Лична информацияДата21.07.2016
Размер99.76 Kb.

Лична информация
Име
Тодоров, Добрин Петков

Телефон
80 60 324

E-mail
dobrintodorov@abv.bg
Националност
Българин
Трудов стаж• Дати (от-до)
от 2010 - професор по „История на философията” в МГУ „Св. Иван Рилски”

2001-2010 - доцент по „История на философията” в МГУ „Св. Иван Рилски”

1995-2001 - асистент по „Философия” в МГУ „Св. Иван Рилски”

1993-1995 - учител по „Философия” в НГДЕК „Константин - Кирил Философ”

1987-1992 - асистент по „Философия” във ВМГИ

1986 - учител по „философия” във Вечерен икономически техникум „Георги Димитров”• Име и адрес на работодателя
София, 1700, Студентски град „Христо Ботев”

• Вид на дейността или сферата на работа
университетски преподавател

Заемана длъжност
професор по „История на философията”

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и изследователскаОбразование и обучение
• време, степени, звена
1979-1984 - магистър по философия в СУ „Климент Охридски”

1976-1979 - средно образование в 31 ЕСПУ „Димитър Полянов” - София

1968-1976 - основно образование в 138 основно училище „Юрий Гагарин” - София


Научни степени
2008 - доктор на философските науки („Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България”)

1998 - доктор по философия („Съветската философска култура – опит за типологичен анализ”)


Майчин език
БългарскиДруги езици

Руски

• Четене
добро

• Писане
добро

Разговор
доброАнглийски

• Четене
добро

• Писане
основно

• Разговор
основно
Организационни умения и компетенции
Координация на хора като Председател на УС на Сдружението на университетските преподаватели по философия в България (2002-2004 г.) и ръководител на катедра „Философски и социални науки” в Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски” (от 2002 г.).

Работа в изследователски колективи за разработване на научни проекти (2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 г.)


Технически умения и компетенции

Работа с компютър (Windows).
Свидетелство за управление на МПС
Придобито през 1987 г.
Допълнителна информация
препоръки от:

проф. д.ф.н. Атанас Стаматов - МГУ „Св. Иван Рилски”

ст.н.с. I ст. д.ф.н. Нина Димитрова - ИФИ при БАН

доц. д-р Димитър Денков - СУ „Св. Климент Охридски”

Приложения
Списък с публикации.


КНИГИ


1. 2009, Специализираният философски печат в България (80 години след началото на „Философски преглед”), С., Сиела (447 с.).

2. 2009, Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България, С., Сиела (605 с.).

3. 2008, Философският ХХ век в България – T. 1 „Философската публичност, С., Изток-Запад /съавт./.

4. 2003, Академичната колегия на МГУ „Св. Иван Рилски”, С., ИК „Св. Иван Рилски” (92 с.).

5. 2002, Пролегомени към историята на българската философска култура от тоталитарната епоха (в огледалото на сп. „Философска мисъл”), С., ЛИК (340 с.)

6. 1999, Съветската философска култура – типологичен анализ, С., ЛИК (244с.)УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. 2004, Човекът в Европейската философия, С., ИК „Св. Иван Рилски” (276 с.)

2. 1991, Сборник текстове по философия /съавт. Димитър Попов/, (ръкопис депозиран в ЦИНТИ под номер 1369/1991).

СТУДИИ И СТАТИИ


1. 2009, „Критика и хуманизъм” след 20 години и 30 броя //Критика и хуманизъм, кн. 30, бр. 3, 339-353.

2. 2009, Изследване върху методите за преподаване и оценяване на резултатите от обучението по философски и социални науки на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски” (съавтор В. Серафимова) //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IХ, 50-78.

3. 2009, Необявената програма на една „невидима” общност: Михаил Бъчваров и неговите последователи (В памет на проф. Михаил Бъчваров) //Критика и хуманизъм, кн. 28, 335-352.

4. 2008, Георгов – наставникът //Георгов, И. Лекции по история на философията, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 685-716.

5. 2008, Списание „Философия” на 15 години //Философия, бр. 1-2, 113-126.

6. 2007, Годишнината на „Философски алтернативи” – повод за размисъл //Философски алтернативи, бр. 6, 124-137.

7. 2007, Ролята на философската публичност във философската култура на тоталитарна и посттоталитарна България //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. VII, 33-46.

8. 2006, Еволюция на философското образование в тоталитарна България //Критика и хуманизъм, кн. 21, бр. 1, 235-253.

9. 2005, „Спокойната сила” на Европа и българската евроинтеграция (Размисли върху една идея на Цветан Тодоров) //Разум, бр. 3-4, 82-87.

10. 2005, Най-старото философско списание в България празнува забележителен юбилей //Философски алтернативи, бр. 3-4, 155-169 (съавтор Нина Димитрова).

11. 2004, Изследване на първите резултати от въвеждането на новия модел за организация на преподаването на философски и социални науки в МГУ „Св. Иван Рилски” (съавтор В. Серафимова) //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IV, 97-128.

12. 2003, Университетската философска колегия днес //Философия, бр. 2, 48-54.

13. 2003, Блез Паскал. Величие и нищета на разума //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. III, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 111-115.

14. 2003, Състояние и перспективи на преподаването на хуманитарни и социални науки в нехуманитарните специалности на българските висши училища //Стратегии на образователната и научната политика, бр. 4, 53-69.

15. 2003, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – минало и съвременност //АЛМАНАХ „50 години Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, С., 11-23.

16. 2002, Обучението по философски и социални науки на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски”: състояние и перспективи //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. II, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 49-68.

17. 2001, Списание „Философска мисъл” на границата между две епохи //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. I, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 34-45.

18. 2001, Българската философска култура през призмата на сп. „Философска мисъл” //Философия, бр. 3, 59-64.

19. 2000, Авторски статии за: М. Балабанов, В. х. Стоянов-Берон, П. Берон, Х. Ботев, Д. Гаврийски, В. Друмев, Т. Икономов, Л. Йовчев, Л. Каравелов, А. Недялков, Д. Пасманик, И. Селимински, Р. Станчева-Андреева, Ц. Тодоров, П. Увалиев, Г. Шингаров и И. Янулов //БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА ПРЕЗ ХIХ-ХХ век. /Био-библиографски справочник/, С., ЛИК.

20. 2000, Създатели и носители на българската философска култура //БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА ПРЕЗ ХIХ-ХХ век. /Био-библиографски справочник/, С., ЛИК, 264-306.

21. 1999, Състояние и тенденции в развитието на българската философска колегия //УКАЗАТЕЛ на българската философска колегия, С., МГУ „Св. Иван Рилски”, 83-102.

22. 1998, Интересността като жизнена ценност //Философски форум, бр. 4, 155-160.

23. 1998, Понятието „философска култура” – особености и възможни приложения //Философия, бр. 2, 18-20.

24. 1997, Характерни проблеми и възможни насоки в изследванията върху философския живот в съветското общество //Философски алтернативи, бр. 1, 121-129.

25. 1993, Ориентири в манталитета и мисленето на съветския философ от епохата на „реалния социализъм” //Философски алтернативи, бр. 1, 129-137.

26. 1992, Един възможен подход към преподаването на философия //Φιλοσοφια, бр. 7/3, 50-55.27. 1992, Корени в светогледа на съветските философи //Философия, бр. 5, 38-42..

ДОКЛАДИ

1. 2009, Пионерът на философския печат в България на 80 години //ГОДИШНИК на МГУ „Св. Иван Рилски”, т. 52, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, С., ИК „Св. Иван Рилски”, с.

2. 2007, Идеологията – последна симбиоза на философията? //ГОДИШНИК на МГУ „Св. Иван Рилски”, т. 50, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, С., ИК „Св. Иван Рилски”, с. 17-20.

3. 2006, Иван Георгов – основоположник на модерното философско образование в България //ГОДИШНИК на МГУ „Св. Иван Рилски”, т. 49, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, С., ИК „Св. Иван Рилски”, с. 13-17.

4. 2005, За случването //ГОДИШНИК на МГУ „Св. Иван Рилски”, т. 48, св. IV - Хуманитарни и стопански науки, С., ИК „Св. Иван Рилски”, с. 7-10.

5. 2005, За превантивната употреба на сила в междучовешките и международните дела //„Етиката в България – вчера, днес и утре”, С., Фабер, с. 187 - 196.

6. 2004, „Болонският процес” и стъпките за неговото реализиране //Философски аспекти на интегрирането в европейското социално-културно и икономическо пространство, С., РАЦИО 90, с. 74 - 90.

7. 2004, Ще се съхрани ли Европа като парадоксално равновесие (Размисли върху някои идеи на Хосе Ортега-и-Гасет) //От „криворазбраната цивилизация” към криворазбрана европеизация, С., Фабер, с. 96 - 102.

8. 2001, Западноевропейски автори на страниците на списание „Философска мисъл” //Философия и европейски ценности, С., УНСС, с. 135 - 153.

9. 2000, Алтернативно обучение по философия – опит от преподаването в МГУ „Св. Иван Рилски” //Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети /сборник доклади/, С., ИК „Св. Иван Рилски”, с. 55 - 65.

10. 1998, Мinorities and the Political System of the Information Society //Resurrecting the Phoenix, Proceedings from the Conference on Civil Society in South Eastern Europe: Ethical and Philosophical Perspectives, Sofia, p. 275 - 281.

11. 1997, Науката в информационното общество //КОНТАКТ /сборник доклади/, С., с. 209 - 217.

12. 1996, Човешкият труд в световното информационно общество //Философско-методологически проблеми на икономическата теория и практика, С., УНСС, с. 59 - 67.

13. 1995, Проблеми и перспективи на философското образование //КОНТАКТ, С., с. 52 - 56.

РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, ОТГОВОРИ


1. 2010, Съвет и разяснение към едно „предупреждение” //Философски алтернативи, бр. 3 /под печат/.

2. 2009, Задължаващ юбилей //Философски алтернативи, бр. 5, 185-186.

3. 2008, Забележителен юбилей //Философски алтернативи, бр. 2, 217.

4. 2008, Една рецензия: съгласия, различия, потенциал за дебат //Философски алтернативи, бр. 5-6, 112-115.

5. 2007, Презентация на философски списания //Философски алтернативи, бр. 2-3, 195-196.

6. 2007, Традиционна среща на преподавателите по философия //Философски алтернативи, бр. 1, 148-149.

7. 2006, Обучението по философия в ПУ „Паисий Хилендарски” //Философски алтернативи, бр. 2, 125-126.

8. 2005, In memoriam доц. д-р Диана Велчева //Философски алтернативи, бр. 3-4, 2005, 185 (Също в Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски, Т. V, 2005, 104).

9. 2005, Отбелязване на Международния ден на философията //Философски алтернативи, бр. 1, 2005, 154.

10. 2004, Изненадващ юбилей //Философски алтернативи, бр. 4-5, 159-160.

11. 1998, Ранната българска история – непознаваема или непозната? (За книгата на А. Стаматов „Tempora incognita на ранната българска история) //Историческо бъдеще, бр. 1, 212-216.

12. 1992, Измеренията на един „анти-учебник” (за „Философия” на Л. Кючуков, Л. Сивилов и Д. Денков) //АБВ, бр. 17.ПУБЛИЦИСТИКА


1. 2009, Попътно, С., ИК „Св. Иван Рилски” (96 с.).

2. 2005, Между другото, С., ИК „Св. Иван Рилски” (80 с.).


СПРАВОЧНИ ИЗДАНИЯ

1. 2003, АЛМАНАХ 50 години Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, С., ЕТ „КРАСИ - Д. Димитров” (съставител, научен редактор, съавтор) (225 с.).


2. 2000, БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА ПРЕЗ ХIХ-ХХ век. Био-библиографски справочник, С., ЛИК, (съавтор, редактор на II част) (306 с.).

3. 1999, УКАЗАТЕЛ на българската философска колегия, С., МГУ „Св. Иван Рилски” (съставител) (102 с.), 2-ро - 2002 (64 с.).


ПРЕВОДИ


1. 2004, Бохенски, Й. Едмунд Хусерл //Хусерл, Е. Философията като строга наука, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 71 - 80 /от руски език/.

2. 1998, Ван дер Цверде, Е. Определители на „философската култура” //Философия, бр. 2, 13 - 18 /от английски език/.3. 1998, Голосовкер, Я. Интересното //Философски форум, бр. 4, 118 - 154 /от руски език/.стр.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница