Лични данни Име: Светлана Димитрова Христова Гражданство българскоДата02.06.2018
Размер83.84 Kb.
Научна автобиография
Лични данни


Име: Светлана Димитрова Христова

Гражданство българско

Telephone number: 0884 281 391

E-mail: Svetlana_hristova@hotmail.com
Образование

Доктор
Тема на дисертацията: “Публичният образ на ромите, конструиран от общностните предавания”. София, Институт по социология, защитена на 10 март 2010 г.
Специализации Стипендиант на ЕК по докторантска програма Мария Кюри в Центъра за етниюески изследвания и медии на Университета на Брадфорд, Великобритания (2005)
Магистър Централно-европейски университет, Департамент по социология, Варшава, Полша (2000). Тема: медии и президентски избори в България и САЩ

Магистър и бакалавър по журналистика, Факултет по журналистика и масови комуникации, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 1993-1998. Тема: «Образът на ромите в избрани национални печатни издания»Област на научни интереси: ромски етнос, междуетнически отношения, образование сред уязвими групи, европейски проект в областта на образованието и малцинствените групи

.
Практическа опитност


Научни позиции: Главен асистент в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, секция „Общности и идентичности“ (2011- текуща позиция)
Академични дейности
Публикации:

Milenkova, V. & Hristova, Svetlana D. Is there any light in the tunnel? On the drawbacks of Roma educational integration in Bulgaria. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM Volume 6, No.1, January 2017 ISSN 2285 – 4916 ISSN-L 2285 - 4916


Milenkova, V. & Hristova, Svetlana D. National policies for Roma education under Bulgarian conditions: a dynamic perspective. Romanian Journal of Social Studies, issue 2/2016
Svetlana D. Hristova. 2015. ‘The Counter-journalism of Roma Minority Media in Bulgaria’ In: Ogunyemi, Ola (ed.). Journalism, Audiences and Diaspora. Palgrave Macmillan, p.152-167 IBSN 978-1-137-45722-6
Христова, Светлана Д. 2011: 86-94 с. „Методът на жизнените истории: възможности, ограничения”. В: Тилкиджиев, Н. (съст.), Миленкова, В., Неделчева, Т., Христова, С.Д., Петкова, К. и Милева, Н. „Успелите роми”, „Изток- Запад” ISBN 978-954-321-926-1
Христова, Светлана Д. 2011: 307-326 с. „Профил 5: успехът за ромите журналисти”. В: Тилкиджиев, Н. (съст.), Миленкова, В., Неделчева, Т., Христова, С.Д., Петкова, К. и Милева, Н. „Успелите роми”, „Изток- Запад” ISBN 978-954-321-926-1
Христова, Светлана Д. 2011: 327-343 с. „Профил 6: успехът за ромите музиканти”. В: Тилкиджиев, Н. (съст.), Миленкова, В., Неделчева, Т., Христова, С.Д., Петкова, К. и Милева, Н. „Успелите роми”, „Изток- Запад” ISBN 978-954-321-926-1
Христова, Светлана Д. 2011: 386 - 395 с. „Между отбраняващата се безпомощност и позитивната амбиция”. В: Тилкиджиев, Н. (съст.), Миленкова, В., Неделчева, Т., Христова, С.Д., Петкова, К. и Милева, Н. „Успелите роми”, „Изток- Запад” ISBN 978-954-321-926-1
Христова, Светлана Д. 2011: 436 – 445 с. „Позитивна дискриминация и идентичност (Сорин Каче, Джелу Думиника)”. В: Тилкиджиев, Н. (съст.), Миленкова, В., Неделчева, Т., Христова, С.Д., Петкова, К. и Милева, Н. „Успелите роми”, „Изток- Запад” ISBN 978-954-321-926-1
Христова, С. 2010. “Ракурси в тълкуването и представянето на британо-азиатските и пътуващите общности във Великобритания”. В:сп.„Социология” (кн. 2/2010) ISSN 1313-9762
Наръчник „Иновативни стратегически партньорства в областта на кракосрочния цикъл висше образование”, Висше училище Международен колеж –Добрич 2010, съавтор, http://atlantis.vumk.eu/publications.html
Христова, С. 2007. с.265-283. „Образът на ромите в електронните предавания за ромите” в „Интеграция на ромите в българското общество”, Институт по социология при БАН, съставители В. Топалова и А. Пампоров

ISBN 978-954-591-003-6.


Христова, С.2007: 444-460. „Младият ром в медии на ромите в България”. В „ Младите хора в европейска България”. Център за изследване на населението при БАН и Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”, София.

ISBN 978-954-91728-4-3


Христова С. „Мониторинг на един работен ден в телевизия „Рома” (6 април, 2002 г.) в Бакалова М. 2004. „Ролята на електронните медии за интеграцията на ромите”, Институт „Отворено общество” ­ София с. 59-65 ISBN 9549828336
Рецензии на книги:
Рецензия на “Education Policy and Equal Education Opportunities” (Даниел Поп, съставител, Open Society Foundation). Сп. „Социологически проблеми”, брой 1-2/ 2012. ISSN: 0324 1572, на български
Рецензия на „Отпадащите роми” (Н. Тилкиджиев, съставител, Open Society Institute – Sofiа). Quality of Life Journal, Issue ¾ (2010), на английски
Анализи и доклади:
2013. Educational selectivity effects of the European Social Fund in the area of managing educational inequalities. Country report on Bulgaria – stream 2. Commissioned by OSI- Europe (in co-authorship with V. Milenkova)
2013. Educational selectivity effects of the European Social Fund. Country report on Bulgaria – the final beneficiaries stream. Commissioned by OSI- Europe (in co-authorship with V. Milenkova)

Участие в проекти:
Извършване на експертно проучване на норвежки опит по проект BG06 – 219 „Шанс за всяко дете” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ Норвежки механизъм и програма на МОН – BG 06 „Деца и младежи в риск”. Обмяна на опит и добри практики в ранното детско развитие и възпитание по отношение на деца от етнически малцинства/деца от семейства на мигранти. Изготвяне на доклад.
Комисия за защита от дискриминация, ключош експерт в "Национално представително социологическо проучване за идентифициране и разработване на профили на групи и общности, най-засегнати от риск от дискриминация като ромите“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2017 февруари-май)
Треньор-фасилитатор по „Полово-сензитивна и полово-отзивчива комуникация за журналисти в общностни радиостанции в селските райони на Бангладеш”, като организатори на тренинга са Бангладешка НПО мрежа за радио и комуникация, Free Press Unlimited, Холандия и Европейския съюз, 4-8 април 2015 г.
Изработване на доклад "Предизвикателства пред образованието и обучението, свързани с равнопоставеност и справедливи възможности: оценка и предложения за бъдещи мерки (специален фокус върху ромите)", 2014, Мрежа от експерти по социални аспекти на образованието и обучението (NESET)
Национален изследовател в международен екип на тема "Ефектите при селективността в образователните проекти, финансирани от Европейския социален фонд", с акцент преглед и анализ на финансираните от ЕС проекти в България, насочени към ромите и други уязвими групи в областта на образованието. Разработване на цялостна база данни на договорените проекти и изготвяне на подробен анализ в насоките управляващ орган, изпълнители и крайните бенефициери - области на интервенция, дейностите по проекта, цели, постижения, размер на получените средствата, др. OSI- Европа (2012-2013).
Член на научния екип по проект "Успелите роми", финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, изпълняван от Института за изследване на обществата и знанието: изучаване на жизнените траектории на ромски журналисти, ромски предприемачи и ромски музиканти; разработване на пет публикации (2009-2011 г.).
Изследователска работа и изготвяне на “Наръчник за иновативни стратегически партньорства, съдържащ добри практики от ЕС и САЩ в сферата на краткия цикъл на висшето образование (ISCED 4)” за Висше училище Международен колеж, Добрич-София (2010 г.).
Провеждане на фокус групи с роми на различна възраст от град Сливен по темата за отношението им към град, общност и членство в Европейския съюз в рамките на проекта „Етнически дистанции и социални времена - етнически и културни диференциации”, финансиран от Министерството на образованието и науката.
Провеждане на изследване на документи и литература по темата „Професионалното обучение сред млади представители от социално-маргинализирани групи като ромите: изготвяне на инструментариум и препоръки за политики’” - не-ключов експерт в проучване за ромите по програма PHARE 2004 "Разработване на стандарти за професионална квалификация" - NARIC, Великобритания (2006- 2007 г.).
Треньор-фасилитатор по „Разрешаване на конфликти и умения за споразумение” (Британско министерство на международното развитие (DFID) (2001 г.). Обучението е проведено сред общински служители, социални работници и лидери от етническите общности от област Сливен.
Координатор и автор на изследователски проект „Ролята на ромските електронни медии за интеграцията на ромите в обществото”, финансиран от програма „Инициатива за ромска култура” на фондация „Отворено общество-Будапеща”: проучване, основано на фокус групи и дълбочинни интервюта с ромски журналисти; мониторинг и анализ на съдържанието на ромски предавания; измерване на въздействието на малцинствените медии върху промяната на хетеростереотипите и автостереотипите на/за ромската общност (2002–2003 г.), с фондация „Клуб Интеграл”-гр. Сливен.

Участие в научни форуми:
Изнасяне на научен доклад на Годишната конференция за изследвания на проблемите на селото – перспективи и трансформации. Тема на доклада: „Селото в онлайн медиите”, 20.10.2015 г., Институт за изследване на обществата и знанието
Изнасяне на научен доклад на конференцията „Диаспорични и мигрантски идентичности: социални, културни, политически, религиозни и духовни аспекти”, проведена в Сараево, Босна, 23.-24.04.2015 г. (Институт за ислямски традиции на босненците). Тема на доклада: “Завърналите се мигранти – лайфстайл практики”
Участие в уъркшоп по програма „Грюндвиг” на тема „Функционална неграмотност – медийна конференция” - как да се изготвят комуникационни материали за мигранти и други функционално неграмотни хора в страната-домакин, Магдебург, Германия, юли 2014 г.
Изнасяне на научен доклад по време на Втората международна конференция „Средната класа като условие за устойчиво общество: 15 години по-късно”, София, Институт за изследване на обществата и знанието, 3-4 декември 2013 г. Тема на доклада: “Завърналите се мигранти – лайфстайл практики”
Изнасяне на научен доклад на 37-та Годишна конференция на Ирландската асоциация за руски, централноевропейски и източноевропейски изследвания (IARCEES) – „Комунизъм и пост-комунизъм: преход, трансформация, стагнация и регресия”, в Dublin City University, 15-16.03. 2013 г. Тема на доклада: „Ефектите при селективността в образователните проекти, финансирани от Европейския социален фонд: българският случай".
Изнасяне на научен доклад на Годишната среща на научното общество на романолозите (Gypsy Lore Society) в Истанбул, Турция. Тема на доклада: „Профилът на успешните ромски музиканти и журналисти” (2012 г.).
Пълна стипендия за участие в лятно училище „Ромите в Европа – дебати върху сравнителния анализ и политическите стратегии за ромите” в Будапеща, Централноевропейски университет, Европейска мрежа за ромски изследвания и Съвета на Европа (01-17.07.2012 г.)
Изнасяне на научен доклад на международната конференция “Алтернативна себепрезентация? Медиите на етническите малцинства между хегемонията и отстояването”, Париж, 18-19.03.2010 г. (Организатор- MIGRINTER). Тема на доклада: „Публичният образ на ромите, конструиран от общностните предавания. Малцинствената журналистика”
Изнасяне на научен доклад на Годишната конференция на Асоциацията за изучаване на национализма, Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ: “Европейска идентичност и тенденции за заетост сред ромите в България” (2009 г.).
Изнасяне на научен доклад на конференция “Интеграция на ромите в обществото”, Министерство на труда и социалната политика, София. Тема: „Образът на ромите в общностните предавания”, януари 2007 г.
Изнасяне на научен доклад на Годишната среща на научното общество на романолозите (Gypsy Lore Society) в Департамента по литература и антропология, Университета в Гранада, Испания. Тема на презентацията: „Ромските медии в България – от предавания на гетото до социално-интегриращи медии”. 08-12.09.2005 г.
Пълна стипендия за участие в 13-тия летен институт „Демокрация и многообразие”, Краков, Полша, организиран от университета New School New York, юли 2004 г. Курсове: „Памет, геноцид, травма и зло” и „Изследвания на половете”.
Пълна стипендия за лятно училище на тема „Европа и Средиземноморието, малцинства и глобализация”, Бозен/Болцано, Италия, организиран от Alexander Langer Foundation, 01-07.07. 2002 г.
Летен университет в Косово, Прищински университет, организиран от SPARK (Холандия); курсът е „Медии, демокрация и публичната сфера”, 30.07-10.08.2001 г.
Пълна стипендия на Европейската комисия за участие в лятна академия на тема „Региони и малцинства в една по-голяма Европа”, Бозен/Болцано, Италия, септември 2000 г.
Пълна стипендия на Института за социални и европейски изследвания за участие в 5-тия Международен летен университет в Савария “Европа на ръба на милениума”, Europe House, Koszeg, Унгария, 22.06-08.07.2000 г.

Английски език говоримо и писмено
Компютърни умения
Microsoft Office, приложенията на Google, surveymonkey, социални медии, EndNote 9, Outlook Express, SPSS 15.0, NVivo 7.0, Corel Draw, Soung Forge, Wordpress, Moodle e-environment, YouTubeБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница