Лекции по Криминалистика : су 2009 годинастраница6/23
Дата01.08.2018
Размер3.13 Mb.
ТипЛекции
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

То се налага поради опасността от механично увреждане или унищожаване по време на огледа, от намаляване на естествената устойчивост на следите вследствие измененията в следовъзприемащия обект и от неблагоприятното въздействие на атмосферните условия.
Следите от крака, разположени върху неподходящи за запазването им места, са по природа по-неустойчиви от следите от ръце. Затова трябва да се държи сметка при определяне на тактическия подход за откриване, запазване и изземване на посочените следи и при избора на методите и средствата.

Изземване.


Изземват се по методите и със средствата, използвани за изземване на следи от ръце. При тях обаче с по-голяма сила е валидно изискването за описването им в протокола и фотографското фиксиране преди изземването.
Обемните следи се изземват чрез отливки. За целта се използват различни средства и материали. Най- старото и разпространено в практиката средство е медицинският гипс. Две начина за изготвяне на отливки от гипс – с помощта на гипсова каша, приготвена от гипс и вода, която се нанася върху следата след почистването й и след поставянето на т.нар. арматура, и чрез пряко поставяне на гипс върху следата, особено, когато има вода в нея. Обемните следи от крака могат да бъдат иззети и със стеарин, восък и сяра, както и с помощта на полимерни пасти, перхлорвенилова смола и др.
Повърхностните следи се изземват по-бързо и по-лесно. Това става най-добре с контрастно по цвят фолио или с предварително обработена контрастна по цвят фотохартия. Иззетите по този начин следи се запазват сравнително дълго и позволяват пълноценно да се закрепят общите и частните признаци на следата.
Следи от зъби. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на следите от зъби при разследване на полови престъпления.

Значение.


Следите от зъби дават възможност за:
- идентифициране на лицето, което ги е оставило, а когато това не е възможно, за установяване възрастта и пола на лицето и на тази основа за определяне на груповата принадлежност;
- изясняване на важни обстоятелства по делото – относно мотивите на престъплението и професията на извършителя, особеностите на строежа на челюстта на лицето и др.
Приоритетно значение има възможността за идентификация.

Следите от зъби притежават характерни общи и частни признаци, тъй като при образуването им оказват влияние много фактори: наследствеността; условията, при които живее лицето; болестите; механичните повреди; професионалната дейност и др. Въздействието на посочените фактори винаги е индивидуално.


Изводът за груповата принадлежност, основаващ се на размера, формата, взаимното разположение на зъбите и др., се използва наред с останалите данни за изграждане на следствени версии и за стесняване на кръга на предполагаемите лица, както и за предприемане на по-целенасочени действия за издирването им.
Следите от зъби могат да ориентират местонахождението на другите следи, оставени от човек – от ръка, крак, от биологичен произход и др.

Образуване.


Образуват се върху различни обекти. Според механизма на образуването им те могат да бъдат следи от захапване и следи от отхапване. Първият вид са статични, а вторият динамични. В практиката преобладават обемните следи, но може да се образуват и повърхностни /микрообемни/. По-трайни, лесно установими и богати на признаци са обемните следи.
Образуването на следи от зъби е закономерна последица от физиологичното и психологическото състояние на извършителя.

Откриване.


То винаги е свързано със значителни трудности. Причина за това е еднаквият им цвят с обекта, върху който са оставени, и тяхното изменение под влияние на самозащитната функция на организма, в случаите, когато са образувани върху човешко тяло.
Използват се два основни метода – вероятностният и инструменталния.
Вероятностният метод се изразява в изграждане на система от общи и частни версии за местопребиваването на извършителя и пострадалия, за връзката и взаимодействието, в което са се намирали и т.н.
Инструменталният метод разширява възможностите за откриване на следи от зъби и позволява да се разграничат те от травмите върху тялото на пострадалия и от обикновените изменения на хранителните продукти.
В практиката се срещат предимно следи от предни зъби. Особено важни са следите  върху пострадалия и извършителя. При отбрана се оставят следи върху ръцете, пръстите, под лакътя, а при нападение – върху гърдите, устата, лицето, бедрата, ушите.
В зависимост от механизма на образуването им и от характера на следовъзприемащия обект следите имат различна степан на информативност. Най-ясни са следите от зъби върху откритите части на тялото, но е възможно да се открият следи и през дрехите.
При откриването на следите на територията на местопроизшествието трябва да се търси отговор на редица въпроси: каква е била силата на въздействието при образуването им; в какво положение са се намирали пострадалият и извършителя и др. Следите от отхапване се деформират сравнително бързо поради самозащитната реакция на организма. Следи от зъби могат да бъдат открити по тялото на пострадалия и след смъртта му. Трудностите, които възникват в този случай, са свързани с послесмъртните изменения на външния вид на човека и с появата на послесмъртни петна.

Фиксиране.


За фиксиране на следите от зъби наред с протокола се използва и мащабният метод на съдебната фотография.
В протокола се описва колко следи са били открити, върху какви обекти, в какво състояние, какви са особеностите на следите и др.
Фотографската фиксация дава възможност да се правят изводи и оценки за обстоятелствата, свързани с оставените следи от зъби по време на целия наказателен процес. Тя позволява да се закрепят следите в състоянието, в което са намерени, и когато няма друга възможност, да се извърши по-късно изследване само по фотоснимките.

Запазване.


Запазването на следите се състои в предотвратяване на неблагоприятното механично и друг вид въздействие върху тях и на въздействието на външната температура чрез пресичане на започналите вътрешни процеси на изменение. В зависимост от характера на следовъзприемащия обект и от вида на образуваните следи се използват различни способи и средства за запазване – хладилници, консервиране на следите, заздравяване с разтвор от захар и вода чрез пулверизатор, използване на колоиди и др.

Изземване.


Става в съответствие с общите изисквания за изземване на следите. Но тук в по-голяма степен важи изискването за изземване на следите от зъби заедно с обекта, върху който се намират.
Обемните следи се изземват с отливки. За изготвянето на отливки се използват полимерни пасти, дентафлекс, зъболекарски гипс, восък стеарин. Изземването по посочените начини е допустимо, само ако не  е възможно да се пренесе обектът, върху който са оставени следите.

Следи от нокти. Те могат да бъдат открити върху различни части на тялото на пострадалия и извършителя. При освидетелстването и личния обиск се обръща внимание на характера и броя  на следите, на тяхното местонахождение и приблизителното време на образуването им, на принадлежността на отчупена и отрязана част от нокътя  на заподозрения и др. Правилната оценка на следите от нокти позволява да се изясня различни обстоятелства по делото и да се изградят различни следствени версии.

Други следи от човек – следи от кръв. Други веществени доказателства от биологичен произход. Значение.

Следи от кръв.

Значение.

Следите от кръв имат значение в няколко насоки:


- дават възможност, както и другите следи от биологичен произход, да се определи лицето, което ги е оставило, чрез метода на генната идентификация;
- позволяват да се установи кръвната група на лицето и на тази основа да се стесни кръгът на издирваните;
- дават информация за положението на пострадалия по време на престъплението и оттук за поведението му;
- дават информация за местопрестъплението, респективно дали пострадалият не е пренесен от друго място;
- сочат пътя, по който е преминал пострадалият, а ако извършителят е бил наранен, и посоката, в която се е оттеглил;
- дават представа за времепрестояването на извършителя и на пострадалия на местопроизшествието и др.

Откриването им върху определени обекти говори за връзката на тези обекти с разследваното престъпление. По следите от кръв може да се определи от какъв орган са оставени и на тази основа да се изградят версии за мотивите на деянието и за използваните способи и средства. По разположението и особеностите на следите може да се направи “портрет” на събитието на престъплението.

Откриване.

Обикновено е свързано с много трудности. По-съществените причини за това са: видоизменението на цвета на кръвта при взаимодействието й с кислорода от въздуха. Попадането на кръвта върху обекти със същия цвят; проникването й в структурата на следовъзприемащия обект; смесването й със следи от кръв от животни; умишленото повреждане и унищожаване на следите от извършителя и др. Това показва, че е необходимо въз основа на данните за разследваното престъпление предварително да се очертае кръгът на обектите, върху които е възможно да се открият следи от кръв. Те могат да бъдат: оръдието или оръжието, с което е извършено престъплението; обектите на местопроизшествието, намиращи се във функционална връзка с разследваното престъпление; пострадалият и извършителят; случайни предмети и вещи на местопроизшествието; пътя, по който се е оттеглил извършителят или е минал пострадалият.


Внимателно трябва да се търсят следи от кръв върху носната кърпа, бельото и връхните дрехи на пострадалия; под ноктевите краища на пръстите; върху лицето и косата.

За откриване на следите се използват три способа: вероятностният, инструменталният и фотографският.

Вероятностният способ се изразява в изграждането на система от версии за местонахождението, формата и размера на следите въз основа на данните за механизма на извършване на престъплението. Следи от кръв могат да се открият както върху типични за това обекти – различни части на тялото на човека, дрехите и др., - така и на необичайни места, свързани с извършеното престъпление.

Инструменталният способ се изразява в използване на осветителни и увеличителни прибори, и преди всичко на UV лъчи. Кръвта не луминесцира, но благодарение на свойството й да поглъща UV лъчи на мястото на кръвните петна интензивността на оцветяване на обекта се увеличава. Затова с помощта на живачно-кварцова лампа могат да бъдат петна от кръв върху обекти със същия цвят, при проникване на кръвта в следовъзприемащия обект, в случаите на интензивна промяна на естествения цвят на кръвта и др.

Фотографският способ (фотографиране в инфрачервени лъчи) се използва в случаите на измити кръвни петна или на следи от кръв върху многоцветна или замърсена повърхност.
При съмнения за произхода на следите от кръв може да се направи проверка на местопроизшествието с 3% разтвор на водороден прекис във вода с разтвор на бензидин в алкохол и с разтвор на луминал.

Фиксиране.

Фиксирането става по два способа: в протокола и чрез фотоснимки.
В протокола за съответното следствено действие се описва подробно, къде са намерени следите и в какво състояние; единични ли са или са група; има ли следи от кръв – отпечатъци от пръсти или от дланта; каква е формата и големината на следите; върху какви обекти са намерени и има ли причинна връзка между тях и следите от кръв; има ли признаци на унищожаване и повреждане на следите от кръв и др.

Фотографската фиксация се извършва паралелно с фиксацията в протокола. За предпочитане е да се направят цветни снимки. Те точно фиксират размера и формата на следите.

Изземване.

За изземването на следите от кръв в зависимост от състоянието, в което се намират, се използват съдебно-медицински и криминалистични методи: когато кръвта е засъхнала, се изземва чрез изстъргване, когато е смесена със средата в която е попаднала – заедно с част от следовъзприемащия обект; когато е в течно състояние – с капилярна тръбичка. Правилното изземване има голямо значение, защото основната част от информацията, съдържаща се в следите от кръв, може да се получи едва след лабораторно изследване. Тогава се решава главният въпрос – за груповата принадлежност на кръвта. При лабораторното изследване може да се установи от какъв орган на тялото е кръвта, ако има възможност за това; съдържа ли алкохол; дава се окончателен отговор дали намерената кръв е от едно лице.

Други следи от биологичен произход.

Следи от слюнка – те се срещат рядко, защото по-трудно могат да бъдат открити. По следите от слюнка може да се установи лицето, което ги е оставило, неговата кръвна група и на тази основа да се построят обосновани следствени версии и да се очертаят по-ясно насоките на разследването.


Следи от слюнка могат да бъдат открити върху носната кърпа и дрехите на лицето; на пликове за писма и върху угарки от цигари; на пода и др. Използва се и вероятностния и инструменталния метод. При търсенето на следи от слюнка не може да се държи сметка за местонахождението на откритите следи от ръка и от крак, от кръв и от автотранспортни произшествия. Преценява се на кое място извършителят е престоявал по-продължително време и къде е срещнал най-големи затруднения.
Намерените следи от слюнка се фиксират в протокола на съответното следствено действие.
По правило следите от слюнка трябва се изземат заедно с предмета, върху който са открити. Когато това не е възможно се използват способите и средствата за изземване на следи от кръв.

Следи от сперма. Те са по-тясно свързани с характера на разследваното престъпление – обикновено полови престъпления или убийства на сексуална основа. По тях може да се идентифицира лицето или да се установи кръвната му група; да се установи времето и мястото на извършване на престъплението. Следите от сперма могат да бъдат открити с методи и средства за търсене на следи от кръв. Използват се и UV лъчи при огледа на бельото и леглото, на еднородни по цвят обекти и др. Фиксират се в протокола на съответното следствено действие и се изземват с обектите, върху които са намерени.


Следи от пот. Могат да бъдат открити върху бельото и дрехите, носната кърпа, шапката и обувките и т.н. По следите от пот може да се идентифицира лицето или да се установи към коя кръвна група принадлежи, а в някои случаи и в състоянието, в което се е намирало.
За откриване на следи от пот наред с вероятностния метод се използва и инструменталния /изследване с UV лъчи/, а също и химически методи. Следите от пот се фиксират в протокола на съответното следствено действие и се изземват с обектите, върху които са намерени.
Косми. Имат значение при разследването на различни престъпления. Могат да бъдат намерени върху бельото, шапката и дрехите на пострадалия и извършителя, върху използваните от тях предмети, вещи и др. По космите може да се установи лицето, което ги е оставило, или кръвната му група /за разлика от кръвната картина, разкриваща моментното състояние на човека, космите дават представа за процесите в организма/, както и различни обстоятелства по делото: полът, професионалната му принадлежност, дали е употребявало лекарства и др., имало ли е борба между извършителя е пострадалия и т.н. Следите по космите позволяват да се извършат изследвания в значително отдалечено от събитието на престъплението време.
Фиксират се в  протокола на съответното следствено действие, а по възможност се фотографират заедно с обекта и отделно с детайлна снимка. За целта се ползват микрофотографията и цветната фотография. Космите се изземват с обектите или самостоятелно. Важно е да се предотврати смесването с други косми.
Образуването, повреждането и унищожаването на следи от биологичен произход е подчинено на общите закономерности на образуването, повреждането и унищожаването на следи от човек и зависи от въздействието на същите фактори. Предвид характера на следите от биологичен произход е необходимо при откриването и изземването им да участва съдебномедицински експерт.
Следи от оръдия за взлом. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени при разследването на кражби чрез взлом и други престъпления. Следи от автомобили. Обща характеристика.

Следи от оръдия за взлом са механоскопни следи.

Образуване.
Следи от оръдия за взлом се образуват когато за преодоляване на определени прегради се използват:
1.специално предназначени за целта инструменти за отключване на врати, катинари, куфари и др.
2.инструменти с общи технически функции
3.подръчни инструменти и предмети, намерени от извършителя на местопроизшествието
Следи от оръдия за взлом поради това са разнообразни по произход и форма.

Образуват се две групи следи:


    Следи отражения на външния строеж на оръдието за взлом
    Следи в широкия смисъл на думата (следи изменения)

Значение.


Следите от оръдия за взлом позволяват:
4.да се идентифицира оръдието, а оттам и извършителя
5.да се определи груповата принадлежност на оръдието
6.да се определи последователността на действия на извършителя, физическата му сила, професионални умения, приблизително времето на извършване на престъплението, броя на лицата и др.

Регистрация на способите а взлом (МОS) спомагат за своевременното откриване на извършителя.

Откриване.
В повечето случаи следите от оръдия за взлом са видими, поради причинените разрушения и повреди. Образуват се на достъпни и видими места.
За откриване на невидими или образувани върху трудно достъпни места следи се използват четири метода.
7.Вероятностния метод – предполага изграждане на система от версии за мястото, времето и способите използвани при взлома.
8.Мисловната реконструкция – се изразява във възстановяване на съдържанието и последователността на действия от извършителя и на тази основа определяне на местонахождението на следите..
9.Детайлния оглед – позволява не само извличане и откриване на конкретна информация от намерените следи, но и разкриване на функционалната връзка между обектите на местопроизшествието.
10.Инструменталния метод – се използва за изследване на труднодостъпни обекти и за правилното определяне на характера на откритите следи.
Методите се използват във взаимна връзка и зависимост.

Видове следи.

11.обемни следи – най-често срещани.
12.Преобладават динамичните следи
В зависимост от механизма на образуване следите от оръдия за взлом биват:
    - следи от натиск
    - следи от удар
    - следи от рязане
    - следи от пробиване
    - следи от триене
    - смесени следи

От голямо значение е и намирането на оръдието за взлом. Откриването му позволява своевременно да се назначи трасологична експертиза и да се изясни какви други следи има върху него (ръце, пот, кръв). Може да се разбере има ли симулация на взлом.

Фиксиране.
Следите от оръдия за взлом се описват подробно в протокола за оглед. Отбелязва се мястото където са открити, състоянието им, видът и размера на следите, функционалната им връзка с останалите обекти.
    Фотографска фиксация – дава нагледна представа за мястото където са открити, и др. Правят се възлови и детайлни снимки на подлежащите на експертно изследване следи и на обектите върху които са открити. Може по фотоснимките да се направи експертно изследване.

Изземване.


Следите се изземват по правило с обекта, върху който са образувани. Това е наложително при следите от взлом върху ключалки и други преносими обекти. Когато е невъзможно да се пренесе следовъзприемащия обект, следите се изземват съгласно установената методика. Използват се “Дентафлекс”, паста “К” и други полимерни материали.

Експертиза на следи от оръдия за взлом

    Експертизата на следи от оръдия за взлом се извършва най-често при разследване на престъпления против собствеността. Следи от взлом се откриват предимно върху врати, брави и катинари. Те се образуват при различни хипотези – от използване на непредзначени (подправени) за съответната брава ключове, на шперцове и туби, на свредели и пили, на триони и уреди за рязане на стъкла и др.
    Обект на експертизата са следите от оръдия за взлом, отливки, отпечатъци или снимки на следите, а когато е възможно, и самите оръдия или части от тях.

    Задачите са:


1) установяване дали следите са оставени от конкретно определено оръдие за взлом, а когато това не е възможно – определяне на груповата принадлежност на оръдието;
2) установяване дали всички следи са оставени от едно и също оръдие;
3) установяване имали симулация на кражба чрез взлом, ако за изясняване на този въпрос се изискват специални знания;
4) изясняване дали е възможно да се извърши кражба чрез взлом според обясненията на обвиняемия, когато за отговора на този въпрос са необходими специални знания;
5) установяване на способите, които са били използвани за извършване на взлома, ако за отговора на този въпрос се изискват специални знания;
6) установяване на физическата сила и техническата сръчност и умение на извършителя.

Подготовка.


Осигуряването на сравнителен материал може да стане след откриване на предполагаемото оръдие за взлом. От него се вземат експериментални отпечатъци или отливки. Трябва да се има предвид, че обикновено върху оръдието се оставят следи от ръце, микроследи и т. н. ето защо най-напред се откриват и изземват тези следи и след това оръдието (инструментът) се използва за целите на експертизата. На експерта се изпращат и всички материали по делото, които имат връзка с извършваната експертиза.

Извършване


    Могат да се използват методите на дактилоскопичното изследване. Когато оръдието за взлом и следовъзприемащият обект са иззети, изследването преминава в два етапа – по направените отливки, отпечатъци или фотоснимки и в натура. По време на изследването се използват главно микроскопски методи и преди всичко сравнителен микроскоп. Изводите се основават на установените общи и частни признаци: формата и размера на следите; общите особености; особеностите на ширината и разстоянието между следите; особеностите на профила; взаимното разположение на следите и др.

Следи от автомобили


Образуване.
Следи от автомобил се образуват при:
13.при статично положение на автомобила
14.в движение
15.при употреба на спирачната система
16.при хлъзгане и катастрофа

Значение.


Следи от автомобил (от ходовата част на автомобила) позволяват:
17.да се идентифицира автомобила, а когато е невъзможно да се определи груповата принадлежност
18.да се определи ширината на протектора и външния диаметър на гумите, а оттам и марката на автомобила
19.да се определи дължината на спирачния път
20.да се определя различни обстоятелства по делото

Значителна е ролята за разследването на следите в широк смисъл на думата ( частици боя, парчета стъкло, смазочни материали). По тях може да се установи връзката на автомобила с местопроизшествието, посоката на пристигане и оттегляне и др.


Разгледаните следи дават възможност да се установи характера на автопроизшествието, а в някои случаи и механизма на протичането му и функционалното разположение на обектите свързано с образуването на следите.
Възможно е и да се образуват и съпътстващи следи – от ръце, крака, от биологичен произход. Те позволяват да се установи кое лице е управлявало автомобила, връзката на дадено лице с местопроизшествието.

Видове следи.


В зависимост от характера на взаимодействието на автомобила с пътя и обектите на местопроизшествието могат да се образуват три групи следи:

21.следи отражения – (следи от автомобилни гуми) могат да бъдат статични, динамични, обемни и повърхностни, негативни и позитивни


статичните следи се образуват при нормалното движение на автомобила и функциониране на неговите механизми
динамичните следи се образуват при рязко спиране, потегляне, при боксуване, най-вече при задействане на спирачната система.
обемните следи се образуват в кал, сняг,
повърхностните следи се образуват при преминаване през водни участъци, при оцветяване на гумите и др. Те са нетрайни и отразяват по малко особености на външния строеж на автомобилната гума.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница