Литература на вту „Св св. Кирил и Методий 01. септември 2013 01. септември 2015: Хоноруван преподавател в катедра Българска литератураДата25.02.2018
Размер202.2 Kb.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Мая Василева Ангелова - Анастасова
България, Русе, 7000, ул. “Св. Горазд”,№ 1, бл. “Опера”, вх.А, ет.1

+359888604594

maiangelova@abv.bg

Пол женски | Дата на раждане 04/01/1974 | Националност БългарскаПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:


 • 01 септември 2015 г. - до сега: Главен асистент в катедра Българска литература на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

 • 01. септември 2013 – 01. септември 2015: Хоноруван преподавател в катедра Българска литература на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий

 • 16. 09. 2002 – 01.07. 2004: Учител по Български език и литература в Техникум по Икономика, гр. Русе

 • 19. 09.2000 – 03. 07. 2001): Учител по Български език и литература в СОУ „Олимпи Панов“, грРусе

 • 14. 03. 1997 – 30.12. 1997: Коректор във фирма „Алис – ООД“, Русе, ул. Рила - 31длъжност


Гл. асистент в катедра Българска литература на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, ул. Теодосий Търновски -2


ПРофесионален опит
[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.]

2009 – 2013

2002 – 2003

2001 – 2002

1992 – 19971988 – 1992


 • Доктор по Българска литература (Съвременна българска литература). Диплома, издадена от: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (N: ВТ-13 4-0057)

 • Професионална квалификация УЧИТЕЛ. Свидетелство, издадено от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Серия ВТУ – 2004, N: 6454)

 • Квалификация I-ва степен по Английски език. Свидетелство N 3922, издадено от РУ „Ангел Кънчев“, Център за повишаване на квалификацията и допълнително обучение.

 • Образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Българска филология и професионална степен ФИЛОЛОГ,. Диплома, издадена от: СУ „Климен Охридски“ (Серия А-2001, N: 152868)

 • Средно образование в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил И Методий“ - В. Търново. Диплома серия А-92, N 059885

Изучавани профилиращи предмети: Литературознание, Съвременен български език, Стилистика, ЗИП – Изобр. изк., ЗИП - Литература


Въведете ниво от ЕКР, ако е приложимоМайчин език

БългарскиДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Английски

B1

B1

B1

A2

A1
Свидетелство N 3922 за квалификация I-ва степен по Английски език, издадено от РУ “Ангел Кънчев“ , Център за повишаване на квалификацията и долълнително обучение

Руски

С1

C1

C1

B1

A2

Испански

A2

A2

A1

A1

A1
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка
Комуникационни умения

 • Много добри комуникационни умения; осъществяване на контакт с трудни ученици и студенти, избягване на конфликти, както и ръководство на надарени ученици и студенти; умения за работа в екип; работа под напрежение и в нестандартни ситуации; постигане на диалогичност и креативна комуникация. Уменията са постигнати в практиката ми на учител и преподавател, както и в творческите проекти, които инициирам и в които участвам, а също от опита ми като координатор на фестивала „Дионисия“, както и от дейностите на организация „Артценрик“, на която съм съучредител и член.

 • Умения за междукултурен диалог и презентиране на българската литература и изкуство в чужбина, придобити при научните и творческите ми дейности, както и презентиране на съвременно изкуство в България, придобити при представяния на книги от български автори и при артистични акции. Умения за въвеждане в проблематиката на близкото минало на съвременната аудитория, придобито при работата ми по съставянето на антология, посветена на русенския самиздат през 60-те години, издадена през 2017 г. и презентирана чрез пърформанс в Русе.

 • Умения за работа в научен екип, за което свидетелства членството ми в национална програма за изследване на литературата на близкото минало.

Опит в неформалното образование и разработване на специална методика за обучние чрез изкуство (Инициираният от мен проект „Арт кадемия на открито“, осъществен от организацията „Артцентрик“)
Организационни / управленски умения

Много добри организационни умения: координация между различни организации, звена и личности, понякога представители на различни култури и националности; осъществяване на интердисциплинарни връзки; управление на проекти, като „Корените на Европа“ (2016), на който съм ръководител; модераторство при научни конференции. Уменията са придобити при работа в различни научни и творчески организации и институции.
Професионални умения

 • Много добри умения за работа с литературна археология, социология на литературата, идеология и политика на текста;семантичен анализ; семиотичен анализ (Книгата ми „Българския производствен роман“ беше изтъкната като приносна от трима учени в класацията на „Литературен вестник“ за най-добрите книги на 2013 г.).

 • Много добри умения в областта на литературната история (В момента съм гл. асистент в катедра Българска литература при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и асоцииран член на научно изследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ „Литературата на Народна република България“).

 • Много добри умения в областта на оперативната критика (редовно публикувам рецензии в „Литературен вестник“ и алманах „Света гора“).

 • Опит в сферата на неформално обучение и умения в разработването на креативна методика в тази област.Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на информацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Сигурност

Решаване на проблеми
Свободнно ниво

Свободно ниво

Свободно ниво

Самостоятелно ниво

Самостоятелно ниво
Въведете име на ИКТ сертификат/ите
 • много добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица, програма на презентации): самообучение и дългогодишна практика

 • добри познания на фото и видео софтуер, придобити при изработване на авторски видеа и филми
Други умения

 • Коректорски и редакторски умения, придобити в научната и творческата ми дейност.

 • PR умения, придобити при работата ми в творчески проекти.

 • Умения за координиране на дейности, придобити при участието ми в проекти.

 • Умения монтаж на звукови и видео файлове, придобити в творческата ми дейност.Свидетелство за управление на МПС

Категория В
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Публикации

Проекти

Конференции

Отличия и награди


Членства


Културни инициативи и артистични акции:

Цитиране • Ангелова, М. Литература и социално ангажиране с оглед на българския производствен роман от началото на 50-те години на ХХ век. - Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113. Online: ttps://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_hFull_II_20151029-31.pdf

 • Ангелова, М. Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. - В: Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература. София: Кралица маб, 2016, с. 115 – 145.

 • Ангелова, М. Шагреновата книга на Марек Биенчик - Литературен вестник, бр. 17-18 от 27.04-10.05 2016, с. 18

 • Ангелова, М, Дойнов, П. (Съставители): Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Самиздат 1963 – 1966. София: Кралица Маб

 • Ангелова, Мая. За първата у нас антология на шведската поезия. – Литературен вестник, 8 - 14. 07. 2015, с.3. (Рецензия за „Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия”. Съст. Свежа Дачева. Превод Свежа Дачева, Северина Филипова, Мира Душкова, изд. „Авангард Принт“, Русе, 2014.) Също и: Литературен вестник, 8 - 14. 07. 2015, с.3.

 • Ангелова, М. Арт-академия на открито. Неформално образование чрез изкуство.

Издателство „Артцентрик“, Русе, ISBN 978-619-90559-0-8 (CD)

 • Ангелова, М. Мира Душкова. Невидими неща. - В: Алманах "Света гора", бр. М, 2014-2015, с. 462 - 464. Алманах "Света гора", бр. М, 2014 – 2015

 • Ангелова, М. Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. - В: Алманах "Света гора", бр. М, 2014-2015, с.464-467.

 • Ангелова, М. Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика – В: „Тихата лирика” в българската литература. София – Велико Търново, 2015.Също и в: Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015.

 • Ангелова, М. Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика – В: „Тихата лирика” в българската литература. София – Велико Търново, 2015.Също и в: Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015.

 • Ангелова, М. За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година. - В: Иван Радославов. Нови Изследвания. Издателство "Дар", Велико Търново.

 • Ангелова, М. Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името. - В: 9 септември 1944: Литература и политика. С., 2015, с.193 – 229.

 • Ангелова, М. Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. - В: Арнаудов сборник. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197.

 • Ангелова, М. Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. - В: Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014.

 • Ангелова, М. Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). В: Филологически сборник VІ (cd). Велико Търново – Твер. Велико Търново, 2014.

 • Ангелова, М. Съставител. Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог.

Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4

 • Ангелова, М. Българският призводствен роман. София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367, 2014.

 • Ангелова, М. Морска карта. София, издателство "Стигмати", 2013.

 • Ангелова, М. Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”) - В: 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. С., 2013, с. 201 – 219.

 • Ангелова, М. Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов. - В:

Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013.

 • Ангелова, М. Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма). - В: Арнаудов сборник. Т. 7, Русе, 2013, с. 252 – 257.

 • Ангелова, М. „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. - В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. С., 2012, с. 233 – 265.

 • Ангелова, М. „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. - В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. С., 2012, с. 547 – 560.

 • Ангелова, М. Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. - В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. С., 2012, с. 233 – 265.

 • Ангелова, М. Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. - В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2011, с 251 – 259.

 • Ангелова, М. Майсторът и Низината - В: Планета Слово: Сборник с доклади от Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009 г., Пловдив, "Контекст", 2010. с 226 – 234.

 • Ангелова, М. Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман. - Електронно списание Литернет, 05. 07. 2005, Online: http://liternet.bg/publish14/m_angelova/upadykyt.htm
 • Организиране на национална научна конференция, посветена на 110 г. от рождението на Емилиян Станев; Съставяне и отпечатване на сборник с докладите от конференцията“, 2017. Програма за финансиране на научни проекти при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, член на екипа, съредактор и съставител на сборника.

 • Корените на Европа. Създаване на спектакъл, включващ класически оперни романси, обогатени с етюди и картини“, 2016 г., Програма за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на община Варна, Ръководител на проекта.

 • Създаване на „Арт-академия на открито” като инструмент за прилагане на нови творческо-образователни формати и изграждане на нова младежка градска култура”, 2015г., Програма за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе, член на творческия екип, специалист художествено оформление и научен консултант.

 • Tворчеството на Никола Чиприянов като част от културното наследство на Русе”, 2014 г., Програма за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе, Координатор по проекта, творчески екип, редактор и съставител на сборника; организатор събития.2017

1. Участие в международна научна конференция „Езици, култури, комуникации“, проведена на 8 и 9 юни 2017 във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

2. Участие в национална научна конференция „Цензурата върху българската литература и книга (1944-1989)“, проведена на 9 юни в НБУ, София.

3. Участие в международна научна конференция "Кирил и Методий в езика и културата на славяните”, проведена на 11 и 12 май 2017 г. в град Люблин, Полша.

4. Участие в национална конференция, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий, „Емилиан Станев в Българската литература и култура“.

2016

1. Участие в конференция: „МАГИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ”, организирана от ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН, Направление Нова и съвременна българска литература, 21–22 юни 2016 г..

2. Участие в национална научна конференция „ГЕНЕРАЦИЯ НА ВЛАСТТА: „АПРИЛСКОТО ПОКОЛЕНИЕ“ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА”, проведена на 3 юни 2016 в НБУ.

3. Участие в национална научна конференция, организирана от Департамент „Нова българистика” на НБУ, озаглавена „1946 . в литературата и културата“, 25 ноември 2016 г.

4. Паиисиеви четения, Пловдив, 2015.

5. „Тихата лирика“ в българската литература: от дискриминацията до канонизацията Национална научна конференция - 24-25 април 2015, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

2015 г.

1. Национална научна конференция „135 години от рождението на Иван Радославов”, организирана от Катедра “Българска литература” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” Община Златарица

2. Национална научна конференция „Стихове“ (1965) от Константин Павлов в българската литература и култура"; доклад на тема: За недостъпния субект на „Стихове” и соцреалистическият кенозис

3. Организатор и участник в „Скрити форми на съпротива: РУСЕНСКИЯТ САМИЗДАТ (1964-1966)“ Кръгла маса с участието на доц. Пламен Дойнов, Мая Ангелова и Илия Деведжиев Място: Исторически музей – Русе.2014 г.

1. Национално общество за литература, наука и изкуства „Формула 6“ и Сдружение на българските писатели – гр. Варна; Кръгла маса на тема: Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите

2. Национална научна конференция, организирана от БАН, "Павел Вежинов в българската литература".

3. Нов български университет Департамент „Нова българистика“, Департамент „История“, национална научна конференция „9 септември 1944: Край и начало, литература и политика“

4. Съорганизатор и модератор на кръгла маса на тема „Словото на любовта срещу езика на омразата“, което се проведе в Русе. Инициативата се реализира по проекта на сдружение „Артцентрик“ „Творчеството на Никола Чиприянов като част от културното наследство на Русе“.

2013 г.

1. Институт за литература към БАН Департамент „Нова българистика“ на НБУ . Национален научен форум по случай 90 години от рождението на Ивайло Петров.

2012г.

1. Научен форум "Литературата на Народна република България: История, понятия, подходи", организиран от Департамент „Нова българистика” на НБУ и „Литернет Медиа”2. Национална научна конференция "1962", организирана от Департамент „Нова българистика” на Нов български университет

2010 г.

Дванадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2010 г.2009 г.

Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти - Пловдив, 2009.


2014 г. Русенски университет "Ангел Кънчев" и програмният комитет на Научната конференция РУ&СУ’14 награждава с КРИСТАЛЕН ПРИЗ “THE BEST PAPER” МАЯ АНГЕЛОВА автор на доклада “Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век”.


 • Асоцииран член на научно изследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ „Литературата на Народна република България“.

 • Член на управителния съвет на Сдружение „Артцентрик”, сдружение с нестопанска цел, с основна дейност подпомагане и усъвършенстване развитието на образованието, културата, изкуството, науката, гражданското общество, спорта, екологията и младежкия сектор.

 • Член на фондация „Орлин Анастасов“, основана с цел развитие на българската сценично-музикална култура и подпомагане на професионалното израстване на млади оперни певци.

 • Координатор в екипа на DIONISIA OPERA FESTIVAL, организиран от фондация „Орлин Анастасов“ на о. Корфу, Гърция, с цел международно сътрудничество в областта на изкуството и популяризиране на българските културни традиции.

 • Член на жури в шестото издание на Национален литературен конкурс „Елиас Канети“, проведен през октомври, 2015 г. Жури в състав: председател проф. дфн Милена Кирова, зам.-председател проф. дфн Пенка Ангелова (Председател на МД „Елиас Канети“) и членове: доц. д-р Борис Минков (литературен критик), проф. дфн Виолета Дечева (театровед), д-р Мая Ангелова (преподавател във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, Ивайла Александрова (писател и носител на НЛН „Елиас Канети“ 2009), Владислав Атанасов (представител на ПККРВ при ОбС – Русе).


2017 г.

„Поетическо – музикални диалози“ - пърформанс, организиран от РИМ – Русе; автор на идеен проект, организатор и водещ.

„Памет за „Ивайло Иванов“ - поетично музикален спектакъл, посветен на годишнина от смъртта на поета Ивайло Иванов, проведен в рамките на празничните дени във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Автор съм на идейния проект, автор на кратък филм, и водещ на вечерта.

2016 г.

Участие в Международен поетически фестивал в Брашов, Румъния, посветен на българската поезия.

Художествен ръководител на спектакъл "Корените на Европа" , проведен на 9 май 2016 г. в художествената галерия, гр. Варна

2015 г.

Автор на концепцията за "Невидимият град" - поетически пърформанс, организиран от катедра Българска литература.

Организация и идеен проект на спектакъла "Среща в 5:55", заключителна част от "Арт академия на открито" - гр. Русе.

2014 г.

Вечер на поезията в Русе с участието на Мира Душкова, Мая Ангелова, Владислав Атанасов и Илия Деведжиев2012 г.

Участие във визуално-поетичен пърморманс „Поезия за докосване”, включен в събитията на Европейска нощ на музеите на 2012 г. в Русе.

Съавтор на концепцията и участник в поетичната акция „Графити v/s витрини“ (Русе, Регионален исторически музей, Нощ на музеите, 2009); -

Съавтор на концепцията и участник в поетичната акция „Балсамиране с поезия“ (Русе, Регионален исторически музей – Русе, Нощ на музеите, 2010);


Множество представяния на книги в Русе и Велико Търново – организатор, водещ и рецензент.

СПИСЪК НА РЕЗЕНЗИИ И ЦИТИРАНЕ


2016 г.

Ангелова-Анастасова, Мая. Българският призводствен роман - София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Калгева, Галина. Производство на реалност и производствен роман – Литературен вестник, Бр. 8 от 24.02-1.03.2016Ангелова-Анастасова, Мая. Българският призводствен роман - София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Горчева, Мая. Отвинтване. - сп. "Море", бр. 2, 2016. с 251 - 253.Ангелова-Анастасова, Мая и др. Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Самиздат 1963 - 1966. / Пламен Дойнов - София: Кралица Маб

Дойнов, П. Тайната публичност на самиздатския архив. - Портал "Култура", 21. 11. 2016. Online: http://kultura.bg/web/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B0/

Пигулева, Н. Поетичният самиздат на Веселин Тачев и „40 капки черна кръв“ живее нов живот. - в-к "Утро", 08 ноем. 2016.

2015

Ангелова-Анастасова, Мая. Българският призводствен роман - София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Душкова, М. Мая Ангелова. Българският производствен роман. - В: Алманах "Света гора", бр. М, 2014-2015. с.461,462.2014

Ангелова-Анастасова, Мая. Българският призводствен роман - София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Дойнов, П. Литературната история като действена антропология. - Литературен вестник, бр. 31 от 8 - 14 окт. 2014, с. 4.

Станков И., Качествена книга върху проблемите на българския производствен роман. - Литературен вестник, бр. 31 от 8 - 14 окт. 2014, с. 5.

Ангелова-Анастасова, Мая. Морска карта - София, издателство "Стигмати"

Пенев, П. За "Морска карта" на Мая Ангелова, или отново за "поколенията от 90-те". - В: Пенев, П. Критическа хроника. Животът на идеите: Лени Ан, Русе, 2014, с. 81 - 93.


СПИСЪК НА ОТЗИВИТЕ


2016

Ангелова-Анастасова, Мая. Българският призводствен роман - София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

Аретов, Н. РЕФЛЕКСИИ: Литературата на НРБ - няколко десетилетия по-късно - Сайт "Въпреки", Online: http://xn--b1agjhxg2e.com/post/155384484791/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%80%D0%B1-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BEАнгелова-Анастасова, Мая и др. Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Самиздат 1963 - 1966. / Пламен Дойнов - София: Кралица Маб

Аретов, Н. Новото битие на самиздатската поезия от 60-те - БНР Портал, 11.11. 2016. Online: http://bnr.bg/hristobotev/post/100758966/nikolai-aretov

Неделчев, М. Литаратурното събитие на 2016. - Литературен вестник, бр. 42 от 14 - 31 дек. 2016.

2015

Ангелова-Анастасова, Мая. Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името - 9 септември 1944: Литература и политика. С., 2015, с.193 – 229.

Кирова, М. Незабравимият девети. - Култура, бр. 25 от 26 юни, 2015.Ангелова-Анастасова, Мая и др. Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. / Мира Душкова - Русе: Издателство „Авангард принт”, 2014, ISBN 978-954-337-232-4

Дойнов, П. .Случайността е другото име на Бога. Книга за актьора Никола Чиприянов. - Литературен вестник, бр. 18 от 13-19. 05. 2015 г.2014

Ангелова-Анастасова, Мая. Българският призводствен роман - София, издателство "Кралица Маб", ISBN 9789545331367

А., Алипиева, А. ЛВ анкета: Литературното събитие за 2014 г. - Литературен вестник, бр. 41 - 42 от 17-31 дек. 2014.

Антов, П., ЛВ анкета: Литературното събитие за 2014 г. - Литературен вестник, бр. 41 - 42 от 17-31 дек. 2014.

Бодаков, М. Две премиери в една вечер. - Култура, бр.40 от 28 ноем. 2014.

Велкова-Гайдарджиева, ЛВ анкета: Литературното събитие за 2014 г. - Литературен вестник, бр. 41 - 42 от 17-31 дек. 2014.

Ангелова-Анастасова, Мая и др. Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов. Самиздат 1963 - 1966. / Пламен Дойнов - София: Кралица Маб

Дойнов, П. Витрини - Литературен вестник, бр. 37 от 9 - 15 ноем. 2016.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например:

 • копия на дипломи и сертификати;

 • препоръки от работодатели;

 • публикации и изследвания.
© Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Страница /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница