Литература 1 в шести клас учебна седмица № Тема на урока Цели Знания Умения Български език 2Дата10.02.2018
Размер272.31 Kb.
ТипЛитература
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА1
В ШЕСТИ КЛАС


Учебна седмицаТема на урока

Цели

Знания

Умения

1.

1. Български език

2. Запознаване с учебника по литература

3. Български език

4. Въвеждащ урок за литературните родове и жанрове


5. Развитие на речта

Предварителна ориентация в основните литературни жанрове, застъпени в изучаваните текстове

Литературна наука, начални знания за литературни жанрове

различаване на литературата от литературната наука

____________________________________

1. С оглед на това, че годишното разпределение е примерно, само първият раздел от учебника е представен под­робно. Целите, знанията и уменията в следващите уроци са зададени в обобщен вид към всяка нова тема с цел учителят да съобрази разбивката със собствения си преподавателски подход.

2.

6. Български език

7. Въвеждащ урок за композиция и сюжет

8. Български език

9. Елин Пелин, “Косачи” (нови знания)


10. Развитие на речта

запознаване с постройката на литературното произведение


Разпознаване и коментиране на различни проявле­ния на фантастичното.

Въвеждане на литературния жанр разказ.


Композиция, основни елементи на композицията (въведение, завръзка на действието, развитие на действието, кулминация на действието, развръзка и за­ключение),

сюжет.

Разказ;


основен и епизодичен герой

Добиване на начална представа за композиционната организация на произведението и за сюжет


Различаване на фолклорен от литературен жанр. Разказ и приказка.
3.

11. Български език

12. Елин Пелин, “Косачи” (нови знания)

13. Български език

14. Елин Пелин, “Косачи” (упражнение)

15. Развитие на речта

Набюдаване на различни похвати, изразни средства и знаци в произведението.

Природен свят – човешки свят.

градация;

пейзаж;

“приказка в разказа” и “песен в разказа”.


Свързване и разграничаване на митологично-фолклорните версии на фантастичното с проявленията на фантазното в литературен текст.

Работа с художествен текст;

работа с поняти­ята въображение, мечта.

4.

16. Български език

17. Михаел Енде, “Приказка без край” (нови знания)

18. Български език

19. Михаел Енде, “Приказка без край” (нови знания)

20. Развитие на речта

Въвеждане на литературния жанр роман. Детерминиране на основни проявления на света на фантазията в текста.


Опознаване на основни принципи в жанровата система на литературната творба.

Роман, основна идея


Композиция,

“книга в книгата”

Разсъждаване върху възможните проявления на фантазията в света на литературната творба.

Придобиване на началния умения за тълкуване на откъс от творба. Отчитане на ролята на композицията за цялостното смислово внушене на художествения текст.
5.

21. Български език

22. Михаел Енде, “Приказка без край” - (упражнение)

23. Български език

24. Оскар Уайлд, ”Щастливият принц” (нови знания)

25. Развитие на речта

Затвърждаване на придобитите умения за оразличаване на разказ от роман, приказка от роман.


Разграничаване на фолклорна приказка от литературна приказка.

Роля на автора.


Литературна приказка.

Автор.

Работа с художествен текст;

работа с понятията фантазия, фантастично.
Осъзнаване на жанровите особености на творбата.


6.

26. Български език

27. Оскар Уайлд, ”Щастливият принц” (нови знания)

28. Български език

29. Оскар Уайлд, ”Щастливият принц” (упражнение)

30. Развитие на речта

Осмисляне на противопоставянето на реалност и фантазия в произведението.


Реалност;

Фантазно;

Реторичен въпрос.


Откриване и коментиране на нравствените аспекти на отношенето реално – фантазно.


Работа с понятията съпричастност и саможертвата.


7.

31. Български език

32. Човекът и фантазията – обоб­щение

33. Български език

34. Тест - самооценка (по предло­жената таблица)

35. Развитие на речта

обобщаване, проверка и оценка

обобщаване, проверка и оценка
работа с таблици, сравнение8.

36. Български език

37. Йордан Йовков, “Серафим” (нови знания)


38. Български език
39. Йордан Йовков, “Серафим” (нови знания)
40. Развитие на речта

Задълбочаване на познанията за литературния жанр разказ. Обсъждане на основни теми в творбата – помощта към другите и способността за съпричастност и съчувствие. Работа с художествен текст с цел откриване средствата за изобразява­не на художествен образ


Разказ;


Портретна характеристика;

Речева характеристика;

Косвена характеристика;

Художествен детайл;

Контраст.

Осъзнаване на хуманистичните послания на текста. Задълбочаване на познанията за спецификата на художествен образ.


9.

41. Български език

42. Йордан Йовков, “Серафим” (упражнение)

43. Български език

44. Екзюпери, “Малкият принц” (нови знания)

45. Развитие на речта

Съчетаване на вече изградени представи за човешките общности със стойностите на индивидуалния избор и универсалните ценности.


Роман приказка.

Преносно значение.

Метафора.


Разпознаване на литературния термин метафора. Осмисляне на разбирането за отговорност, себеотрицание, любов, приятелство.

Задълбочаване и обогатяване на способността на учениците да коментират етиката и естетиката на човешкото.


10.

46. Български език

47. Екзюпери, “Малкият принц” (нови знания)

48. Български език
49. Екзюпери, “Малкият принц” (упражнение)
50. Развитие на речта


11.

51. Български език

52. Лафонтен, “Гълъбът и мравка­та” (нови знания)

53. Български език

54. Лафонтен, “Гълъбът и мравка­та” (упражнение)

55. Развитие на речта


Въвеждане на литературния жанр басня. Обсъждане на темите за добротата, за грижата към другия и помощта с оглед на отно­шението „човека и другите”.

Специфики на баснената алегоричност и иносказателност.Басня.

Олицетворение.

Алегория.

Преносно значение.

Морален урок.

Дидактизъм.

Поука.


Разпознаване на жанровите белези на баснята. Осмисляне на връзките между човека и света в баснята.

Работа с понятията морал, морален урок.12.

56. Български език
57. Лафонтен, “Жабата поискала да стане колкото вола” (нови зна­ния)
58. Български език
59. Лафонтен, “Жабата поискала да стане колкото вола” (упражнение)
60 Развитие на речта

Затвърждаване знанията за басня и за специфичните възможности на баснения тип повествование. Темите за необоснованата амбиция и за завистта.Алегория.Работа с понятията морал, морален урок. Поука.


13.

61-62. Класна работа (български език и развитие на речта)

63. Човекът и другите - обобщение

64. Български език

65. Тест - самооценка (по предложената таблица)


обобщаване, проверка и оценка

обобщаване, проверка и оценка
работа с таблици, сравнение, съпоставка14.

66. Български език
67. Смирненски, “Братчетата на Гаврош”

(нови знания)


68. Български език
69. Смирненски, “Братчетата на Гаврош”

(нови знания)


70. Развитие на речта

Специфики на жанра лирическо стихотворение. Структурно-композиционни особености на лирическата творба (стих, рима, строфа).

Проблемите на социалното разслоение и неравенство в обществото като тема от поетическия свят.


Лирическо стихотворение.

Лирически герой.

Риторични фигури.

Социално разслоение.

Социално неравенство.Осмисляне на социалното разслоение на обществото и характеризирането на отделни социални групи в него.

Работа с лирическо стихотворение.
15.

71. Български език
72. Смирненски, “Братчетата на Гаврош” упражнение)
73. Български език
74. Марк Твен,”Принцът и просякът” /Глава първа/ (нови знания)

75. Развитие на речтаРолята на автора за като създател на изобразената в произведението действителност.

Роман.

Исторически роман.

Контраст.

Завръзка.


16.

76. Български език
77. Марк Твен,”Принцът и просякът” /Глава трета/ (нови знания)
78. Български език
79 Марк Твен,”Принцът и просякът” /Глава трета/ (упражнение)
80. Развитие на речта

Функция на сюжета и ком­позицията за изграждането на реалистичен романов свят.

Темата за разменените дрехи като проблем на литературата и фолклора и решаващ момент за съдбата на героите.

Мястото на човек във фантастичния и в реалистичния художествен свят и разликата помежду им (извеждане чрез съпоставка с вече изучени произведения).Социален контраст.

Развитие на действето.


Разсъждаване върху характера и ролята на героите и особеностите на изобразения романов свят.

17.

81. Български език
82. Бр. Нушич, “Автобиография” - (нови знания)
83. Български език
84. Бр. Нушич, “Автобиография” - (нови знания)
85. Развитие на речта

Представянето на отношението „човек – свят” през призмата на автобиографичното произведение. Силата на хумора и на сатирата за осмиване на негативните явления в реалността. Представянето на реалността в комична светлина. Ролята на смеха и влиянието му за възприемането на действителността.Автобиография.

Романизирана автобиография.

Сатира.


Реалносттта в комичен вариант.

Придобиване познания за жанровете автобиография и романизирана автобиография. Коментиране на заложените в изучаваните произведения проблеми чрез съпоставка помежду им.18.

86. Български език
87. Бр. Нушич, “Автобиография” (упражнение)
88. Български език
89. Човекът и реалността - обобщение
90. Развитие на речта

обобщаване, проверка и оценка
Работа с таблици, съпоставка, сравняване19.

91. Български език
92. Тест - самооценка (по предложената таблица)
93. Български език
94. Веселин Ханчев, “Художник”
(нови знания)

95. Развитие на речтаобобщаване, проверка и оценка

Коментиране на естетическия характер на изкуството и неговата роля за човешкото битие. Ролята на изкуството като средство за поражданеи развитие на общочовешки ценности – личностни и универсални. Темите за твореца и за преобразява­щата сила на изкуството.

Творец.


Изкуство.

Контраст.

Градация.

Художествено пространство.


Осъзнаване на могъщата претворяваща света сила на изкуството. Работа с художествен текст.

Разбиране на културната роля на твореца. Разбиране на ролята на художественото пространство за осъществяване на авторовите внушения.
20.

96. Български език
97. Веселин Ханчев, “Художник” (упражнение)
98. Български език
99. Андерсен, “Славеят на китайския император” (нови знания)
100. Развитие на речта

Проблемът за нравстве­ността и изкуството, за „изкуственото” и природното (естественото) изкуство. Съпоставка на художествени образи на различните видове изкуства. Коментиране на връзките изкуство – етика.

Литературна приказка (авторска приказка)

Осъзнаване на непреходните ценности на изкуството и осмисляне на отношението „изкуство – природа”.

Разграничаване на литературната от фолклорната приказка.21.

101. Български език
102. Андерсен, “Славеят на китайския император” (нови знания)
103. Български език
104. Андерсен, “Славеят на китайския император” (упражнение)
105. Развитие на речта
22.

106. Български език
107. Човекът и изкуството - обоб­щение
108. Български език
109. Паисий Хилендарски, “История славянобългарска” (нови знания)

110. Развитие на речтаобобщаване, проверка и оценка

Въвеждане в исторически­те параметри на българския свят. Историческото време и функцията на литературата в него. Проблемът „ние и другите”. Родолюбието и чуждопоклонничеството.

Историческо време.

Исторически етап.

Национални ценности.

Национална принадлежност.


работа с таблици, съпоставка, обобщаване


Разбиране на националните ценности като важен фактор за изграждане на човешката идентичност. Осмисляне на връзката „автор – творба – читател”. Разбиране на значението на родния език за съхраняване на националната принадлежност.23.

111. Български език
112. Паисий Хилендарски, “История славянобългарска” (нови знания)
113. Български език
114. Паисий Хилендарски, “История славянобългарска” (упражнение)
115. Развитие на речта
24.

116. Български език
117. Д. Чинтулов, “Къде си, вярна ти любов народна?”

(нови знания)

118. Български език

119. Д. Чинтулов, “Къде си, вярна ти любов народна?”

(упражнение)

120. Развитие на речтаПроблемът за любовта към родината и свободата. Измеренията на подвига в името на отечеството. Представи за свободата на поета провидец.Лирическо стихотворение;

Градация.

Повторения.

Реторични обръщения.

Реторични въпроси.

Олицетворения.


Развиване на емоционално-оценъчни способности за осмисляне на специфичните характеристики на българския свят.

25.

121. Български език

122. Д. Чинтулов, “Вятър ечи, Балкан стене” (нови знания)

123. Български език

124. Л. Каравелов, “Хубава си, моя горо” (нови знания)

125. Развитие на речта


Фигури на българското – Балкана. Образът на юнака в стихотворението. Мотивът за съня и пробуждането.

Родното национално пространство като обект на носталгия и лирическа жалба. Фигури на българското – гората. Темата за красотата на родната природа.Лирическо стихотворение.

Ритъм.


Историческо съ­битие.

Алегория.

Хипербола.

Образи на родното.


Лирическо стихотворение.

Повторенията, изброяванията като стилистичен похват. Епитети. Образи на родното.


Проблематизация на различните визии на родното пространство и на идеята за свободата. Опознаване на специфичните черти на българския свят (Балкана като образ на родното).
Опознаване на специфичните черти на българския свят (гората като образ на родното).

Осмисляне на отношенията между фолклорен и литературен текст.

26.

126. Български език
127. Л. Каравелов, “Хубава си, моя горо” (упражнение)
128. Български език
129. Хр. Ботев, “Хайдути” (нови знания)
130. Развитие на речта

Проблемът за националните ценности като фактор за изграждане на човешката идентичност. Основни образи на родното национално пространство. Литературният образ на националната история.

Проблемът за нравствения избор.Лиро-епическа творба (поема).

Песен. „Песен в песента”.

Композиция.

Лирически говорител.

Национален герой.


Проблематизиране на образите на българското пространство. Осмисляне на отношенията между фолклорен и литературен текст.

27.

131. Български език
132. Хр. Ботев, “Хайдути” (нови знания)
133. Български език
134. Хр. Ботев, “Хайдути” (нови знания)
135. Развитие на речта
28.

136. Български език
137. Хр. Ботев, “Хайдути” (упраж­нение)
138. Български език
139. Иван Вазов, “Под игото” /Главата “Радини вълнения”/ (нови знания)
140. Развитие на речта

Основни образи на родното национално пространство (училището и просветата).


Роман-епопея.

Епизод. Портретна, косвена и речева характеристика.

Композиционни елементи.

Художествено време.

Национална общност.

Исторически етап.

Проблематизиране на образите на българското пространство (училището и просветата).29.

141.-142. Класна работа (български език и развитие на речта)
143. Иван Вазов, “Под игото” /Главата “Радини вълнения”/ (нови знания)
144. Български език
145. Иван Вазов, “Под игото”/Главата “Радини вълнения”/ (упражнение)30.

146. Български език
147. Иван Вазов, “Под игото” /Главата “Представлението”/ (нови знания)
148. Български език
149. Иван Вазов, “Под игото” /Главата “Представлението”/ (упражнение)
150. Развитие на речта

Връзки между историче­ското събитие и неговият литературен образ. Основни образи на родното национално пространство (читалището, театърът).Епизод. Портретна, косвена и речева характеристика.

Композиционни елементи.

Национална общност.

Исторически етап.


Проблематизиране на образите на българското пространство (читалището, театърът).

Опознаване на литературния образ на националното пространство.


31.

151. Български език
152. Иван Вазов, “Отечество любезно” (нови знания)
153. Български език
154. Иван Вазов, “Отечество любезно” (упражнение)
155. Развитие на речта

Любовта към отечеството и неговата непреходна красота. Родната природа като вечен образ на родното. Отечеството като земен рай.Лирически говорител.

Реторични фигери.

Художествено пространство.Умения за опознаване на различни образи на любовта към родината и на самата родина. Работа с художествен текст.


32.

156. Български език
157. Атанас Далчев, “Към родината” (нови знания)
158. Български език
159. Атанас Далчев, “Към родината” (упражнение)
160. Развитие на речта

Проблематизиране на образа на родното.Лирическа изповед. Лирическа равносметка.Осъзнаване на възможността за проблематизиране на образа на родното.33.

161. Български език
162. Човекът в българския свят- обобщение
163. Български език
164. Тест - самооценка (по предложената таблица)

165. Развитие на речтаОбощения, проверка, оценка.


Обощения, проверка, оценка.


Работа с таблици, съпоставка и сравнение на изучените произведения.34.

166. Български език
167. Годишен преговор
168. Български език
169. Годишен преговор
170. Развитие на речта

затвърждаване


затвърждаванеКаталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница