Литература по екологично право (1928 2008 г.) Съставител: Доц д-р Георги Пенчев обяснителни бележкистраница4/5
Дата30.03.2017
Размер0.98 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5

Книги

1. Сборници с нормативни актове


ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том V: Защита на природата. – София: Вис Виталис, 2005. – 316 с.
2. Сборници с програмно-директивни документи
НАЦИОНАЛЕН план за опазване на биологичното разнообразие. – София: Артифекс, 2000. – 59 с.

ОБЩОЕВРОПЕЙСКА стратегия за биологичното и ландшафтното разнообразие. – София: Министерство на околната среда и водите, 1998. – 52 с.


3. Сборници с международни споразумения
СБОРНИК международни конвенции за опазване на биологичното разнообразие. – [Б.м.]: Сдружение “Зелени Балкани”, [1996]. – 142 с.

СБОРНИК международни конвенции за опазване на биологичното разнообразие. – [2. доп. изд.] - [Б.м.]: Сдружение “Зелени Балкани”, [1998]. – 207 с.


Статии
БОЖАНОВ, Симеон. Законът за защита на природата – да, но какъв? // Е в о л ю ц и я, е к о л о г и я, е к о п о л и т и к а – София, 1992, № 1, с. 6 – 8.

НАУМОВА, Стефка. Правно-социологически проблеми на опазване на биологичните ресурси в България. // Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Т. 2. – София: Булвест - 2000, 1994. – с. 237 – 244.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правен режим на защитените растителни и животински видове. // А л т е р н а т и в и – София, 2002, № 8, с.32.

ПЕНЧЕВ, Георги и др. Правна защита на биологичните ресурси в Република България / Георги Пенчев, Венелин Илиев, Маргарита Георгиева. // Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Т. 2. – София: Булвест - 2000, 1994. – с. 191 – 235.Х.2. Сближаване на българското с европейското право по опазване на биологичното разнообразие
Книги
1. Монографии
ЙОТОВ, Стоян. Природа и опазване на биоразнообразието: състояние на европейското и българското законодателство – практики и перспективи. – София: Сдружение “Природа назаем”, 2002. – 20 с.
Статии
ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право в областта на защита на природата. // П р а в о б е з г р а н и ц и: приложение – София, 2003, № 3-4, с. 1 – 37.

Рез. на български, руски и английски език. С библиография.

ПЕНЧЕВ, Георги. Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2007, № 3, с. 29 – 34; № 4, с. 36 – 42.

ХІ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Книги1. Монографии и учебници

АРАБАДЖИЕВ, Николай. Горската и ловната стража в Република България: организация и управление. – София: Фенея, 2005. – 148 с.


2. Сборници с нормативни актове
ГОРИ, лов и рибарство: Закони, правилници, наредби, тарифи и др. – София: Наука и изкуство, 1959. – 205 с.

ГОРИ, лов, риболов и др.: Сборник нормативни разпоредби. – София: Земиздат, 1971. – 311 с.


СБОРНИК закони, правилници, наредби и др. по горите, лова и


риболова. – София: Земиздат, 1965. – 287 с.

ЗАКОН за лова и опазване на дивеча. – София: Паралакс и др., 2000. – 46 с.

Издателства: Паралакс, Нова звезда.

ЗАКОН за лова и опазване на дивеча. – София: Нова звезда, 2002. – 39 с.

ЗАКОН за лова и опазване на дивеча: Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. – София: Аскони-принт, 2005. – 136 с.

ОБРЕТЕНОВ, Александър и др. Право на лов: Теоретичен курс / Александър Обретенов, Димитър Русев, Петър Янакиев. – София: Нова звезда, 2002. – 293 с.


Статии
ДЕЙКОВ, Иван. Законът за лова. // Л о в и р и б о л о в – София, 1973, № 5, с. 8 – 10.

КУШЛЕВ, Стоян. Българското ловно законодателство: историческо развитие, основни принципи и сравнително-правен анализ. // Г о р а – София, 1998, № 6-7, с. 8 – 9.

ЛЯЛЕВ, Траян. Проблемът за усъвършенстване на ловното законодателство. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1981, № 8-9, с. 26.

ЛЯЛЕВ, Траян. Усъвършенствуване на правната уредба на ловното законодателство. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1983, № 1, с. 10 - 11.

МИХАЙЛОВ, Христо. Регална или доминална – пътят е към усъвършенстване: ловностопански системи в европейското законодателство. // Г о р а – София, 1998, № 6-7, с. 9 – 10.

ПЕНЧЕВ, Георги. Усъвършенстване на административнонаказателната отговорност за защита на ловното и рибното стопанство. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1997, № 3-4, с. 93 – 101.ХІІ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И РИБНОТО СТОПАНСТВО

Книги

1. Сборници с нормативни актове


ГОРИ, лов и рибарство: Закони, правилници, наредби, тарифи и др. – София: Наука и изкуство, 1959. – 205 с.

ГОРИ, лов, риболов и др.: Сборник нормативни разпоредби. – София: Земиздат, 1971. – 311 с.

НОВИТЕ правила в риболова: Новият Закон за рибарството и аквакултурите: Уточнения и коментар към закона / Автор-съставител: Николай Димитров. – [Б.м.]: Сета, [2001]. – 31 с.

СБОРНИК закони, правилници, наредби и др. по горите, лова и


риболова. – София: Земиздат, 1965. – 287 с.
Статии

ДИМИТРОВ, Димитър и др. Правни последици за риболова в Черно море след присъединяването на страната към ЕС / Димитър Димитров, Борис Колев. // О б щ е с т в о и п р а в о – София, 2008, № 3, с. 110 – 122; № 4, с.

ПЕНЧЕВ, Георги. Усъвършенстване на административнонаказателната отговорност за защита на ловното и рибното стопанство. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1997, № 3-4, с. 93 – 101.

ХІІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ
ХІІІ.1. Правна защита на околната среда от вредното въздействие на генетично модифицираните организми (общи проблеми)
Книги
1. Сборници с нормативни актове
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том VІ: Управление на опасните химични вещества и генетично модифицирани организми. – София: Вис Виталис, 2005. – 252 с.
ХІІІ.2. Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда от вредното въздействие на генетично модифицираните организми

Статии

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското право в областта на биотехнологиите. // Е в р о п е й с к а и н т е г р а ц и я и п р а в о – София, 2006, № 2, с. 7 – 56.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правното понятие “съвременна биотехнология”. // Юбилеен сборник “15 години Юридически факултет”. – Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Б.г. [2007]. – с. 213 – 218.

ХІV. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ШУМА
ХІV.1. Правна защита на околната среда от вредното въздействие на шума (общи проблеми)
Книги
1. Монографии
ЛЯЛЕВ, Траян. Опазване на акустичната среда – политика и право. – София: Държавна печатница “Дечо Стефанов”, 1982. – 43 с.
Статии
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван. Правовые санкции в борьбе с шумом и вибрациями. // Человек и шум машин. – [Б.м.], [Б.г.]. – с. 200 – 209.

ЛЯЛЕВ, Траян. Правна защита от шума. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 2, с. 42 – 53.

ЛЯЛЕВ, Траян. Проблемы государственной политики Народной республики Болгарии в борьбе с шумом. // Человек и шум машин. – [Б.м.], [Б.г.]. – с. 192 – 199.
ХІV.2. Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда от вредното въздействие на шума
Статии

ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското с европейското противошумово законодателство. // Ю р и д и ч е с к и с в я т – София, 2003, № 1, с. 71 – 106.
ХV. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ХV.1. Правна защита на околната среда от вредното въздействие на отпадъците (общи проблеми)
Книги
1. Сборници с нормативни актове
ЗАКОН за опазване на околната среда: Закон за водите: Закон за управление на отпадъците: Последна актуализация - ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г. – София: Нова звезда, 2005. – 284 с.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том ІV: Управление на отпадъците. – София: Вис Виталис, 2005. – 476 с.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 на Министерския съвет от 6 август 1993 г. за събиране, превозване, съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци (с приложенията към него). – София: Министерство на околната среда и др., 1993. – 58 с.

Издатели: Министерство на околната среда, Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища.

СБОРНИК с нормативни актове по управление на отпадъците. – София: Министерство на околната среда и водите, 1999. – 67 с.

СБОРНИК с нормативни актове по управление на отпадъците. – [2. доп. и попр. изд.] – София: Министерство на околната среда и водите, 2001. – 171 с.


2. Сборници с програмно-директивни документи
НАЦИОНАЛНА програма за управление на дейностите по отпадъците. – София: Министерство на околната среда и водите, 1999. – 48 с.
3. Сборници с методики и указания
ДЕПА за опасни отпадъци: Технико – екологически условия за избор на площадка, проектиране, изграждане, приемане, експлоатация и контрол. – [София]: Министерство на околната среда, 1997. – 28 с.

ДЕПА за твърди битови отпадъци: Технико – екологически условия за избор на площадка, проектиране, изграждане, приемане, експлоатация и контрол. – [София]: Министерство на околната среда, 1997. – 28 с.

МЕТОДИЧЕСКИ указания за издаване на разрешения за извършване на дейности по управление на отпадъци. – София: Министерство на околната среда и водите, 2000. – 39 с.

РЪКОВОДСТВО за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците. – София: Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, 2006. – 108 с.

УКАЗАНИЯ за разработване на програми за управление на отпадъците. – София: Книжен тигър, 1998. – 56 с.
Статии
ДИШОВСКИ, Мартин и др. Управление на отпадъците / Мартин Дишовски, Димитър Вергиев. // Е к о п о л и с – София, 1998, № 2, с. 2.

МИНКОВА, Ганета. Задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к. – София, 2004, № 11, с. 46 – 48.

ПЕНЧЕВ, Георги. Някои правни проблеми, свързани с твърдите отпадъци в населените места. // Е к о с п е к т ъ р – София, 1992, № 2-3, с. 10.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита от вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 2002, № 4, с. 88 – 92.


ХV.2. Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда от вредното въздействие на отпадъците отпадъците

Книги

1. Монографии


ПЕНЧЕВ, Георги. Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз относно дейности, свързани с отпадъците. – София: Фенея, 2001. – 119 с.

ХVІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
ХVІ.1. Правна защита на околната среда от вредното въздействие на химичните вещества (общи проблеми)
Книги
1. Сборници с нормативни актове
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в областта на околната среда: Том VІ: Управление на опасните химични вещества и генетично модифицирани организми. – София: Вис Виталис, 2005. – 252 с.
ХVІ.2. Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда от вредното въздействие на химичните вещества - няма

ХVІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Книги
1. Сборници с нормативни актове
ОСНОВНИ норми за радиационна защита (ОНРЗ-92), утвърдени с Постановление № 252 от 11 декември 1992 г. на Министерския съвет. – София: Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели, 1992. – 161 с.

СБОРНИК нормативни актове в областта на използването на атомната енергия за мирни цели. Т. 1 и 2. – София: Военноиздателски комплекс “Св. Георги Победоносец”, 1992. – 288 с.


Статии
ГОЛЕВА, Поля. Специалният режим на гражданската отговорност по новия Закон за използуване на атомната енергия за мирни цели. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а Ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1986, № 2, с. 24 – 29.

ХVІІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ) ПРИ ПЛАНИРАНЕТО
Статии
БАКАЛОВА, Валентина. Правна уредба на озеленените площи. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 9, с. 39 – 45.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на околната среда на населените места при планирането. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 2002, № 7, с. 54 – 57.ХІХ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ) ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО
1. Дисертации
КУНЕВА-ПРЪМОВА, Меглена. Гражданскоправна отговорност по договорите за проучване, проектиране и капитално строителство за опазване на околната среда. – София, 1986. – 203 л.

Машинопис

Автореферат: 29 с.


Статии

ИЛОВА, Стоянка. Законът и строежите, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2003, № 6, с. 37 – 42.

КУНЕВА, Меглена. Правни проблеми на екологическата експертиза на капиталното строителство. // С о ц и а л и с т и ч е с к о п р а в о – София, 1986, № 7, с. 56 – 61.

КУНЕВА, Меглена. Качественото изпълнение на проучвателните и проектантските договори – важен фактор за опазване на околната среда при капиталното строителство. // 35 години държавен арбитраж. – София: Върховен държавен арбитраж и др., 1986. – с. 216 – 230.

Издатели: Върховен държавен арбитраж, Единен център по науките за държавата и правото при БАН.

ЛЯЛЕВ, Траян. Капиталното строителство и опазването на природната среда. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1980, № 9, с. 8.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правна защита на околната среда на населените места при строителството. // Б ъ л г а р с к и з а к о н н и к – София, 2002, № 8, с. 46 – 49.

ХХ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА КУРОРТНИТЕ РЕСУРСИ: КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА
Статии
АНГЕЛОВА, Ети. Основно и допълващо застрояване. Временни строежи. Временни търговски обекти по плажната ивица. // П р а в е н п р е г л е д – София, 2004, № 1, с. 31 – 35.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Вещноправен режим на земите по Черноморското крайбрежие. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 10, с. 5 – 12.

ДЖАЛЪЗОВА, Николина. Плажната ивица – изключителна държавна собственост по чл. 18 от Конституцията на Република България. Концесионен режим и неговото съответствие с нормативните изисквания на ЕС в тази област. Конкурсите за отдаване на концесия на плажните ивици по Закона за концесиите. Публичност и прозрачност на процедурата. // П р а в е н п р е г л е д – София, 2004, № 1, с. 16 – 21.

ИВАНОВ, Александър и др. Влияние на незаконното строителство по плажната ивица върху екологичната обстановка по българското черноморие. // П р а в е н п р е г л е д – София, 2004, № 1, с. 36 – 41.

КОВАЧЕВ, Ясен. Предоставяне на концесии за части от крайбрежната плажна ивица. // С о б с т в е н о с т и п р а в о – София, 2004, № 11, с. 73 – 79.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологоправна защита на бреговата зона на Черноморското крайбрежие на Република България. // Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие. – София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1998. – с. 162 - 184.ХХІ. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА (МЕЖДУНАРОДНО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО)
ХХІ.1. Международноправна защита на околната среда (общи проблеми)
Книги
1. Монографии
ЗАЩИТА на информацията, представляваща търговска и промишлена тайна при предоставяне на информация за околната среда в рамките на конвенцията от Аархус. – [Б.м.], [Б.г.]. – 43 с.
2. Сборници с текстове и коментар на международни споразумения и документи
БОЖАНОВ, Симеон. Международноправни актове в областта на околната среда / Автор на коментара и съставител: Симеон Божанов. – Русе: Печатна база при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2004. – 455 с.

ДОКУМЕНТИ от Четвъртата министерска конференция “Околна среда за Европа”, 23-25 юни 1998 г., Орхус, Дания. – София: Литера, 1998. – 36 с.

КОНВЕНЦИЯ за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси: текст и кратък коментар. – София, 1999. – 52 с.

Автор на коментара: Алексанъдр Коджабашев.

ОРХУСКА конвенция: ръководство за прилагане. – София: Книжен тигър, 2004. – 168 с.

СВЕТОВНИЯТ екологичен проблем / Автори на коментара и съставители: Живко Живков, Траян Лялев, Георги Джолов, Доно Петров, Кирил Караиванов. – София: Партиздат, 1984. – 340 с.


Статии
АЛЕКСАНДРОВ, Емил. България и развитието на международното право на околната среда. // Актуални проблеми на международното право. – София: Българска асоциация по международно право и др., 1990. – с. 25 – 30.

Издатели: Българска асоциация по международно право, Министерство на външните работи.

АНАСТАСОВ, Ангел. Екологическата сигурност: понятие, същност, някои актуални проблеми. // Актуални проблеми на международното право. – София: Българска асоциация по международно право и др., 1990. – с. 63 – 68.

Издатели: Българска асоциация по международно право, Министерство на външните работи.

АНАСТАСОВ, Ангел. Международноправни аспекти на екологичната сигурност. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1990, № 7, с. 17 – 23.

БОЖАНОВ, Симеон. Информация за срещата по проблемите на екологичната защита на Балканите. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 1, с. 99 – 101.

БОЖАНОВ, Симеон. Втора балканска среща по проблемите на екологията. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1989, № 1, с. 73 – 75.

ГЕОРГИЕВ, Георги Стефанов. Международната екологическа сигурност. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1990, № 6, с. 83 – 90.

ГРИНБЕРГ, Барух. Забраната за използуването на средствата за въздействие върху природната среда за военни или други враждебни цели. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1977, № 6, с. 59 – 65.

ДАУНС, Дейвид и др. Защита на биологическите ресурси в България според международното природозащитно право / Дейвид Даунс, Крис Уолд. // Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Т. 2. – София: Булвест - 2000, 1994. – с. 265 – 298.

ДРАГИЕВ, Александър. По въпроса за спецификата на международните спорове в областта на опазването на околната среда. // Актуални проблеми на международното право. – София: Българска асоциация по международно право и др., 1990. – с. 52 – 62.

Издатели: Българска асоциация по международно право, Министерство на външните работи.

КОДЖАБАШЕВ, Александър. Орхуската конвенция – ново задаващо се предизвикателство пред административното правосъдие. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2003, № 5, с. 28 – 35.

КОЙЧЕВ, Иван. Общоевропейско съвещание по опазването на околната среда. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1981, № 1, с. 88 – 97.

КОНВЕНЦИЯ за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда. // А д м и н и с т р а т и в н о п р а в о с ъ д и е – София, 2003, № 5, с. 99 – 122.

КУТИКОВ, Владимир. Международното право и защитата на околната среда. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1973, № 4, с. 14 – 28.

ЛОЗАНОВА, Цветанка. Международноправни форми за сътрудничество в областта на екологията и опазването на околната среда и участието на НРБ в тях. // Сборник с доклади на Втора младежка школа “Екология и космос” с международно участие, 13-17 май 1989 г., Варна, МДУ “Ф.Ж.Кюри” – България. – София: Градски център за ТНТМ – София и др., 1989. – с. 166 – 171.

Издатели: Градски център за ТНТМ – София, Градски младежки клуб по екология.

ЛОЗАНОВА, Цветанка. НРБ и международното договорно сътрудничество в областта на опазването на околната среда. // Актуални проблеми на международното право. – София: Българска асоциация по международно право и др., 1990. – с. 75 – 86.

Издатели: Българска асоциация по международно право, Министерство на външните работи.

ЛОЗАНОВА, Цветанка. Международните договори в областта на опазването на околната среда и участието на България в тях. // Правни изследвания. 1990. – София: БАН, 1992. – с. 183 – 207.

ЛЯЛЕВ, Траян. Борбата за разоръжаване и опазване на природната среда. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1977, № 1, с. 12 – 13.

ЛЯЛЕВ, Траян. Международно право и опазване на природната среда. // З а щ и т а н а п р и р о д а т а – София, 1981, № 7, с. 11 – 16.

МАСЛАРОВА, Лиляна. Програмата на ООН за околната среда и международното екологично право. // Актуални проблеми на международното право. – София: Българска асоциация по международно право и др., 1990. – с. 31 – 39.

Издатели: Българска асоциация по международно право, Министерство на външните работи.

МИХАЙЛОВ, Иван. Актуални проблеми на международното сътрудничество по опазването на околната среда. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1975, № 4, с. 91 – 96.

ПАВЛОВ, Владимир. Разоръжаването и опазването на природната среда. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1978, № 11, с. 57 – 69.

ПЕНКОВ, Сава. Въоръжените конфликти и защитата на околната среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1977, № 2, с. 35 – 48.

ПЕНЧЕВ, Георги. Някои проблеми във връзка със сключването на Договор за екологична защита на Балканския полуостров. // Сборник с доклади на Втора младежка школа “Екология и космос” с международно участие, 13-17 май 1989 г., Варна, МДУ “Ф.Ж.Кюри” – България. – София: Градски център за ТНТМ – София и др., 1989. – с. 159 – 165.

Издатели: Градски център за ТНТМ – София, Градски младежки клуб по екология.

ПЕНЧЕВ, Георги. Бъдещият Договор за екологична защита на Балканския полуостров. // Е к о с п е к т ъ р – София, 1992, № 7-9, с. 25 – 26.

ПЕНЧЕВ, Георги. Относно Договора за екологична защита на Балканския полуостров. // С ъ в р е м е н н о п р а в о – София, 1992, № 3, с. 62 – 65.

Същото в: Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1992, № 3, с. 26 – 30.

ПЕНЧЕВ, Георги. Правни аспекти на екологичната безопасност в Европа и на Балканския полуостров. // Ю р и д и ч е с к и с б о р н и к – Бургас, 1995, Т. 4, с. 92 – 129.

ПЕНЧЕВ, Георги. Екологични функции на международните организации. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 2002, № 5-6, с. 165 – 170.

ПЕТРОВ, Любен. Първи урок по демокрация: Екологическата среща в София – 16. Х. – 3. ХІ. 1989 г. (Дипломатически бележки). // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1994, № 1, с. 56 – 65.

РАДОЙНОВ, Петко. ООН и правните форми в борбата на държавите на националната демокрация за свободно разпореждане с природните си богатства. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1964, № 4, с. 3 – 13.

РАДОЙНОВ, Петко. Защитата на околната среда и международното право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1974, № 2, с. 98 – 101.

Колоквиум в Хага, 14 – 16 август 1973 г.

СЕСТРИМСКИ, Владимир. Международни отношения и екологически проблеми. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1981, № 5, с. 99 – 106.

СТОИЛОВ, Димитър. Обща програма за сътрудничество на страните-членки на СИВ и СФРЮ за периода до 1980 г. по опазването и подобряването на обкръжаващата среда. // П р и р о д а – София, 1975, № 2, с. 69 – 72.

ФРИДБЪРГ, Джеймс. Европейското природозащитно законодателство и неговото значение за България. // Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Т. 2. – София: Булвест-2000, 1994. – с. 245 – 264.


Рецензии
КОЛБАСОВ, О. С. Международноправовая охрана окружающей среды. – Москва: Международные отношения, 1982. – 237 с.

Рец.: Стоян Кушлев. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1984, № 4, с. 105 – 108.

INTERNATIONAL environmental law: Basic instruments and references. – New York: Transnational publishers, 1992. – 749 p.

Рец.: Георги Пенчев. Една полезна книга. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1994, № 2, с. 119.

INTERNATIONAL responsibility for environmental harm. – London: Graham & Trotman, 1991. – 499 p.

Рец.: Георги Пенчев. Една полезна книга в областта на международното екологично право. // Е к о с п е к т ъ р – София, 1992, № 7-9, с. 39 – 40.

KISS, A. et al. International environmental law / A. Kiss, D. Shelton. – New York: Transnational publishers, 1991. – 541 p.

Рец.: Георги Пенчев. Една полезна книга по международно екологично право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1993, № 4, с. 118 – 119.


ХХІ.2. Международноправна защита на морската среда
ХХІ.2.1. Международноправна защита на морската среда (общи проблеми)
Статии
ДРЕЛ, М. Регионални споразумения в областта на защитата и опазването на морската среда. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 20 – 30.

ШУША, Фейсал. Юрисдикцията на крайбрежната държава във връзка с опазването на морската среда. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1982, № 1, с. 78 – 83.


ХХІ.2.2. Международноправна защита на морската среда от замърсяване (общи проблеми)

Книги

1. Монографии


БОЖАНОВ, Симеон. Международноправни мерки за предотвратяване замърсяването на морската среда с нефт от кораби. – София: Българска асоциация по морско право, 1989. – 90 с.
2. Дисертации
БОЖАНОВ, Симеон. Международноправен режим на опазването на морската среда от замърсяване с нефт от кораби. – София, 1983. – 230 л.

Офс. изд.

Автореферат: 37 с.
Статии
АВРАМОВ, Б. Проблемът за изхвърляне – потопяване на вредни вещества в морето. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1983, T. 7, с. 125 – 137.

АВРАМОВ, Б. Проблемът за обезщетяването на бреговата страна при замърсяване от нефтен разлив. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1983, T. 8, с. 90 – 106.

БОЖАНОВ, Симеон. Правна регламентация на борбата срещу замърсяването на морето с нефт. // К о р а б о с т р о е н е и к о р а б о п л а в а н е – София, 1982, № 8, с. 14 – 15.

БОЖАНОВ, Симеон. Правото на намеса в открито море при замърсяване или при опасност от замърсяване с нефт по Брюкселската конвенция от 1969 г. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1982, № 5, с. 39 – 47.

БОЖАНОВ, Симеон. Въпросът за отговорността при замърсяване на морската среда с нефт от кораби. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 5, с. 71 – 74.

БОЖАНОВ, Симеон. Международноправни аспекти на опазването на морската среда от замърсяване. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1983, № 5, с. 82 – 90.

БОЖАНОВ, Симеон. Обезщетителният механизъм при вреди от замърсяване на морето с нефт от кораби. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 6, с. 49 – 58.

БОЖАНОВ, Симеон. ИМО и опазването на морето от замърсяване с нефт от кораби. // К о р а б о с т р о е н е и к о р а б о п л а в а н е – София, 1984, № 4, с. 123 – 125.

БОЖАНОВ, Симеон. Изисквания, произтичащи от международноправните норми за опазване на морето от замърсяване с нефт от кораби. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1984, № 1, с. 50 – 64.

БОЖАНОВ, Симеон. Компетентност на държавите по опазването на морската среда от замърсяване с нефт от кораби. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1984, № 2, с. 73 – 101.

ВАРТОЛОМЕЕВ, Огнян. Отговорност на оператора на съдове с ядрени енергетически установки по международното морско частно право. // Т р у д о в е п о м е ж д у н а р о д н о п р а в о – София, 1983, Т. 3, с. 144 – 162.

ГЕОРГИЕВ, Александър. Международноправно регламентиране на проблема за предотвратяване замърсяването на морската среда. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1987, № 2, с. 92 – 94.

КАНДИЛАРОВ, Г. Международна конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби. // К о р а б о с т р о е н е и к о р а б о п л а в а н е – София, 1974, № 2, с. 1 – 4.

КИСЕЛЬОВ, В.А. Конвенциите на ИМО в областта на безопасността на корабоплаването и защитата на морската среда и “третите” страни. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1985, № 2, с. 58 – 64.

МАРИНОВА, Огняна. Предстоящи промени в международната регламентация по гражданската отговорност при замърсяване на морето с нефт. // К о р а б о с т р о е н е и к о р а б о п л а в а н е – София, 1983, № 7, с. 226 – 227.

МИХАЙЛОВ, Николай. Измененията на Международната конвенция по предотвратяване замърсяването на морето с нефт. Лондон, 1954 г. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1978, № 5, с. 34 – 43.

МИХАЙЛОВ, Николай. Борбата срещу замърсяването на Световния океан. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1978, Т. 2, с. 58 – 64.

РАДОНОВ, Райно. Възникване на проблема за опазване на морската среда от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1987, № 1, с. 69 – 80.

РАДОНОВ, Райно. Основните принципи на международното право и опазването на морската среда от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 1, с. 41 – 48.

СТАЛЕВ, Стоян. Информация относно Конвенцията за отговорност и обезщетяване във връзка с превоз на вредни и опасни товари по море. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1982, T. 6, с. 112 – 114.

ЯНКОВ, Александър. Защита и опазване на морската среда от замърсяване, причинено от кораби. // К о р а б о с т р о е н е и к о р а б о п л а в а н е – София, 1984, № 10, с. 340 – 341.
ХХІ.2.2.1. Международноправна защита на Черно море от замърсяване

Статии

БОЖАНОВ, Симеон. Ще бъде ли постигната регионална договореност за опазване на Черно море? // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1989, № 1, с. 71 – 73.

БОЖАНОВ, Симеон. Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1994, № 1, с. 3 – 7.

ВИСОЦКИЙ, А.Ф. и др. Правни проблеми на предотвратяването на замърсяването на Черно море /А.Ф. Висоцкий, В.А. Кисельов. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 13 – 19.

ВОЛОСОВ, М.Е. Въпроси на предотвратяването, намаляването и задържането под контрол на замърсяването на Черно море в светлината на някои общопризнати принципи на съвременното международно право. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 7 – 12.

ГОЛОВАТЬІЙ, С.П. Опазването на Черно море от замърсяване и международното право. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 31 – 35.


ХХІ.2.3. Международноправен режим на природоползването на морската среда (общи проблеми)

Статии

ИВАНОВ, Живко. Стопански аспекти и правен режим на морското дъно. // К о р а б о с т р о е н е и к о р а б о п л а в а н е – София, 1973, № 1, с. 7 – 10.

КОЛЕВ, Никола. Решението на Международния съд по англо - исландското дело за морския риболов. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1975, № 6, с. 78 – 88.

КОНСТАНТИНОВ, Емил. Световният океан – проблеми и перспективи. // М е ж д у н а р о д е н ж и в о т – София, 1979, № 22, с. 24 – 27.

КОНСТАНТИНОВ, Емил. Морското дъно – достояние на цялото човечество. // М е ж д у н а р о д е н ж и в о т – София, 1980, № 10, с. 32 – 35.

КОНСТАНТИНОВ, Емил. Как ще се използуват богатствата на Световния океан? // О б щ е с т в о и п р а в о – София, 1980, № 8, с. 18 – 21.

КУЛОВ, Иван. Режим на морските научни изследвания. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1987, № 3, с. 48 – 57.

ЛУКАШУК, Леонард. Морските научни изследвания, свързани с използуването на природните ресурси и новото морско право : няколко забележки от общ характер. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1989, № 1, с. 54 – 59.

МУЛЕШКОВА, Ирина. Някои аспекти на историческото развитие на принципа за свободата на откритото море във връзка с риболова. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1986, № 1, с. 70 – 76.

НЕДЯЛКОВ, Николай. Развитието на българския национален риболов и отражението на негативните тенденции в световния риболов. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1978, Т. 2, с. 48 – 59.

НЕДЯЛКОВ, Николай. Международната конвенция по морско право и риболова. // Р и б н о с т о п а н с т в о – София, 1983, № 4, с. 3 – 4.

НЕДЯЛКОВ, Николай. Риболовът в изключителната икономическа зона (международноправни институции за осъществяването му). // Р и б н о с т о п а н с т в о – София, 1984, № 3, с. 28 – 29.

НЕДЯЛКОВ, Николай. Правни проблеми и форми на риболовната дейност при съвременните условия в Световния океан. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1985, № 3, с. 60 – 65.

РАЙКОВ, Райко. Международноправно регламентиране на морските научни изследвания. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1991, Т. 28, с. 3 – 12.

ТЕПАВИЧАРОВ, Христо. Режимът на риболова според Конвенцията на ООН по морско право. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1983, T. 8, с. 73 – 89.

ТОДОРОВ, Иван. Забраната за присвояване на части от морското дъно и неговите ресурси в Конвенцията на ООН по морско право. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1984, № 3, с. 78 – 88.

ШИШКОВ, Ангел. Международният режим на морското дъно и откритото море в полза на всички народи. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1976, № 5, с. 68 – 77.

ШИШКОВ, Ангел. Икономическата зона, свободата на откритото море и нашите рибостопански интереси. // Р и б н о с т о п а н с т в о – София, 1980, № 2, с. 5 – 9.

ШИШКОВ, Ангел. В защита на законните рибостопански права на нашата страна в Световния океан. // Р и б н о с т о п а н с т в о – София, 1981, № 1, с. 8 – 10.

ШИШКОВ, Ангел. Суверенните права на крайбрежната държава в изключителната икономическа зона. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1984, № 4, с. 56 – 71.

ШИШКОВ, Ангел. Регулиране на споровете при океанския риболов. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1986, № 2, с. 70 – 77.

ШИШКОВ, Ангел. Относно режима на риболова в изключителната икономическа зона. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1986, № 1, с. 15 – 27.

ШИШКОВ, Ангел. Правният режим на мигриращите видове морски ресурси. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1986, № 2, с. 47 – 59.

ШИШКОВ, Ангел. Международноправен режим на морските млекопитаещи. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1986, № 3, с. 85 – 94.

ШИШКОВ, Ангел. Международноправни проблеми на научните изследвания в изключителната икономическа зона. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1989, № 1, с. 7 – 24.

ШУША, Фейсал. Суверенното право на крайбрежната държава по отношение на неживите ресурси на изключителната икономическа зона. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1983, № 3, с. 76 – 79.

ЯНКОВ, Александър. Международноправен режим на риболова в изключителната икономическа зона. // Р и б н о с т о п а н с т в о – София, 1984, № 1, с. 22 – 24.
ХХІ.2.3.1. Международноправен режим на природоползването на Черно море

Статии

ИВАНОВА, Лидия. Биологичните и екологичните особености на Черноморските риби – предпоставка за международно регулиране на риболова. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 36 – 39.

ШИШКОВ, Ангел. Правна уредба на използуването на биологичните ресурси на Черно море. // П р о б л е м и н а м о р с к о т о п р а в о – София, 1988, № 2, с. 40 – 45.
ХХІ.3. Международноправна защита на международните реки и езера
ХХІ.3.1. Международноправна защита на международните реки и езера (общи проблеми)
Статии
БУРАСТЕРО, Мария. Речен басейн на южноамериканските реки в съвременното международно право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1981, № 5, с. 86 – 94.

ПЕНЧЕВ, Георги. Българо – гръцко сътрудничество по опазване на международните реки. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 2001, № 1, с. 95 – 102.

ПЕНЧЕВ, Георги. Българо-гръцко сътрудничество за опазване на трансграничните реки: актуални проблеми. // Годишна научна конференция 2003 на тема “Трансгранично сътрудничество”, Бургас, 9 май 2003 г. - Казанлък: Ирита принт ООД, [2005]. – с. 75 – 79.

На корицата: Бургаски свободен университет: Център по юридически науки. Трансгранично сътрудничество: Годишна научна конференция: 2003: Бургас: 2003.

МАХФУД, Шмис Тамер. Нови тенденции в определяне на понятието за международна река и режимът на река Ефрат. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1998, № 1, с. 98 – 102.
ХХІ.3.1.1. Международноправна защита на река Ефрат (общи проблеми)
Статии
МАХФУД, Шмис Тамер. Нови тенденции в определяне на понятието за международна река и режимът на река Ефрат. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1998, № 1, с. 98 – 102.
ХХІ.3.1.2. Международноправна защита на река Места (общи проблеми)
Статии
ПЕНЧЕВ, Георги. Международноправна защита на река Места (екологоправни аспекти). // М а к е д о н с к и п р е г л е д – София, 2005, № 2, с. 7 – 22.

ПЕНЧЕВ, Георги. Международноправен режим на река Места. // Б а л к а н с к а е к о л о г и я – София, 2005, № 4, с. 88 – 92.PENCHEV, George. International Law Regime of Mesta River. // J o u r n a l o f B a l k a n E c o l o g y – Sofia, 2005, № 4, p. 431 – 435.
ХХІ.3.2. Международноправна защита на международните реки и езера от замърсяване (общи проблеми)
Книги
1. Монографии
СТАЙНОВ, Петко. Международноправната регламентация по опазване на чистотата на международните реки. – София: БАН, 1964. – 156 с.
Статии

ЦОНЕВА, Вихра. Правни проблеми по опазването и защитата на международните реки от замърсяване. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1978, № 2, с. 57 – 63.


ХХІ.3.2.1. Международноправна защита на река Дунав от замърсяване

Статии

АЛЕКСАНДРОВ, Емил. България и опазването на река Дунав от замърсяване (международноправни аспекти). // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1989, № 8, с. 71 – 76.

ЛОЗАНОВА, Цветанка. Международноправни аспекти на опазването на водите на река Дунав от замърсяване. // Опазване чистотата на река Дунав: Симпозиум с международно участие, София, 19 – 20 октомври 1989 г. – София: Съюз на научните работници в България и др., [Б.г.]. – с. 221 – 229.

Издатели: Съюз на научните работници в България, Федерация на научно-техническите дружества, Движение “Екофорум за мир”.

СТАЙНОВ, Петко. Борбата срещу замърсяването на Дунава като проблем на международното право. // Международноправен режим на Дунава. – София: БАН, 1964. – с. 199 – 231.
ХХІ.3.3. Международноправен режим на природоползването на международните реки и езера (общи проблеми)

Книги

1. Монографии


СТАЙНОВ, Петко. Язовири и строежи на неплавателни реки, които минават през няколко територии. – София: БАН, 1951. – 70 с.

ХХІ.3.3.1. Международноправен режим на природоползването на река Дунав
Статии
КУТИКОВ, Владимир. Международноправни проблеми на стопанското използуване на Дунава в миналото и днес. // Международноправен режим на Дунава. – София: БАН, 1964. – с. 175 – 199.

ПЕНКОВ, Сава. Международна спогодба относно риболова по река Дунав (кратки бележки). // П р а в н а м и с ъ л – София, 1959, № 2, с. 100 – 102.

ПЕНКОВ, Сава. Правен режим на риболова по Дунава. // Международноправен режим на Дунава. – София: БАН, 1964. – с. 231 – 258.

ПЕНКОВ, Сава. Проблеми на неплавателното използуване на Дунава в светлината на международното право. // П р а в н а м и с ъ л – София, 1984, № 1, с. 68 – 72.


ХХІ.4. Международноправен режим на защитените природни територии
Статии
ПЕНЧЕВ, Георги и др. Международноправни и биологични аспекти на опазването на защитените природни обекти / Георги Пенчев, Бойко Георгиев. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1996, № 1, с. 16 – 23.

СПИРИДОНОВ, Жеко. Някои международни аспекти на защитените природни територии. // Б ю л е т и н н а С ъ ю з а н а ю р и с т и т е в Б ъ л г а р и я – София, 1977, № 7-8, с. 41 – 49.


ХХІ.5. Международноправна защита на околната среда от радиоактивно замърсяване
Статии
АНАСТАСОВ, Ангел. Някои въпроси на отговорността за ядрени вреди. // Д ъ р ж а в а и п р а в о – София, 1989, № 8-9, с. 128 – 134.

ВАРТОЛОМЕЕВ, Огнян. Отговорност на оператора на съдове с ядрени енергетически установки по международното морско частно право. // Т р у д о в е п о м е ж д у н а р о д н о п р а в о – София, 1983, Т. 3, с. 144 – 162.

ПЕНЧЕВ, Георги. Българо – гръцко сътрудничество в областта на атомната енергетика (екологоправни аспекти). // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 2000, № 6, с. 61 – 70.
ХХІ.6. Международноправна защита на околната среда на Земята от вредното въздействие на космически дейности
Статии
ГЕОРГИЕВ, Кирил. Запазване “биологическата” чистота на Космоса и на земната среда при космическа дейност (съгласно Договора за космоса, одобрен от ООН). // Н а у ч е н ж и в о т – София, 1974, № 4, с. 5 – 7.

КОНСТАНТИНОВ, Емил. Международноправна уредба на екологичната закрила при космическите дейности. // М е ж д у н а р о д н и о т н о ш е н и я – София, 1989, № 9, с. 46 – 54.ХХІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО)


Каталог: pehlivanov
pehlivanov -> Задължителни термини
pehlivanov -> Собствено име: Емил Фамилно име: Константинов Дата и място на раждане
pehlivanov -> Права на човека редовно и задочно обучение, 2010 – 2011 уч г
pehlivanov -> Административно право и административно процес Тест в края на семестъра – примерни отговори
pehlivanov -> Програма наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо право
pehlivanov -> 1 Период: 15. 03-30. 03. 2011 Сирануш Сахан Артинян 0807253031-2 гр
pehlivanov -> Българско гражданство
pehlivanov -> Юридически факултет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница