Life11 nat/BG/362Дата31.12.2017
Размер63.18 Kb.

LIFE11 NAT/BG/362
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна

Атанасовско езеро“
Д О Г О В О Р
Днес,………….2013 г., в гр.Бургас, област Бургас се сключи този договор между:

„ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД с адрес на управление: гр. Бургас, Зона Изток – район Солници, ЕИК 102004617, представлявано от Мария Стоянова Николова, наричан за краткост БЕНЕФИЦИЕНТ,

от една страна и от друга страна:

…………………………………......................................................................, регистрирано с решение по фирмено дело №……………/.......................г, по описа на Окръжен съд ………….................……, със седалище и адрес на управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано от……………………………………................................................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект LIFE11/NAT/000362 „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежна лагуна „Атанасовско езеро” по програма LIFE+, и в съответствие с изискванията на Постановление № 69 от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ.


БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Предоставяне на квалифициран персонал за извършване на ремонт, възстановяване на валове на солните басейни в природен резерват „Атанасовско езеро”” в рамките на изпълнение на Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежна лагуна „Атанасовско езеро” и въз основа на проведена процедура за избор на Изпълнител с публична покана, срещу възнаграждение, при условията на настоящия договор и предоставената от Изпълнителя оферта, представляваща неразделна част от договора.

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави следните услуги за целевите групи, работници и служители на БЕНЕФИЦИЕНТА:
  • Предоставяне на квалифициран, специализиран персонал, за извършване на ремонт на валовете на посочените места, и в посочените от БЕНЕФИЦИЕНТА срок и време за изпълнение на ремонтите;

  • Осигуряване на техническо оборудване за изършване на ремонтите;

  • Осигуряване на възнаграждение и всички свързани с възнагражденията разходи на персонала;

  • Осигуряване на храна, предпазни средства и работно облекло;

  • Количество на ремонтираните съоръжения за целия период на договора – 8 500 м.

  • Краен срок за извършване на възстановителните и ремонтни дейности – 31.08.2018 г.;

  • Място на изпълнение на дейностите – солни басйни находяши се в „Атанасовско езеро”, на посочените от БЕНЕФИЦИЕНТА места.

  • Спазване на “План за възстановителни дейности по програма LIFE 11 NAT 000362

  • Кандидата трябва да спазва мерките за опазване на околната среда, съгласно “План за управление на поддържан резерват Атансовско езеро” на МОСВ.
 1. ЦЕНИ
 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставените услуги обща сума в размер на ………............(…....................................словом) лева, без ДДС.

(1) В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на услугата.

(2) Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:


Банка: ..............................................

Клон: ...............................................

IBAN: ..............................................

BIC: .................................................
 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ извършва плащанията по настоящия договор както следва:

(1) След представяне на фактура за извършените дейности, ежемесечно;

(2) Подписване на протокол между двете страни за извършените дейности;

(3) Във всяка издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура следва да фигурира текстът: „Разходите са по Договор за услуги, сключен в изпълнение на Договор LIFE11/NAT/000362 – Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна – Атанасовско езеро.”

(4) За всяко плащане по настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и предоставя надлежни финансово – отчетни документи на БЕНЕФИЦИЕНТА (фактури, приемо – предавателен протокол, месечен отчет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – където е приложим, и окончателен отчет), съгласно финансовите изисквания на Проекта и приложимите нормативни и административни актове. При промяна в изискванията относно отчетната документация или допълнителни инструкции от страна на Управляващия орган по Програмата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с тях и да ги изпълни, ако е своевременно уведомен от БЕНЕФИЦИЕНТА.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя и всяка допълнително изискана информация по изпълнението на настоящия договор в рамките на 3 дни от поискването й от БЕНЕФИЦИЕНТА.

(6) БЕНЕФИЦИЕНТА има право да откаже да извърши съответното плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако последният откаже да предостави изискваните документи.
 1. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 1. Настоящият договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(1) Срокът за изпълнение на услугата е до 31.08.2018 г. .

(2) Мястото на изпълнение на доставката е: гр. Бургас, Зона Изток – район Солници – „Атанасовско езеро”.
 1. СПИСЪК НА ДОГОВОРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
 1. Неразделна част от настоящия Договор е цялата документация по процедурата за

избор на изпълнител с публична покана за целите на Проекта.


 1. КОМУНИКАЦИИ
 1. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Изпълнителя.
 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 1. (1) Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор.

(2) Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, е компрометирано поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евроатом) №1995/2006 г..


(3) Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3 години след приключване на дейностите по проекта.

(4) Всички предприети от Изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви, публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламента на Комисията № 1828/2006 и приложение № 1 към него.

 1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ.
 1. Услугите ще бъдат приети след подписване на приемо-предавателни протоколи.

 2. Изпълнителят следва да представи на БЕНЕФИЦИЕНТА Окончателен доклад за извършените дейности, спрямо предварително заложените цели.

 3. Заедно с Окончателния доклад Изпълнителят следва да предостави на БЕНЕФИЦИЕНТА всички съпътстващи отчетни документи от дейността, предмет на поръчката, които към този момент не са били предоставени на разположение на Възложителя; снимков материал на извършената работа и др.
 1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 1. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от компетентния български съд.

.

 1. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.
 1. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................

Изпълнителен Директор: Управител:База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница