Лица освободени от такса -чл. 37 ал. 3 от ззоДата27.09.2017
Размер142.81 Kb.
Лица освободени от такса -чл. 37 ал. 3 от ЗЗО

Чл. 37, ал.3 от ЗЗО

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

*************************************************************************************************НРД 2011 за медицински дейности

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.3на ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І.Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

A15.0 

A15.2


 

Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена  хистологично призната инвалидност


A18.0

M49.0


Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност

A18.0

M01.1


Туберкулоза на тазобедрената става с призната инвалидност

A18.0 M01.1

Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност

A18.0 M90.0

Туберколоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с призната инвалидност

 

ІІ.            Вродени аномалии:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Q.03

Вродена хидроцефалия

Q04.6

Q04.8


Q04.5

Q04.9


Други вродени аномалии на мозъка вроденимозъчни кисти, макрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/

Q11.0 Q11.1

Q11.2


Анофталм /Киста на очната ябълка/с призната инвалидност

Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/с призната инвалидност

Микрофталм /криптофталм/с призната инвалидност


 

Q12.0


Q12.3

Q12.4


Вродена аномалии на лещата

Вродена катарактас призната инвалидност

Вродена афакия с призната инвалидност

Сферофакияс призната инвалидност 

 

Q16.5 

Q16.4


 

Q16.3


Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/с призната инвалидност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/с призната инвалидност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/с призната инвалидностQ20.0

Общ артериален трункус

 

Q20.3


Q20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите

ДискордантнопредсърднокамерносвързванеQ21.3

Тетралогия на Fallot

 

Q21.8


Q21.0

Q21.2


Вродени аномалии на сърдечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Междукамеренсепталендефект

Предсърднокамерен септален дефектQ21.1

Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност

Q21.2

Предсърднокамеренсепталендефектс призната инвалидност

Q20.8

Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

 

 

Q22.0Q22.2

Q22.1


Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа  –атрезия,инсуфициенция и стеноза спризната инвалидност

Атрезия на клапата на белодробната артерияс призната инвалидност

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерияс призната инвалидност

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерияс призната инвалидностQ22.8

Q22.4


Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

ВроденастенозанатрикуспидалнатаклапаQ22.5

АномалиянаEbsteinс призната инвалидност

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност

Q23.1

Вроденаинсуфициенциянааортнатаклапас призната инвалидност

Q23.2

Вродена митрална стеноза с призната инвалидност

Q23.3

Вроденамитралнаинсуфициенцияс призната инвалидност

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

 

Q24.0


Q24.3

Q24.5


Q24.6

Q24.8


Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност

Dextrocardiaс призната инвалидност

Белодробнаинфундибуларнастенозас призната инвалидност

Аномалиянакоронарнитесъдовес призната инвалидност

Вроденсърдеченблокс призната инвалидност

Другиуточненивроденианомалиинасърцетос призната инвалидност 

Q25.1


Q25.3

Вродени аномалии на големите артерии

Коарктация на аортата

Стеноза на аортата


Q25.4

Други вродени аномалии на аортата

Q25.0

Отворенductus arteriosus

 

Q25.5


Q25.6

Q25.7


Вродени аномалии на големите артерииспризнатаинвалидност

Атрезиянабелодробнатаартерияс призната инвалидност

Стенозанабелодробнатаартерияс призната инвалидност

Други вродени аномалии на белодробната артерияс призната инвалидностQ26

Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност

 

 

Q27.3Q27.8

 

Q27.9Други вродени аномалии на периферната съдова системаспризнатаинвалидност

Перифернаартериовенознааномалияспризнатаинвалидност

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова системас призната инвалидност

Вроденааномалиянаперифернатасъдовасистема, неуточненаспризнатаинвалидност 

 

Q28.2Q28.3

Q28.8


Други вродени аномалии на системата на кръвообращението спризнатаинвалидност

Артериовенознааномалиянацеребралнисъдовеспризнатаинвалидност

Другивроденианомалиинацеребралнисъдовеспризнатаинвалидност

Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращениетоспризнатаинвалидностQ33.0

Вроденабелодробнакистозаспризнатаинвалидност

 

Q33.3


Q33.6

Вродени аномалии на белия дробспризнатаинвалидност

Агенезия на белия дробспризнатаинвалидност

Хипоплазия и дисплазия на белия дробс призната инвалидност


Q33.4

Вроденабронхиектазияспризнатаинвалидност

Q61; N18

Кистозна болест на бъбрека с ХБН

 

Q78.0


Други остеохондродисплазии

Osteogenesis imperfectaQ90

Синдром на Down

Q91

Синдром на Edwardи синдром на Patau

Q93

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

 

ІІІ.           Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

E10.2 N08.3 -  Е14.2N08.3

Захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3

H36.0 -Е14.3H36.0Захарен диабет с очни усложнения

E10.4

G63.2-Е14.4

G63.2


Захарен диабет с неврологични усложнения

E10.5

Е14.5


Захарен диабет с периферни съдови усложнения

E20

Хипопаратиреоидизъм

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Е23.2

Безвкусен диабет

E72.0

Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi

E70.0

E70.1


Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемииE84

Кистозна фиброза

 

E80.0


E80.1

E80.2


Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирииE85

Амилоидоза

 

ІV.          Заболявания на сърдечно-съдовата система:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

I05

I05.0


I05.1

I05.2


I05.8

I05.9


Ревматични болестина митралната клапа

Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточненаI06

I06.0


I06.1

I06.2


 

I06.8


I06.9

Ревматични болести на аортната клапас призната инвалидност

Ревматична аортна стенозас призната инвалидност

Ревматична аортна инсуфициенцияс призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенцияс призната инвалидност

Други ревматични болести на аортната клапас призната инвалидност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточненас призната инвалидностI08.0

Съчетанозасяганенамитралнатаиаортнатаклапис призната инвалидност

I07

Ревматични болести на трикуспидалната клапас призната инвалидност

I11

I12


 

I13


 

I15


Хипертонична болест на сърцетос призната инвалидност

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест]с призната инвалидност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрекс призната инвалидност

Вторична хипертонияс призната инвалидностI21

Остър инфаркт на миокардас призната инвалидност

I25.2

Стар инфаркт на миокардас призната инвалидност

I25.3

Сърдечна аневризмас призната инвалидност

I28.9

Белодробно-съдова болест, неуточненас призната инвалидност

I27.0

Първична белодробна хипетонияс призната инвалидност

I42

Кардиомиопатияс призната инвалидност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчностс призната инвалидност

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизливс призната инвалидност

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизливс призната инвалидност

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност

 

I69.2


 

I69.3


 

I69.4


 

Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизливс призната инвалидност

Последици от мозъчен инфарктс призната инвалидност

 

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъкас призната инвалидностI67

Други мозъчно-съдови болестис призната инвалидност

 

V.           Заболявания на дихателната система


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

J45

Астмас призната инвалидност

J47

Бронхиектатична болестс призната инвалидност

J67

Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прахс призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J44

Друга хронична обструктивна белодробна болестс призната инвалидност

J60

Пневмокониоза на въглекопачитес призната инвалидност и доказанопрофесионално заболяване

J61

Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални веществас призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J62.8

Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силицийс призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J63

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прахс призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J69.4

Химични респираторни състояния, причинени от  химични вещества, газове, дим и парис призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J69.1

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване

J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност

 

VІ.          Заболявания на храносмилателната система


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

K50

Болест на Crohn [регионарен ентерит]с призната инвалидност

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколитс призната инвалидност

К71.7

Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дробс призната инвалидност

 

VІІ.         Бъбречни заболявания:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

N18

Хроничнабъбречнанедостатъчностс призната инвалидност

 

VІІІ.        Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането:

ІХ.          Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

D61.0

Конституционална  апластична анемия

D66

D67


D68

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IХДруги нарушения на кръвосъсирването

 

Х.           Психични заболявания:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

F25

Шизоафективни разстройства

F30-F39

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

F22.0

Налудно разстройство

F71

Умерена умствена изостаналост

F72

Тежка умствена изостаналост

F73

Дълбока умствена изостаналост

 

ХІ.          Болести на нервната система:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

G30

Болест на Alzheimer

G20

Болест на Parkinson

G25

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G11

Наследствена атаксия

G12

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

G35

Множествена склероза

G81

Хемиплегия

G80

Детска церебрална парализа

G83

Другипаралитичинисиндроми

G40

Епилепсия

G70.0

Myasthenia gravis

 

ХІІ.         Болести на сетивните органи:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото

H90

Глухота

 

ХІІІ.        Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

M32

Дисеминиранlupus erythematodes

M34

Системна склероза

 

 

 М05.3

I52.8


М05.3

I39.


М05.3

I41.8


М05.3

G73.7


М05.3

I32.8


М05.3

G63.6


Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системис призната инвалидност

Ревматоиден(-на):

Кардит с призната инвалидност

 

Ендокардитс призната инвалидност 

Миокардит с призната инвалидност

 

Миопатия с призната инвалидност 

Перикардит с призната инвалидност

 

Полиневропатия с призната инвалидностM45

Анкилозиращ спондилит

M46.2/0-9/

M86.3


М86.4

М86.5


М86.6

Остеомиелит на гръбначния стълбс призната инвалидност

Мултиплен хроничен остеомиелитс призната инвалидност

Хроничен остеомиелит с фистулас призната инвалидност

Други хронични хематогенни остеомиелитис призната инвалидностДруги хронични остеомиелитис призната инвалидност

 

ХІV.       Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Z94

Наличие на трансплантирани органи или тъкани

Z43

Грижа за изкуствени отвори

 

ХV.Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.

ХVІ.       ЗЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница