Литература по екологично право (1928 2008 г.) Съставител: Доц д-р Георги Пенчев обяснителни бележкистраница1/5
Дата30.03.2017
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4   5
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА ПО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО (1928 – 2008 г.)

Съставител: Доц. д-р Георги Пенчев
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
С настоящата библиография се цели подпомагането на учени, студенти и практикуващи специалисти в изследването на правните проблеми на опазването на околната среда. Трябва да се има предвид, че когато една публикация е с по-комплексно значение за опазването на определен природен ресурс (т. е. качествената и количествената страна на проблема), тя се обособява в самостоятелен раздел, отнасящ се до общите проблеми на опазването на този природен ресурс.

Авторът счита, че при съставянето на определена библиография е желателно да се отчитат изискванията на БДС 11452 – 73. Съкращения на наименованията на български периодични издания, БДС 15419 – 82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264 – 91. Библиографско описание. Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали.


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АОНСУ при ЦК на БКП – Академия за обществени науки и социално управление при Централния комитет на Българската комунистическа партия

БАН – Българска академия на науките

ВСИ – Висш селскостопански институт

ДКМС – Димитровски комунистически младежки съюз

Доп. изд. – Допълнено издание

Доп. и попр. изд. – Допълнено и поправено издание

ОФ – Отечествен фронт

Рез. – Резюме

Рец. – Рецензия

І. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ
І.1. Екологично законодателство (общи проблеми)

Книги

1. Монографии и учебници


БЛИЗНАКОВ, Георги и др. Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг / Георги Близнаков, Иван Митов. – София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001. – 269 с.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Общество и околна среда. – София: ОФ, 1982. – 171 с.

КОСТОВ, Енчо. Правна защита на околната среда при бедствия и аварии. – Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2007. – 192 с.

КУШЛЕВ, Стоян. Екология и капитализъм. – София: БАН, 1985. – 270 с.

ЛЯЛЕВ, Траян. Опазването на природната среда и социалистическото право. – София: Министерство на правосъдието и др., 1978. – 49 с.

Издатели: Министерство на правосъдието, Софийски университет “Климент Охридски”.

НАУМОВА, Стефка. Основи на екологичното право. – София: Нов български университет, 2003. – 100 с.

НАУМОВА, Стефка. Екологично право: Правни проблеми на опазване на околната среда. – [Б.м.]: [Б.изд.], 2004. – 203 с.

НАУМОВА, Стефка. Основни въпроси на екологичното право. София: Тракия-М, 2007. – 228 с.

ОРЕШКОВ, Тодор. Нормативна уредба по опазване на околната среда: екологични закони и норми. – Бургас: Университет “Проф. Асен Златаров”, 2001. – 230 с.

ПРИЛАГАНЕ на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ). – София: Министерство на околната среда и водите, 2003. – 25 с.

СТАЙНОВ, Петко. Защита на природата (правни изследвания). – София: БАН, 1970. – 360 с.


2. Сборници с нормативни актове, справочници за нормативни актове, сборници с коментар на нормативни актове
ГОРСКИ и други природозащитни нормативни актове. – [Б.м.]: Сдружение “Зелени Балкани”, 1998. – 138 с.

ЗАКОН за опазване на околната среда. – София: Сиби, 2004. – 224 с.

ЗАКОН за опазване на околната среда: Закон за водите: Закон за управление на отпадъците: Последна актуализация - ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г. – София: Нова звезда, 2005. – 284 с.

ЗАКОН за опазване на околната среда: Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. – София: Нова звезда, 2001. – 64 с.

ЗАКОН за опазване на околната среда: Коментар от Иван Керемедчиев, юрист в Министерството на околната среда и водите / Автор на коментара: Иван Керемедчиев. – София: Фенея, 2004. – 116 с.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том І: Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване. – София: Вис Виталис, 2005. – 236 с.

КОСТОВ, Димитър. Горско и природозащитно право: сборник нормативни актове / Автор – съставител: Димитър Костов. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994. – 247 с.

КОСТОВ, Димитър. Горско и природозащитно право: сборник нормативни актове / Автор – съставител: Димитър Костов. – [София]: Сиела, 1998. – 250 с.

СБОРНИК със закони и нормативни актове за опазване на околната среда. – София: Вендом, 1998. – 168 с.

СПРАВОЧНИК за нормативните актове по опазване на околната среда. – София: Петров-консулт, 1995. – 143 с.

3. Сборници с методики и указания
МЕТОДИКА за разработване и управление на регионални екологични програми. – София: Министерство на околната среда и водите, 1998. – 56 с.
4. Сборници с програмно-директивни документи
ЕКОЛОГИЧНА програма на община Бургас: 1992 – 1995. – Бургас: Община Бургас – дирекция “Екология”, 1992. – 64 с.

НАСОКИ за усъвършенствуване на природозащитното законодателство. – [София]: [Държавен съвет на НРБ], [1981] – 19 с.

НАСОКИ към инвеститорите в екологични проекти. – [София]: Вендом, 1996. – 149 с.

НАЦИОНАЛНА стратегия по околна среда и план за действие 2000 – 2006. – София: Министерство на околната среда и водите, 2001. – 168 с.

ОПАЗВАНЕ и възпроизводство на природната среда: сборник от документи на Държавния съвет на НРБ. – София: Наука и изкуство, 1980. – 179 с.

ОПАЗВАНЕ и възпроизводство на природната среда: допълнение към сборника от документи на Държавния съвет на НРБ. – София: Наука и изкуство, 1984. – 49 с.

СТРУКТУРА и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда: указания за общините. – [София]: Министерство на околната среда и водите и др., [Б.г.] – 12 с.

Издатели: Министерство на околната среда и водите, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – България.


5. Библиографски указатели
СЕЛЕКТИВНА библиография на българската правна литература по екологично право / Автор-съставител: Георги Пенчев. – София: Сиела, [2000] – 43 с.
Статии
БОЖАНОВ, Симеон. Законът за опазване на околната среда поражда проблеми. // Е в о л ю ц и я, е к о л о г и я, е к о п о л и т и к а – София, 1992, № 2, с. 18 – 23.

БОЖАНОВ, Симеон. Екологичните престъпления по българското законодателство. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1995, № 4, с. 86 – 89.

БОЖИЛОВА, Б. За усъвършенстване на стандартите за околната среда. // С т а н д а р т и з а ц и я, м е т р о л о г и я, с е р т и ф и к а ц и я – София, 1994, № 12, с. 3 – 4.

БУЗОВА, Надежда. Престъпленията в областта на природоползването. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1979, № 6, с. 16 – 26.

ВАСИЛЕВ, Васил и др. Насоки за изграждане на система от показатели и санкции за опазване на окръжаващата среда /Васил Василев, Цено Витков. // П л а н о в о с т о п а н с т в о – София, 1976, № 7, с. 52 – 58.

ВЪРБАНОВ, Райчо. Необходимост от контрол върху опазването на природната среда. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1977, № 10, с. 17 – 18.

ГАНЧЕВ, Владимир. Опазването на природната среда като конституционен принцип. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1978, № 2, с. 63 – 67.

ГЕОРГИЕВ, Николай. Работните групи на Постоянната комисия по опазване на природната среда. // Б ю л е т и н н а Н а р о д н о т о с ъ б р а н и е – София, 1981, № 8, с. 41 – 47.

ГЕОРГИЕВ, Николай. Опазването на природната среда и правното възпитание на гражданите. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1986, № 6, с. 10 – 31.

ГЕОРГИЕВ, Николай. Всеобща грижа и задължение. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1986, № 1, с. 5 – 8.1.

ГЕОРГИЕВ, Чавдар. Социалистическото законодателство – основен регулатор на взаимоотношението между обществото и природната среда. // Младежта и опазването на околната среда. – София: Народна младеж, 1988. – с. 52 – 60.

ГЕОРГИЕВ, Чавдар. Екологичната политика и природозащитното законодателство в НРБ. // Сборник с доклади на Втора младежка школа “Екология и космос” с международно участие, 13-17 май 1989 г., Варна, МДУ “Ф.Ж.Кюри” – България. – София: Градски център за ТНТМ – София и др., 1989. – с. 147 – 151.

Издатели: Градски център за ТНТМ – София, Градски младежки клуб по екология.

ГОЛЕВА, Поля. За понятията “екологична отговорност” и “екологична щета”. // П р а в н а м и с ъ л – София, 2008, № 3, с. 42 – 59.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Административноправна защита на природата и околната среда. // Л е к ц и и з а с л е д д и п л о м н а с п е ц и а л и з а ц и я н а ю р и с т и – София, 1972, T. 7, с. 285 – 318.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Околната среда и Наказателния кодекс. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1977, № 3-4, с. 40 – 43.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Управление на биосферата. // Л е к ц и и з а с л е д д и п л о м н а с п е ц и а л и з а ц и я н а ю р и с т и – София, 1977, T. 13, с. 1 – 71.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Държавното управление и околната среда. // Проблеми на социалистическото право и законност. – София: Партиздат, 1977. – с. 341 – 359.

ДИМИТРОВ, Димитър. Опазване на природната среда и нашето социалистическо право. // Проблеми на социалистическото право и законност. – София: Партиздат, 1974. – с. 272 – 292.

ИВАНОВ, Веселин. Опазването на природната среда – общонародна повеля. // Н а р о д н и с ъ в е т и – София, 1988, № 8, с. 16 – 18.

ИВАНОВ, Григор. Някои въпроси за специализираните органи за защита на природата според действащото законодателство. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1976, № 10-11, с. 18 – 23.

КАНДИЛАРОВ, Георги. Международният туризъм и правната защита на природата и на древните артистични ценности. // И з в е с т и я н а ВИНС “Д. Благоев”–Варна – Варна, 1968, № 1, с. 116 – 128.

КАНТАРДЖИЕВ, Зденко. За някои необходими промени в природозащитните закони. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1988, № 7, с. 59 – 61.

КЕРЕМЕДЧИЕВ, Иван. Принудителни административни мерки в областта на законодателството по опазване на околната среда. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2004, № 4, с. 42 – 47.

КЕРЕМЕДЧИЕВ, Иван. Съдебен контрол на решенията, издавани от министъра на околната среда и водите, за оценка на въздействието върху околната среда. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2005, № 2, с. 20 – 24.

КИРКОВ, Александър. Природната среда – обект на правна защита. // Л е к ц и о н н а п р о п а г а н д а – София, 1975, № 5, с. 29 –32.

КУНЕВА, Меглена. Отговорността за екологични вреди в процеса на приватизацията. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1994, № 4, с. 20 – 28.

КУНЕВА, Меглена. Как ще се концесионират природните ресурси. // К а п и т а л – София, № 3, 22 – 28 януари 1995, с. 38.

КУШЛЕВ, Стоян. Социалистическото право и опазването на природната среда. // Основи на социалистическото право и законност. – София: Партиздат, 1974. – с. 335 – 364.

Същото в: Основи на социалистическото право и законност. – 2. прераб. и доп. изд. - София: Партиздат, 1977. – с. 360 – 388.

КУШЛЕВ, Стоян. Философско-социологически и управленски аспекти на ползуването и опазването на природната среда. // Ф и л о с о ф с к а м и с ъ л – София, 1976, № 7, с. 64 – 74.

КУШЛЕВ, Стоян. Опазването на природната среда – важна функция и задача на социалистическата държава и право. // Основи на социалистическото право и законност. – София: Партиздат, 1977. – с. 360 – 388.

КУШЛЕВ, Стоян. Теория управления и проблемы взаимодействия общества с окружающей средой. // Право и социальное управление. – София: БАН, 1980. – с. 339 – 352.

КУШЛЕВ, Стоян. Държавната дейност по опазване на околната среда в някои развити капиталистически страни. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 4, с. 87 – 92.

КУШЛЕВ, Стоян. Основни тенденции и слабости в развитието на буржоазното природозащитно законодателство и право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1984, № 1, с. 26 – 36.

ЛАЗАРОВ, Кино. Принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени в законопроекта за опазване и възпроизводство на природната среда. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1990, № 1, с. 47 – 52.

ЛЯЛЕВ, Траян. Социални и правни аспекти на опазването на природната среда. // П о л и т и ч е с к а п р о с в е т а – София, 1974, № 5, с. 84 – 92.

ЛЯЛЕВ, Траян. Социалистическото право за опазване и подобряване на обкръжаващата среда в НРБ. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1976, № 6, с. 18 – 19.

ЛЯЛЕВ, Траян. Грешки в информацията за състоянието на българското природозащитно законодателство. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1977, № 7-8, с. 49 – 53.

ЛЯЛЕВ, Траян. Организационно-правни аспекти на опазването и възпроизводството на природната среда. // Екология и общество. – София: Партиздат, 1980. – с. 199 – 227.

ЛЯЛЕВ, Траян. Развитие на автомобилизацията и проблемите на околната среда. // Автомобилът и околната среда. – София: Съюз на българските автомобилисти, 1981. – с. 7 – 17.

ЛЯЛЕВ, Траян. Насоки за усъвършенствуване на природозащитното законодателство. // Б ю л е т и н н а Н а р о д н о т о с ъ б р а н и е – София, 1981, № 1, с. 11 – 15.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правна защита на природата. // Опазване и възпроизводство на природната среда. – София: ОФ, 1981. – с. 204 – 219.

ЛЯЛЕВ, Траян. Организационноправни проблеми на внедряването на безотпадъчни и малкоотпадъчни технологии. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 6, с. 23 – 33.

ЛЯЛЕВ, Траян. Международна лятна школа по правните проблеми на опазването на обкръжаващата среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 6, с. 89 – 91.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правна защита на обкръжаващата човека среда от вредностите на автомобилния транспорт. // Сборник материали за учебната година по безопасността на движението с водачите на лични МПС. – София: Централна комисия по безопасността на движението, 1982. – с. 80 – 90.

ЛЯЛЕВ, Траян. Проблеми на контрола в областта на опазването на природната среда. // Правни проблеми на държавния, народния и обществения контрол. – София: БАН, 1982. – с. 119 – 174.

ЛЯЛЕВ, Траян. Развитие на природозащитното законодателство. // Развитие на социалистическото право в България. – София: Наука и изкуство, 1984. – с. 362 – 389.

ЛЯЛЕВ, Траян. Законодателството за опазване и възпроизводство на природната среда. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1985, № 8, с. 10 – 11.

ЛЯЛЕВ, Траян. Законодателството за опазване и възпроизводство на природната среда. // Жизнената среда и съвременният социален прогрес. – София: АОНСУ при ЦК на БКП, 1986. – с. 104 – 129.

ЛЯЛЕВ, Траян. Опазването на природната среда и задачите на правното възпитание. // Л е к ц и о н н а п р о п а г а н д а – София, 1986, № 7, с. 52 – 64.

ЛЯЛЕВ, Траян. Проблеми на усъвършенствуването на общите природозащитни закони. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1987, № 6, с. 45 – 51.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правни средства за опазване и подобряване качеството на природната среда. // Правни проблеми на качеството. – София: БАН, 1987. – с. 209 – 258.

ЛЯЛЕВ, Траян. Законодателната реформа в екологичната сфера. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1990, № 1, с. 34 – 46.

ЛЯЛЕВ, Траян и др. Правно-социологически проблеми на защитата на гражданите в екологично застрашени райони / Траян Лялев, Стефка Наумова. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1994, № 1, с. 64 – 76.

МАРИНОВ, Марин. Някои проблеми на съдебната практика относно природозащитното законодателство. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1979, № 4, с. 76 – 79.

МИХАЙЛОВ, Цоню и др. Концепция за новото екологично законодателство на Република България / Цоню Михайлов, Спас Ковачев. // Н а у ч н и т р у д о в е н а Л а б о р а т о р н о – и н ф о р м а ц и о н н и я к о м п л е к с п р и М и н и с т е р с т в о т о н а о к о л н а т а с р е д а – София, 1992, Т. 10, с. 259 – 262.

НАУМОВА, Стефка. Правно-социологически проблеми на екологичното законодателство. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1999, № 1, с. 62 – 75.

НАУМОВА, Стефка. Емпирични характеристики на екологичното законодателство в контекста на европейските стандарти. // П р а в н а м и с ъ л – София, 2002, № 1, с. 66 – 92.

НЕНОВ, Иван. Наказателноправна защита на природната среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1979, № 1, с. 29 – 42.

НИКОЛОВ, Иван. Имуществени санкции при замърсяване на околната среда. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1979, № 1, с. 26 – 28.

ПЕНДИЧЕВ, Весел. Поражда ли частицата “еко” право на собственост. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 5, с. 74 – 76.

ПЕНЕВ, Йордан. Наказателноправна характеристика на екологичните престъпления. // Г о д и ш н и к н а А к а д е м и я т а н а М В Р. – София, 2006, Т. 21, с. 5 – 74.

ПЕНЧЕВ, Георги. Опазване на околната среда и усъвършенствуване на законодателството за гражданското въздухоплаване. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1990, № 4, с. 3 – 8.

ПЕНЧЕВ, Георги. Проблеми на екологоправното образование. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1990, № 8, с. 33 – 35.

ПЕНЧЕВ, Георги. Природозащитното законодателство на НР България. // С и н д и к а л н а п р а к т и к а – София, 1990, № 11, с. 22 – 28.

ПЕНЧЕВ, Георги. Някои проблеми, свързани с проекта за закон за опазване на околната среда. // Екологията на София – състояние и прироритети. – София: Конфедерация на независимите синдикати в България, 1991. – с. 136 – 139.

ПЕНЧЕВ, Георги. Разграничаване на административните нарушения от престъпленията в областта на опазване на околната среда в Република България. // Ю р и д и ч е с к и с б о р н и к – Бургас, 1993, Т. 1, с. 148 – 159.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правни аспекти на съотношението между екологичните и икономическите интереси. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1994, № 1, с. 77 – 82.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екология и изобретателство (правни аспекти). // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1996, № 6, с. 53 – 58.

ПЕНЧЕВ, Георги. Концесии и екология (правни аспекти). // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1997, № 3, с. 26 – 44.

ПЕНЧЕВ, Георги. Административнонаказателна отговорност за защита на природата. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1998, № 2, с. 52 – 59.

ПЕНЧЕВ, Георги. Конституционни основи на опазването на околната среда в Република България. // П р а в е н п р е г л е д – София, 2001, № 1, с. 58 – 70.

ПЕНЧЕВ, Георги. Българското екологично законодателство: възможности за инвестиции. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2001, № 6, с. 42 – 47.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологичната политика и екологичното законодателство на Република България. // Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток. – София: ГорексПрес, 2002. – с. 207 – 213.

ПЕНЧЕВ, Георги. Гражданите имат право на безопасна околна среда: структура на действащото екологично законодателство на Република България. // Е к о с в я т – София, 2003, № 2, с. 62 – 63.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита срещу свлачищата: превантивни мерки. // Превантивни дейности за ограничаване и намаляване на последствията от земетресения и свлачища. – София: Сепа-Информа, 2003. – с. 260 – 270.

ПЕНЧЕВ, Георги. Някои слабости в екологичното законодателство. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 2004, № 1, с. 47 – 58.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологоправни аспекти на концесиите по новия Закон за концесиите. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2006, № 3, с. 45 – 51.

ПЕНЧЕВ, Георги. Културно-историческо наследство и екология (правни аспекти). // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2007, № 3, с. 89 – 95.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологоправна защита на културно-историческото наследство в Република България. // Българската култура между държавата и пазара. – София: ИК “ИФИ-БАН”, 2007. – с. 378 – 381.

ПОПОВ, Димитър. Автомобилистите и опазването на околната среда и санкции при допускане на нарушения. // Автомобилът и околната среда. – София: Съюз на българските автомобилисти, 1981. – с. 87 – 95.

СПИРИДОНОВ, Жеко. Кратка информация за законодателството и органите по защита на природата в НР България. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1976, № 4, с. 103 – 107.

СТАЙНОВ, Петко. Проблеми на околната среда (правно-политически изследвания). // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1972, Т. 27, с. 5 – 41.

ТОШКОВ, М. Правна защита на природата. // П р и р о д а и з н а н и е – София, 1974, № 3, с. 6 – 9.

ЯНЕВА, Маргарита. Правната уредба на екологичните оценки като аспекти на превантивния контрол в опазването на околната среда. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2007, № 5, с. 20 – 42.

СТАВРУ, Стоян. Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 2007, № 2, с. 43 – 59.
Рецензии
БЕРГХОЛЬЦАС, И. Балтия. Национальное и международное экологическое право (право окружающей среды). – Рига: Балтийский русский институт, 2000. Часть 1. – 372 с.; Часть 2. – 332 с.

Рец.: Георги Пенчев. Нов учебник по екологично право на Латвия, Литва и Естония. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2000, № 5, с. 66 – 67.

БРИНЧУК, М. Экологическое право (право окружающей среды). – Москва: Юристъ, 1998. – 688 с.

Рец.: Георги Пенчев. Интересно изследване по екологично право в Русия. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 1999, № 4, с. 76 – 78; Георги Пенчев. Нов учебник по екологично право в Русия. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1999, № 3, с. 109 – 110.

ГИМПЕЛ – ХИНТЕРЕГЕР, Моника. Основни въпроси на екологичната отговорност. Виена: МАНЦ, 1994. - 358 с.

Рец.: Поля Голева. Значителен принос в теорията на гражданската отговорност за вреди, причинени на околната среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1995, № 1, с. 119 – 120.

ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Общество и околна среда. – София: Издателство на Отечествения фронт, 1982. – 171 с.

Рец.: Траян Лялев. // Л е к ц и о н н а п р о п а г а н д а – София, 1983, № 9, с. 86 – 91.

ЛУНЕВ, А. В. Природа, право, управление. – Москва: Наука, 1982. – 267 с.

Рец.: Стоян Кушлев. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1984, № 6, с. 103 – 105.

СТАЙНОВ, Петко. Защита на природата (правни изследвания). – София: БАН, 1970. – 360 с.

Рец.: Ангел Ангелов. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1971, № 4, с. 116 – 117; Любен Кулишев. Съществен принос в изследването на правните проблеми на защитата на околната среда. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1973, № 1, с. 117 – 118; Сава Пенков. // С п и с а н и е н а Б А Н – София, 1971, № 3-4, с. 172 – 174.

GIROD, Patrik. La reparation du domage ecologique. Paris, 1974. - 288 p.

Рец.: Стоян Кушлев. Интересно юридическо изследване на екологическите вреди във Франция. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 5, с. 105 – 108.


І.2. Държавна екологична политика (общи проблеми)
Книги
1. Монографии и сборници с доклади и изказвания
ГАНЧЕВ, Петко. Основни идеи и принципи на Национална стратегия за устойчиво развитие на Република България: научно-приложен проект. – София: Министерство на околната среда и водите, 2005. – 296 с.

ЗА опазване и подобряване на природната среда в НР България: Доклади и изказвания на VІІІ-та сесия на VІ-то Народно събрание. – София: ОФ, 1974 г. – 112 с.


Статии
БОЖАНОВ, Симеон. Екологична политика. // B u l g a r i a n Q u a r t e r l y – София, 1991, № 2, с. 116 – 126.

БУЗОВА, Надежда. Основни насоки на регламентиране опазването и възпроизводството на природната среда в НРБ. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1979, № 4, с. 75 – 83.

ГЕОРГИЕВ, Чавдар. Екологичната политика и природозащитното законодателство в НРБ. // Сборник с доклади на Втора младежка школа “Екология и космос” с международно участие, 13-17 май 1989 г., Варна, МДУ “Ф.Ж.Кюри” – България. – София: Градски център за ТНТМ – София и др., 1989. – с. 147 – 151.

Издатели: Градски център за ТНТМ – София, Градски младежки клуб по екология.

ЖИВКОВ, Живко. Екологичната политика на Народна република България. // Социализмът и природата. – София: Наука и изкуство, 1986. – с. 28 – 46.

ЖИВКОВ, Живко. Правната основа на новата екологична политика. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1988, № 7, с. 3 – 8.

КОНСТАНТИНОВ, Емил. Екологичната политика на България. // Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток. – София: ГорексПрес, 2002. – с. 214 – 223.

КУШЛЕВ, Стоян. Опазването на природната среда – важна функция и задача на социалистическата държава и право. // Основи на социалистическото право и законност. – София: Партиздат, 1977. – с. 360 – 388.

КУШЛЕВ, Стоян. Държавната дейност по опазване на околната среда в някои развити капиталистически страни. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 4, с. 87 – 92.

ЛЯЛЕВ, Траян. Държавната политика и управление в областта на опазването и възпроизводството на природната среда. // Опазване и възпроизводство на природната среда. – София: ОФ, 1981. – с. 43 – 63.

ЛЯЛЕВ, Траян. Държавната политика за опазване обкръжаващата човека среда от вредностите на автомобилния транспорт. // Автомобилът и околната среда. – София: Съюз на българските автомобилисти, 1981. – с. 7 – 17.

ЛЯЛЕВ, Траян. Опазването на околната среда – държавна политика. // З е м я и п р о г р е с – София, 1983, № 12, с. 58 – 62.

ЛЯЛЕВ, Траян. Държавната политика на НР България за опазване и възпроизводство на природната среда. // Жизнената среда и съвременният социален прогрес. – София: АОНСУ при ЦК на БКП, 1986. – с. 83 – 103.

ЛЯЛЕВ, Траян. Държавният план за опазване на природната среда през деветата петилетка. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1987, № 2, с. 20.

ПЕНЧЕВ, Георги. Държавната политика на НР България за опазване на природната среда. // Младежта и опазването на околната среда. – София: Народна младеж, 1988. – с. 17 – 23.

ПЕНЧЕВ, Георги. Концепция за нова екологична политика на Р. България. // Българска концепция и стратегия за бъдещето. – София: Катрин GM, 1994. – с. 48.

ПЕНЧЕВ, Георги. Новата екологична политика на България. // П р а к т и ч е с к о п р а в о – София, 1994, № 2, с.21 – 27.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологичната политика на Република България: някои проблеми и перспективи. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 2001, № 5, с. 62 – 68.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологичната политика и екологичното законодателство на Република България. // Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток. – София: ГорексПрес, 2002. – с. 207 – 213.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологичната политика на Европейския съюз и на Република България (правни аспекти). // Научни трудове на Института за правни науки: Актуални правни проблеми. – София, 2005, Т. ІІ, с. 107 – 138.

СТОИЛОВ, Димитър. Проблеми на опазване на природната среда в “Генерална схема за териториално разположение на производителните сили в НРБ за периода 1976 – 1990 г.”. // П р и р о д а – София, 1974, № 6, с. 71 – 73.

ТАНКОВА, Данка. Опазването и възпроизводството на обкръжаващата среда – комплексни проблеми на планирането и управлението. // П л а н о в о с т о п а н с т в о – София, 1979, № 8, с. 36 – 45.


І.3. Право на природоползване (общи проблеми)
Статии
БУЗОВА, Надежда. Престъпленията в областта на природоползването. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1979, № 6, с. 16 – 26.

ЛЯЛЕВ, Траян. Подобряване на правната уредба на природоползуването. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1984, № 7, с. 14.

ПЕНЧЕВ, Георги. Право на природоползване. // А л т е р н а т и в и – София, 2002, № 5-7, с. 94.

СТОИЛОВ, Димитър. Правни и икономически основи на рационалното използуване на природните ресурси в НРБ. // Г е о г р а ф и я – София, 1982, № 3, с. 15 – 18.


І.4. Право на благоприятна околна среда
Статии
ЛЯЛЕВ, Траян. Правото на гражданите на НР България на благоприятна природна среда. // Социализмът и природата. – София: Наука и изкуство, 1986. – с. 172 – 197.

ЛЯЛЕВ, Траян и др. Правно-социологически проблеми на защитата на гражданите в екологично застрашени райони / Траян Лялев, Стефка Наумова. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1994, № 1, с. 64 – 76.

ПАНОВА, Веселина. Право на здравословна и благоприятна околна среда. // Основни права на човека и гражданина. – София: Албатрос, 1998. – с. 134 – 140.

ПЕНЧЕВ, Георги. Право на гражданите на Република България на здравословна и благоприятна околна среда. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1994, № 1, с. 57 – 62.

17-А сесия на Осмото Народно събрание. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1986, № 1, с. 9 – 18. (Забележка: Статията съдържа експозе на Николай Георгиев “За благоприятна жизнена среда на народа” и изказвания на Ангел Балевски и Георги Павлов)
І.5. Правен режим на информацията за състоянието на околната среда
Книги
1. Монографии
ПЕНЧЕВ, Георги. Право на информация за състоянието на околната среда в Република България. – София: Юриспрес, 1995. – 171 с.

Статии
КУШЛЕВ, Стоян. Информация – окружающая среда – право. // Право и проблемы информации. – София: БАН, 1981. – с. 269 – 279.


І.6. Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда (екологичната експертиза)
Книги
1. Монографии
ПРОЦЕСЪТ на ОВОС в световната практика / Ваня Григорова. – София: Министерство на околната среда, 1996. – 48 с.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО за подобряване на качеството на решенията за ОВОС, издавани от министъра на околната среда и водите и от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. – София: Екологично сдружение “Деметра” и др., 2002. – 60 с.

Издатели: Екологично сдружение “Деметра”, Сдружение “Екофорум”.

ОБЗОР на законодателството за оценка на въздействието върху околната среда в някои развити страни / Цоню Михайлов, Дора Йорданова, Спас Ковачев. – [София]: Научно-внедрителски и информационен център към Министерството на околната среда, [1991]. – 52 с.

2. Сборници с методики и указания и справочници
МЕТОДИЧЕСКИ указания за ОВОС на териториалноустройствените и градоустройствените планове. – София: Министерство на околната среда, 1997. – 55 с.

СПРАВОЧНИК на съществуващите методики за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда. – София: Министерство на околната среда, 1997. – 104 с.


Статии
КОВАЧЕВ, Спас. Екологическа експертиза или ОВОС. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1991, № 2, с. 71 – 75.

КУНЕВА, Меглена. Правни проблеми на екологическата експертиза на капиталното строителство. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1986, № 7, с. 56 – 61.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна същност на оценката на въздействието върху околната среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 2004, № 2, с. 36 – 46.

ПЕНЧЕВ, Георги. Историческо развитие на българското законодателство по оценка на въздействието върху околната среда. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2005, № 5-6, с. 91 – 100.


І.7. Правен режим на участието на обществеността в управлението на дейности по опазване на околната среда. Неправителствени екологични организации
Книги
1. Монографии
ЛЯЛЕВ, Траян. Основни функции и задачи на БТС като обществен гарант за опазване на природната красота в планините. – [София]: Български туристически съюз, [Б.г.] – 31 с.
2. Сборници с документи
ГОДИШНА Национална конференция на неправителствените организации, работещи за опазване на околната среда и устойчиво развитие. – София: Програма “Демократична мрежа ІІ”, 2002. – 16 с.
Статии
ГЕОРГИЕВ, Георги. Начало на природозащитното движение у нас. // П р и р о д а – София, 1986, № 1, с. 76 – 82.

КОДЖАБАШЕВ, Александър. Участието на обществеността в България. // Наръчник за участие на обществеността при взимане на решения, засягащи околната среда: практика и бъдещи възможности в страните от Средна и Източна Европа. – София: Книжен тигър, [1994] – с. 103 – 137.

КУНЕВА, Меглена. Гаранции за публичното участие според Закона за опазване на околната среда (въпроси след изменението на закона). // П р а в н а м и с ъ л – София, 1996, № 1, с. 72 – 80.

КУШЛЕВ, Стоян. “Екологическият” бунт на съвременната американска младеж. // Правни проблеми на участието на младежта в управлението на обществото. – София: ДКМС, 1979. – с. 176 – 183.

ЛЯЛЕВ, Траян. Обща и еднопосочна задача на БТС и Отечествения фронт в опазването и възпроизводството на околната среда. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1985, № 11, с. 4.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правомощия на българските неправителствени екологични организации в областта на опазване на околната среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 2000, № 3, с. 95 – 100.


І.8. Право на собственост върху природните ресурси

Статии

КУНЕВА, Меглена. Екологичните ресурси като обект на държавна собственост. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1996, № 6, с. 68 – 72.

МАРИНОВ, Кремен. Правото на собственост върху земя на чужденци и чуждестранни юридически лица, граждани и юридически лица от държави-членки на Европейския съюз или страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2007, № 2, с. 71 – 86.

ПЕНЧЕВ, Георги. Право на собственост върху природните ресурси в Република България. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1997, № 4, с. 82 – 89.

Същото в: С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1997, № 10, с. 20 – 29.

ПЕНЧЕВ, Георги. Право на собственост върху природните ресурси. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 2002, № 11, с. 98 – 100.

ТОДОРОВ, Стефан. Общинска собственост върху обекти по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 2, с. 24 – 28.
І.9. Приносът на отделни личности за опазването на околната среда

Статии

ЛЯЛЕВ, Траян. Георги Димитров – приятел и защитник на природата (българската). // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1982, № 5, с. 19.

ЛЯЛЕВ, Траян. Георги Димитров за опазването и възпроизводството на природната среда. // Л е к ц и о н н а п р о п а г а н д а – София, 1982, № 6, с. 37 – 45.

СТАЛЕВ, Живко. Приносът на Академик П. Стайнов за развитието на правото на защита на околната среда. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1975, № 5, с. 63 – 66.

ЧАЛЪКОВ, Йордан. Историческата заслуга на професор Йостен Унден (шведски юрист) към България. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 6, с. 77 – 83.

ЧОЛАКОВ, Станчо. Изключителен принос към международното право по водите: по случай 85 г. от рождението на акад. П. Стайнов. // Н а у ч е н ж и в о т – София, 1975, № 3, с. 24 – 25.


І.10. Сближаване на българското с европейското екологично право (общи проблеми)
Книги

1. Монографии


ДОСТЪП до информация и участие на обществеността в процеса на приложение на Директива 96/61/ЕС (ІРРС) в България. – София: Информационен и учебен център по екология, 2001. – 55 с.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в нейната цялост. – София: ИК “НИКЕ-НТ-89”, 2006. – 191 с.

ХАРМОНИЗИРАНЕ на българското законодателство по околна среда с изискванията на европейското. – София: Сдружение “Желана земя”, 2001. – 76 с.
Статии
ВОЛФ – НИДЕРМАЙЕР, Анита. Политика в областта на околната среда. // Европа от А до Я: Справочник по европейска интеграция / авт. – съст.: Вернер Вайденфелд, Волфганг Веселс. – Б.м.: Фондация “Конрад Аденауер, 2004. – с. 276 – 282.

ЕКОЛОГИЧНО законодателство и екологична политика / Меглена Кунева и др. // България и Европейския съюз: институционална инфраструктура. – София: Център за изследване на демокрацията, 1998. – с. 111 – 143.

Други автори: Йордан Узунов, Албена Караджова, Катюша Димитрова.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правно регулиране на финансирането на дейности по опазване на околната среда съгласно европейското и българското право. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2006, № 5, с. 16 – 33.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право относно Схемата за екомаркировка. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2006, № 4, с. 75 – 86.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологичната политика на Европейския съюз: предизвикателства за България при присъединяването. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2006, № 6, с. 67 – 74.

ПЕНЧЕВ, Георги. Опазването на околната среда и вторичното европейско право. // О б щ е с т в о и п р а в о – София, 2007, № 3, с. 98 – 104.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право относно оценката на въздействието върху околната среда. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 2007, № 1, с. 40 – 49.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право относно Схемата за екологично управление и одитиране. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2007, № 1, с. 61 – 68.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право относно информацията за околната среда. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2007, № 2, с. 95 – 111.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право относно контрола върху замърсяването на околната среда от промишлени източници. // Т ъ р г о в с к о п р а в о. - София, 2008, № 1, с. 49 – 59.
Рецензии
ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в нейната цялост. – София: ИК “НИКЕ-НТ-89”, 2006. – 191 с.

Рец.: Виктор Иванов. Интересно и полезно изследване в областта на екологичното право. // П р а в о б е з г р а н и ц и – София, 2007, № 1, с. 57.ІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВЪЗДУХА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
ІІ.1. Правна защита на въздуха от замърсяване (общи проблеми)
Книги
1. Сборници с нормативни актове и документи
ВТОРИ Национален план за действие по изменение на климата: 2005 – 2008 г. – София, 2005. – 115 с.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на атмосферния въздух. – София: Министерство на околната среда и водите - Изпълнителна агенция по околната среда, 2004. - 155 с.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том ІІ: Опазване качеството на въздуха. – София: Вис Виталис, 2005. – 296 с.
Статии
ГОЛЕМИНОВ, Чудомир. Към въпроса за обезщетяването на вреди, причинени от замърсяване на води или на въздух. // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1970, Т. 25, с. 55 – 93.

ГОЛЕМИНОВ, Чудомир. Имуществена отговорност на стопанските организации за замърсяване на въздуха, водите и почвата. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 6, с. 16 – 22.

ЕНЧЕВА, Миросвета. Екологичната политика на Република България по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2007, № 5-6, с. 99 – 112.

ЕНЧЕВА, Миросвета. Правното понятие “замърсяване на атмосферния въздух”. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2008, № 2, с. 87 – 93.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване. // Е к о с п е к т ъ р – София, 1992, № 4-6, с. 18 – 19.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на въздуха от замърсяване. // Д е л о в а с е д м и ц а – София, 2001, № 45, с.12 ; № 46, с. 12.

СТАЙНОВ, Петко. По разпределението на отговорностите и на задълженията за обезщетяване при щети, предизвикани от замърсявания на въздуха, водите и др. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1969, № 6, с. 65 – 67.
ІІ.2. Сближаване на българското с европейското право по опазване на въздуха от замърсяване
Книги
1. Монографии
ЙОТОВ, Стоян. Качеството на въздуха: състояние на европейското и българското законодателство – практики и перспективи. – София: Сдружение “Природа назаем”, 2002. – 24 с.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на въздуха от замърсяване. – София: ЕТ “Хранов”, 1998. – 136 с.


Рецензии
ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на въздуха от замърсяване. – София: ЕТ “Хранов”, 1998. – 136 с.

Рец.: Владимир Чуков. Една полезна книга в областта на екологичното право. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1998, № 2, с. 125 – 126; Правна мисъл. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1998, № 2, с. 108.ІІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
ІІІ.1. Правна защита на водите (общи проблеми)

Книги

1. Сборници с нормативни актове


ЗАКОН за водите. – София: Нова звезда, 2001. – 108 с.

ЗАКОН за опазване на околната среда: Закон за водите: Закон за управление на отпадъците: Последна актуализация - ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г. – София: Нова звезда, 2005. – 284 с.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том ІІІ: Качество на водите. – София: Вис Виталис, 2005. – 404 с.
Статии
ГЕРГОВ, Георги. Законът за водите и организацията на хидро-екологичния мониторинг в Европа. // В о д н о д е л о – София, 1999, № 1-2, с. 31 – 34.

ГЕРГОВ, Георги. Законът за водите на България и организацията на хидро-екологичния мониторинг в Европа. // Българо-британско сътрудничество в хидрологията. – София: Българска национална асоциация по водите, 2000. – с. 105 – 126.

КОДЖАБАШЕВ, Александър. Разрешителен режим в новия Закон за водите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 11, с. 18 – 27.

МАЛИНОВ, Ангел. Държавната и законодателната политика на България в интегрираното управление на водните ресурси. // Българо-британско сътрудничество в хидрологията. – София: Българска национална асоциация по водите, 2000. – с. 13 – 15.

ПЕНЧЕВ, Георги. Относно усъвършенстването на правната уредба на административнонаказателната отговорност за опазване на водите в Република България. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1996, № 2, с. 58 – 66.

ПЕНЧЕВ, Георги. Едно предложение за законопроект за водите. // Ю р и д и ч е с к и с б о р н и к – Бургас, 1999, Т. 10, с. 113 – 142.

ПЕТКОВ, Тодор. Обезщетение за вреди на селското стопанство по новия Закон за водите. // О т ч е т н о с т и к о н т р о л в с е л с к о т о с т о п а н с т в о – София, 1970, № 1, с. 33 – 40.

ПЕТРОВ, Доно и др. За опазване и рационално използуване на подземните води в Народна република България /Доно Петров, Георги Джолов. // Б ю л е т и н н а Н а р о д н о т о с ъ б р а н и е – София, 1979, № 3, с. 5 – 11.

СТРАТИЕВ, Владимир. Основни моменти в правната уредба на плановете за управление на речните басейни. // Б у л а к в а – София, 2008, № 1, с. 26 – 34.
ІІІ.2. Правна защита на водите от замърсяване

Книги

1. Монографии


СТАЙНОВ, Петко. Борбата срещу замърсяването на реките в НРБ. – София: БАН, 1966. – 224 с.
2. Дисертации
ПЕНЧЕВ, Георги. Имуществена отговорност за замърсяване на водите в НР България. – София, 1989. – 250 л.

Машинопис

Автореферат: 25 с.
Статии
БЕЛЧЕВ, Асен. За правното понятие “замърсяване на водите”. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1971, № 8, с. 49 – 52.

БЕЛЧЕВ, Асен. Един проблем с много наименования. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1973, № 2, с. 3 – 8.

БЕЛЧЕВ, Асен. Правната обстановка след отменяването на чл. 18 и 19 ЗОВВПЗ. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1973, № 4, с. 30 – 34.

БУЗОВА, Надежда. Наказателноправна защита на водите в НР България от замърсяване. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1979, № 7, с. 38 – 47.

ГОЛЕМИНОВ, Чудомир. Към въпроса за обезщетяването на вреди, причинени от замърсяване на води или на въздух. // И з в е с т и я н а И н с т и т у т а з а п р а в н и н а у к и – София, 1970, Т. 25, с. 55 – 93.

ГОЛЕМИНОВ, Чудомир. Имуществена отговорност на стопанските организации за замърсяване на въздуха, водите и почвата. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 6, с. 16 – 22.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правното понятие “замърсяване на водите”. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 3, с. 58 – 70.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правното понятие “замърсяване на водите”. // Сборник с доклади на юбилейна научна сесия “25 години Институт по водни проблеми”, 18 – 19 октомври 1988 г., София. – София: Българска академия на науките – Институт по водни проблеми, 1988. – с. 66 – 73.

ПЕНЧЕВ, Георги. Усъвършенстване на правната уредба на имуществената отговорност за замърсяване на водите. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1989, № 10, с. 12 – 18.

ПЕНЧЕВ, Георги. Определяне размера на обезщетението при гражданскоправната отговорност за вреди, причинени от замърсяването на водите. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1989, № 10, с. 21 – 27.

ПЕНЧЕВ, Георги. Историческо развитие на законодателството на НР България за опазване на водите от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1989, № 2-3, с. 48 – 55.

ПЕНЧЕВ, Георги. Усъвършенстване на правната уредба на опазването на водите от замърсяване в светлината на проекта за закон за опазване и възпроизводство на природната среда. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1990, № 2, с. 41 – 44.

ПЕНЧЕВ, Георги. Държавната политика на НР България за опазване на водите от замърсяване. // Приложение на компютъра в хидротехниката и опазване на водните ресурси (Международна младежка школа, Варна, 12 – 16 октомври 1990 г.). – [Б.м.], [Б.г.] – с. 393 – 403.

ПЕНЧЕВ, Георги. Фирмите като субект на имуществена отговорност за замърсяване на водите в Република България. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1991, T. 28, с. 28 – 33.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване. // Е к о с п е к т ъ р – София, 1992, № 4-6, с. 18 – 19.

ПЕНЧЕВ, Георги. Контролът за опазване на водите от замърсяване. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1993, № 6, с. 74 – 79.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на водите от замърсяване. // Д е л о в а с е д м и ц а – София, 2001, № 46, с.12 ; № 47, с. 12.

СТАЙНОВ, Петко. Борбата срещу замърсяването на реките като финансов проблем. // С п и с а н и е н а Б А Н – София, 1963, № 4, с. 22 – 29.

СТАЙНОВ, Петко. По разпределението на отговорностите и на задълженията за обезщетяване при щети, предизвикани от замърсявания на въздуха, водите и др. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1969, № 6, с. 65 – 67.
ІІІ.3. Правна защита на водите от разхищаване (правен режим

на водоползването)

Книги
1. Монографии

ТРИГОДИШНИЯТ опит на пилотния басейнов съвет за река Янтра: опит за изграждане на ефективна демократична структура / Росица Николова, Кръстина Мандова, Ваня Цанева. – София: Фондация “Проекти за устойчиво развитие”, 1998. – 73 с.

СТАЙНОВ, Петко. Правни проблеми на водното стопанство в НРБ. – София: БАН, 1957. – 191 с.
Статии
АНГЕЛОВА, Надежда. Някои ограничения за придобиване право на собственост върху язовири и микроязовири. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 1, с. 20 – 26.

БОБЕВА, Кристина. Собственост и ползване на водите и водостопанските системи и съоръжения според новия Закон за водите. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2000, № 3, с. 90 – 99.

БОЯНОВ, Георги. Поземлени сервитути, свързани с водните обекти. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2000, № 5, с. 13 – 19.

БОЯНОВА, Гергана. Прекратяване на поземлени сервитути поради неупражняване. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 4, с. 5 – 13.

ГЕОРГИЕВ, Владимир. За регулацията на водоснабдителните и канализационните услуги. // Т ъ р г о в с к о п р а в о – София, 2005, № 2, с. 65 – 70.

КОВАЧЕВ, Ясен. Сервитути по Закона за водите. // С е д м и ч е н з а к о н н и к – София, № 1, 8 – 14 януари 2001, с. 7 – 8.

Статията е препечатана в сп. “Собственост и право” – София, 2001, № 2, с. 19 – 23.

КОВАЧЕВ, Ясен. Собственост върху язовирите и водите в тях. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 4, с. 14 – 21.

КОВАЧЕВ, Ясен. Концесиите и имотите – публична собственост по Закона за водите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2002, № 2, с. 58 – 64.

КОВАЧЕВ, Ясен. Концесия и ползване на воден обект. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 5, с. 73 – 80.

КОВАЧЕВ, Ясен. Режими на водоползване на минералните води. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2005, № 1, с. 86 – 93.

КОВАЧЕВ, Ясен. Водовземане, водоползване и ползване по смисъла на Закона за водите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 3, с. 22 – 28.

КОДЖАБАШЕВ, Александър. Собственост, ограничения на собствеността и поземлени сервитути, свързани с водни обекти – някои нови положения в Закона за водите (ДВ, бр.67 от 1999 г.). // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 1999, № 9, с. 15 – 25.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правни средства за рационално използване на водите в Република България. // Ю р и д и ч е с к и с б о р н и к – Бургас, 1995, Т. 3, с. 122 – 178.

СТАЙНОВ, Петко. Водите и собствеността върху тях. // Ю р и д и ч е с к и п р е г л е д – София, 1928, № 4-5, с. 153 – 163.

СТАЙНОВ, Петко. Правото върху водата днес. // Ю р и д и ч е с к и п р е г л е д – София, 1928, № 7-8, с. 289 – 296.

СТАЙНОВ, Петко. Водостроителната енергетика и социалистическото право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1965, № 1, с. 3 – 19.

СТОЯНОВА, Пепа. За смесената държавно-общинска публична собственост съгласно чл.96 от Закона за водите. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2001, № 9, с. 10 – 16.


ІІІ.4. Сближаване на българското с европейското право по опазване на водите
Книги
1. Монографии
КУЗМАНОВА, Красимира и др. Качеството на водата: състояние на европейското и българското законодателство – практики и перспективи /Красимира Кузманова, Мария Начева. – София: Сдружение “Природа назаем”, 2002. – 20 с.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на водите. – Благоевград: Интелект – А, 1997. – 120 с.


Статии
АНКОВ, Благой. Сравнителен правен анализ и съответствие на българското законодателство с правото на ЕС в областта на интегрираното управление на водите. // Повишаване на обществената информираност и подобряване прилагането на правото на ЕС в областта на опазването на водите: сравнителен анализ, карта на съответствието и предложения за законодателни промени. – Б. м. [София], Б. г. [2005]. – с. 32 – 75.

ГЕРГОВ, Георги и др. Хармонизиране на българското водно законодателство и стандарти с изискванията на Европейския съюз / Георги Гергов, Георги Пенчев, Цвятка Карагьозова. // Българо-британско сътрудничество в хидрологията. – София: Българска национална асоциация по водите, 2000. – с. 49 – 63.

ГЕРГОВ, Георги и др. Хармонизиране на българските закони и стандарти за водите с изискванията на Европейския съюз / Георги Гергов, Георги Пенчев, Цвятка Карагьозова. // С п и с а н и е н а Б А Н – София, 2001, № 3, с. 42 – 46.

ПЕНЧЕВ, Георги. Някои проблеми на сближаването на законодателството на Република България с правото на Европейската общност в областта на опазване на водите. // Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност. Трудове, Т. І, 1998 г. – [София]: ЕТ “Хриси”, [1998]. – с. 22 – 65.

ПЕНЧЕВ, Георги. Мониторингът на водите по правото на Европейския съюз и значението му за българското законодателство. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2000, № 3,с. 5 – 19.

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското законодателство в областта на опазване на водите. // П р а в н а м и с ъ л – София, 2000, № 4, с. 74 – 80.ІV. ПРАВНА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница