Литература Месец седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележкастраница1/6
Дата23.09.2018
Размер0.85 Mb.
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6
Образователна система „Вики и Ники“

Годишно тематично разпределение по образователни направления

за трета подготвителна група

съгл. Наредба 5/03.06.2016 на МОНОбразователно направление Български език и литература


Месец

седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Забележка

(страница от книжката)

Септември

1.


Весело лято

Свързана реч. Речник

Активно участва в беседа по картини.

Описва взаимоотношения и интересни случки с връстници и възрастни от различни места на летен отдих – на море, на река с мама и татко, на село при баба и дядо.

Назовава държавата, града и улицата, на която живее.

Активизира названия на емоционални състояния (весели, забавни, радостни, доволни, щастливи, безгрижни).

Съставя кратък разказ, като свързва по смисъл отделните описания.


с. 3

Септември

1.


„Дневни щурчета“

Възприемане на литературно произведение


Активно слуша кратко стихотворение.

Съпоставя личните си летни преживявания и чувства с тези, описани в литературната творба.

Изразява емоционалното си отношение и съпреживява художественото съдържание.

Умее да начертае „път“ в лабиринт – възпроизвежда вълнообразна и начупена линия.с. 4

Септември 2.

Обичам есента

Свързана реч. Речник

Активно участва в беседа по картината.

Описва видимите промени с дърветата в парка (красивите есенни листа) и плодовете в овощната градина.

Умее да класифицира думи – родови понятия (плодове и зеленчуци).

Обогатява представите и речника си за плодове и зеленчуци и за сезонната стопанска дейност (беритбата им).

Свързва описанията по смисъл в текст.


с. 5

Септември 2.

Вече знам

Възприемане на литературно произведение.

Граматически правилна реч.

Пресъздаване на литературно произведение


Разпознава по картина на герои от познати приказки („Житената питка“, „Червената шапчица“).

Разказва епизод с предпочитан любим герой.

Съставя изречения по картина.

Използва прости разширени изречения.с. 6

Октомври 3.

Вече знам

Свързана реч. Речник.

Звукова култураСъставя кратко разказче по картина.

Изключва излишния предмет от група.

Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение (животни).

Определя броя на звуковете в думата.

Правилно произнася и слухово диференцира определен звук отделно и в група думи (л).

Разграничава и отделя определен звук в думи (л).с. 7

Октомври 3.

„Спящата красавица“

Възприемане на литературно произведение

Усъвършенства уменията си за слушане с разбиране на цялостен приказен текст.

Проследява сюжета и с опора на илюстрации открива основните моменти в неговото развитие.

Определя и назовава героите, характеризира ги според действията им, осъзнава взаимоотношенията им.


с. 8

Октомври 4.

„Спящата красавица“

Пресъздаване на литературно произведение

Ориентира се в основните моменти на приказката и в развитието на действия и случки по нагледна опора.

Преразказва избрани моменти или цялата приказка с помощта на илюстрациите.

Определя и вербално изразява отношение към постъпките на героите.

Разпознава епизод от познато литературно произведение.с. 9

Октомври 4.

На детската площадка

Свързана реч. Речник

Участва активно в беседа по картината и отделните моменти, изобразени на нея.

Демонстрира умения за участие в диалог по нагледна опора и лични преживявания.

Избира отделни моменти (на люлките, на пързалката, на батута и т.н.) и разказва за тях.

Включва успешно в речника си думи, означаващи различни игри на детската площадка и действия при игри (скача, люлее се, промушва се, пързаля се, изкачва се, вози се на... и т.н.).с. 10

Октомври 5.

На детската площадка

Граматически правилна реч. Речник

Умее да съставя кратки прости изречения и да ги разширява с обстоятелствени пояснения за място (Татко става. Татко става от пейката.) и за начин (Алекс скача. Алекс скача високо.).

Умее да използва в изречението подходящи предлози (Ади влиза в тунела. Ади излиза от тунела).

Обогатява речта си с думи с противоположно значение (сяда – става, влиза – излиза).

Съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена.

Определя броя на думите в изречение (от 3 – 4 думи).


с. 11

Октомври 5.

Слушам с интерес

Свързана реч.

Осмисля общоприети изисквания (правила) при слушане (когато някой ни говори или ни чете).

Проявява интерес към книжките и желание да сподели впечатленията си от любима книжка (приказка), да разкаже за любим герой.

Изгражда представите си за норми на поведение в детската градина.

Изразява желание за уважение, за приятелски взаимоотношения и проявява толерантност.с. 12

Октомври 6.

Търся звук


Звукова култура

Има диференцирана слухова и произносителна представа за съгласните звукове м, л.

Разпознава и отделя звук (м, л) в началото на думи (м – маймуна, мечка; л – лале, лисица) с помощта на интониране и с опора на схеми.

Участва с интерес в занимателни упражнения за разпознаване на главните печатни букви М, Л на принципа на картинната азбука.


с. 13

Октомври 6.

С Нели на пикник

Речник

Възприемане на литературно произведение
Слуша активно и възприема цялостно текста на разказа.

Участва в обсъждане съдържанието на разказа и проследява взаимоотношенията между героите.

Учи се да решава картинни тестови задачи, които показват равнището на разбиране при слушане.

Съотнася преживяванията на героя към личните си преживявания в подобна ситуация.

Обогатява речника си с лексика по темата и използва думи с обобщаващо значение – хранителни продукти.


с. 14 –15

Ноември

7.


Търся звук

Звукова култура

Уточнява слуховата и артикулационната си представа за звуковете о, с.

Разпознава и отделя звуковете о, с в началото на думи (ооко, облак; сслънце, слива) с помощта на интониране и с опора на схеми.

Намира сходство в звуковия състав на думи, започващи с един и същ звук, и казва други думи със същия звук в началото (ооко, облак, обувка, охлюв, орел, обица).

Обозначава мястото на звука о с червен цвят, а на звука с със син.

Участва с интерес в занимателни упражнения за разпознаване на главните печатни букви О, С на принципа на картинната азбука.


с. 16

Ноември

7.


Нямат край игрите

Граматически правилна реч

Участва активно в разговор по картина за детските игри.

Съставя сложни съчинени изречения със съюзите и, а по нагледна и словесна опора (Ели се засили и прескочи въжето. Момичетата играят на въже, а Алекс сам скача с въже.) и ги включва в речта си.

Изявява желание да пише (рисува) хоризонтални линии по пунктир и образец, като спазва посоката (довършва линии на шведска стена, на вагони на детско влакче, очертава „пътечки“ на животни до храната им).


с. 17

Ноември

8.


Как да разговаряме учтиво


Свързана реч


Активно участва в беседа по картината и обогатява представите си за взаимоотношения между учител и родители, между родители, между деца.

Влиза в роля и участва в диалози по двойки в ситуации, изобразени на картината (мама разговаря с госпожата, родители се поздравяват и разговарят, деца се сбогуват и т.н.).

Обогатява представите си за указателни знаци и правила за безопасно движение.


с. 18

Ноември

8.


Как да разговаряме учтиво


Свързана реч.

РечникУсвоява по образец и нагледни опори етикетни форми за поздрав (добър ден, здравей, здрасти и т.н.) и за общоприети обръщения (господине, госпожо).

Разширява представите си за вербално и невербално поведение при общуване между хората.

Участва с желание в ситуативно-речеви упражнения за етикетно общуване, като изпробва етикетни изрази и общоприети жестове (прегръдка, ръкуване, махане с ръка за поздрав).


с. 19

Ноември

9.


Златна есен

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение

Активно слуша и възприема кратки поетични творби.

Съпоставя различни поетични творби с обща тематика и демонстрира умение за адекватно емоционално отношение (отклик).

Свързва и съпоставя изобразеното на илюстрацията със словесното въздействие на стихотворението.

Заучава стихотворение по избор и изпробва подходяща интонация за предаване на чувства и настроение.

Дооцветява илюстрацията с подходящи цветове.


с. 20

Ноември

9.


Търся звук

Звукова култура

Осъзнава звука като езикова единица.

Диференцира слуховите и артикулационните си представи за звуковете к, б.

Разпознава и отделя звуковете к, б в началото на група думи с помощта на схеми (ккола, китара, компютър; ббалони, бухал).

Търси и намира прилики и разлики по начален звук в група думи (балони, чаша, бухал).

Разпознава главните печатни букви к, б на принципа на картинната азбука.


с. 21

Ноември 10.

Дъждовен ден


Свързана реч. Речник

Участва активно в беседи по серия от картини, като съотнася изобразеното към своя опит за есенния вятър.

Предава в разказа си последователността в развитието на действието, като открива логическата връзка между ситуациите от четирите картини с познати природни явления.

Включва в разказа си (IV картина) етикетни форми за благодарност (Благодаря ти, Мишо! Много ми помогна! Няма защо да ми благодарите. Заповядайте! и т.н.)


с. 22

Ноември 10.

Плодородна есен

Речник.

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведениеСлуша активно и възприема текста на стихотворението.

Изгражда умения за проследяване динамиката на есенните картини (слухови и зрителни) в отделните куплети.

Свързва и съпоставя изобразеното на илюстрацията със словесното въздействие (устойчиви словосъчетания – вятър свири, дъждецът вали, влажни мъгли, които подсказват идването на зимата).

Съпреживява настроението, свързано с късната есен.

Заучава стихотворение наизуст и го рецитира.

Обогатява речника си с думи с обобщаващо значение, изгражда умения за намиране на синоними на избрани думи от стихотворението.с. 23

Декември 11.

Моето плюшено мече

Свързана реч

Слуша активно и възприема цялостно разказ описание.

Описва подробно даден предмет или явление.

Участва активно в обсъждане на съдържанието.

Открива герой играчка по описание на характерни признаци на външния му вид – цвят, материя, форма, големина, твърдост – мекост.

Учи се да решава картинни тестови задачи, които показват равнището на разбиране при слушане.

Преразказва описателен текст с опора на картини и изведени характерни белези.с. 24

Декември 11.

Вече мога да летя


Граматически правилна реч

Участва активно в разговор по картина за птиците. Разбира разликата между дума и изречение.

Обогатява опита си за съставяне и включване в речта на сложни съчинени изречения със съюзи и, а по образец и нагледна опора. (Птичето долетя и кацна при майка си. Птицата е кацнала, а птичето лети.)

Изпълнява с желание графични упражнения за писане (рисуване) на хоризонтални линии по пунктир и образец, като спазва посоката (довършва линии на ограда, на къщичка за птици, очертава „пътечки“ на животното до храната му).


с. 25

Декември 12.

Писмо до Дядо Коледа

Свързана реч

Изгражда обща представа за общуване чрез писмо (рисувано писмо, изпращане, плик).

Умее да изразява своите очаквания за желан подарък, споделя желания.

Умее да състави кратък описателен текст – описва подаръка, който желае.

Заучава стихотворението „Коледа“ от Н. Фурнаджиев и съпреживява радостното настроение в очакване на Дядо Коледа.

Обогатява представите си за предназначението на подаръците и коледното празнично настроение на хората.


с. 26

Декември 12.

Нова година

Речник.

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение


Активно слуша и съпреживява стихотворение с новогодишна тематика.

Разширява представата си за празника и празнуването му.

Осмисля символиката на сурвакарските наричания и заучава по избор сурвакарско пожелание.

Разпознава атрибути на празничната атмосфера и оцветява сурвачка според собствената си представа за нея.

Обогатява речника си с нови думи и празнични наричания (Сурва година! Живо, здраво догодина! и т.н.).


с. 27

Декември 13.

Поздравления


Свързана реч. Речник. Звукова култура. Граматически правилна реч


Активно участва в разговор по картини, свързани с поднасяне на поздравления.

Изгражда си диференцирана представа за поздравленията: за празник (Нова година), за постигнат успех (първо място в зимни състезателни игри).

Разбира, че поздравът може да бъде устен или „написан“ на поздравителна картичка.

Умее да разказва по картина, като измисля самостоятелно начало на разказа, логически свързано с изобразеното на картината.

Придобива опит за съставяне и използване на сложни съставни изречения със съюз защото.

Стреми се да използва общоприети етикетни изрази и подходяща интонация при поднасяне на поздравления (Честита Нова година!, Честито!, Браво!).с. 28

Декември 13.

Блузката на Белла


Звукова култура

Умее точно да възпроизвежда по пунктир вертикални и хоризонтални линии.

Развива умения за самостоятелно писане по опорни точки на вертикални линии.

Изгражда си представа за еднакво разстояние между линиите (еднакво, по-голямо, по-малко).

Умее да съставя изречение с определен брой думи (4 – 5) – Белла има красива блуза. Белла има много красива блуза. Ники рисува с голям молив.с. 29

Декември 14.

„Шоколадовият път“

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение
Активно слуша и възприема авторска приказка – „Шоколадовият път“ от Джани Родари.

Разгръща своето въображение чрез съпоставяне на реалност и фантазия.

Осмисля последователността от случки и събития с помощта на илюстрациите.

Съотнася съдържанието към личния си опит и собствените си преживявания, изразява оценъчно отношение към литературното произведение.с. 30

Декември 14.

След миризмата на курабийки

Свързана реч. Речник. Звукова култура

Активно участва в разговор по картините.

Осмисля и осъзнава с помощта на картини и въпроси последователността в действията: правим курабийки, печем ги, поднасяме ги, разсипахме ги, почистихме и т.н.

Разширява представите си за съвместната дейност и за уюта в семейството.

Изпробва подходяща интонация при възклицателни изречения.

Умее да обоснове собствени предпочитания (какво обича да прави с мама и татко).


с. 31

Януари

15.


И през зимата е весело

Граматически правилна реч


Актуализира думи, означаващи качества на хора, животни, растения, предмети (за височина, големина, цвят), по зимни картини.

Сравнява обекти и използва в речта си форми за сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена (голям бор, малък бор; по-голяма къща, най-голяма къща и т.н.).

Обогатява опита си за съгласуване по род и число на съществителни и прилагателни имена (малък бор, малка къща, малко куче).

Активно включва в речта си сложни съчинени изречения със съюзите а, но (Зелената кола е най-голяма, а синята е най-малка.).с. 32

Януари

15.


Търся звук


Звукова култура

Осъзнава звука като езикова единица.

Произнася правилно думи с фонетични и правоговорни особености.

Демонстрира слухова и произносителна диференциация на звуковете о, с, м, т.

Затвърждава уменията си за отделяне на звукове в началото на група думи.

Умее да намери разликата по начален звук в група думи (сирене, свещ, сладолед, шейна).

Разпознава главни печатни букви (О, С, М, Т) на принципа на картинната азбука и по памет.с. 33

Януари

16.


„Умното овчарче“

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение
Активно слуша народна приказка.

Изразява отношение към поведението и качествата на героите.

Осмисля поуката, че умният човек заслужава уважение.

Обогатява опита си за преразказване на приказка.

Прави опит за съставяне на повествователен текст от позицията на определен герой от приказката (творческо трансформиране).

Отделя и заучава текста на гатанките в приказката.с. 34

Януари

16.


Познай думите

Звукова култура.
Граматически правилна реч


Умее да отделя звук (л, б) в началото на думата (ллимон, лодка, лале, лък, лампа; ббор, близалка, барабан, банан, балон).

Участва с желание в ситуативни упражнения за разпознаване и отделяне на звук в началото на думи по картинки.

Актуализира други думи с еднакъв начален звук (за ллъв, лисица, лястовичка, лебед, за ббухал, бобър, бръмбар; бонбон, бисквитка, баница и т.н.) в звукови дидактични игри.


с. 35

Януари

17.


Какво е това?


Възприемане на литературно произведение. Свързана реч. Речник

Умее да наблюдава и открива характерни особености на животни (катеричка, заек, таралеж).

Свързва характерните белези на животното с думи и изрази, описващи го в текста на гатанката за него.

Съставя по словесен образец кратки описателни текстове – описва любимо животно, като посочва най-интересното и същественото за него.

Прави опит да състави описателна гатанка с помощта на педагога.с. 36

Януари

17.


На лунапарк

Граматически

правилна реч.

Речник


Активно участва в беседа за забавленията в лунапарка.

Съставя сложни съставни изречения със съюзите когато, където (Децата са на лунапарк, където има много забавни игри. Росен се зарадва, когато се качи на влакчето.) и ги използва в беседата по картината.

Разбира лексикалното значение и използва в речта си думи с обобщаващо значение – превозни средства: превозни средства, които се движат по земя и във въздуха.


с. 37

Януари

18.


На лунапарк

Звукова култура


Дорисува с желание покрива на въртележката, спазвайки посоката (по образец).

Пише наклонени линии в различни посоки (от горе надолу и от долу нагоре) и на различно разстояние (по-голямо, по-малко) по пунктир и даден образец.
с. 37

Януари

18.


Играя и пиша

Звукова култура


Затвърждава умението си за писане на наклонени линии в занимателни графични упражнения – дорисува серия от самолетчета.

Определя броя и последователността на думите в изречения от 4 – 5 думи (Самолетите летят във въздуха. Ники пише наклонени линии.).


Февруари 19.

В кукления театър


Свързана реч.

Речник


Разпознава и използва информация, поставена на стените.

Активно участва в беседа по картина за посещение на куклен театър.

Усвоява общоприети норми на поведение, адекватни на конкретните ситуации на общуване – при купуване на билети, в гардеробната, при настаняване в залата.

Разказва и описва отделни моменти по ситуациите от картината и ги свързва логически в по-цялостен текст.

Изпробва използването на етикетни изрази за общуване в описаните ситуации за изразяване на молба и благодарност.


с. 38

Февруари 19.

В кукления театър

Граматически правилна реч. Пресъздаване на литературно произведениеОбогатява опита си за правилно използване на сложни съставни изречения със съюзи: когато, където, защото в разказа си по картина за посещение в кукления театър (Купих си билет за събота, когато дават „Пепеляшка“. Отидохме на гардероба, където... Искам пак да отидем на куклен театър, защото...).

Заучава репликите на героите и изпробва успешно водене на кукли зад параван.

Участва активно в изработване на украса на паравана.


с. 39

Февруари 20.

Търся звук и буква

Звукова култура

Има диференцирана слухова и артикулационна представа за звуковете о, р, к.

Отделя определени звукове чрез интониране и акцентиране в началото на думите (риба, ракета, рак), в края на думите (лук, лък, чук, сок) и в средата на думите (дом, нож, бор, кон) с опора на схеми.

Участва с интерес в дидактични игри и занимателни звукови упражнения за отделяне на звукове в начална и крайна позиция на думата.


с. 40

Февруари 20.

Моите приятели

Звукова култура

Възпроизвежда точно фигури по образец, като спазва посоката на движение на ръката.

Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

Включва се с желание в разговори за приятелите си.

Пише в редове дъги по пунктир и образец, като спазва посоката на пишещата ръка.с. 41

Февруари 21.

Баба Марта

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение
Активно слуша и възприема цялостно текста на стихотворението.

Споделя чувствата си, породени от творбата, съотнася ги към своите преживявания, свързани с празника.

Обогатява представите си за празника, за традициите и обичаите, свързани с него.

Осмисля символиката на мартеничките и научава подходящи пожелания при поднасянето им (Да си жив и здрав, бял и червен!).

Измисля игри по познати литературни произведения.

Заучава стихотворението наизуст и го изпълнява с подходяща интонация.с. 42

Февруари 21.

Много думи зная и с тях играя

Речник. Граматически правилна реч

Открива с нагледна опора и употребява точно двойки думи антоними, принадлежащи към различни части на речта – прилагателни (права – къдрава коса), глаголи (плаче – смее се).

Назовава самостоятелно точни антоними по дадени от педагога думи с прилагателни (весел – тъжен), глаголи (отваря – затваря), наречия (горе – долу).
с. 43

Февруари 22.

Много думи зная и с тях играя

Речник. Граматически правилна реч

Умее да съставя и използва в речта си сложни съчинени изречения със съюз а, като осъзнава последователността в структуриране на този вид изречения (Ема е с права коса, а...)

с. 43

Февруари 22.

Празникът на мама


Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение
Активно слуша кратък поетичен текст.

Проявява умения за изразяване на обичта към мама, съотнася изобразеното към своите чувства.

Предава настроението с подходяща интонация при изпълнение на стихотворението.

Изгражда си обща представа за общуване и изразяване на поздрав, типичен за празника – поднасяне на цветя и поздравителна картичка.с. 44

Март

23.


Подаръци за празника на мама

Свързана реч. Граматически правилна реч


Активно участва в беседа по три сюжетни картини и оценява положително проявената от детето активност да направи сладки и да зарадва мама.

Осмисля знаково означаване чрез точки на последователността на действията (първо, после, накрая).

Включва в разказа си сложни съставни изречения със съюзите защото, за да.

Коментира връзката заглавие – съдържание. Поставя подходящо заглавие с помощта на учителя.с. 45

Март

23.


Подаръци за празника на мама


Свързана реч. Граматически правилна реч


Обогатява знанията си за логическа последователност на действията при съставяне на повествователен текст, като подрежда и номерира разбъркани сюжетни картини.

Допълва съдържанието със свой познавателен опит в изработването на поздравителна картичка за мама.

Уместно включва в разказа си сложни съставни изречения, за да аргументира разсъжденията си с опора на въпроси (Направих картичка за мама, защото...).

Избира подходящо заглавие от няколко предложения на учителя.

Насочва се към връзката устно – писмено поздравление (рисуване – писане на поздравителна картичка за мама).

Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника.с. 45

Март

24.


Игра с картинки и букви

Звукова култура

Изговаря правилно и диференцира слухово определени звукове (а, о, е, р, к).

Умее да отделя определен звук в края на думи чрез интониране и акцентиране – по картинки, с опора на схеми (а – чаша; кола; ябълка; о – дърво, колело, гнездо, перо).

Търси и открива звуково сходство в думи (завършват на един и същ звук), като свързва съответните картинки.

Участва с интерес в дидактични игри за свързване на звук и буква, като измисля имена на животни, започващи с един и същ звук (респ. буква).с. 46

Март

24.


Летим с балони

Звукова култура

Пише (рисува) познати графични елементи – дъга, вертикална и наклонена линия по пунктир в редове.

Съставя прости разширени изречения по картината от 4 – 5 думи и определя броя и поредността на думите в тях (Гошко лети с балон. Гошко лети с голям балон.).

Разпознава модели на изречения.


с. 47

Март

25.


Кики

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение
Активно слуша и възприема цялостно текста на разказа.

Изгражда си обща представа за спецификата на литературното произведение разказ и практически разпознава жанра.

Определя последователността в сюжета на литературното произведение.

Съотнася илюстрацията към определен момент от развитието на сюжета.

Умее да преразказва, придържайки се към авторския текст.

Умее да рисува вълнообразни линии, очертавайки в лабиринт „пътечките“ на Кики и Дългоушко към жилищата им.с. 48

Март

25.


Съботната сутрин на Андрей


Свързана реч


Активно участва в беседа по картините, като систематизира и включва личен опит.

Умее да определи логическата връзка между картините и да ги номерира самостоятелно според последователността в развитието на случките.

Показва в разказа си, че оценява съвместните усилия на членовете на семейството за постигане на уют и приятни забавления в почивния съботен ден.


с. 49

Март

26.


Кой какво прави?


Граматически правилна реч. Речник.

Разширява представите си за средата на живот и начина на придвижване на животните.

Открива сходства в движенията на животни и деца, изобразени на картините, назовава действия.

Затвърждава представите си за дума и изречение.

Умело използва в комуникативни ситуации прости разширени изречения с включване на предлози (Маймунчето виси на клона. Момчето пълзи по пода. Маймунчето виси на тънко клонче. Момчето пълзи бавно по пода.).

Определя броя и последователността на думите в изречението.


с. 50

Март

26.


Много думи зная и с тях играя


Речник


Затвърждава представата си за дума.

Демонстрира езиков усет за звуковия състав на думите и практически определя кои от тях са „дълги“ (компютър, катерица, таралеж, колело, ракета) и кои са „къси“ (бор, чук, нож, лук, сок).

Разширява представата си за „къси“ („малки“) думи и по отношение на служебните думи (Ники и Вики разговарят. Катеричката живее в хралупа).

Моделира думи с дълги и къси линии отделно и в състава на изречение.с. 51

Април

27.


Великден

Възприемане на литературно произведение.

Пресъздаване на литературно произведение
Активно слуша, възприема и съпреживява празничното настроение.

Обогатява представите си за великденския празник, за обичаите и традициите, за начините на поздравяване.

Изразява интонационно радостното празнично настроение при изпълнение на стихотворението.

Обогатява опита си за изразяване на отношения чрез изобразителни дейности (оцветяване на яйца).

Научава адекватни етикетни изрази за поздравления на Великден.


с. 52

Април

27.


Моника падна


Свързана реч. Звукова култура.Активно участва в беседа по картините за случилото се с Моника, която кара летни кънки.

Обръща внимание на части от облеклото за безопасност при спортуване (има каска, но няма наколенки).

Съотнася изобразеното към своя опит и споделя предпочитания към спорт на открито.

Самостоятелно определя последователността на действията, като номерира разбърканите картинки и съставя смислово единен кратък повествователен текст.

Възпроизвежда точно скоковете на Моника.


с. 53

Април

28.


Търся звук


Звукова култура


Демонстрира диференцирана слухова и артикулационна представа за гласните звуковете е, и.

Отделя конкретни звукове (е, и) в думи и определя мястото им – начало, среда, край на думата, с опора на картинки и схеми.

Определя броя и последователността на звуковете в 3-звукови думи с опора на схеми (пет, меч, кит, цип).

Умее да свързва звука с буквата му.с. 54

Април

28.


Нашата детска градина

Граматически правилна реч

Активно участва в беседа по картини за заниманията и дейностите в детската градина.

Споделя желания за предпочитана съвместна дейност с връстници.

Развива комуникативни умения за работа с партньор.

Практически си изгражда представа за глаголните времена с помощта на думите: днес (сега), вчера, утре.

Умее да назовава и имитира действия, които извършва сега, а също и минали и бъдещи действия с помощта на думите: сега (днес), вчера, утре.


с. 55

Април

29.


Нашата детска градина

Граматически правилна реч

Допълва и съставя изречения с глаголи в сегашно, минало и бъдеще време (Днес децата правят книжка. Вчера децата... Утре децата ще...).

Умее да пише (рисува) графичните елементи дъга, вертикална и наклонена линия по пунктир, без да излиза от реда.с. 55

Април

29.


В Космоса


Звукова култура.

Граматически правилна реч.Разпознава и назовава 10-те главни печатни букви, с които вече се е запознало: А, О, И, М, Л, Р, С, Т, Б, К.

Умее да оцветява „скрита“ картина.

Търси и назовава по картината думи, които започват с някои от звуковете (рробот, ннебе, иизвънземни, ооко,
ккосмически кораб и т.н.).


с. 56

Април

30.


В Космоса


Свързана реч. Граматически правилна реч


Умее да създава кратки описания: на звездното небе, на извънземните, на „къщата“ им, на гъбите, които растат на планетата им.

Умее да съставя кратки разсъждения: Откъде е дошъл големият робот? Къде живеят извънземните? С какво се хранят и т.н.?

Умее да свърже описанията в текст, като включва и елементи на разсъждения.

Поставя самостоятелно заглавие, адекватно на съдържанието.

Активно използва в текста сложни съставни изречения със съюзите когато, където, защото (Царят и царицата дойдоха, когато им съобщиха за робота. Те отидоха на мястото, където беше кацнал роботът. Учудиха се много, защото роботът беше с букви.).


с. 56

Април

30.


С кораб в морето


Звукова култура


Умее да възпроизвежда точно линии – морските вълни.

Пише (рисува) графичния елемент вълнообразна линия по пунктир, като спазва посоката на писане и ограниченията на редовете.
с. 57

Май

31.


С кораб в морето


Речник


Определя броя и последователността на думите в изречения от 4 – 5 думи (Ники рисува вълнообразни линии. Ники рисува с молив. Корабът плува в морето и т.н.).

Актуализира, активно употребява и съотнася родови и видови понятия: превозни средства, които се движат по вода.с. 57

Май

31.


Еднакви букви

Звукова култура.

Граматически правилна речВключва се с желание в игрови упражнения с букви.

Диференцира букви, близки по форма (М – Л, С – О, И – К, Л – А).

Разпознава познати главни печатни букви (Л, М, Р, И, С), като ги огражда в редици от букви.


с. 58

Май

32.


Кой къде ще прекара лятото?

Свързана реч. Речник


Активно участва в беседа по двете картини – за посещение на зоопарк и за почивка на море.

Съставя повествователен текст по нагледна опора.

Включва в разказа си описание на обстановката, на интересни случки и на преживяванията на децата в конкретната ситуация.


с. 59

Май

32.


Идвай, лято!

Свързана реч. Граматически правилна реч


Споделя свои предпочитания къде иска да прекара предстоящото лято.

Обогатява представите си за норми на поведение, за облекло и правила за безопасност при летния отдих.

Изгражда си положително отношение към книгата (Ники си почива с книжка в ръце).


с. 59

Май

33.


Вече знам

Пресъздаване на литературно произведение


Разпознава по картини позната приказка („Спящата красавица“).

Припомня си пропуснатите епизоди.

Разказва цялостно приказката, като следва сюжета ѝ.

Използва подходяща интонационна изразителност при разказването за подчертаване на отношението си към герои, действия, постъпки.с. 60

Май

33.


Вече знам

Свързана реч. Речник


Съставя кратък разказ по картина за детско парти по случай рожден ден.

Съумява да предаде празничната обстановка и участието на децата при подготовка на празника.

Разпознава и разказва за предмети, символи на празничното тържество.

Включва в разказа си етикетни изрази за поднасяне на подарък и поздравления за рожден ден.

Умее да изключи „излишното“ от група и да назове останалите предмети с дума с обобщаващо значение.


с. 61

Май

34.


Вече знам

Граматически правилна реч

Съставя разширени прости и сложни съчинени и съставни изречения. (Здравко се спуска по пързалката. Белла седи на пейката и разглежда книжка. Мама превързва ръката на Ваньо, защото се е ударил.)

с. 60

Май

34.


Вече знам

Граматически правилна реч. Звукова култура

Има диференцирана представа за определени звукове.

Отделя звук в началото на думата.

Съпоставя и групира думи с еднакъв начален звук.


с. 61


Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница