Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа до или над водни басейни или резервоари с течностиДата22.10.2018
Размер171 Kb.ЛИСТ ЗА ПРЕЦЕНКА НА РИСКА ОТ СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТ: Работа до или над водни басейни или резервоари с течности /удавяне в течност, потъване, затрупване/
Обект:
Дата:
Лист № 16

Работно място/извършвана работа:

ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА
ВЕРОЯТНОСТ ( В ) - 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6 ; 10

ЕКСПОЗИЦИЯ ( Е ) - 0.5; 1; 2; 3; 6; 10

ПОСЛЕДИЦИ ( П ) - 1; 3; 7; 15; 40

Оценители /име, фамилия - длъжност и подпис/:

РИСК

( Р ) = В х Е х П

НИВО

 1. ............................................................................................

/подпис/

 1. ............................................................................................

/подпис/

 1. ............................................................................................

/подпис/

0 Степен

-Приемлив

0<Р<20

1 Степен

-Необходимо внимание

21<Р<70

2 Степен

-Необходими мерки

71<Р<200

3 Степен

-Незабавни мерки

201<Р<400

4 Степен

-Преустановяване на работа

> 400

ПРЕЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ МОМЕНТА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

1 - достатъчно ефективни

2 - частично ефективни

3 - минимален ефект

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

оценка

Проведен инструктаж на работещите по правилата за безопасно изпълнение на възложената работа и мерките за безопасност при съществуващ риск от удавяне.
Обучение на работещите по правилата за оказване на първа помощ на пострадал при удавяне.
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

-

Разработване на план по безопасност и здраве при работа, когато работещите са изложени на риск от потъване във вода или от падане във водни басейни, с който се предвиждат всички необходими мерки за безопасност.
При извършване на СМР над вода или в непосредствена близост до водното ниво работните площадки се ограждат с предпазни парапети, а когато това е технически невъзможно, се използват предпазни колани и се осъществяват необходимите организационни и технически спасителни мероприятия, в т.ч. превозни средства.
При изкопни и подземни работи и при строеж на кладенци, тунели и други подобни съоръжения се предприемат подходящи мерки за безопасност, които включват предотвратяване на рискове, свързани с проникване на вода.
Шпунтовите стени и кесоните се осигуряват с подходящо приспособление така, че работещите да могат да се спасят при проникване на вода.
При набиване на пилоти от плаващо пилотонабивно съоръжение се осигурява фиксирането му чрез закотвяне за брега или във водата и спасителни средства.
Не се допуска хоризонтално набиване на тръби с ръчно изкопаване на почвата без предварителни геоложки проучвания за опасността от нахлуване на вода.
При спускане, извършване на СМР под вода и издигане техническият ръководител следи за спазването на изискванията, свързани със:

- здравословното състояние на водолазите и на ръководителите на водолазните работи и с осигуряване на медицинско обслужване;

- водолазната техника (оборудване, приспособления, инструменти, самоходни и буксируеми средства за придвижване под вода и др.) и проверката на годността й;

- избора на работното и водолазното облекло;

- подготовката на водолазното спускане;

- съобщителната и сигналната техника;

- режима на работното време и почивките;

- предпазването на водолазите от удар или сблъсък с тежки предмети, продукти, инструменти или съоръжения, използвани при извършването на СМР;

- електрообезопасеността на водолазите под вода; и др.

ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВиК СЕСТЕМИ

-

Преглед и/или ремонт на водовземните съоръжения от язовири и езера в частта им, която се намира под вода, се извършва от обучени и правоспособни водолази.
Преглед и/или ремонт на водните камери на шахти и водоемите се извършва след осигуряване на защита от падане и удавяне, спиране на водоподаването и изпускане на водата от тях.
Водопроводни тунели, дюкери и деривационни канали се преглеждат и ремонтират след спиране на притока на вода и изпускането й от тях.
Открити съоръжения за транспортиране и пречистване на питейни и отпадъчни води (утаители, шахти, резервоари и други) се ограждат с предпазни парапети, когато височината на борда е по-малко от 1 m от земната повърхност за предпазване от падания.
Определяне на дежурни наблюдатели извън шахтата, кладенеца с цел осъществяване на комуникация и оказване на помощ на работещите вътре; наблюдателите периодично се осведомяват за състоянието на работещите; броят на наблюдателите се определя в зависимост от конкретните условия и дължината на работния участък; свободният край на спасителните въжета, прикачени към спасителните пояси, трябва да бъде осигурен отвън под контрола на дежурния наблюдател.
РАБОТА ВЪВ ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

-

Сигнализиране на откритите канали в ненаселени местности с поставени на видно място табели с надписи, забраняващи влизане и къпане в тях.
Огледите и ремонтите на напорни съоръжения с наряд и с обозначаване на опасните участъци, наклони, дълбочини, шахти и др.
Огледи и ремонтни работи на водопровеждащи съоръжения след отвеждане на пропуските на вода от затворните съоръжения и механично блокиране на затворните съоръжения срещу отваряне, при което:

- на затворните съоръжения се поставят предупредителни и забранителни знаци и табели;

- когато затворните съоръжения са две, пространството помежду им се дренира;

- когато затворното съоръжение е едно или пропуските са големи, се монтира водоспираща преграда на пътя на водата, с възможност за източване на водата, сигнализация за високо ниво и осигурено дежурство по време на огледите и ремонтните работи.


Ограждане на откритите канали, намиращи се в близост до населени места с предпазна мрежа и означаване с указание за максималното ниво на водата в канала при работа на ВЕЦ/ помпена станция.
При работа във водни басейни и канали се ползват спасителни жилетки и се носи лек гръден колан, помощно въже с диаметър 8 mm и дължина 15 m, поставено в торбичка, завършващо с карабинер и плаващ буй.
При работа във водни басейни и канали на работното място се осигурява достатъчно дълго въже с прикрепена плувка (например парче корк), дълъг прът с метална кука, спасителна лодка и секира.
При зимни условия съоръженията около водни басейни и канали се почистват периодично от сняг и лед и се вземат мерки срещу подхлъзване.
Забрана за извършване на огледи и ремонтни дейности около водни басейни при:

- силен дъжд, снеговалеж или вятър, гръмотевични бури;

- обледяване на съоръжения;

- нощни условия и намалена видимост;

- наличие на обратни филтрации.

Външни огледи и ремонти по силно наклонени терени се извършват с наблюдаващ и ползване на предпазни колани с осигурителни въжета.
Извършване на огледите и ремонтите в закрити канали, тунели и напорни тръбопроводи с наряд и наблюдаващ при спазване на следните изисквания:

1. работещите са най-малко двама души;

2. работещите ползват водозащитени, издържащи на воден натиск от 5 m, светлинни източници с ресурс на светене най-малко три пъти предвиденото време за работа и резервен светлинен източник с ресурс на светене, равен на предвиденото време;

3. осигурени радиотелефони или други средства за свръзка;

4. работещите ползват водозащитно облекло в светъл (жълт или бял) цвят, предпазна каска в жълт цвят с подбрадник и предпазни колани с осигурително въже (при големи наклони).

При извършване на огледи и ремонтни работи от работещи /алпинисти/ на външни фирми се инструктират лично от началника на ВЕЦ/помпената станция по правилата за безопасност и се запознават с профила и особеностите на съоръженията.
По време на огледите и ремонтите на входните и изходните ревизионни люкове на тунелите и тръбопроводите се поставят постове от наблюдаващи работници от оперативно-ремонтния персонал.
При вътрешно почистване, боядисване и заваръчни работи в напорни тръбопроводи не се затварят ревизионни люкове и затворни съоръжения, преди да е извършена персоналната проверка на членовете на бригадата след изпълнение на работата.
Ремонтните работи по смукателни тръби (дифузори), спирални камери и затворни съоръжения се извършват най-малко от двама души и с наблюдаващ.
При подготовката за работа по помпен агрегат на помпената станция задължително се извършва:

- установяване на затворните съоръжения в затворено положение и осигуряване срещу случайно или погрешно отваряне чрез: застопоряване, заключване, изключване на оперативните и силовите вериги и прекратяване достъпа на масло, въздух и вода.

поставяне на табели "Не включвай! Работят хора!" при затворните съоръжения и местата за дистанционно управление;

- изпускане на водата между затворните съоръжения пред и зад помпата (по гравитачен път или изчерпване със самозасмукващи помпи);- механично блокиране на въртящите се части на помпения агрегат против развъртане.
РАБОТА В СЪДОВЕ, ШАХТИ И КАНАЛИ
Работата в затворени съдове, шахти и канали се извършва с наряд, най-малко от две лица, едното от които е с четвърта квалификационна група. Едното от лицата остава извън съда, шахтата или канала (до отвора, на повърхността), за да наблюдава работещия и да му оказва помощ за излизане при необходимост.
На места и участъци, където в близост няма хора, работата се извършва най-малко от три лица, двама от които са наблюдаващи.
Преди допускане на персонал за работа в съд, шахта или канал допускащият и отговорният ръководител на работата проверяват изолирането на работното място от тръбопроводи, по които е възможно подаване на вода и други течности; тръбопроводите трябва да са изолирани с глухи фланци и на спирателната арматура да има табели с надпис: "Не отваряй! Работят хора!".
Забрана за извършване на работа в съд, шахта, канал при ниво на водата, по-високо от 0,2 m над пода.
Работещи, нуждаещи се от специална закрила:

Работещи на възраст под 18 години – няма

Бременни жени и кърмачки – няма

Трудоустроени с намалена работоспособност - няма

Работещи с професионални заболявания - няма данни

Работещи с хронични заболявания и противопоказания или ограничения за изпълнение на възложената работа във връзка с условията на труд – няма данни

Преценка на риска

за здравето и безопасността на:

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

В

Е

П

Риск

ниво

степен

 • Работещи, чиято дейност е пряко свързана с опасността - …………………………………….
 • Работещи, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие - ……………………..
 • Външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността – посетители, контрагенти и др.
 • Работещи, които се нуждаят от специална закрила, включително, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и с ограничена трудоспособност - ………………

-

-

-

-

-

Вземане на решение за планиране и прилагане на мерки:

 • При оценка 0 - Приемлив, не са необходими мерки;

 • При оценка 1 - Необходимо внимание, се планират превантивни мерки;

 • При оценка 2 до 4, се планират коригиращи и превантивни мерки;

 • Ако не са спазени законовите изисквания, рискът е неприемлив!

Забележка: Когато се взема решение дали един риск е приемлив се отчита пола, възрастта и здравословното състояние на работещите, за които се прави оценката.

МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕНА РИСКА /предложени от оценителите/Каталог: documents -> documenti -> vhod -> !Ocenka Risk
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Химични агенти – вредни и опасни вещества
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа в среда с потенциално експлозивна атмосфера
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа на височина – достъп до работните места и работа на височина над 1,5 метра от нивото на терена
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Вибрации – източници на вибрации
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Електрически инсталации, електрообзавеждане


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница