферни условия и др. са унищожени или са повредени и неоткритите следи и др.веществени доказателства. Поначало провеждането на повторен оглед обогатява разследването.
Особености. Различни са основанията за огледа. Едно от тях непълноценното извършване на първоначалния оглед поради слаба видимост, дъжд или снеговалеж, много висока или ниска температура, голяма влажност на въздуха и др. Трябва да се види и дали огледът е изобщо възможен. Планира се и когато не са проверени задълбочено някои версии, а също и ако не са правилно определени границите на местопроизшествието и поради това са не са изследвани някои участъци.
Задачите на повторния оглед обхващат две групи въпроси: установяване на нови факти и обстоятелства,пропуснати поради неблагоприятни условия или когато не е било възможно да бъдат открити, и проверка на събраните по време на първоначалния оглед и останалите следствени действия доказателства по делото.
Статичният оглед дава възможност да се проверят новопостроени следствени версии, да се проверят повторно някои версии,повторно да се фиксират фотографски някои обекти и др.
Динамичният стадии понякога има дори по-разностранно значение-може да се открият такива следи и веществени доказателства,които поради обективни и субективни причини не са намерени при първоначалния оглед.
Прави се самостоятелен протокол, към който се прилагат и допълнително направени снимки,скици,схеми и планове.

Оглед на труп и освидетелстване. Особености. Подготовка и тактика на извършване. Повторен оглед на труп (ексхумация). Повторен оглед на местопроизшествие. Основания.

Същност на огледа на труп.

Огледа на труп: визира оглед на труп и на части от труп. Огледа на труп се извършва незабавно след получаване на сигнала за откриване. По възможност огледа на труп следва да се извършва на мястото, където е открит трупа.

Огледът на труп се извършва обикновено заедно с огледа на местопроизшествието. В тези случаи трупът е централния обект на изследване, а резултатите едни от най-важните.
Но огледът на труп е самостоятелно следствено действие, ако трупът е преместен на територията на местопроизшествието. В тези случай изследването на трупа става заедно с територията, на която се намира; огледът се извършва неотложно, тъй като освен неблагоприятното въздействие на външни фактори отрицателно е и влиянието на вътрешните фактори.
Вътрешен оглед на трупа /аутопсия/ се извършва задължително при: насилствена смърт; скоропостижна смърт; откриване на труп с неизвестна самоличност; намиране на труп на новородено дете; съмнение,че смъртта е настъпила след аборт; настъпване на смърт в болнично заведение по-рано от 24 часа от постъпването и когато не е поставена точна диагноза; след лечение от лица без лекарска правоспособност; ако смъртта е настъпила по време и след хирургическа интервенция и при раждане; оплакване,че смъртта е настъпила поради неправилно лечение
Особеното при огледа на труп: по възможност огледът трябва да се извърши в присъствието на съдебно-медицински експерт, а когато няма такъв – в присъствието на друг лекар. Участието на съдебно-медицински експерт или лекар е задължително, но субект на следственото действие остава компетентният орган: следователят или прокурорът/ респ. съдът, когато огледа на труп се извършва в рамките на съдебното следствие. Съдебно-медицинският експерт или лекарят са само технически помощници на компетентния орган при извършването на огледа, дори когато се касае за вътрешен оглед на труп (аутопсия) – субект остава следователят, понеже огледът и съдебно-медицинската експертиза имат различни процесуални съдържания и задачи и се подчиняват на различна тактическа организация.
Различия между огледа на труп и съдебно-медицинска експертиза:
    1) Огледът има за задача само да установи/констатира в какво състояние е трупа, какви са уврежданията по тялото и дрехите, докато съдебно-медицинска експертиза решава три основни задачи: 1) установяване на времето на настъпване на смъртта; 2) причина за настъпване на смъртта; 3) оръдието, с което е причинена смъртта;
    2) При експертизите става въпрос за два субекта: процесуален – компетентният орган и познавателен – съответното вещо лице, експерта.
Значение: огледът показва-налице ли е насилствена смърт;кога, с какво и по какъв начин са причинени нараняванията; кои са мотивите за престъплението като се съди по броя и характера на нараняванията и др.

Подготовка

Назначава се охрана за запазване на признаците на трупа и на теритирията около него. Осигуряват се поемни лица и задължително съдебномедицински експерт, а когато няма такъв-друг лекар. По време на подготовката се изграждат версиите и се осигуряват необходимите технически средства и материали. Вземат се мерки за правилно транспортиране на трупа,особено при напреднали процеси на разлагане.

Извършване.

Съгласно чл.131,ал1 НПК”огледът на труп се извършва по възможност на мястото,където той е открит”. Най-напред се извършва статичният,а след това динамичният оглед. Обикновено се започва от мястото около трупа.
В рамките на общия статичен оглед следва да се установи на позата на трупа; на положението на трупа спрямо останалите обекти на местопроизшествието и на разстоянието между тях; на телесните повреди; на трупните петна; на дрехите и предметите; на оръжието или оръдието;на мястото под трупа и др.
Установяват се полът и възрастта на лицето,ръстът,телосложението и степента на охраненост,трупните петна и тяхното местоположение и особености,степента на разлагане.
При детайлния динамичен оглед следва да бъдат търсени и фиксирани:
        1) следи, сочещи на неестествената смърт,
        2) следи от оръдието, с което е била причинена смъртта,
        3) следи от хомоскопен произход и     
        4) микроследи.
Откритите следи върху трупа следва да бъдат описани по: 1) положение, 2) форма, 3) размер и 4) състоянието, в което се намират. Особено важно е при детайлния динамичен оглед да се направят възлови и детайлни снимки на намерените следи и веществени доказателства.

Фиксиране.

Резултатите от огледа се закрепват в протокола за оглед на местопроизшествието или в отделен протокол, ако огледът на трупа е извършен самостоятелно. Положението и признаците на трупа се фиксират и фотографски, за предпочитане с цветни снимки, и графически. Измерва се разстоянието от трупа до два неподвижни обекта.
Погребението на трупа (предмет на огледа) се извършва само след разрешение (санкция) на прокурора: следва да се вземат мерки за запазване на трупа за евентуален повторен оглед и извършване на съдебно-медицинска експертиза.

Ексхумация/изравянето на трупа с цел да бъде изследван/

Ексхумацията се извършва на основание чл.131, ал. 3 НПК по нареждане на съда или прокурора,в присъствието на съдебномедицински експерт, когато: първото изследване е непълно и поражда съмнения за необективност на изводите; аутопсията е извършена от лекар, който няма необходимата професионална квалификация; починалото лице е погребано без аутопсия и след това възникне съмнение за насилствена смърт. Присъстват съдебномедицински експерт и поемни лица, когато е възможно близки на погребания и лица за помощно техническо съдействие. В съставения протокол се описват подробно основните моменти от ексхумацията и особеностите на трупа,резултатите от огледа,повторното заравяне на трупа и присъствалите лица. Правят се ориентиращи, обзорни възлови и детайлни снимки на гроба преди, след изваждането на трупа и след повторното заравяне на гроба; на трупа и на установените характерни признаци. Изземват се кости и меки тъкани за лабораторно изследване. Огледът се фиксира подробно.

ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Освидетелстването също е самостоятелно процесуално-следствено действие, регламентирано в чл.132 НПК. Освидетелстване не е отделен вид оглед, а самостоятелно процесуално-следствено действие. В теорията има спор дали това е така. Част от процесуалистите (измежду които акад.Павлов): касае се за вид оглед – по аргумент от 132/1: “при оглед на лице”; друга част от процесуалистите (сред които са проф.Кочев и проф.Радева) освидетелстване има самостоятелна, отделна от огледа нормативна уредба, въз основа на която е разработена самостоятелна тактическа организация.
Освидетелстването има за задача да се установи дали върху тялото на освидетелствания има следи от престъплението, както и особени белези и какъв е техния произход. Освидетелстване се извършва от компетентният орган или с участието на лекар само с писменото съгласие на освидетелствания. С промяната на НПК от 1999 г– се допусна ако липсва съгласие на освидетелствания, освидетелстване да се извърши след разрешение от съдия от съответния първоинстанционен съд.
Въведена е една особена хипотеза, когато освидетелстване се извършва като неотложна следствено действие и когато то е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, освидетелстване да се извършва без санкцията на съдията, но протоколът за извършването да се представи незабавно, но не по-късно от 24 часа от момента на извършване на следственото действие.
Изисквания:
17.- поемните лица и длъжностното лице да са от същия пол,когато се налага освидетелствуваният да бъде съблечен;
18.- да не се допускат действия,които унижават достойнството на лицето или са опасни за здравето му;
19.- когато длъжностното лице е от друг пол,освидетелствуването се извършва от лекар.
Освидетелствуването е поначало неотложна следствено действие.

Значението е в няколко насоки: за установяване на връзката на освидетелствуваното лице с територията на местопроизшествието и с разследваното престъпление; за откриване на признаци за идентифициране на лицето; за откриване на следи,наранявания и някои особени белези от значение за делото и др.

Подготовка.

Подготовката включва: предотвратяване на умишлено унищожаване на следите-веществени доказателства от подлежащото на освидетелстване лице; осигуряване на поемни лица и лекар; изграждане на следствени версии; определяне на задачите на освидетелствуването-има ли кръв,сперма и други следи-веществени доказателства върху тялото на лицето; съществуват ли някои особени белези върху тялото и лицето-татуировки и др.; има ли наранявания и как са причинени и др.

Извършване.
Няколко тактически изисквания:
-за неотложно провеждане на освидетелствуването непосредствено след задържането и личния обиск,когато са го предхождали или след възнекнало основание за освидетелствуване.
-за пряка връзка със задачите на разследването. При палежи например се търсят обгаряния и опушвания върху лицето, ръцете и др.части на тялото и т.н.
-за използване на общоустановени методи,вкл.клинико-амбулаторни изследвания от лекаря
-за нееднократно изследване когато това е необходимо.

Тактически целесъобразно е в повечето случаи освидетелствуването да започне от онези части на тялото,върху които се намират най-неустойчивите признаци и има опасност да бъдат повредени и унищожени. Това са ръцете, лицето и косата.

Фиксиране

При освидетелстването освен процесуална фиксация (съставя се протокол съгласно изискванията на чл101 НПК. В него се описват откритите следи от кръв,мозъчно вещество и др.,различните наранявания и особени белези върху тялото. Посочва се кои лица и в какво качество са присъствали.)също се изготвя криминалистична фиксация чрез снимки (главно – детайлни) на откритите следи и особени белези по възможност по мащабния способ.

 Други видове оглед – на документи и предмети, на автомобили и други превозни средства. Оглед в гражданското производство.

Оглед на авто-транспортни средства

Същност: този оглед може да се извърши в рамките на разследването главно на пътно-транспортни произшествия или когато транспортното средство е използвано за извършване на друго престъпление.

Особености на този оглед:

    1) когато се извършва в рамките на разследването на пътно-транспортно произшествие са налице значителни изменения в транспортното средство в резултат на срещане на прегради по пътя му.

    2) ако има пострадали – най-напред се извършва оглед на мястото, където се намира пострадалият;

    3) огледът следва да обхване всички възли, детайли, механизми и агрегати на пътно-транспортното средство;

    4) от съществено значение е търсенето и намирането на т.н. съпътстващи следи и на микроследи от хомоскопен или механоскопен произход.

Претърсване на жилищни помещения и открити местности. Значение за събиране на веществени доказателства и книжа. Подготовка и тактика на извършване. Други видове претърсване. Личен обиск. Повторно претърсване.

Същност.


Претърсването е самостоятелно процесуално-следствено действие за събиране и проверка на доказателства, неговата същност се изразява в принудително обследване на помещения, участъци от местности и транспортни средства с цел да се открият и изземат предмети, следи и документи, които могат да имат значение за делото. Претърсването има винаги процесуален характер.
Обикновено претърсването е неотложно следствено действие. Провеждането му нерядко е съпътствано с противодействие от заинтересованите лица. Неговото извършване трябва да се пази в тайна. При претърсването не е необходимо да се знае, да е известно точното местонахождение на търсения предмет.
В чл.134-137 НПК законодателят е визирал изрично основанията и целта на претърсването; органите,които могат да нареждат извършването му - съдът; лицата в присъствието на които следва да се извърши и др. Претърсването се отличава с изчерпателна нормативна уредба.
В зависимост от обекта различаваме четири вида претърсване: на помещения, на местности, на лица, на МПС-та. С оглед броя на претърсваните обекти то бива: единично и претърсване на няколко териториално отдалечени обекта едновременно. С оглед фазата на наказателния процес: претърсване в предварителното производство и претърсване в съдебното производство. В зависимост от еднократното или нееднократното му използване то бива: първоначално и повторно.

Планиране.

Планирането почива на изрично указани в НПК предпоставки. Според чл.134 НПК то се извършва “когато има достатъчно основания да се предполага,че в някое помещение или лице се намират предмети или книжа,които имат значение за делото”,т.е.когато може да се построи обоснована версия за местонахождението на интересуващите разследването предмети или книжа.
Според чл.135 НПК органа, който взема решение за извършване на претърсване и изземване е съдът .Най-често субект на планиране на претърсването са органите на разследването. Изисква са разрешение на съдът, а в неотложни случаи то може да се извърши и без разрешение със задължението да бъде уведомен съдията в срок до 24часа.
С неотложното претърсване се изпреварват опитите на заинтересованите лица да попречат на органите на разследването.

Подготовка на претърсването.Принудителният характер на претърсването изисква мотивирано решение на съда. Когато е проведено без разрешение на съда, органите на разследването са длъжни да го уведомят в срок от 24часа. Определят се поемните лица и се осигурява присъствието на лицето, което ползва помещението, или пълнолетен член от неговото семейство, респ. домоуправителят или представител на общината или кметството.
Първо се индивидуализира общия обект на претърсването (сграда, помещение, адрес, граници). Следва да се уточнят признаците на търсения предмет/обект. Уточнява техния род, вид, разграничаващите ги признаци от сходните по вид или предназначение предмети или книжа. Събират се сведения за лицето, у което предстои да се извърши претърсването, за неговата възраст, професия, начин на живот, отношение към разследваното престъпление и др. Поради тази причина следва да се извърши събиране на достатъчно информация, включително и от непроцесуални източници относно свойствата и признаците на търсения обект.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница