Лекции по Криминалистика : су 2009 годинастраница22/23
Дата01.08.2018
Размер3.13 Mb.
ТипЛекции
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Може да бъде назначена съдебно-химична експертиза (СХЕ): за изследване съдържанието, състава и влиянието, което оказват върху пътната обстановка определени хим.вещества (гориво; смазки) или когато следва да се идентифицира определен автомобил  по следите от боя.

Възможно е да се извърши съдебно-медицинска експертиза на следите от биологичен произход: кръв, мозък и т.н. с оглед установяването на груповата принадлежност или идентификация въз основа на тези следи.

Могат да се изискват книжа и документи, да се извършват експертизи на документи: експертизи за установяване на добавки, преправки, когато са подправени свидетелства за право на управление или свидетелства за собствеността на транспортни средства.


Разследване на длъжностни присвоявания.

Обща характеристика:

ДП е престъпление против собствеността и засяга икономическите основи на държавата и функционирането на стопанството. Неговата обществена опасност се обуславя от това, че се нарушава принципът на правилното разпределение на материалните блага. ДП причинява сериозни материални и морални вреди. Наказателно-правната регламентация е уредена в 201 НК; квалифицирани състави – 202 до 206 НК. С оглед характеристиката на състава на престъплението – понятието “длъжностно лице”(субект на престъплението): 93, т.1, б.А и Б от НК: длъжностно лице е това Ф.Л, на което е възложено да изпълнява със заплащане или без заплащане, временно или постоянно: а) служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение; б) ръководна работа или работа, свързана с пазене/или управление  на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго ЮЛ или при едноличен търговец, както и на частен нотариус и помощник-нотариус. Разследването на ДП е затруднено в резултат на: късно разкриване на престъплението; богатите възможности за противодействие на извършителя и прикриване на престъплението; организационните недостатъци и слабости в отчетността. Има тясна специализация на разследващия орган при разследване на ДП, понеже обикновено се засягат отношения, свързани с функционирането на фин-счетоводната отчетност.

Образуване на предварително производство (ПП). Най-чест законен повод – заявления на контролни органи (главно от системата на държавния финансов контрол) за извършени нарушения във фин.отчетност. Възможно е ПП да се образува и когато компетентният орган непосредствено е разкрил признаците на престъплението (например в случаите, когато има разследване на документни престъпления и във връзка с това се извършва фин-счетоводна или финансово-икономически експертизи). Най-честа грешка при образуването на ПП: то се образува или твърде късно, или при образуването му не се извършва предварителна проверка, която да осигури достатъчно данни по смисъла на 187 НПК.

Най-чести способи за извършване на ДП – могат да се разпределят в четири основни групи в зависимост от субективните условия и от предмета на присвояване:

Опростени способи – извършва се присвояване без да се държи сметка за нарушенията на фин-счетоводната и материална отчетност; тези присвоявания се извършват с престъпна арогантност (създават се документи с невярно съдържание в реална съвкупност);

Усложнени способи – престъплението се извършва в резултат на съществуващи незаприходени излишъци, измама на купувача.

Способи, свързани с извършването на друго престъпление – най-често с документна измама;

Ситуационни способи – използват се кризисни състояния и липса на информация сред населението във връзка с цени и други обстоятелства.

Задачи на разследването (10):


    1) извършено ли е престъпление, свързано с присвоявания;
    2) къде и кога и извършено присвояването – трудно е за установяване, понеже ДП е обикновено – продължавано престъпление;
    3) да се установи какъв е размерът на присвояването;
    4) какъв е размерът на причинените вреди;
    5) кой е непосредственият обект на присвояване;
    6) кой е собственикът на присвоеното имущество;
    7) да се установи конкретният извършител или извършители (когато има форми на усложнена престъпна дейност);
    8) да се установи способът на присвояване;
    9) да се установи мотивът за присвояване;
    10) да се установят и причините, и условията, способствали за извършване на престъплението.

Изграждане на следствени версии няколко групи СВ са задължителни при разследване на ДП:


Версии относно предмета на присвояване;
Версии относно способите за извършване на присвояването – тук при тези втори версии следва да се обърне внимание на две групи обстоятелства:
    1) версии относно източниците на излишъци:
        - са свързани с документна измама (съставяне на документ с невярно съдържание);
        - излишъкът се дължи на измама на купувача;
        - излишъкът се дължи на неправилно отчитане на естествени фири;
        - излишъкът се дължи на признаване на голям процент отпадъци;
        - на създаване на протокол за брак с невярно съдържание;
        - стоки в по-малко количество, по-ниско качество;
    2) версии относно причините за възникването на липси;
         липсите се дължат на присвояване;
        - на кражба от други лица;
        - на счетоводни грешки;
        - на повреда или унищожаването на собственост;
        - на неконтролируем достъп до стоково-материални ценности.

Когато се планират първоначалните и последващи следствени действия компетентният орган следва да обърне внимание на три групи обстоятелства извън процесуално-следствените действия, представляващи способи за събиране и проверка на доказателства. С оглед установяването на обстоятелства, свързани с решаването на задачите на разследването следва:


    1) да се проучат условията на работа в съответното учреждение или търговско дружество;
    2) да се проучат материали за системата за контрол и отчетност;
    3) да се поискат и назначат ревизии и инвентаризации на стоково-материални ценности.

В системата на първоначалните следствени действия влизат:


Изискване, изземване и оглед на документи. Следва да се поискат, изземат и огледат:
        1) подправените документи;
        2) други документи, които са свързани с подправените;
        3) документи, които характеризират дейността на съответния стопански субект;
        4) документи, които уреждат отношенията между отделните длъжностни лица в стопанския субект (наредби, инструкции, правилници за вътрешния ред и др.)
Изискването за изземване на тези документи трябва да бъде подчинено на:
    1) изискване за своевременност – тези документи да се изземат веднага след образуване на ПП;
    2) тактическо изискване за едновременност – всички посочени документи в един и същи момент да се изземат;
    3) изискване за изчерпателност – всички документи: като оригинални, така и копия – за да няма възможност за използване им и създаването на нови документи.

Разпит на свидетели: свидетелите могат да бъдат групирани в три категории:


    1) Свидетели – длъжностни лица: най-често членове на ревизионни и инвентаризационни комисии; актосъставителите; лица, осъществяващи счетоводен и организационен контрол;
    2) Разпит на свидетели-очевидци: най-малобройната група свидетели: в повечето случаи ДП се извършват в условията на неочевидност.
    3) Свидетели, които могат да дадат сведения относно функционирането и процесите на счетоводната отчетност в съответния стопански субект, както и лицата, при които е попаднало част имуществото в резултат на присвояване.

В системата на първоначалните следствени действия следва да бъдат назначени и няколко вида експертизи:


    1) Финансово-счетоводна експертиза (ФСЕ). Следва да бъде разграничена от финансовата ревизия, която обикновено предхожда ФСЕ и която не е процесуален способ за събиране и проверка на доказателства, т.е. резултатите от ревизията не могат да бъдат използвани като доказателства в процеса. Задачите на съдебната ФСЕ са свеждат до:
        - установяване на правилността на извършените счетоводни записи;
        - редовността на водене на счетоводната отчетност (СО);
        - съответствието на СО с националните счетоводни стандарти;
        - правилност на движение на паричните средства по фондове и сметки и др.
        - една от важните задачи на съдебната ФСЕ е установяването на размерът на липсите и произходът на излишъците: за тази цел ФСЕ може да ползва резултатите от извършените фин.ревизии и инвентаризации (да се различава ФСЕ от фин-икономическа.експертиза)

Експертизи на документи (ЕД): най-често съдебно-почеркови експертизи, които имат за задача да установят авторството на определен документ. Непосредствен обект на тези експертизи: подпис и ръкописен текст – заедно или поотделно.

Експертизи за техническо изследване на документи (ЕТИД):най-често експертизи за установяване на добавки и преправки в документа като добавките и преправките са свързани с изменения на отделни цифри.

В системата на първоначалните следствени действия се извършва и оглед на документи като самостоятелно следствено действие:огледът обикновено предхожда извършването на експертизи и има за задача да установи редовността на документите от външна страна.

Може да се извърши и оглед на сгради и отделни помещения: целта е да се установят условията, при които се съхраняват стоково-материалните ценности; състоянието на складовите помещения, на измервателните уреди, на охраната и др.

В системата на първоначалните следствени действия се извършва претърсване и изземване. Най-често обект на претърсване са помещения, в които се предполага, че са укрити книжа и документи, отразяващи движението на стоково-материалните ценности. Претърсването следва да се извърши при спазване на изискването за внезапност и системност. В случаите, когато се търсят самите стоково-материални ценности, следва да се осигурят необходимите материално-технически способи и средства, и да се спазват изискванията на НПК относно процесуалния ред за извършване. По-рядко се извършва изземване като самостоятелно процесуално-следствено действие, понеже са редки случаите, в които точно е известно къде са скрити съответните книжа или стоково-материални ценности.

Последващи следствени действия:

Разпит на обвиняем – има задачата да установи:


    1) качеството “длъжностно лице”;
    2) възможността на обвиняемия да извърши присвояване с някой от посочените способи;
    3) участието на други лица, подпомогнали дейността на обвиняемия в присвояването;
    4) връзката на обвиняемия с други лица, осъществяващи функцията по контрол на дейността в съответния стопански субект.

Очна ставка: налага се да се извърши в системата на ПоСД поради наличие на съществени противоречия между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания, които противоречия се отнасят до:


1) способите на извършване на престъплението и
2) до размера на присвояване.
При извършване на ОС в този случай, тактически целесъобразно е да се предявят като веществени доказателства иззети документи и др., а ако са намерени – и самите материални ценности.

В системата на ПоСД е възможно да се извърши и следствен експеримент (СЕ): обикновено СЕ е насочен към проверяване на възможността за извършване на определени действия от обвиняемия – тези действия са свързани с някой от способите за извършване на престъпление (подправка на документи, обезвреждане на охранителна система и др.)

Може да бъде назначена съдебно-стокова експертиза: непосредствен обект – присвоени материални ценности. Задачите, които решава са свързани с установяване на производствената и пазарната стойност на присвоените вещи.

Възможно е да бъде извършен повторен разпит на свидетели, когато при първоначалния не са могли да бъдат установени всички обстоятелства, свързани с установяване на задачите на разследването.

Разследване на документни престъпления.

Обща характеристика.


Да се изясни понятието “документ” – конкретно волеизявление на физическо лице, което е материализирано с писмени знаци, има пряко/или косвено правно значение, изразено е в различни форми; не е необходимо отразените в документа факти и обстоятелства да отговарят на действителността. За криминалистиката документът е веществено доказателствено средство или писмено доказателствено средство в зависимост дали материализира волеизявление или материалът от документа има значение за разследваното престъпление.
Класификация:

С оглед произхода:


    1) оригинални – официални преписи; извлечения и преводи;
    2) копия

С оглед съставителя ( най-важно деление):


    1) официални – издадени по установен ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложените му функции.
    2) частни.

С оглед съдържанието:


    1) бланкетни;
    2) удостоверителни;
    3) диспозитивни – трябва да отговарят на определени изисквания, за да могат да породят целените правни последици; обикновено се издават като официални и може да се установи качеството истинност;
    4) неистински: документи, на които е придаден вид, че представляват волеизявление на друго лице, а не на това, което наистина ги е създало.

Според характера им в процеса


    1) Документ писмено доказателствено средство – значението му се изчерпва със съдържанието на написаното от автора изявление или удостоверява факти, имащи правно значение; без значение е външния вид, обстоятелствата и мястото на съставяне.
    2) Документ веществено доказателство – освен съдържанието на писмения текст, значение имат и материалните следи върху самия документ(външен вид, топографски признаци и т.н.)

Глава ІХ НК – 4 групи документни престъпления.

Образуване на предварително производство (ПП). Обикновено ДП се извършва в съвкупност – голям проблем са недостатъчното данни, понеже е необходимо да се използват специални знания. Чл.191, ал. 2 – относно ПСД, които могат да бъдат извършени: между тях липсва възможност за СЕ, а тя е абсолютно необходима. Според практиката се извършват т.н. експертни справки от полицейския орган, които впоследствие биват приобщени към останалите материали по делото.

Изграждане на първоначални следствени версии. Да се изхожда от непосредствената специфика на извършване на съответното престъпление. Особено роля имат експертните версии, тъй като утвърдената експертна версия е един от основните емпирични източници, използвани при изграждане на следствени версии.


Най-често следствените версии са следните:
Относно начина на извършване (изпълнението – технически способи):
    1) заличаване по механичен/или химичен начин;
    2) технически подправки;
    3) добавяне на нов текст;
    4) кражба на подпис;
    5) липса на заверка.

Версии относно личността на извършителя:


    1) документът да е изготвен и подправен от обвиняемия;
    2) от тъжителя;
    3) да е създаден и подписан от 3 лица по искане на обвиняемия;
        4) да е създаден и използван в съучастие между обвиняемия и трети длъжностни лица.

Версии относно причините и условията, способствали за извършване на престъплението:


    1) небрежно съхранение на печати, бланки;
    2) липса на строго определени правила на административна и стопанска дейност;
    3) нередовен и повърхностен контрол;
    4) липса на достатъчно правна култура в определено лице.

Планиране на разследването и първоначални следствени действия. Следва да се набележат мерки за установяване на: вида на престъпно създадения документ; вида на подправката; техническите способи и средства; време, място, обстановка и условия на създаване на документа; мотиви за създаване; съществуват ли копия или други оригинални екземпляри от документа.

Тези въпроси могат да бъдат решени със следните ПСД:

    Изземване и оглед на документи – най-вече като веществено доказателство; като писмено – кои лица имат интерес да ползват документа и евентуално къде би се съхранил оригиналът на документа. Могат да се изискват и втори и трети екземпляри на документите и техни фотокопия, както и документи, послужили като източници на информация за престъпното създаване на документа.


        1) Документи, установяващи косвени факти и обстоятелства, свързани с разследваното документно престъпление;
        2) Документи, които могат да се използват като сравнителни образци при извършване на КЕ.
        3) Трябва да се изземат и материалите и техническите средства, с които е бил изготвен документа.

Тактика на изземването – своевременност, веднага след установяване на връзката с престъплението и лицата, у които се намират. Мерки за защита на иззетите документи с цел използване при повторна КЕ. При огледа следва :


    1) да бъде установен и подробно вписан външния вид и общото състояние;
    2) предназначение;
    3) топографски признаци на документа;
        4) признаци на печатен/ или ръкописен текст;
        5) да се опише вида, формата и размерите на отпечатъците от печати, щемпели върху документа;
        6) ако има особени знаци върху документа – да се опише техния вид, размер, разположение, цвят и др.
        7) да се изследват и скритите свойства на веществата (луминесценция и фосфоресциране)
        8) да бъде установено точното съдържание на документа; да се констатира логическата връзка и нейната противоречивост; несъответствията да бъдат подробно описани;

Да се назначи СЕ: (възможни са изменения от обективен характер) – необходимо е експертизата да бъде назначена веднага: да се определи точно задачата на експертизата,  да се индивидуализира обекта на експертизата, да се определи максимално кратък срок с оглед използвания метод, да се осигури максимално подходящ материал ( и 3-те вида образци: свободни, условно свободни, експериментални).

    Разпит на обвиняем (обвинението се повдига след оглед и експертиза). Компетентният орган трябва да се запознае с материалите по делото и да се установи вида на извършеното престъпление. Да се направи повторен оглед на документа. Да бъдат изискани и приложени липсващите екземпляри и копия. Да се проучи личността на обвиняемия, служебно положение, личностни характеристики, образование, наклонности и т.н. Да се състави план на разпита (въпроси, които ще се задават и тяхната методическа последователност). Особености на разпита – субект може да бъде всяко наказателно-отговорно лице, както и длъжностно лице, следователно на първо място следва:
    1) да се установят качествата на обвиняемия (обикновено се касае за материална или интелектуална подправка);
    2) да се установи дали обвиняемият е създал документа;
    3) дали е в съучастие, формите на съучастие.
    4) Обикновено се цели материална облага, поради което това престъпление се извършва в съвкупност с престъпление по служба или с престъпление против собствеността, но може и с престъпление против личността.
Разпитът следва да изяснява следните обстоятелства:
    1) кой е набавил документа;
    2) дали обвиняемия е съзнавал характера и вида на извършеното;
    3) дали обвиняемият е целял използване на документа, знаейки че той е неистински/ или го е ползвал добросъвестно.

При престъпно унищожаване на документ - обвиняемият умишлено е целял унищожаване или повреждане на документа. При разпита се установява:


    1) какъв е бил използваният способ за унищожаване;
    2) има ли възможност за възстановяване на съдържанието на документа;
    3) съществуват ли копия/ къде се намират;
    4) извършено ли е в съучастие/ форми.

Разпит на свидетели. Те могат да бъдат разделени на 3 групи:


    1) длъжностни лица;
    2) свидетели, чрез показанията на които може да се установи престъпното създаване, използване и т.н.(свидетели-очевидци);
    3) други, които биха допринесли за изясняване на обстоятелства около предмета на доказване.

Разпит на експерти в ПП. Регламентация: 126 и 280 НПК. Следва да се приеме, че разпитът на експерти трябва да се извършва само в рамките на извършваната експертиза.

Последващи следствени действия:
    Претърсване и изземване на документи, ІІ и ІІІ експертизи или копия на съответния документ;

    Повторен разпит на обвиняемия и на свидетели (в случаите, когато при първоначалния разпит не са били изяснени всички обстоятелства или тяхното изясняване е било неточно/ или непълно; може и като способ за предотвратяване на лъжесвидетелстване и проверка на резултатите от първоначалния разпит;

Очна ставка (относно участието на обвиняемия в съответното документно престъпление); Следва да бъде предимно насочена към изясняване на това дали обвиняемия наистина е участвал и как;

Следствен експеримент: следва де се провери възможността обвиняемият да извърши определени действия (ако има неистинско самопризнание с цел прикриване на друго престъпление/или друго лице). Особено значение има не толкова материалната реконструкция, колкото последователността на извършваните опити.


Разследване на палежи.

Обща характеристика

Разследването се извършва изключително трудно (обхваща значителна територия). Невъзможно е своевременно да бъдат установени причините за пожара (трудно е да бъдат разграничени умишлените от непредпазливите деяния).

Задачи:
1) да се установи времето и мястото на възникване на пожара;


2) да се установи техническата причина за възникване на пожара;
3) да се открие огнището на пожара;
4) посоката на разпространение;
5) механизма на протичане на пожара;
6) способи и средства, използвани за причиняване на пожара;
7) да се установят авторите;

Предварително производство (ПП) – образуване. При съобщение до орган на ПП от противопожарната охрана или...Необходимо е да се посочат индивидуалните белези на лицето, съобщило за пожара. Статии, бележки, писма в печата;

Следствени версии – могат да бъдат систематизирани:

Относно причините:


    1) пожарът да се дължи на непосредствено или косвено запалване и стечение на случайни обстоятелства при разпространението;
    2) нарушаване правилата на противопожарна безопасност;
    3) по хулигански подбуди;
    4) получаване на застрахователно обезщетение;
    5) случайно събитие;
    6) прикриване на друго престъпление;
    7) чрез използване на естественото положение на лесногорими материали, използване на спомагателни лесногорими материали;
    8) използване на предварително подготвени запалителни средства, а може да има и съчетание;
Версии относно механизма.
Версии относно извършителя; връзката на определено лице с време и място на палежа; установени способи и открити запалителни вещества; данни, свързани с мотивите на извършителя на престъплението.

Първоначални следствени действия:

Оглед на местопроизшествието:обстановката при огледа чувствително се отличава от тази при други престъпления (значително изменена). Обектите на огледа носят отражението на процесите и явленията, свързани с горенето – оттук реална опасност от повреждане, или унищожаване вследствие високата температура – необходимост от вземане на мерки за безопасност и набавяне на специални технически способи и средства.    
    1) подготовка на огледа:
        - да се осигури охрана
        - мерки за потушаване на нестихнал и процеси и явления
        - проверка на охраната
        - да се разяснят задачите на огледа
        - да се окаже помощ на пострадалите на територията на местопроизшествието
    2) извършване на огледа – по два способа:
        - ако не е затихнало горенето – от периферията към центъра;
        - от мястото, където се намира пострадалото лице или пораженията от горенето са били най-силни.
Следва също да се установи огнището на пожара и посоката на разпространение на огъня. Откритите елементи следва да бъдат детайлно описани като се посочат тяхното местоположение, форма, цвят, връзка със съседните предмети. Измененията в резултат на пожара са различни. По възможност  да се извършат и фото/ или видео фиксация с цел проследяване на изменението на територията на местопроизшествието и използване на материалите при последващ оглед.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница